Аудит корпоративної цінності або проблема офіційного визнання "розрахункової" цінності

Справедлива цінність, або fair value. Міжнародні стандарти фінансової звітності дають таке визначення цінності компанії: справедлива чи реальна цінність (вартість) - це сума грошових коштів, на яку можна обміняти актив або якої достатньо для виконання зобов'язання при здійсненні угоди між добре обізнаними, таку угоду, незалежними один від одного сторонами.

Облік, заснований на справедливій цінності, належить до розряду складних ситуацій у сучасному фінансовому менеджменті і тому але праву може розцінюватися як ситуація унікальна, предопределяющая необхідність досить швидко внести радикальні зміни в традиційні і настільки звичні підходи до організації фінансового менеджменту. Відбувається це з ряду причин. Чіткого визначення вимагає мета обліку, заснованого на справедливій цінності, з точки зору її вимірювання та оцінки. Адже прерогатива оцінки справедливої цінності процедурно належить менеджменту компанії. У зв'язку з цим очевидна необхідність враховувати в підсумкових оцінках думку в першу чергу менеджменту. Однак для того щоб справедлива цінність як фінансова категорія придбала, образно кажучи, легальне значення, дуже важливо участь при підведенні підсумків та інших не менш важливих учасників процесу оцінки: бухгалтерів та аудиторів (контролерів). Безумовно, багато що залежить від інформації, точніше від її наявності або відсутності, повноти та достовірності. Інформація, якою користуються учасники процесу оцінки, найчастіше носить ненадійний характер. Крім того, необхідно пам'ятати, що розміри активів і зобов'язань, до яких повинен застосовуватися облік, заснований на цінності, а також різноманітність і складність моделей і інструментів, що застосовуються для оцінки справедливої цінності, надають розглянутої ситуації характер, як мінімум, нетрадиційний.

Міжнародні стандарти цінності. У США основним стандартом, за допомогою якого регулюється ситуація, пов'язана з необхідністю відображати в обліку результати оцінки справедливої цінності, служить стандарт фінансового обліку 157 (SFAS 157) "Вимірники справедливої цінності" '. Він був прийнятий у другій половині листопада 2007 р міжнародному рівні цьому американському стандарту відповідає стандарт IAS 39 "Фінансові інструменти", а також міжнародний стандарт фінансової звітності "Фінансові інструменти" (IFRS 7), що представляють собою найбільш адекватні облікові стандарти, розроблені для справедливої цінності Світовим комітетом з міжнародних стандартів обліку.

На жаль, в системі МСФЗ в даний час немає уніфікованої загальновизнаною ієрархії або системи пріоритетів, які можна було б застосувати до існуючих измерителям справедливої цінності. Більше того, досить часто окремі стандарти вказують на перевагу у виборі вимірників справедливої цінності. Проте останнім часом досягнуто певний прогрес у відносинах між Комітетом з міжнародних стандартів обліку (IASB) і Комітетом з міжнародних стандартів фінансового обліку (FASB). В результаті можна сподіватися, що в осяжному майбутньому стандарти з обліку справедливої цінності досягнутий деякої гармонії або, що більш істотно, будуть сумісні один з одним. Так, в даний час IASB розробив спеціальний проект "Вимірники справедливої цінності", де досить детально викладається попередня позиція Комітету. До речі, ця позиція знайшла відображення в стандартах по складанню документів на основі фінансового обліку (SFAS - Statements of Financial Standards).

І американські, і міжнародні стандарти обліку визначають умови і служать основою рекомендацій для вибору і практичного використання вимірників справедливої цінності. Але головне навіть не в цьому, а в тому, що вони допомагають менеджменту компаній призвести об'єктивну оцінку справедливої цінності з урахуванням реальних подій і обставин, в яких існує компанія.

У грудні 2007 р Комітет з міжнародних стандартів аудиту схвалив міжнародний стандарт аудиту 540 "Аудит фінансових оцінок (згідно стандартам обліку), включаючи облікові (фінансові) оцінки справедливої цінності". До моменту схвалення цього стандарту він неодноразово переглядався і обговорювалося. Цей стандарт після схвалення Громадським наглядовою радою (РЮВ - Public Interest Oversight Board) після грудня 2009 повинен перетворитися на ефективний інструмент контролю для аудиту фінансових документів. Він охоплює вимоги та рекомендації з приводу фінансових (облікових) оцінок справедливої цінності, які, у свою чергу, включають оцінку невизначеності. Зокрема, він розповідає, як оцінка ризику може застосовуватися на практиці.

Цінність і ризик. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від аудитора концентрації уваги на зонах підвищеного ризику. Тим самим вони покликані посприяти аудиторам у формуванні відповідних висновків про розумність облікових оцінок, у складі яких в тому числі облікові оцінки справедливої цінності в контексті фінансової звітності компанії. У рамках даного стандарту розглядається підхід, заснований на ризиках, і висвітлюються такі питання, як:

 • o вивчення ефекту оцінки невизначеності в оцінці ризиків;
 • o інвентаризація методів, які застосовує менеджмент, виробляючи оцінки;
 • o діагностика розумності припущень, зроблених менеджментом;
 • o адекватність висновків і висновків, зроблених аудитором. Міжнародні стандарти аудиту дають також розширені рекомендації з приводу аудиту облікових оцінок справедливої цінності, включаючи аудит або, якщо хочете, аудит правильного застосування вимог до фінансової звітності (наприклад, використання припущень, що відображають те, що учасники ринку могли б використовувати при визначенні справедливої цінності). Це має пряме відношення до використання моделей оцінки, необхідних для отримання аудиторського висновку.

Спроможність прикладної фінансової звітності, природа і надійність інформації, доступної менеджменту для облікової оцінки справедливої цінності, сильно варіюються від випадку до випадку. Ось чому настільки велика сила впливу невизначеності па рівень оцінки справедливої цінності. У свою чергу, рівень оцінки невизначеності впливає на ризики існування або виникнення помилкових заяв, що мають матеріальні наслідки. У зв'язку з цим існують обмеження на інформацію, якою володіє менеджмент, або інформацію, яку він може отримати і зробити її доступною аудиторам.

Цінність і діагностика. Облік справедливої цінності вимагає від менеджменту діагностики шляхом застосування правил обліку реальної дійсності, в рамках якої функціонує компанія. Серед них - факти і обставини, в яких живе компанія. Відповідно в додаткових роз'яснень і рекомендацій потребують наступні питання:

 • o діагностика позиції менеджменту щодо того, існує чи ні ринок активів;
 • o діагностика позиції менеджменту щодо переваг ринку і наявності множинних ринків, на яких учасники торгують одним і тим же активом;
 • o діагностика позиції менеджменту щодо припущень, які може зробити учасник ринку, визначаючи справедливу цінність активів або зобов'язань;
 • o діагностика того, як менеджмент використовує в ході оцінки справедливої цінності неконтрольовані параметри (наприклад, кредитні ризики);
 • o діагностика того, наскільки менеджмент визначає надійність вимірювання справедливої цінності.

Цінність та її вимірники. У ході оцінки дуже часто менеджмент використовує розрахункові параметри, що відображають власні припущення компанії щодо припущень учасників ринку про ціни. Їх використання супроводжується побудовою моделі, ранжируванням моделі за ступенем складності і ступеня надійності. Відповідно свербить потребує наступних поясненнях за підсумками моделювання:

 • o оцінка вибору моделі, здійсненого менеджментом, коли модель оцінки не була заздалегідь задана;
 • o оцінка валідації моделі, виконаної менеджментом;
 • o оцінка чутливого аналізу, проведеного менеджментом;
 • o оцінка результатів моделювання.

В оцінці ризиків, яку проводить аудитор, багато складних і важливих аспектів, один з яких - питання збору та перевірки очевидних фактів. Спробуємо виділити ті сфери, де аудит може зустріти труднощі:

 • o фактори ризику, які підлягають розгляду при ідентифікації та оцінки ризиків матеріальних "неточностей";
 • o рішення щодо використання експертів або фахівців, їх зайнятості та вивчення характеру і якості їх роботи для цілей аудиту;
 • o оцінка того, чи були спостережувані параметри максимізувати, а розрахункові - мінімізовані;
 • o оцінка рішення менеджменту змінити підхід до оцінки з причин, які він же сам пояснює, доводячи, що знайде більш ефективний спосіб оцінки справедливої цінності.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >