Оцінка нематеріальних активів

Сутність і види нематеріальних активів (НМА). Під нематеріальними розуміються активи, що не мають фізичного змісту, але володіють здатністю приносити доходи. Нематеріальні активи є однією з найбільш важливих складових частин активів підприємства, особливо підприємств високотехнологічних галузей. НМА - специфічні активи, для них характерна відсутність фізичної форми (невловимі активи), але вони володіють економічної цінністю. Незважаючи на те що багато нематеріальні активи мають якесь фізичне прояв (документ, схема, креслення та ін.), Основу їх цінності складають виникають у зв'язку з ними права або відносини.

Спільним є поділ нематеріальних активів на:

 • o ідентифікуються (патенти, ноу-хау, ліцензії, технічна документація, програмне забезпечення, авторські права, секретні формули, бази даних, франшизи та ін.);
 • o неідентифіковані (ділова репутація - гудвіл). Неідентифіковані нематеріальні активи прийнято у свою чергу ділити на дві групи
 • o перша група - невіддільні від підприємства (наявність навченого персоналу, системи і методи управління підприємством, наявність клієнтури, досягнення в галузі реклами та просування своєї продукції, переваги територіального розташування, репутація підприємства);
 • o друга група - невіддільні від індивідуума (особиста репутація працівників або власників підприємства, особисті професійні якості індивідуумів, загальна кваліфікованість і якості персоналу і власників).

Оцінка ідентифікованих (відчутних) нематеріальних активів. Ідентифіковані нематеріальні активи бізнесу можуть оцінюватися в індивідуальному порядку, якщо їм можна приписати кінцевий термін служби і якщо за цей період вони забезпечують бізнесу вимірні вигоди.

Для оцінки відчутних нематеріальних активів в основному застосовуються такі методи:

 • o розрахунок вартості гіпотетичного роялті або орендної плати, які користувач нематеріального активу повинен був би в іншому випадку виплачувати законному власнику нематеріального активу;
 • o дисконтування (капіталізація) переваги в доходах (грошових потоках);
 • o дисконтування (капіталізація) економії витрат.

Основна частина нематеріальних активів має властивості реального опціону, тому все більшого значення набуває опціонна методологія в їх оцінці.

Відносно рідко для оцінки відчутних нематеріальних активів застосовуються ринковий і вартісної методи.

Ринковий підхід заснований на порівняльному аналізі продажів подібних нематеріальних активів на відритому ринку, вартісної - на визначенні вартості створення нематеріального активу. Другий підхід застосовується у разі, коли стосовно нематеріального активу немає сформованого ринку.

Оцінка невловимих активів. Оцінка невловимих активів невіддільна від оцінки компанії і заснована на припущенні, що результатом наявності та роботи цього виду активів є надлишкові доходи компанії в порівнянні із середнім рівнем. Цінність цієї сукупності нематеріальних активів носить назву гудвіл. Гудвіл в буквальному перекладі - це "актив доброї волі". У бухгалтерському обліку гудвіл являє собою різницю між ціною покупки компанії та ринкової цінністю її чистих активів.

Оцінка гудвілу проводиться за методом аномальних доходів. Даний метод виходить з передумови, що цінність гудвілу визначається різницею між прибутковістю на вкладений капітал компанії і середньої прибутковості для даної галузі. Якщо виявлено стабільне перевищення прибутковості на капітал компанії над середньогалузевим рівнем і є вагомі підстави вважати, що така ситуація буде відтворюватися в майбутньому, величина середньорічного перевищення прибутку компанії капіталізується з використанням відповідного коефіцієнта капіталізації.

Загальна формула оцінки гудвілу має наступний вигляд:

де С - гудвіл; АИР - надприбуток компанії в періоду, розрахований як різниця між очікуваним прибутком компанії і рівнем прибутку, який отримувала б компанія, якби її прибутковість дорівнювала середньогалузевої.

У практиці оцінки бізнесу для оцінки гудвілу часто застосовується спрощена формула капіталізації аномальної прибутку. При визначенні ставки капіталізації до вартості власного капіталу компанії додають премію в розмірі приблизно 5%. Істотним недоліком даної формули є великий ступінь умовності припущень, але вона популярна завдяки своїй простоті.

Приклад. На основі вихідного балансового звіту і даних, отриманих оцінювачами, необхідно розрахувати гудвіл і побудувати оцінний баланс.

Дані оцінювачів:

 • o земля і будівлі стоять 2500 тис. дол .;
 • o обладнання коштує 1600 тис. дол .;
 • o цінність інвестиції в компанію "АБС" дорівнює 450 тис. дол .;
 • o 10% дебіторської заборгованості не буде зібрано;
 • o 5% товарних запасів застаріло і може бути продано тільки за 10% номінальної цінності;
 • o середній дохід на власний капітал по відросли становить 14%;
 • o нормалізована чистий прибуток компанії - 600 тис. дол .;
 • o коефіцієнт капіталізації - 30%.

Як видно з табл. 6.18, переоцінена цінність чистих активів компанії склала 3060 тис. Дол.

ТАБЛИЦЯ 6.18. Оціночний баланс тис. Дол.

Минулий балансовий звіт

Балансова цінність

Поправки

Уточнена цінність

Гудвіл

Обгрунтована ринкова цінність

Грошові кошти

375

375

375

Дебіторська заборгованість

200

(20)

180

180

Товарні запаси

1000

(45)

955

955

Всього, поточні активи

+1575

1500

1500

Земля та будівлі

1900

+600

2500

2500

Устаткування

1 800

(200)

1 600

1 600

Всього, основні засоби

+3700

+4100

+4100

Інвестиції в компанію АБС

300

450

450

Гудвіл

798

798

Всього, активи

+5575

+6060

6858

Всього зобов'язання

3000

3000

3000

Цінність власного капіталу

2575

3060

+3858

Всього, зобов'язання і власний капітал

+6060

6858

Для оцінки величини гудвілу спочатку визначимо нормалізовану рентабельність власного капіталу компанії:

Далі знаходимо різницю між рентабельністю власного капіталу компанії і середньогалузевої рентабельністю:

Аномальна прибуток компанії складе

Робимо припущення, що компанія і надалі буде заробляти аномальну прибуток, тому величина гудвілу визначається методом капіталізації:

Цінність чистих активів з урахуванням гудвілу складе 3858,3 тис.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >