Міжнародні організації із стандартизації та якості продукції

Міжнародна організація по стандартизації ІСО

Міжнародна організація по стандартизації (ІСО) була створена в 1946 р на засіданні Комітету ООН з координації стандартів ООН. У тому ж році на засіданні Генеральної асамблеї

був прийнятий Статут ІСО, який визначив статус організації, її структуру, функції основних органів і методи роботи.

Метою І СО є сприяння розвитку стандартизації у світовому масштабі для полегшення міжнародного товарообміну і взаємодопомоги, а також для розширення співпраці в галузі інтелектуальної, наукової, технічної та економічної діяльності.

У ІСО встановлено два види членства - комітети-члени та члени-кореспонденти.

Комітетами-членами є національні органи з стандартизації, найбільш представницькі в галузі стандартизації. Для цього виду членства встановлена шкала щорічних внесків до бюджету ІСО, яка складається в залежності від питомої ваги кожної окремої країни в світовій торгівлі й у виробництві промислової продукції.

Члени-кореспонденти в рахунок сплати незначного внеску до бюджету ІСО мають право отримання комплекту всіх видаваних міжнародних стандартів, а також інших інформаційних видань. Членами-кореспондентами є національні органи, що займаються стандартизацією, де немає комітетів-членів. На засідання технічних комітетів їхні представники направляються тільки в якості спостерігачів.

До керівним органам ІСО відносяться Генеральна асамблея, яка є найвищим органом, Рада, Виконавче бюро, Технічне бюро, технічні комітети Ради, Центральний секретаріат (рис. 4.1).

Посадовими особами ІСО є президент, віце-президент, скарбник і генеральний секретар.

Генеральна асамблея - вищий керівний орган ІСО, складається з представників усіх національних організацій комітетів-членів і вирішує всі основні питання діяльності ІСО, збирається один раз на три роки. На її сесіях вибирається президент ІСО строком на три роки. В ході проведення Генеральних асамблей організовується обговорення найважливіших проблем і тенденцій у міжнародній стандартизації за участю провідних спеціалістів промисловості.

У період між сесіями Генеральної асамблеї керівництво ІСО здійснює Рада, на чолі якого стоїть президент. Рада складається з 18 комітетів-членів, що обираються Генеральною асамблеєю строком на три роки. Рада збирається на свої засідання не рідше одного разу на рік і вирішує всі питання діяльності ІСО, зокрема, питання структури технічних органів, публікації

Керівні органи Міжнародної організації зі стандартизації (ІСО)

Центральний секретаріат Технічні комітети

Підкомітети

Робочі групи

Рис. 4.1. Керівні органи Міжнародної організації зі стандартизації (ІСО)

міжнародних стандартів, призначає членів органів Ради, а також голів технічних комітетів і ін.

Виконавче бюро за дорученням Ради розглядає фінансові питання, а також питання організації та керівництва технічною діяльністю ІСО. Виконавче бюро складається з віце-президента (голова Ради) і дев'яти представників комітетів-членів.

Іншими органами Ради є Технічне бюро, що складається з голови і дев'яти осіб, призначених Радою, Комітет з оцінки відповідності (КАСКО), Комітет із захисту інтересів споживачів (КОПОЛКО), Комітет з надання допомоги країнам, що розвиваються (ДЕВКО), Комітет з науково-технічної інформації (ИНФКО), Комітет зі стандартних зразків (РЕМКО) і Комітет з вивчення наукових принципів стандартизації (СТАКО).

Технічне бюро Ради виробляє рекомендації Раді з питань організації, координації та планування технічної діяльності ІСО. Бюро розглядає пропозиції щодо створення нових та розпуску діючих технічних комітетів, готує пропозиції щодо зміни Директив щодо технічної роботи, за дорученням Ради стверджує назви технічних комітетів і визначає сфери їх діяльності, закріплює ведення секретаріатів технічних комітетів за комітетами-членами і т. Д.

З 1970 р ІСО перейшла на розробку міжнародних стандартів замість рекомендацій. У цьому ж році було прийнято рішення про створення Комітету з сертифікації відповідності продукції міжнародним стандартам (СЕРТИКО). У 1985 р він був перейменований в Комітет з оцінки відповідності (КАСКО). У цей час почали створюватися національні системи сертифікації, мережі незалежних випробувальних лабораторій (центрів). Вироблення єдиного підходу до вирішення питань сертифікації була доручена КАСКО.

Членство в цьому комітеті Ради відкрито для будь-якого комітету-члена ІСО. В даний час в його роботі беруть участь 28 комітетів-членів і 24 країни беруть участь як спостерігачі.

КАСКО веде роботу за наступними напрямками:

 • - Вивчення способів оцінки відповідності продукції та систем забезпечення якості стандартам або технічним умовам;
 • - Підготовка посібників з випробувань, інспекції та сертифікації продукції, процесів, служб, а також за оцінкою випробувальних лабораторій, інспектуючих організацій, організацій з сертифікації та систем забезпечення якості;
 • - Сприяння взаємному визнанню національних і регіональних систем забезпечення якості, а також використанню міжнародних стандартів на випробування, інспекцію, сертифікацію, забезпечення якості.

КАСКО проводить роботу по створенню керівних документів ІСО в області гармонізації національних систем сертифікації, по взаємному визнанню результатів випробувань на двосторонній і багатосторонній основі, створенню методологічної бази для розробки та акредитації національних систем сертифікації.

Крім того, КАСКО періодично проводить аналіз всіх діючих національних, регіональних і міжнародних систем сертифікації з метою своєчасного вжиття заходів щодо організації в разі необхідності міжнародних систем сертифікації продукції на відповідність стандартам ІСО.

За останні час КАСКО спільно з Міжнародною електротехнічною комісією (МЕК) підготував ряд посібників по основних аспектів сертифікації. Ці документи знайшли широке визнання в країнах-членах ISO та ІЕС. У ряді країн вони покладені в основу національних систем сертифікації, а на рівні регіонального торговельно-економічного співробітництва використовуються в якості бази для розробки угод з оцінки відповідності взаимопоставляемой продукції.

В даний час в робочу програму КАСКО включена нова тематика, що стосується підготовки загальних вимог до атестації та реєстрації контролерів, які діють в системі заводського контролю, і експертів з атестації випробувальних лабораторій, а також загальних вимог і критеріїв для областей: акредитація випробувальних лабораторій, оцінки якості роботи аккредитующих органів, принципів укладення двосторонніх і багатосторонніх угод з взаємного визнання результатів випробувань і контролю продукції та сертифікатів на продукцію.

Комітет із захисту інтересів споживачів (КОПОЛКО). У завдання КОПОЛКО входить вивчення наступних питань:

 • - Шляхи сприяння споживачам в отриманні максимального ефекту від стандартизації продукції, яка становить інтерес для широкого споживача, а також заходи, які необхідно вжити для більш широкої участі споживачів в національній та міжнародній стандартизації;
 • - Вироблення рекомендацій (з погляду стандартизації), спрямованих на забезпечення інформацією споживачів, захист їхніх інтересів, а також програм їх навчання питань стандартизації;
 • - Узагальнення досвіду участі споживачів в роботах по стандартизації, застосування стандартів на споживчі товари; з інших питань національної та міжнародної стандартизації, що становлять інтерес для споживачів;
 • - Підтримка зв'язку з різними органами ІСО, діяльність яких зачіпає інтереси споживачів.

З метою координації діяльності різних міжнародних організацій, що займаються питаннями стандартизації споживчих товарів, при Раді ІСО створено Координаційний комітет по міжнародним стандартам на споживчі товари, в роботі якого беруть участь представники Міжнародної електротехнічної комісії, Міжнародного центру щодо забезпечення якості та інші організації.

Комітет з науково-технічної інформації (ИНФКО) створений в 1967 р з метою подання Раді рекомендацій про методи збору і поширення інформації та формах пропаганди стандартизації, а також організації робіт національних фондів стандартів.

Завданнями комітету Ради ІСО за інформацією є:

 • - Забезпечення функціонування інформаційної мережі ІСО з використанням засобів обчислювальної техніки з питань, що входять до компетенції ІСО;
 • - Координація роботи інформаційних центрів країн-членів ІСО за стандартами і суміжних питань;
 • - Розробка рекомендацій щодо класифікації та індексації стандартів та інших нормативно-технічних документів (НТД) для цілей їх автоматизованої обробки;
 • - Сприяння застосуванню міжнародних стандартів в інформаційних системах по НТД.

До членства в ИНФКО допускаються всі комітети-члени або в якості активних членів, або в якості спостерігачів.

ИНФКО розробив посібник з індексуванню нормативно-технічної документації; посібник для працівників бібліотек з обробки іноземних документів; тримовний (англійська, французька і російська) тезаурус, який необхідний для організації автоматизованого пошуку інформації.

Під егідою ИНФКО була створена автоматизована система інформації про стандарти - мережа ІСОНЕТ.

ІСОНЕТ являє собою мережу, що охоплює національні інформаційні центри по стандартизації та канали зв'язку між ними, вона включає Інформаційний центр ІСО в Женеві. Будь-яка країна може бути представлена у ІСОНЕТ одним і тільки одним національним членом.

Керуючий Рада ІСОНЕТ є вищим виконавчим органом ІСОНЕТ. Рада ІСОНЕТ відповідає за ведення адміністративних, процедурних і фінансових питань, а також за виконання рішень з питань політики.

Комітет з надання допомоги країнам, що розвиваються (ДЕВКО) створений в 1961 р Його метою є організація та вдосконалення діяльності державних органів стандартизації.

В основні функції ДЕВКО входить:

 • - Виявлення потреб і надання допомоги країнам, що розвиваються з питань стандартизації та по суміжних областях (наприклад, контроль якості, метрологія, сертифікація та ін.);
 • - Створення умов для широкого обговорення всіх аспектів стандартизації та діяльності в суміжних областях в країнах, що розвиваються і для обміну досвідом між промислово розвиненими і країнами, що розвиваються.

Комітет зі стандартних зразків (РЕМКО). Результатом роботи РЕМКО є підготовка посібників для технічних комітетів ІСО, які роблять посилання в міжнародних стандартах на стандартні зразки; довідник зі стандартних зразків.

Важливе місце в діяльності РЕМКО займають питання координації діяльності ІСО в області стандартних зразків з іншими міжнародними організаціями, зокрема з діяльністю Міжнародної організації законодавчої метрології (МОЗМ).

Комітет з вивчення наукових принципів стандартизації (СТАКО) був створений в 1952 р з метою надання Раді ИСО допомоги щодо принципів і методів, необхідних для досягнення оптимальних результатів у галузі міжнародної стандартизації.

Вся робота СТАКО проводиться в рамках робочих груп, наприклад, за принципами стандартизації, її ефективності, застосування міжнародних стандартів в країнах та ін.

Велика робота проводиться в рамках робочої групи з термінології СТАКО. Підготовлено та видано путівник по термінам і їх визначень в галузі стандартизації, сертифікації та акредитації випробувальних лабораторій. Керівництво СТАКО за термінологією було схвалено і на міжурядовому рівні - Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК ООН).

В даний час СТАКО займається переважно організацією міжнародних семінарів з питань перспектив розвитку міжнародної стандартизації, застосування міжнародних стандартів для розвитку торгівлі між країнами.

Технічні органи І СО, розробка міжнародних стандартів. Основним видом діяльності ІСО є розробка міжнародних стандартів. Головним структурним підрозділом організації є технічні комітети.

Міжнародні стандарти ISO не є обов'язковими, кожна країна застосовує їх цілком або окремими розділами або взагалі не застосовує. Однак виробники продукції, прагнучі підтримати високу конкурентоспроможність продукції, змушені застосовувати стандарти ISO та інших міжнародних організацій.

Розробка стандартів включається в програму технічних органів тільки в тому випадку, якщо ці стандарти необхідні для розширення торгівлі між країнами, якщо вони спрямовані на забезпечення необхідного рівня безпеки людей та охорони здоров'я, зашиті навколишнього середовища.

У практиці міжнародної стандартизації основний акцент при розробці стандартів на продукцію робиться на встановлення єдиних методів випробувань продукції.

Крім встановлення зазначених вимог у міжнародних стандартах визначаються вимоги до продукції в частині її безпеки для життя і здоров'я людей, охорони навколишнього середовища, взаємозамінності та технічної сумісності.

Вся область діяльності ІСО розділена між технічними комітетами, якими розроблені понад 7000 міжнародних стандартів. Сьогодні практично немає такої області техніки, крім стандартів, розроблених МЕК, в якій не були б розроблені стандарти ІСО.

Розробкою стандартів у галузі електротехніки, електроніки та зв'язку займається МЕК відповідно до чинного між цими двома міжнародними організаціями угодою.

Кожен технічний комітет (ТК) має затверджену Радою ІСО сферу діяльності. Технічні комітети підрозділяються на загальнотехнічні та на комітети, що працюють в конкретних областях техніки. Діяльність загальнотехнічних комітетів спрямована на вирішення загальнотехнічних і міжгалузевих завдань.

Прикладами таких комітетів можуть служити ТК 10 "Технічні креслення", ТК 12 "Величини, одиниці, позначення, перекладні коефіцієнти і таблиці", ТК 37 "Термінологія" та ін.

У структурі ІСО є такі ТК, які представляють собою цілу галузь (ТК по авіаційній і космічній техніці, з хімії та ін.). У таких випадках в рамках ТК створюються підкомітети, які проводять роботу в більш вузьких сферах діяльності.

Розвиток інформаційної технології поставило перед ISO та ІЕС завдання створення спільного технічного комітету "Інформаційна технологія" (СТК I), до складу якого увійшли ISO / TC 97 "Системи обробки інформації", МЕК / ТК 83 "Інформаційна технологія" і МЕК / ПК 47 Б "Мікропроцесори".

В останні роки у всіх країнах велика увага приділяється питанням створення на підприємствах сучасних систем забезпечення якості продукції, які максимально гарантували б споживачеві повну відповідність випущеної продукції вимогам стандартів. У ряді передових у промисловому відношенні країн світу розроблені та затверджені національні стандарти, що містять рекомендації щодо створення таких систем на підприємствах (США, Франція, Великобританія та ін.). З метою розробки однакового підходу до вирішення питань якості продукції на підприємствах було вирішено створити ТК 176 "Управління якістю і забезпечення якості", в завдання якого входить стандартизація основоположних принципів систем якості (серія 9000):

 • - ІСО 9000 "Загальне керівництво якістю і стандарти по забезпеченню якості. Настанови щодо вибору і застосування";
 • - ІСО 9001 "Системи якості. Модель для забезпечення якості при проектуванні і (або) розробці, виробництві, монтажі й обслуговуванні";
 • - ІСО 9002 "Системи якості. Модель для забезпечення якості при виробництві і монтажі";
 • - ISO 9003 "Системи якості. Модель для забезпечення якості при остаточному контролі і випробуваннях";
 • - ІСО 9004 "Загальне керівництво якістю й елементи системи якості. Керівні вказівки".

Був розроблений тримовний словник термінів і їх визначень в галузі забезпечення якості продукції (ІСО 8402).

Підприємства, які впроваджують системи забезпечення якості продукції, можуть включати в неї всі етапи життєвого циклу продукції, починаючи від її проектування (розробки) і закінчуючи її експлуатацією (стандарт ІСО 9001), або тільки частина з них, наприклад контроль якості кінцевої продукції (стандарт ІСО 9003 ). При цьому стандарт ІСО 9000 дає рекомендації з вибору тієї системи забезпечення якості на підприємстві, яка потрібна в залежності від конкретних умов.

Найбільш повною системою забезпечення якості продукції є система, рекомендована стандартом ІСО 9001. У ньому наголошується, що вимоги до систем забезпечення якості продукції встановлюються при можливості виготовлювача добре спроектувати, виготовити продукцію і забезпечити її сервісне обслуговування.

Порядок розробки міжнародних стандартів, функції органів ІСО, їх секретаріатів визначені Директивами, які затверджуються МЕК / исо.

Цей порядок дозволяє всім без винятку країнам, які беруть участь у роботі технічних органів, брати участь у засіданнях цих органів, подавати на розгляд інших комітетів-членів речення про розробці міжнародних стандартів, представляти свої зауваження та голосувати за проектами стандартів. Самі проекти міжнародних стандартів розробляються робочими групами, в яких беруть участь фахівці провідних країн в кожній розглянутій області. Залежно від ступеня зацікавленості кожен комітет - член ІСО визначає статус своєї участі в роботі кожного технічного комітету. Членство може бути: активним (члени "Р"), в якості спостерігача (члени "О").

Активне членство зобов'язує направляти представників на засідання технічних комітетів, брати участь у розробці та розгляді проектів міжнародних стандартів, голосувати по розглянутих документам.

Члени "О" користуються правом отримання одного примірника всіх робочих документів ТК і можуть брати участь у засіданнях як спостерігачі.

Передбачені наступні етапи розробки стандартів:

 • - Розглядаються пропозиції про включення в програму робіт ТК розробку того чи іншого міжнародного стандарту. Всі пропозиції розсилаються секретаріатом ТК або підкомітетом (ПК) всім комітетам-членам, які приймають активну участь у роботі даного комітету (підкомітету) разом з обґрунтуванням доцільності розробки стандарту. У разі прийняття позитивного рішення за пропозицією починається розробка робочого проекту документа;
 • - У більшості випадків робочі проекти документів розробляються спеціально створюваними для цих цілей робочими групами, членами яких є, як правило, провідні фахівці в даній області зацікавлених країн. Робочі проекти можуть також представлятися на розгляд ТК або ПК окремим комітетом-членом (у більшості випадків такі проекти являють собою національні стандарти країн). Такий метод представлення робочих проектів широко використовується найбільш передовими у промисловому відношенні країнами в силу того, що прийняття в подальшому проекту як міжнародного стандарту не потребують внесення змін або перегляду національного стандарту, а значить, не буде пов'язано з додатковими витратами у сфері виробництва. У разі схвалення розробленого робочого проекту або на засіданні ТК або ПК, або шляхом листування з членами ТК або ПК він реєструється в Центральному секретаріаті ІСО в якості проекту пропозиції міжнародного стандарту і йому присвоюється реєстраційний номер;
 • - Проект пропозиції розсилається секретаріатом ТК або ПК всім активним членам цього органу на зауваження, і після їх отримання скликається міжнародне засідання, на якому розглядається технічне зміст проекту. Як правило, вході одного засідання не вдається досягти спільного рішення, тому після кожного засідання готується уточнений проект (перший проект, другий проект і т. Д.), Який розглядається на засіданнях. Однак допускається розробка не більше трьох проектів, після чого розглядається доцільність подальшої розробки такого стандарту через неможливість досягти компромісного рішення;
 • - У разі загального схвалення засіданням розглянутий проект направляється в Центральний секретаріат для реєстрації вже в якості проекту міжнародного стандарту і для його розсилки на голосування активним членам даного ТК або ПК. Після схвалення проекту він прямує на голосування комітетам-членам ІСО, т. Е. Національним організаціям зі стандартизації.

Така процедура викликана тим, що в ряді випадків думка фахівців в робочих органах може розходитися з думкою національної організації по стандартизації, яка тільки має право приймати остаточне рішення щодо проекту міжнародного стандарту. Однак для скорочення термінів схвалення стандарту передбачено комбіноване голосування, коли проект одночасно розсилається і активним членам ТК або ПК і національним організаціям зі стандартизації;

 • - Проект міжнародного стандарту вважається схваленим, якщо за нього подано дві третини голосів активних членів даного ТК або ПК і проти - не більше чверті від загального числа голосів комітетів-членів, які взяли участь у голосуванні;
 • - Видання міжнародного стандарту Центральним секретаріатом ІСО здійснюється англійською та французькою мовами, т. Е. На робочих мовах організації. Однак ряд видань, зокрема термінологічні стандарти, видаються також і російською мовою.

Процес розробки міжнародних стандартів у ІСО досить тривалий, тому останнім часом в ІСО розглядаються пропозиції про істотне скорочення термінів розробки стандартів, зокрема, шляхом прийняття прогресивних національних стандартів окремих країн в якості міжнародних стандартів, запровадження так званих тимчасових стандартів ІСО та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >