ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник адресований насамперед магістрантам департаменту психології і покликане допомогти їм в самостійній роботі, а також на практичних заняттях при вивченні таких дисциплін, як «Актуальні проблеми сучасної психології», «Психологія менеджменту», «Галузі психології», «Індивідуальне та групове консультування» .

Щоб дати студентам уявлення про різні підходи до проблем сучасної психології, укладачі навчального посібника призводять витяги з найважливіших робіт вітчизняних і зарубіжних класиків психології. Чотири розділи посібника відповідають за змістом чотирьох дисциплін, зазначеним вище. Кожен розділ включає в себе ряд тем, що відображають найбільш актуальні питання психологічного знання.

У перший розділ включені роботи, присвячені традиційній і вічної для психології проблематики - психології особистості. В першу чергу це дослідження відомого російського психолога А. Г. Асмолова. Саме в них реалізований комплексний міждисциплінарний аналіз особистості, що з'єднує біо-, соціо- і персоногенетіческую орієнтацію на базі міжкультурної взаємодії. Представлена А. Г. Асмоловим концепція особистості реалізує загальносистемні принципи аналізу людини, підкреслюючи роль культури в його становленні і сприйнятті, а також у формуванні образів людини в різні періоди розвитку суспільства. Саме цей підхід дозволяє роботам А. Г. Асмолова стати базою для дискусії про розуміння сутності особистості. Цей підхід використовується також в працях відомого російського психолога В. П. Зінченко, активно розвиває ідеї культурно історичної психології. Л. Е. попелу і її співавтори першими з позицій когнітивної психології проаналізували проблему психології самотності, приділивши особливу увагу розбіжності очікувань з реально склалися стосунки з іншими людьми, показали роль деформирующей самооцінки у формуванні психологічно самотньою особистості.

Другий розділ включає роботи американських психологів- практиків К. Екхарта, Дж. Канджема, Р. Л. Еппл-мл., Що мають великий досвід консультування бізнесменів і керівників фірм по всьому світу. Їх дослідження не мають аналогів у вітчизняній літературі і дозволяють заповнити прогалини, що стосуються знань про психологію управління колективом. В цей же розділ включені уривки з книги відомого російського психолога Е. П. Ільїна, автора понад 200 публікацій. Його роботи присвячені основним питанням теорії та методології вивчення мотивації і мотивів людини. Серед різноманітних проблем викладаються закономірності формування мотиваційної сфери людини в онтогенезі і в різних видах поведінки і діяльності.

Третій розділ побудований на матеріалах відомого німецького психолога К. Мозера. Його робота є одним з перших серйозних досліджень щодо застосування психології в маркетингу і рекламі. В цей же розділ включені праці вітчизняних і зарубіжних психологів, що показують, як можна використовувати знання і методи соціальної психології, аналізуючи явища політичного життя. Так, Н. М. Ракитянський системно описав проблеми та процедуру психологічного портретування, чітко виділив основні підходи і етапи роботи психолога при вирішенні даної професійної завдання. Роботи з даної проблематики не часто трапляються в нашій літературі.

Четвертий розділ ґрунтується на книзі Ю. Є. Альошина, одного з перших вітчизняних психологів-практиків. Нею розроблений певний алгоритм проведення психологічних консультацій. Представлена робота є коротким і доступним описом основних технік і прийомів психологічного консультування. Наведені в ній приклади відображають російський психологічний контекст, і це збільшує її цінність. У цьому ж розділі представлені погляди на консультування відомого американського психолога І. Я л ома, який розглядає клієнта як унікального людини з його унікальною історією, що вимагає для кожного клієнта побудови особливої індивідуальної психотерапії. Ірвін Ялом - представник екзистенціальної психології, одного з напрямків глибинної психології. Книга І. Ялом «Групова психотерапія» є на даний момент загальновизнаним посібником по роботі з групою. Автор демонструє стратегію і тактику групової роботи, дає характеристику динаміки функціонування самої групи, поведінки її членів.

Витяги з книг і статей класиків сучасної психології, включені в навчальний посібник, супроводжуються бібліографічними посиланнями, які даються на початку кожної теми. Надалі в тексті вказані лише номери сторінок цитованих творів (виділені курсивом і укладені в круглі дужки). Структура теми і послідовність підібраних цитат можуть не збігатися зі структурою досліджуваного тексту. Кожна гема супроводжується коротким коментарем укладачів навчального посібника, що виражає їхню позицію з даного питання. В кінці кожної теми пропонуються питання, обговорення яких дозволить глибше усвідомити позицію авторів досліджуваних робіт, інтерпретувати їх точки зору, вичленувати протиріччя і сформулювати власну позицію.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >