ПЕРЕДМОВА

Культура повсякденності - одна з популярних областей сучасного гуманітарного знання. Неухильне зростання інтересу до неї свідчить і про прагнення науки про культуру освоїти нові сфери, і про домінування в сучасній культурі саме повсякденного пласта. При цьому інтерес представляє як дослідження повсякденності як щодо автономного «світу досвіду» (А. Шюц), так і розгляд її у взаємозв'язку з іншими сферами культури. Вивчення повсякденності дозволяє створити багатовимірну картину культури в її суперечливості і цілісності. Дослідник повсякденності отримує можливість побачити відображення високої культури в дзеркалах повсякденного буття, в дзеркалах, часом відкривають нові риси відомих і зрозумілих явищ. В рівній мірі і повсякденне життя розкривається в своїй нетривіальне ™ і символічності. Сучасне знання про культуру непредставімо без збігання спеціалізованої та повсякденному її сфер, а тому курс «Культура повсякденності» стає необхідним елементом професійної підготовки бакалавра культурології.

Склавшись як самостійна наукова дисципліна в шістдесяті роки минулого століття, історія повсякденності стрімко розвивалася як міждисциплінарний поле досліджень. За минулі десятиліття ця наукова галузь збагатилася різноманітними концепціями і методами, що розкривають різні грані буденного життя людини у взаємозв'язку з соціально-культурного процесами і явищами. У полі уваги дослідників виявилися не тільки питання історичної еволюції повсякденності, а й актуальні проблеми сучасної культури, які проявляються в тому числі на рівні повсякденних практик. У науковий обіг були введені нові, часом дуже неординарні об'єкти вивчення - їжа, нижню білизну, ялинкові іграшки, комунальні квартири, шопінг ... Все це зробило культуру повсякденності привабливою сферою досліджень.

Однак здається очевідносгь повсякденних явищ і процесів часто таїть небезпеку підміни наукового аналізу замальовками з історії побуту, а стосовно сучасності - наївним описом особистого досвіду. Разом з тим сучасний етап розвитку культурології характеризується прагненням до концептуалізації повсякденності, а значить, передбачає подолання інерції повсякденного мислення і «остранснний» погляд на звичні речі. Повсякденність вимагає особливого мови опису і специфічних діагностичних процедур, не менше строгих, ніж ті, які застосовуються до об'єктів високої, професійної культури.

Ця проблема актуальна і стосовно до навчальних посібників. Якщо історія повсякденної культури комплексно відображена в багатьох підручниках [1] , то питання теорії та методології її вивчення потрапляють в навчальну літературу значно рідше [2] . Як правило, теоретико-методологічна складова курсу зводиться до загальної характеристики світу повсякденності, або виклад теоретичних питань підміняється авторської трактуванням повсякденності, можливо, оригінальною і переконливою, але вага ж неминуче односторонньою. Тим самим аналіз процесів смисло- освіти повсякденної культури поступається місцем вивчення корпусу фактів, намічають логіку її історичної еволюції.

Пропонований навчальний посібник спирається на альтернативну концепцію вивчення повсякденної культури, яка передбачає розгляд не тільки історії, скільки теорії повсякденності. Основна мета даного посібника - забезпечити студента теоретікометодологіческім інструментарієм, що дозволяє аналізувати різні феномени повсякденної культури з урахуванням сучасного стану гуманітарного знання. Подібний підхід зовсім не скасовує важливості вивчення історичної динаміки повсякденності, а тому допомога пов'язана відносинами взаємодоповнення з підручниками з історії повсякденності (найбільш фундаментальні з них наведені в списку літератури в кінці посібника). Проте кінцевою метою вивчення дисципліни «Культура повсякденності» все ж є формування у студента здатності аналізувати основні артефакти повсякденної культури, що багато в чому обумовлено переходом російської освіти від парадигми, орієнтованої па передачу знань, до ком- петентностной моделі, покликаної виробляти вміння і навички професійної діяльності . Досягнення даного результату вимагає розгляду дослідного поля культури повсякденності як діалогу різних підходів і точок зору, які в сукупності формують сучасне знання про цю найважливішій сфері людського буття.

Обрана мета визначила структуру пропонованого посібника, побудованого за тематичним принципом. Воно відкривається розглядом загальних питань теорії повсякденності, історії її вивчення, специфіки просторово-часової організації. У подальших главах виявляються особливості найбільш репрезентативних феноменів повсякденної культури, таких як тіло і тілесність, річ, їжа, сфера емоцій. В кінці кожного розділу наводяться творчі завдання, виконання яких дозволяє застосувати розглянуті концепції і методи до аналізу конкретного матеріалу повсякденної культури, а також список літератури, що включає як класичні, так і сучасні роботи по даній темі. Підсумковий список рекомендованої літератури містить дослідні тексти теоретичної та історичної спрямованості і покликаний зорієнтувати студента в подальших поглиблених дослідженнях культури повсякденності.

  • [1] Див., Напр .: Коз'якова М. І. Історія. Культура. Повсякденність: ЗападнаяЕвропа: від античності до 20 століття. М.: Весь Світ, 2002; Георгієва Т. С. Культураповседневності: в 3 кн. М.: Вища. шк., 2005-2007.
  • [2] Одним з небагатьох винятків є навчальний посібник Н. Л. Новікової «Культура повсякденності. Теоретичний аспект »(Саранськ, 2004).
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >