Систематизація методик оцінки якості промислової продукції

Система оцінки якості, як і будь-яка інша система, формується в результаті систематизації (класифікації), для чого необхідно вибрати класифікаційний ознака.

Вибір єдиного класифікаційної ознаки слід шукати не в специфічних особливостях різних методик, а в тому загальному, що притаманне всім або більшості існуючих методик оцінки якості, незалежно від того, для оцінки якої продукції і для якої мети вони призначені. Аналіз існуючих методик оцінки якості показав, що спільним для всіх методик є процес оцінки рівня якості, що складається з наступних основних етапів: вибору номенклатури показників, що характеризують якість (/}), і їх базових значень (Б); оцінки якості за одиничними показниками (£); зведення воєдино (агрегування, згортка) значень рівнів якості за одиничними показниками для визначення рівня якості за комплексним показником (О). Етапи Б, Еи О - є функціональними структурними елементами (складовими частинами) методик оцінки якості.

Структурні елементи можуть бути пов'язані між собою за абсолютними значеннями (а), відносним (о) або питомою (у) значенням показників якості.

Показники, виражені в натуральних одиницях виміру, називаються абсолютними показниками. Показники, отримані діленням абсолютних значень показників на значення головного параметра порівнюваних виробів, називаються відносними показниками. Показники, отримані діленням абсолютних значень показників на корисну роботу, виконану машиною в заданих умовах експлуатації, називаються питомими показниками.

Базову структурну формулу процесу (А ^) оцінки якості промислової продукції можна представити в наступному вигляді:

Формула (3.1) говорить про те, що показники, що характеризують рівень якості, виражені в абсолютних (натуральних) величинах.

Аналіз методик оцінки якості свідчить, що процес оцінки рівня якості не завжди містить всі три структурних елемента Б, Єм О, що входять до структурну формулу (3.1). Для отримання всіх формально можливих структурних формул необхідно розглянути всі можливі комбінації структурних елементів при їх виродження (відсутність) і заміні роду зв'язків а, о або у між цими елементами.

На підставі методу структурної систематизації, розробленого проф. Солодом Г.І., отримана класифікація процесів оцінки якості промислової продукції (табл. 3.1).

Для оцінки якості різнорідної продукції в ГОСТ 15467-79 введено поняття "індекс якості продукції" - комплексний показник якості різнорідної продукції, виготовленої за розглянутий інтервал. Чисельно він дорівнює середньому зваженому відносних значень показників якості цієї продукції і може бути визначений за формулою

де Р1 - коефіцієнт вагомості у-го показника; т - кількість різних видів продукції; Р / - показник якості у'-й продукції в даний період; Р) 6 - базове значення у-го показника якості.

Як випливає з цієї формули, для визначення індексу якості необхідно оцінити коефіцієнт вагомості Р) і базові значення показників якості.

Під коефіцієнтом вагомості розуміється кількісна характеристика значущості даного показника якості продукції серед інших показників якості.

Відомо багато різних способів для визначення коефіцієнтів вагомості. Зокрема, коефіцієнт вагомості можна визначити за формулою

де С} - вартість продукції у-го виду в даний період; т - кількість різних видів продукції.

Базове значення показники якості продукції - значення показника якості продукції, прийняте за основу при порівняльній оцінці її якості. Такими показниками можуть бути показники кращих вітчизняних або закордонних зразків техніки або, наприклад, показники якості, завдання в технічних вимогах на виготовлення даної продукції. Значення базових показників можуть бути також встановлені на основі теоретичних чи експериментальних досліджень.

Властивості продукції, що визначають її якість, різні за своєю фізичної сутності, а отже, можуть мати різну розмірність. Більш того, не завжди можливо визначити прямим виміром значення всіх властивостей продукції. У зв'язку з цим в кваліметрії відмовилися від абсолютного вимірювання якості, а використовують

3.1. Класифікація процесів оцінки якості промислової продукції

Класифікація процесів оцінки якості промислової продукції

Як випливає з табл. 3.1, формально існує 24 різні структурні формули методик оцінки якості, які можна розділити на 7 груп.

Перша група містить структурні формули /, 2и ^ одноетапних методик оцінки якості виробів за абстрактним показниками. Методики першої групи базуються на суб'єктивній думці експертів.

Друга група складається з структурних формул 4, 5, 6 і 7. У цю групу входять методики оцінки якості виробів за абсолютними показниками. Структурні формули 4, 5 і 6 містять тільки два функціональних етапу оцінки якості, т. Е. Є функціонально неповними. Формула 7является функціонально повною.

Методики другої групи придатні для оцінки якості машин одного типу і типорозміру.

Третя і четверта групи містять структурні формули методик оцінки якості за відносними показниками. Формули 8, 9и / ^ є функціонально неповними через відсутність одного із структурних елементів. Формули //, / 2 і 13 - функціонально повні зі змішаними зв'язками між структурними елементами, а формула 14 - функціонально повна з однорідними зв'язками. Для третьої та четвертої груп формула / 4является базовою. Методики цих груп можна використовувати для оцінки якості машин різних типорозмірів одного типу.

П'ята, шоста і сьома групи містять методики оцінки якості промислової продукції за питомими величинам показників.

Базовою для цих груп є формула 24. Методики цих груп можна використовувати для оцінки якості машин різних типів, типорозмірів і конструктивних виконань одного функціонального призначення.

Досконалість методик оцінки якості збільшується зі збільшенням номера структурної формули.

Існуючі методики оцінки рівня якості не дозволяють порівнювати між собою машини різних типів і типорозмірів одного функціонального призначення. Це в значній мірі ускладнює використання результатів оцінки для прогнозування рівня якості, для встановлення параметрів, що забезпечують необхідний рівень якості продукції, її конкурентоспроможність на ринку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >