Нові підходи до оцінки внутрішньої ліквідності

Явище внутрішньої ліквідності. У новій системі фінансового аналізу оцінка ліквідності носить істотно більш комплексний характер, що дозволяє розкрити, "розщепити" цю складну характеристику фінансового благополуччя компанії. Відповідно до цього комплексним підходом до перших трьох фінансових коефіцієнтах поточної, швидкої і критичної ліквідності додаються коефіцієнти оборотності елементів робочого капіталу: дебіторської заборгованості, запасів і кредиторської заборгованості. При цьому коефіцієнти оборотності запасів і дебіторської заборгованості вилучаються з групи коефіцієнтів ділової активності.

Оборотність основних елементів робочого капіталу. Коефіцієнтів ділової активності в новій системі фінансового аналізу просто не існує, коефіцієнти ділової активності в новій версії фінансового аналізу розділені на дві частини. Одна група коефіцієнтів, що характеризують ефективність управління робочим капіталом, переходить у блок вимірників ліквідності, а друга потрапляє в блок показників, за допомогою яких проводиться оцінка операційної прибутковості. Новий підхід до оцінки ліквідності характеризується ще одним важливим моментом: до складу коефіцієнтів ліквідності додається грошовий конверсійний цикл - фінансовий, грошовий або просто конверсійний цикл компанії.

Грошовий конверсійний цикл. Грошовий конверсійний цикл, або чистий операційний цикл, - це період, необхідний для того, щоб гроші, витрачені на придбання запасів, знову обернулися в гроші:

Грошовий конверсійний цикл = Середній колекційний період + + Середній період оборотності запасів -

- Період платежів постачальникам. (12.1)

На малюнку 12.3 дана схема вимірників ліквідності, в якій зіставляються два підходи до оцінки ліквідності: традиційний і передбачений новою системою аналізу, коли очевидні відмінності, принаймні зовнішні, цих двох підходів до оцінки ліквідності. Однак російська практика фінансового аналізу сприймає новий підхід мляво і з небажанням. З декількох сот компаній, що пройшли фінансову діагностику, лише мала частка зробила спробу подолати звичне ставлення до ліквідності. У той же час в рамках нового підходу робиться спроба об'єднати показники, що характеризують співвідношення поточних активів і поточних зобов'язань, і показники, за допомогою яких характеризується їх ефективність. У одному модулі, іменованому "ліквідність", не тільки і не стільки визначається рівень ліквідності, скільки тут же виявляються причини зафіксованого рівня ліквідності. Тепер можна управляти ліквідністю виходячи з факторів, що роблять на ліквідність прямий вплив: або в бік зниження ліквідності, або в бік її надмірного підвищення.

Ліквідність в традиційній і повой версії фінансового аналізу

Рис. 12.3. Ліквідність в традиційній і повой версії фінансового аналізу

У таблиці 12.1 наводиться розширений перелік коефіцієнтів ліквідності та формули їх розрахунку.

ТАБЛИЦЯ 12.1. Діагностика ліквідності

Діагностика ліквідності

До показників, що комплексно характеризує внутрішню ліквідність компанії, додається розрахунок і оцінка стратегічної ліквідності.

Операційна прибутковість і ризики

Оцінку операційної діяльності часто ототожнюють з оцінкою якості управління. У зв'язку з цим у сучасній системі фінансового аналізу оцінка операційної діяльності виділяється в самостійний модуль, що складається з набору фінансових коефіцієнтів прибутковості, а вони, в свою чергу, поділяються на два класи коефіцієнтів.

Коефіцієнти операційної ефективності. Клас "А" об'єднує коефіцієнти операційної ефективності. З їх допомогою проводиться оцінка ефективності управління активами. У складі коефіцієнтів операційної ефективності виділяються коефіцієнти оборотності сукупних активів, оборотності фіксованих активів, оборотності власного капіталу. При розрахунку кожного з трьох коефіцієнтів використовуються середні значення сукупних, фіксованих активів і власного капіталу. Це означає, що в ході розрахунків беруться величини на початок і кінець року, і отримана сума ділиться навпіл. Зовні все просто, проте саме навколо того, які активи або який власний капітал на початок або на кінець року застосовуються в розрахунках, виникають питання, дискусії, нарешті помилки, зводять нанівець всю роботу з фінансового аналізу та фінансової діагностиці.

Коефіцієнти операційної прибутковості. До класу "В" належать коефіцієнти операційної прибутковості. До них відносяться всі варіанти норми прибутку (чистої, валової, операційної), яка так чи інакше характеризує ефективність зусиль менеджерів, відповідаючи на запитання, яку частину продажів вдається їм перетворити на прибуток.

Прибутковість компанії характеризують два найважливіших показника. Сукупна прибутковість компанії асоціюється у всіх з прибутковістю власного капіталу, тобто з показником ROE, а операційна прибутковість - з показником прибутковості інвестованого капіталу - ROIC.

Коефіцієнти фінансових і ділових ризиків. Фінансові коефіцієнти, за допомогою яких аналітики намагаються виміряти міру невизначеності процесу формування доходів компанії, формують групу коефіцієнтів, що характеризують ризики. Методологічно ризики в даному модулі поділяються на два види: ділові та фінансові ризики. Відповідно і коефіцієнти ризиків діляться на дві категорії: коефіцієнти ділових ризиків і коефіцієнти фінансових ризиків.

Вимірювання ділового ризику. Сам діловий ризик відображає міру невизначеності, пов'язану з отриманням операційного доходу компанії. Як правило, величина ділового ризику обумовлена станом справ у галузі, тому галузевий аналіз сприяє оцінці рівня ділового ризику. На малюнку 12.4 демонструються рівні ділових ризиків по фазах життєвого циклу. Максимальний діловий ризик виникає у фазі зародження, або в інноваційній фазі розвитку, де міра невизначеності досягає максимальних розмірів з погляду існування (а точніше відсутності) гарантій отримання доходів. Висока міра ризику спостерігається у фазі росту, де досягаються найвищі темпи розвитку. Міра невизначеності в отриманні доходів, ділові ризики у фазі насичення знижуються і мінімізуються у фазі спаду.

Рівні ділових ризиків але фазам життєвого циклу

Рис. 12.4. Рівні ділових ризиків але фазам життєвого циклу

Існують два способи вимірювання ділового ризику. У першому випадку діловий ризик вимірюється співвідношенням стандартного відхилення операційного прибутку і її середнього значення, і по суті являє собою коефіцієнт коваріації операційного прибутку. У другому випадку діловий ризик вимірюється співвідношенням стандартного відхилення продажів і їх середнім значенням, тобто коефіцієнтом коваріації продажів.

Вимірювачі фінансового ризику. Загальна міра фінансового ризику визначається часткою позикового капіталу в загальній структурі капіталу. Чим вище ця частка, тим вище міра фінансового ризику. Діловий і фінансовий ризики перебувають між собою у зворотній залежності. Недарма кажуть, що фінансові ризики виникають на вершині ділових. Виходячи з цього максимальні ділові ризики супроводжуються або, вірніше, повинні супроводжуватися мінімальними фінансовими ризиками. Найбільш яскравим підтвердженням сказаного може служити венчурне фінансування, яке використовується у фазі зародження. Однак, якщо послідовно слідувати логіці міркувань про зворотному співвідношенні фінансових і ділових ризиків, високий діловий ризик у фазі росту неминуче повинен привести до висновку, що запозичення в період активного розвитку повинні зводитися до мінімуму.

Фінансовий ризик замість фінансової стійкості. Чи можна в ході аналізу ділових і фінансових ризиків при їх співвіднесенні робити висновок про правомірність проведеної політики запозичень? Чи можна приймати в якості постулату твердження, що ділові та фінансові ризики перебувають між собою у зворотній залежності? Відповісти на ці питання допомагають коефіцієнти, за допомогою яких вимірюються фінансові ризики.

Слід зауважити, що мова далі піде про знайомих коефіцієнтах. У звичному фінансовому аналізі вони об'єднуються в групу коефіцієнтів фінансової стійкості або фінансової автономії. Однак тепер замість категорії "фінансова стійкість" пропонується категорія "фінансові ризики", вже в ході аналізу наближає менеджерів компанії до ризик-менеджменту.

Групи коефіцієнтів, що характеризують фінансові ризики. Перша група вимірювачів заходи фінансового ризику складається з одного коефіцієнта, визначеного співвідношенням довгострокового боргу і власного капіталу:

Друга група складається з коефіцієнтів фінансового левериджу. Їх досить багато:

Третя група вимірювачів фінансового ризику складається з коефіцієнтів покриття. Їх до недавнього часу було всього два: коефіцієнт фінансового тягаря і коефіцієнт процентних платежів:

де EBIT - прибуток до сплати відсотків і податку; t - ставка податку.

В даний час на зміну цим двом коефіцієнтом прийшли їхні різні модифікації. Замість прибутку до сплати і відсотків (версія операційної прибутку) в чисельнику кожного з двох коефіцієнтів використовується показник прибутку до сплати відсотків, податків і амортизації, тобто показник EBITDA:

У практиці сучасного фінансового менеджменту застосовується альтернативна група коефіцієнтів покриття, заснована на грошових потоках. У даному випадку мова йде про класичну структурі грошового потоку. Це або чистий прибуток плюс амортизація або операційний грошовий потік, структура якого визначена міжнародними стандартами фінансової звітності:

де А ¥ СЯ - прирощення потреби в робочому капіталі;

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >