ПРИЧИНИ МІГРАЦІЇ

Угруповання міграційних процесів з причин, що їх викликають, є найбільш складним завданням. Це пов'язано перш за все з тим, що в кожному окремому випадку самі причини мають виключно індивідуальний і суб'єктивний характер і їх важко підвести під певний шаблон ( «економічні», «сімейні», «професійні» та ін.). Часто основною причиною, що викликає міграцію населення, вважають економічний фактор, який передбачає, що всі мігранти переїжджають на нове місце проживання з однією лише метою - підвищити свій рівень життя. Але абсолютизація економічних чинників міграції неправомірна, так як існують і інші підстави для зміни людиною місця проживання.

проблеми термінології

Рівень життя - складне поняття, що припускає ту чи іншу ступінь забезпечення матеріальних і в меншій мірі духовних потреб людини. Часто під рівнем життя розуміється сукупність показників, що визначають добробут людини (грошові доходи, забезпеченість житлом, особистим автотранспортом, предметами тривалого користування, якісними продуктами харчування та ін.) І ступінь забезпеченості його нематеріальних потреб (отримання освіти, доступ до системи охорони здоров'я, особиста безпека і ін.). Більш широким є поняття якості життя, що включає в себе і такі показники, як стан здоров'я, умови навколишнього середовища, психологічний комфорт і інші чинники, що відображають задоволеність матеріальних, культурних і духовних потреб індивідуума.

Інший труднощами типології причин міграційних рухів є та обставина, що мотивацію міграції становить не одна, а кілька причин, що переплітаються дуже часто в один «вузол». При цьому в кожному окремому випадку ступінь важливості (ранг) однієї і тієї ж причини може бути різною.

Проте причини, що змушують людей змінювати місце свого проживання, можуть бути згруповані але найбільш істотними ознаками (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

Класифікація міграційних процесів за групами причин,

їх викликають

I група

II група

III група

примусова

депортація

мобілізація

природно-

кліматична

Медичні

показання

За сімейними обставинами

ізоляція

П с і хологіческі й дискомфорт

Вимушена (через загрозу життю)

військові

дії

соціально

економічна

економічні

З особистих причин

Стихійні

лиха

соціальні

Техногенні

катастрофи

духовні

Політичні та релігійні переслідування

До першої групи належать причини міграції за обставинами, не залежних від бажання самих людей, коли дилема «виїхати - залишитися» для суб'єкта міграційного процесу не варто. Така ситуація виникає в разі примусової міграції (депортація, мобілізація в армію і примусова ізоляція від суспільства але рішенням суду).

Примусова міграція може мати значні масштаби і бути частиною довгострокової державної політики. Заселення каторжниками Австралії, проведене Англією в XIX в., Освоєння Сибіру і Далекого Сходу Росії засланців в XVIII-XX ст., Переселення урядами США і Канади індіанських племен в спеціально відведені для них резервації та інші аналогічні заходи істотно змінювали етнодемографічний ситуацію в ряді країн і регіонів.

Так, для заселення Сибіру в XVIII-XIX ст. було характерно примусове переселення політичних і кримінальних засланців. Тільки протягом XIX в. в Сибір було заслано 860 тис. чоловік. У 1897 р в Сибіру значилося 299 тис. Засланців, що становило 5,2% її населення. У Єнісейської губернії в той період засланці складали 9,1% всього населення, в Іркутській - 14,2%, на Сахаліні - майже 50%.

До цієї ж групи причин відноситься і вимушена міграція, коли залишення на колишньому місці проживання має наслідком більшу вірогідність смертельного результату для суб'єкта міграційного процесу. Військові дії, техногенні та природні катастрофи, безпосередньо загрожують життю людей, також є тими причинами, які не залишають для людей вибору «виїхати або залишитися». Єдина відмінність даного виду вимушеної міграції від примусової в тому, що в другому случас індивід має (нехай навіть незначну) можливість вибрати місце свого проживання в подальшому.

В сукупності обидва вищенаведених виду міграції (примусова і вимушена) можуть бути позначені як міграція з причин зовнішнього характеру (перша група причин в табл. 8.1). Даний вид міграції має генезис, абсолютно відмінний від інших видів міграційних процесів, які будуть розглянуті далі.

Говорячи про вимушеної міграції, слід також врахувати, що саме поняття вимушеність стосовно процесу просторового переміщення людей дуже різнорідно. Вимушений характер має і раніше згадана примусова міграція. Зміна місця проживання з незалежних від індивіда причин економічного або політичного характеру, нс несе в собі безпосередню загрозу життю мігранта, але істотно погіршує його спосіб життя, також має аспект вимушеність. Дуже часто визначити ступінь вимушеність міграції представляється скрутним, тому що багато факторів, що викликали її, мають ситуаційний характер і знаходяться в динамічному стані.

До причин іншого порядку - причин другої групи - слід віднести міграцію внаслідок несприятливих соціально-економічних умов в місці колишнього проживання. Спектр причин, що відносяться до цієї групи, надзвичайно широкий. З певною часткою умовності ці причини можуть бути розділені на причини економічні (низька заробітна плата, високий рівень цін, безробіття та ін.), Соціальні (низький рівень розвитку соціальної інфраструктури, неможливо підвищити освітній рівень, високий рівень злочинності та ін.), Духовні ( неможливість творчої самореалізації, обмеженість застосування раніше отриманих знань, бажання підвищити соціальний статус і ін.). Перелік соціально-економічних причин міграції та їх подальше дроблення за видами (виділення як окремих видів професійної міграції, освітньої міграції і т.д.) можуть бути продовжені, але необхідно зазначити, що, як правило, причини міграції даної групи діють в комплексі, виставляючи «на поверхню» лише ту їх частину, яка є тільки приводом для зміни індивідом свого місця проживання. В даному випадку доречно говорити про мотивації міграції, так як дуже часто сам мігрант не може чітко сформулювати причину, яка змусила його змінити місце проживання.

До причин другої групи можна віднести і міграцію за медичними показаннями внаслідок несприятливих природно-кліматичних умов, а також міграцію з екологічно несприятливих регіонів. Даний вид міграції не так поширений, як соціально-економічна міграція, і при формуванні мотивів переїзду грає, як правило, другорядне значення.

Всі види міграцій з причин несприятливих соціально-економічних і (або) природно-кліматичних умов характеризуються наявністю свободи вибору у суб'єкта міграційних процесів, хоча в багатьох випадках вимушеність міграції присутній і тут, дилема «виїхати - залишитися» існує у всіх потенційних мігрантів і вирішується стосовно до життєвої ситуації конкретного індивіда. Міграція за вказаними видами причин є найбільш поширеним видом і найбільш складним з точки зору управління міграційними процесами.

Проміжний вид причин, що відноситься до обох розглянутих груп, становить міграція внаслідок політичних і релігійних переслідувань. Міграції такого роду можуть бути віднесені до міграції як 1-го типу (безумовні причини міграції), так і 2-го типу (соціально-економічні причини). Це пов'язано з тим, що переслідування, яких зазнав (або міг зазнати) людина, могли мати загрозу його життя (еміграція євреїв з фашистської Німеччини в 30-і рр. XX ст .; виїзд вірмен з Азербайджану, а азербайджанців з Вірменії в 90- е рр.), а могли створювати йому навмисну дискримінацію в реалізації його політичних і соціально-економічних прав (виїзд гугенотів з Франції після скасування Нантського едикту, репатріація російського населення в Росію з країн СНД і Балтії після розпаду СРСР і ін.). В обох випадках має місце міграція з причин, створеним цілеспрямовано і навмисно з боку інститутів держави або локального соціуму [1] .

Міграційні процеси третьої групи причин в найменшій мірі схильні до зовнішнього управління. До цієї групи належить міграція за сімейними обставинами та але особистих причин. Останнє поділ досить умовний, так як під сімейними обставинами мається на увазі зміна місця проживання, пов'язане зі зміною або збереженням сімейного статусу (шлюби, розлучення, переїзди в складі сім'ї), а всі інші випадки зміни місця проживання, не обумовлені вищенаведеними факторами, знаходяться в області виключно особистого і часто ірраціонального. Іноді причини сімейного і особистого характеру накладаються на соціально-економічні причини, але буває, коли вектори міграції причин різних груп не збігаються.

  • [1] Коли держава не може або не хоче захистити права громадян на даній території.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >