ПЕНСІЙНА СИСТЕМА І ЇЇ АКТУАРНА МОДЕЛЬ

Матеріальне забезпечення населення похилого віку формується і надається протягом тривалих часових періодів, які оцінюються в 60-75 років, що пов'язане з багатьма невизначеностями в інформації з економічної, соціальної та політичної життя будь-якої країни. Ця одна з причин, по якій виникають великі розбіжності в думках як серед фахівців, так і серед населення про перспективи майбутнього розвитку систем пенсійного забезпечення. Для вирішення численних проблем, пов'язаних з перспективною оцінкою фінансового забезпечення пенсійних систем, використовуються модельні розрахунки, що дозволяють визначити рамки можливих припущень за окремими параметрами розвитку пенсійних систем.

Оцінка варіантів для вибору напрямків вдосконалення пенсійної системи є досить складною проблемою для будь-якої країни. Це пов'язано з тим, що потрібно провести оцінку і прогноз зміни десятків факторів, що впливають на пенсійну систему (чисельності, структури працюючих і пенсіонерів, динаміки зміни заробітної плати, темпів зростання продуктивності праці, ВВП і т.п.). Крім того, необхідно вирішити задачу математичного опису багатьох економічних, соціальних і демографічних процесів, динаміку їх перебігу та взаємодії в середньо- і довгостроковій перспективі.

В якості першого кроку актуарного обґрунтування важливо виділити найбільш значні з численних взаємозв'язків пенсійної системи. Для цих цілей використовується актуарна модель, покликана точно відображати склалися взаємозв'язку між факторами, що впливають на функціонування пенсійної системи та ступінь їх кількісного впливу на її найважливіші параметри.

Основними параметрами моделі є базові показники, що характеризують несучі конструкції пенсійної системи: коефіцієнт заміщення (відношення середньої пенсії до середньої заробітної плати по країні), пенсійний вік, рівень заробітної плати, тариф внесків, структура зайнятості, рівень безробіття і ряд інших.

Використання пенсійної актуарної моделі дозволяє оцінювати життєздатність пенсійної системи з точки зору її фінансової збалансованості і на основі аргументованих розрахунків представити рекомендації про необхідність зміни параметрів страхування.

На основі актуарного моделювання проводиться аналіз законодавчих ініціатив, спрямованих на реформування пенсійної системи і розробляються рекомендації щодо зміни параметрів пенсійних систем.

Для моделювання потрібна інформація про застрахованих осіб (страхують заробітки, трудовий і страховий стаж, поточні обсяги пенсійних виплат) на дату складання прогнозу. Дані повинні бути уточнені таким чином, щоб забезпечити однорідність характеристик кожної групи застрахованих. Окремі розрахунки проводяться для чоловіків і жінок, а також для кожної групи застрахованих, що має специфічні умови і норми пенсійного забезпечення.

Гіпотези про розподіл заробітної плати за віковими групами та видами зайнятості формуються для кожної окремої групи.

Крім того, за допомогою конструювання актуарної моделі беруться до уваги наступні характеристики і можливості коригування параметрів різних чинників:

 • - демографічні тенденції по структурі зміни груп населення;
 • - можливості зміни правил пенсійного страхування та прав на отримання пенсій;
 • - зміни на початку отримання пенсій та тривалості їх отримання;
 • - взаємодії між пенсійним страхуванням різних видів, а також з іншими системами соціального забезпечення, наприклад, правом на отримання соціальної пенсії;
 • - взаємодії між системами зайнятості, міграцією, ринком праці, національними системами заробітної плати, інших систем доходів населення і пенсійним страхуванням.

У структурі основної пенсійної моделі можливий розгляд ряду супідрядних з нею моделей:

 • - мікромоделі для оцінки процесу виникнення права на отримання пенсії (мінімально необхідний страховий стаж, вік виходу на пенсію, мінімальні розміри страхових внесків і т.д.);
 • - групова модель для оцінки загальної кількості різних видів пенсій на основі угруповання населення на економічно активних осіб, найманих і самозайнятих працівників, безробітних, інвалідів, осіб, які отримують допомогу по втраті годувальника;
 • - макромоделі для оцінки всіх пересувань фінансових коштів в рамках національної пенсійної системи, з виділенням окремих видів обов'язкового і добровільного пенсійного страхування.

Вищевказані моделі розрахунків беруться до уваги при розгляді загальної актуарної моделі. Наприклад, на підставі даних про застрахованих, застосовуючи набір гіпотез про демографічному розвитку і розширенні охоплення пенсійним страхуванням, використовуючи метод пересування віків, прогнозується чисельність і структура пенсіонерів. Потім, відповідно до гіпотезами економічного розвитку, стану ринку праці і норм пенсійного забезпечення, прогнозуються рівень та обсяги застрахованого заробітку і витрати системи.

Слід при цьому зазначити, що розрахунки здійснюються для заробітків різного розміру, оскільки страховий тариф і рівень заміщення залежать від рівня заробітної плати. Страхові періоди (заробляння пенсійних прав) оцінюються на основі типових випадків зайнятості (повна або часткова), а також періодів, пов'язаних з військовою службою, навчанням, вихованням дитини, інвалідністю і безробіттям.

У доповненні до пенсій по системам обов'язкового пенсійного страхування і обов'язковим системам пенсійних заощаджень, при аналізі повинні прийматися до уваги універсальні пенсії в єдиному розмірі, посібники в рамках соціальної допомоги та державні гарантії щодо забезпечення мінімального рівня доходу.

Актуарний баланс визначається як різниця між сучасною вартістю отриманих протягом усього життя пенсій і сучасної вартістю виплачених протягом усього життя внесків. При цьому можна розрахувати і рівноважну ставку прибутковості, при застосуванні якої актуарний баланс буде перебувати в стані рівноваги (тобто сучасна вартість виплат буде дорівнює сучасної вартості внесків).

Актуарний баланс або рівноважна норма прибутковості можуть бути розраховані для різних рівнів заробітків і моделей зайнятості, а також для різних когорт учасників пенсійної системи з використанням набору статистичних показників.

Статистичні дані для розрахунку актуарного балансу

Страхові внески:

 • • чисельність застрахованих: активних платників страхових внесків та застрахованих, які не виробляють відрахування страхових внесків (за статтю, віком, при можливості - за професійною належністю, інші можливі розподілу);
 • • чисельність застрахованих утриманців (за статтю та віком застрахованих) у разі охоплення утриманців системою соціального страхування;
 • • чисельність осіб, вперше або знову застрахованих в рамках системи соціального страхування (за статтю, віком, при можливості - за професійною належністю, інші можливі розподілу);
 • • середній страхуються заробіток (за статтю та віком);
 • • максимальний граничний рівень застрахованого заробітку і основа його індексації;
 • • рівень збирання страхових внесків.

Витрати на виплату пенсій:

 • • чисельність і середній розмір пенсій по старості, включаючи можливі дезагреговані індивідуальні дані (за статтю та віком);
 • • чисельність і середній розмір пенсій по інвалідності від загального захворювання, у тому числі можливі дезагреговані індивідуальні дані (за статтю та віком);
 • • чисельність і середній розмір пенсій у зв'язку з втратою годувальника, включаючи можливі дезагреговані індивідуальні дані (за статтю та віком), окремо для вдів, вдівців, сиріт та інших утриманців, які мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника;
 • • мінімальний розмір пенсій;
 • • чисельність пенсіонерів, які отримують пенсію в мінімальному розмірі (за статтю, віком, виду одержуваної пенсії), факультативно;
 • • інформація про моделі виходу на пенсію;
 • • ймовірності настання і припинення інвалідності;
 • • показники смертності для застрахованого населення і пенсіонерів;
 • • загальний обсяг витрат на виплату пенсій за видами пенсій.

На спеціальну увагу заслуговує розрахунок актуарного балансу для порівняння методів фінансування пенсій, для вироблення рекомендацій з управління пенсійними ризиками (інвестиційним, дожиття), а також для вироблення зваженого підходу щодо оцінки ефективності пенсійних реформ з позиції не тільки економічної, але і соціальної (соціального захисту, солідарної взаємодопомоги).

Слід підкреслити, що актуарна модель використовується для оцінки фінансового стану пенсійної системи в координатах діючої законодавчої бази, прогнозів соціально-економічного розвитку країни та демографічного стану. Її найважливішими блоками (модулями) є:

 • - макроекономічний, що дозволяє оцінювати вплив зовнішніх або системних факторів на пенсійну систему, включаючи динаміку змін ВВП, заробітної плати, зайнятості, інфляційні очікування, узагальнюючої характеристикою яких виступає динаміка зміни частки витрат на пенсійну систему в ВВП;
 • - демографічний, який використовується для аналізу середньо- і довгострокових змін в структурі населення (пенсіонерів, зайнятих найманою працею, самозайнятого населення, мігрантів), динаміку змін в тривалості життя різних вікових груп населення, чоловіків і жінок, сільського і міського населення;
 • - прибутковий, який використовується для оцінки фінансового забезпечення пенсійної системи за джерелами доходів, необхідних дотацій з боку федерального і регіональних бюджетів;
 • - видатковий, що дозволяє оцінювати накопичені зобов'язання застрахованих по їх найважливіших груп і необхідні для цього ресурси;
 • - резервний, який використовується для оцінки накопичених довгострокових резервів.

Показники для актуарних розрахунків в системах пенсійного страхування

Демографічні дані:

 • • структура чисельності населення і офіційні прогнози чисельності населення (за статтю і однорічним віковими групами 0-100 років);
 • • коефіцієнти смертності і прогнозовані зміни смертності (по підлозі і однорічним віковими групами 0-100 років);
 • • коефіцієнти народжуваності і прогнозовані сумарні коефіцієнти народжуваності (по підлозі і однорічним віковими групами 0-100 років);
 • • нетто-коефіцієнт міжнародної міграції (за статтю та віком).

Дані про зайнятість і економічної активності населення :

 • • чисельність економічно активного населення і офіційні прогнози (за статтю та віком);
 • • поточні та прогнозовані коефіцієнти економічної активності (за статтю та віком);
 • • чисельність зайнятого населення і прогнозована чисельність зайнятого населення (за статтю, віком і основним секторам економіки);
 • • чисельність самозайнятого населення та прогнозована чисельність самозайнятого населення (за статтю, віком і основним секторам економіки);
 • • чисельність безробітних і прогнозована чисельність безробітних (за статтю та віком).

Економічні показники та державні витрати:

 • • ВВП в поточних цінах і в порівнянних цінах (за основними секторами економіки);
 • • прогноз показників економічного зростання, при можливості до кінця прогнозованого періоду і на основі середньострокового плану дій уряду (за основними секторами економіки);
 • • помісячні індекси споживчих цін;
 • • середня заробітна плата в економіці і по секторам економіки;
 • • фонд оплати праці (ФОП);
 • • вихідне розподіл доходів;
 • • прожитковий мінімум пенсіонерів.

Підсумковими результатами актуарних розрахунків є:

 • • оцінка і прогнозування фінансової стійкості бюджетного процесу пенсійної системи (збалансованість бюджету);
 • • оцінка і прогнозування обсягів пенсійних прав застрахованих і пенсійних зобов'язань страховика (актуарний баланс).

В результаті актуарного оцінювання діючої пенсійної системи вирішується ряд завдань:

 • • проводиться оцінка сучасного фінансового стану і прогнозується майбутнє фінансовий розвиток пенсійної системи;
 • • аналізується довгострокова фінансова стабільність системи з точки зору існуючого страхового тарифу та обраного механізму фінансування системи;
 • • визначаються причини існуючого або майбутнього можливого нерівноваги системи;
 • • готуються рекомендації уряду щодо заходів із забезпечення фінансової рівноваги пенсійної системи відповідно до результатів актуарних розрахунків і на основі параметричних характеристик пенсійної системи, які закріплені національним законодавством.

Зміст актуарного звіту містить такі найважливіші документи.

Зміст актуарного звіту

 • 1. Короткий виклад результатів і рекомендацій.
 • 2. Економічний і демографічний контекст і аналіз системи управління пенсійною системою.
 • 3. Аналіз сучасної ситуації - умови і норми пенсійного забезпечення, джерела та методи фінансування пенсійних систем:
  • • аналіз поточного фінансового стану пенсійної системи;
  • • аналіз рівня пенсійного забезпечення (рівень охоплення, частка застрахованих заробітків в загальному обсязі заробітної плати застрахованих, коефіцієнт пенсійного навантаження, поточний коефіцієнт заміщення і т.д.).
 • 4. Актуарні прогнози - методологія:
  • • вихідні дані і припущення;
  • • результати прогнозу статус-кво;
  • • оцінка достовірності (ймовірності) прогнозу (статус-кво) ( sensitivity test) ;
  • • результати прогнозів за умови змін умов і норм пенсійного забезпечення або для альтернативних варіантів проведення пенсійної реформи.
 • 5. Висновки і рекомендації.
 • 1) Основні законодавчі положення в галузі пенсійного забезпечення (в тому числі в контексті відповідності вимогам, закладеним в Конвенціях і Рекомендаціях МОП).
 • 2) Фінансовий стан (детальний аналіз).
 • 3) Вихідні дані.
 • 4) Методологія (докладний опис).

Кінцевою метою актуарного моделювання є визначення розміру страхового тарифу та відповідних зобов'язань для різних варіантів фінансування і сценаріїв економічного і демографічного розвитку, що дозволяє виконавчої і законодавчої влади визначити оптимальну фінансову стратегію з урахуванням положення системи, демографічної та економічної ситуації.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >