ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У КРИЗОВІ, ЗАСТІЙНІ І РЕВОЛЮЦІЙНІ ПЕРІОДИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІЇ

В результаті вивчення даного розділу навчається повинен:

знати

  • • джерела, закономірності, тенденції, форми прояву та негативні наслідки кризових явищ в різних складових вітчизняної суспільної системи на початковому етапі радянського будівництва, в роки перебудови і пострадянських радикальних соціально-економічних реформ;
  • • цілі, завдання та основні складові перебудовної стратегії;
  • • цілі, завдання, основні складові та особливості реалізації політики радикальних ринково-демократичних реформ;

вміти

  • • аналізувати, ідентифікувати і критично оцінювати революційну, застійно-кризову та іосткрізісную ситуацію, дослідити се передумови, закономірності розвитку і наслідки;
  • • виявляти загальне, особливе і частное в процесі конкретного керівника антикризового дії в переломні для історичного розвитку Російської Федерації 1990-і рр .;

володіти

  • • навичками наукового аналізу кризової ситуації в різні періоди вітчизняної історії;
  • • формами, методами і засобами роботи в неординарних умовах входження суспільства в революційну ситуацію і виведення його з пострсволюціонной розрухи, входження країни в застій, а потім в період системного кризового розвитку.

Ключові поняття

Державне антикризове управління - система цілеспрямованого, організуючого і регулюючого впливу держави на суспільні процеси, на свідомість, поведінку і діяльність людей з метою переведення об'єкта управління зі стану застою і кризи в стан «стійкої визначеності», динамічного розвитку та забезпечення нової якості життя людей.

Девіангологія державного управління - наука, що вивчає соціальні девіації (відхилення від норм і стандартів) в політиці і системі державного адміністрування, а також реакції влади і суспільства на них. Предмет розгляду: причини і наслідки девіацій, детермінанти дезорганізації і ентропій- ності, способи і інструменти державного протидії відхиляється явищ і процесів.

Дефолт - невиконання договору позики, несплата своєчасно боргу але борговими зобов'язаннями або за умовами договору. Може оголошуватися як компаніями, приватними особами, так і державами ( «суверенний дефолт»), нездатними обслуговувати всі або частину своїх зобов'язань.

Лібералізм - соціально-політичне вчення і громадський рух, базовою ідеєю якого є самодостатність цінностей демократії і свободи в економічній, політичній та інших сферах життя суспільства.

Олігархія - політичний режим, при якому влада зосереджена в руках порівняно нечисленної групи представників великого монополізованого капіталу. Надаючи вирішальне вплив на формування і прийняття державних рішень, влада обслуговує вузькогрупові інтереси, а не інтереси суспільства в цілому.

Нова економічна політика (НЕП) - економічна політика, що проводилася в РРФСР і СРСР в 1920-і рр., Змінила політику «воєнного комунізму», мала на меті виведення країни з економічної кризи, відновлення народного господарства і подальший перехід до соціалізму.

Перебудова - загальна назва сукупності реформ і нової ідеології, що використовується для позначення масштабних реформ у політичній, економічній, ідеологічній та соціально-культурної структурах СРСР у другій половині 1980-х - початку 1990-х рр. Мета перебудови - всебічна демократизація соціалістичного суспільно-політичного та економічного ладу.

Політика воєнного комунізму - економічна політика Української РСР в умовах господарської розрухи, громадянської війни і мобілізації всіх ресурсів держави для протидії економічній кризі і військової інтервенції.

Приватизація - форма перетворення власності, що представляє собою процес передачі-продажу (повної або часткової) державної (муніципальної) власності в приватні руки, оплатне відчуження майна, що перебуває у власності держави і муніципальних утворень, у власність фізичних та (або) юридичних осіб.

Радикальні реформи - реформи, що проводилися в Російській Федерації в 1990-і рр., Що включають формування в прискореному режимі ринкових відносин, в тому числі процес формування класу приватних власників, лібералізації цін, звільнення зовнішньої торгівлі, роздержавлення власності та приватизації землі.

Роздержавлення - процес скасування державного монополізму, формування багатоукладної економіки, звільнення держави від функцій прямого господарського управління.

Трансформації - перетворення структур, форм і способів, зміна цільової спрямованості діяльності; один із способів перетворення, наприклад, норм міжнародного права в норми внутрішньодержавного права.

Прискорення - програма, мета якої - у відносно короткі історичні терміни забезпечити досягнення нового якісного стану суспільства, вихід на світовий рівень технічного прогресу, продуктивності праці і життєвих стандартів, високу ефективність і сучасну якість системи політичних, соціально-економічних та інших суспільних інститутів.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >