Функціональні структурні елементи методик оцінки якості

Вибір номенклатури показників якості продукції

Для різних типів машин сукупність властивостей, що визначають їх якість, різна. Вибір номенклатури показників якості продукції регламентується комплексом стандартів СПКП (система показників якості продукції) для основного обладнання.

Стандартами СПКП передбачаються наступні групи показників якості: призначення; надійності (безвідмовності, довговічності, сохраняемости, ремонтопридатності); економного використання сировини, матеріалів, палива, енергії і трудових ресурсів; ергономічні; технологічності; стандартизації та уніфікації; патентно-правові та безпеки.

Показники призначення характеризують властивості продукції, що визначають основні функції, для виконання яких вона призначена, зумовлюють область її застосування.

Важливою групою показників, що характеризують якість продукції, є показники надійності. В якості показників надійності використовуються: показники безвідмовності, що характеризують властивість виробу зберігати працездатність протягом деякого напрацювання без вимушених перерв (середнє напрацювання до першої відмови, імовірність безвідмовної роботи, параметр потоку відмов, інтенсивність відмов, гарантійна напрацювання); показники довговічності, що характеризують властивість виробу зберігати працездатність до граничного стану при прийнятій системі технічного обслуговування і ремонту (ресурс, гамма-процентний ресурс, призначений ресурс, середній термін служби, медіанний термін служби, термін служби до першого капітального ремонту, міжремонтний термін служби, термін служби до списання, середній ресурс, ресурс до першого капітального ремонту, міжремонтний ресурс, сумарний ресурс); показники ремонтопридатності, що характеризують пристосованість вироби до попередження, виявлення та усунення відмов і несправностей шляхом проведення технічного обслуговування і ремонту (середній час відновлення, середня оперативна тривалість технічного обслуговування даного виду, середня оперативна тривалість планового поточного (капітального) ремонту даного виду, питома сумарна оперативна тривалість технічних обслуговувань, сумарна оперативна тривалість поточних (капітальних) ремонтів, об'єднана оперативна тривалість технічних обслуговувань і ремонтів); показники сохраняемости, що характеризують властивість продукції зберігати працездатний стан протягом зберігання та (або) транспортування (гамма-процентний термін зберігання, середній термін зберігання). Для конкретного виду продукції номенклатура показників, використовуваних для оцінки, значно менше.

Як показники економного використання сировини, матеріалів, палива, енергії і трудових ресурсів при оцінці, наприклад, очисних комбайнів регламентуються наступні показники: питома маса, питома витрата електроенергії і маса комбайна.

Наступною групою показників, що характеризують якість очисних комбайнів, є група ергономічних показників, яка характеризує ступінь пристосованості машини до взаємодії з людиною-оператором і висловлює кількісно відповідність виробу фізичним, фізіологічним, психологічним можливостям людини, а також чинним санітарно-гігієнічним нормам і вимогам безпеки.

Показники технологічності характеризують ефективність конструктивно-технологічних рішень при виробництві та експлуатації продукції. До показників технологічності продукції (ГОСТ 14.201-83) відносяться: трудомісткість виготовлення виробу, питома матеріаломісткість (питома металоємність, питома енергоємність), технологічна собівартість виробу, середня оперативна трудомісткість технічного обслуговування (ремонту) даного виду, середня оперативна вартість технічного обслуговування (ремонту) даного виду, питома трудомісткість виготовлення виробу, трудомісткість монтажу, коефіцієнт застосованості матеріалу, коефіцієнт уніфікації конструктивних елементів і коефіцієнт сборности.

Показники стандартизації та уніфікації характеризують насиченість продукції стандартними уніфікованими, а також оригінальними частинами. Як показники стандартизації та уніфікації для очисних комбайнів ГОСТ 4.438-86 регламентує "Коефіцієнт застосованості,%".

Патентно-правові показники характеризують ступінь оновлення технічних рішень, використовуваних у виробі, їх патентний захист, а також можливість безперешкодної реалізації продукції в країні і за кордоном. Для очисних комбайнів такими показниками є показник патентної зашиті і показник патентної чистоти.

Показники безпеки характеризують рівень шкідливих домішок, що викидаються в навколишнє середовище; ймовірність викидів у навколишнє середовище шкідливих часток, газів, випромінювань на всіх стадіях життєвого циклу і т. п.

Як випливає з вищевикладеного, номенклатура показників, використовуваних для оцінки якості, величезна. Одні показники можуть бути оцінені за допомогою інструментальних методів, інші - ні. У цьому випадку їх чисельні значення встановлюються експертами і виражаються у вигляді умовних чисел - балів. Вибір конкретної номенклатури показників якості залежить від мети оцінки (атестація продукції; вибір найкращого варіанта продукції; планування підвищення рівня якості продукції; контроль якості продукції - ГОСТ 22732-77). Зрозуміло, що всю сукупність властивостей продукції практично неможливо врахувати, тому неможливо у всій повноті оцінити якість виробу. Така оцінка завжди є відносною, залежною від кількості обраних для оцінки показників. У загальному випадку необхідно дотримуватися наступних принципів при виборі показників якості:

  • - Кількість одиничних показників якості має бути мінімальним, але достатнім для досягнення поставленої мети;
  • - В номенклатуру показників не повинні входити показники, функціонально залежні один від одного, так як такі показники не несуть додаткової інформації і можуть бути виражені за допомогою іншого (аналогічні рекомендації відносяться і для показників, між якими існує тісний кореляційний зв'язок, коли коефіцієнт кореляції досягає значень 0 , 85 і вище). У конкретному випадку це значення повинно обмежуватися допустимої для практичних цілей помилкою. Для відсіювання таких показників можна скористатися, наприклад, засобами регресійного і кореляційного аналізу;
  • - По всіх вибраних показниками повинна бути передбачена можливість отримання чисельних значень, у тому числі і по зарубіжних виробам;
  • - При використанні результатів оцінки якості для прогнозування кількість показників має бути достатнім для забезпечення можливості створення виробу заданого рівня якості за існуючими методиками проектування.

Наявність дуже великої номенклатури показників, що характеризують якість машини викликає певні труднощі у зборі інформації по всім машинам одного функціонального призначення. У багатьох випадках можна істотно скоротити необхідну номенклатуру показників за рахунок обліку статистичних або функціональних зв'язків між ними. Для вирішення завдання вибору і зменшення номенклатури показників якості використовується ідея, пов'язана з рішенням відомої в теорії графів завдання - "завдання про лідера". За термінологією теорії графів, "впливовість" вершини графа визначається числом виходять з неї ребер. Вершина характеризується і "могутністю", яка визначається тим, наскільки впливові інші вершини, пов'язані ребрами з даною вершиною. Рішення задач і зводиться до наступного.

Визначаємо коефіцієнти кореляції між усіма показниками, прийнятими для оцінки якості, і будуємо граф кореляційних зв'язків. В якості матриці суміжності для графа використовується матриця коефіцієнтів кореляції, взятих за абсолютною величиною.

Позначимо через р ^ (к) загальний елемент матриці суміжності, т. Е. Число шляхів довжини А, що йдуть із / '- й вершини ву-ю, і покладемо

де т - число показників, прийнятих для оцінки якості (число вершин графа).

Число р '(к) називається ітерованих силою порядка к / -Й вершини.

Визначимо ітерованих силу першого порядку (к = I) для / -Й вершини за формулою

де | гу | - абсолютне значення коефіцієнта кореляції між показниками / та у.

При оцінці ітерованих сили враховуються тільки статистично значущі коефіцієнти кореляції для прийнятої ймовірності і перевершували заздалегідь встановлене значення гк. Критичне значення коефіцієнта кореляції гк приймається таким, щоб значення відкинутого показника можна було відновити з необхідною для прийняття рішень точністю. Практично значення гк повинно бути більше 0,9. (У цьому випадку більш 81% варіації результуючого ознаки пояснюється варіацією аргументу.)

Визначаємо ітерованих силу другого, третього, / - го порядків (к = 2, к = 3, к = I) за формулою: для к = 2

На кожному етапі визначення значення ітерованих сили зв'язку аналізується розподіл показників по їх "впливовості" і "могущественности". Процес сходиться досить швидко. При виборі показників, які можна відкинути при оцінці якості, необхідно керуватися також і доступністю отримання їх чисельних значень.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >