Оцінка компанії за активами

Основні передумови оцінки за активами

Основні передумови і методи оцінки за активами. Даний підхід розглядає цінність компанії як суму цінностей її чистих активів (за вирахуванням цінності зобов'язань). Методи оцінки компанії за активами виходять з передумов або діючого підприємства, або знаходиться в стадії ліквідації.

Передумова про чинне бізнесі базується на положенні про те, що бізнес продовжує функціонувати, і тому активи оцінюються за їх "робочою" цінності. У цьому випадку застосовується метод чистої цінності активів (ИАУ). Коли оцінка проводиться виходячи з передумови ліквідації компанії, застосовується метод ліквідаційної цінності (Ьу).

При методі №4 V активи і зобов'язання компанії коригуються за їх ринковою оцінкою. При цьому компанія розглядається як діюча.

Метод ЬV припускає, що чиста виручка від реалізації активів компанії з урахуванням погашення зобов'язань дисконтується до дати оцінки. Цінність бізнесу при цьому реалізується в результаті планової або вимушеної ліквідації активів.

Загальна схема оцінки методом ИАУ. Загальна формула оцінки компанії методом чистих активів має такий вигляд:

де ИАУ- цінність чистих активів компанії; УА {- ринкова цінність активу /; О - ринкова цінність зобов'язань; С - гудвіл.

Як видно з формули, спочатку активи компанії, відображені в балансі, коригуються до їх ринкової оцінки, потім віднімається ринкова цінність зобов'язань і додається цінність гудвілу. Всі активи будь-якої компанії діляться на три групи:

  • o матеріальні (будівлі та споруди, устаткування, передавальні механізми, товарно-матеріальні запаси);
  • o фінансові (дебіторська заборгованість, акції, облігації, інші фінансові інструменти);
  • o нематеріальні (патенти, ноу-хау, ліцензії, технічна документація, програмне забезпечення, гудвіл та ін.).

Кожен актив компанії будь-якої групи оцінюється на основі наступних принципів: цінності альтернативного використання активу (очікуваних доходів від альтернативного використання), або альтернативної вартості відновлення (заміщення), або покупки аналогічного активу.

Особливості опеньки окремих видів активів

Оцінка будівель і споруд. Для оцінки будівель і споруд підприємства використовуються різні методи оцінки, об'єднані в три підходи: вартісної, дохідний і ринковий.

Вартісний метод оцінки нерухомості. Спочатку визначається вартість будівництва будівель і споруд. Після цього з них вичитується знос будівель і споруд з урахуванням їх фізичного, функціонального та економічного старіння.

Оцінка будівель і споруд методами вартісного підходу реалізується в п'ять етапів:

  • o визначається ринкова цінність земельної ділянки, на якій знаходяться будівля і споруда, з урахуванням поточного його використання;
  • o розраховується відновна цінність або цінність заміщення будови;
  • o розраховуються всі види зносу будов: фізичний, функціональний, технологічний і зовнішній;
  • o вичитується величина загального зносу будов з витрат на відтворення або заміщення об'єкта;
  • o визначається цінність об'єкта нерухомості шляхом підсумовування ринкової цінності землі при існуючому використанні і цінності будови.

Дохідний метод оцінки нерухомості. Дохідний метод заснований па дисконтуванні грошового потоку від орендної плати, який буде одержано в разі здачі нерухомості в оренду, з урахуванням терміну життя об'єкта нерухомості. Ставки орендної плати визначаються виходячи з ринкових ставок в даному районі і для даного класу об'єктів нерухомості.

Ринковий метод оцінки будівель і споруд. Визначення ринкової цінності об'єкта нерухомості методом ринкових порівнянь базується на виборі зіставних об'єктів, вже проданих в даному районі. З цих даних виводиться середня ціна за квадратний метр, і множенням її на площу оцінюваного об'єкта визначається ринкова цінність.

Оцінка машин і обладнання. Поняття "оцінка" стосовно до машин і встаткування має свої особливості, оскільки оцінювач визначає якісні та кількісні характеристики цих об'єктів. Знання останніх необхідно для точного, достовірного розрахунку їх цінності. Оцінка машин і обладнання здійснюється як частина оцінки цінності всього підприємства. Для оцінки машин і обладнання використовуються також три підходи до оцінки: вартісної, ринковий і (меншою мірою) дохідний.

Вартісний метод оцінки обладнання. Базовою цінністю у вартісному підході є вартість заміщення об'єкта, з якої віднімаються всі три види зносу: фізичний, функціональний і зовнішній.

Ринковий підхід включає два основні методи - прямого порівняльного аналізу продажів і статистичного моделювання цінності техніки.

Метод прямого порівняльного аналізу продажів застосовується, коли є можливість підібрати аналог оцінюваної машини.

Ціна недавно проданого об'єкта-аналога аналізується і коректується відповідно до відмінностями, наявними між об'єктом-аналогом і оцінюваним об'єктом.

Метод статистичного моделювання полягає в тому, що оцінюваний об'єкт розглядається як представник деякої сукупності однорідних об'єктів, для яких ціни відомі. Для даної сукупності з використанням теорії статистики та економіко-математичного моделювання розробляється математична модель залежності ціни від одного або декількох відомих параметрів. З цієї математичної моделі розраховується цінність оцінюваної техніки, визначається як би середньостатистична даної сукупності однорідних об'єктів.

Дохідний підхід оцінки цінності машин і устаткування включає в себе два методи: дисконтування грошових потоків і їх капіталізацію. Дані методи реалізуються аналогічно тому, як вони використовуються при оцінці нерухомості. Визначаються грошові потоки, які генеруються при здачі машини чи устаткування в оренду, розраховуються віконниці дисконту або капіталізації та шляхом дисконтування або капіталізації ніжних потоків визначається їх цінність.

Оцінка виробничих запасів. До запасів підприємства відносяться сировина, матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети, витрати в незавершеному виробництві, готова продукція і товари для перепродажу, товари відвантажені і витрати майбутніх періодів. Ці оборотні активи є предметом оцінки. Необхідно робити поправки до балансової цінності, виходячи з ринкових цін на ці активи. До ринковими цінами необхідно додати фактичні витрати на транспортування і складування запасів, якщо вони не були враховані при постановці на баланс. Витрати в незавершеному виробництві оцінюються за фактичною собівартістю виробництва, товари відвантажені - за ринковою цінності.

Оцінка дебіторської заборгованості починається з її аналізу. Складається список дебіторів, визначається термін повернення боргу, аналізуються можливості повернення боргу у строки, передбачені відповідними договорами. Якщо робиться висновок про неможливість повернення боргу, він не підлягає оцінці. Не підлягає оцінці також борг засновників за їх внесками до статутного капіталу. В усіх інших випадках дебіторська заборгованість оцінюється за поточною цінності. Період дисконтування в даному випадку визначається виходячи з термінів повернення боргу, передбачених за відповідними договорами. Ставка дисконтування при цьому враховує ризик, пов'язаний з поверненням боргу.

Оцінка фінансових вкладень. Інвестиції можуть вироблятися в короткострокові і довгострокові цінні папери, нерухомість, статутні капітали інших підприємств. Оцінка інвестицій здійснюється виходячи з їх ринкової цінності на дату оцінки. При цьому необхідно пам'ятати, що цінність власних акцій підприємства, викуплених у акціонерів, віднімається з загальних інвестицій.

Оцінка грошових коштів на валютному рахунку здійснюється за курсом на дату оцінки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >