ФУНКЦІЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

В результаті освоєння матеріалів даної глави студент повинен:

знати

 • • основні функції журналістики;
 • • найбільш затребувані функції журналістики на сучасному етапі розвитку суспільства;
 • • основну місію журналіста як професіонала інформаційної діяльності;

вміти

• визначати домінуючі функції в реальній практиці журналістської діяльності, виходячи з умов роботи в конкретних ЗМІ;

володіти

 • • навичками адаптації власних теоретичних знань в журналістській професії до реалій інформаційної діяльності в конкретний період часу і в конкретному медіа;
 • • прийомами створення журналістського твору суспільної значимості;
 • • алгоритмами написання відповідного журналістського твору заданого формату і жанру з домінуванням конкретної функції журналістики.

Ключові слова: журналістика; функції: інформаційна, виховна, просвітницька, економічна; медіа; індустрія; бізнес; суспільний інститут.

У сучасній теорії журналістики існує чимало поглядів на функції даної професії. Спробуємо навести деякі з них.

Так, наприклад, група дослідників визначає наступні функції ЗМІ в сучасній медіареальності:

 • • інформаційна;
 • • освітня;
 • • соціалізації;
 • • виявлення і вирази, тобто артикуляції, інтересів різних категорій громадян;
 • • критики і контролю;
 • • мобіл іза1 {іонна [1] .

Подібна сукупність функцій медіа, як правило, розглядається в теорії з точки зору включеності різних видів ЗМІ в ті політичні процеси, які характеризують життя російського соціуму на сучасному етапі. Однак очевидно й те, що виведення за межі подібного переліку таких онтологічних функцій, як естетична і рекреативная, загрожує одностороннім сприйняттям ЗМІ виключно як елемента політичної системи і не більше того. Однак, як показує досвід функціонування російських медіа в 1990-2000-х рр., Подібна теорія реалізовувалася на практиці, надмірно політизуючи сферу інформаційної діяльності.

Дискусія про набір функцій журналістики як специфічної професійної бази є якась константа наукових спроб створити єдину і всеосяжну теорію, де враховувалася б вся багатоаспектність даного виду професійної діяльності в соціумі. Політологічний підхід, на наш погляд, ігнорує вельми істотні боку як самої журналістики, так і реальної діяльності журналістів, перш за все тому, що фактично осторонь залишається фактор суб'єктності. Простіше кажучи, за рамки розгляду виноситься як особистість самого журналіста, так і особистість потенційного споживача його інформаційного творчості. Подолати подібну ситуацію методологічно допомагає соціально-рольова характеристика як системи ЗМІ в цілому, так і журналістики як специфічного виду діяльності в тій сфері, яка не ігнорує естетичну і рекреативнуфункції.

Зауважимо також, що при розширювальному тлумаченні набору функцій журналістики за межами номінації залишається така домінуюча в медійній практиці функція, як економічна. З точки зору більшості теоретиків вона не є визначальною цілепокладання діяльності газет, журналів, телеканалів, радіостанцій і т.п. Реальна ж практика, як ми покажемо далі, свідчить про зворотне. Саме комерційні інтереси власників, засновників і гоп-менеджерів ЗМІ визначають їх контент. Він стає тим більш варіативні, ніж на велику аудиторію націлене його передбачуваний вплив. При цьому вказане різноманітність функцій виявляє органічне різноманіття особистісних інтересів, які об'єднують творця інформаційного продукту і їх одержувача.

У нових соціально-політичних і економічних умовах існування і функціонування ЗМІ теоретики і практики медіагалузі стали приділяти більше уваги механізмом зворотного зв'язку - реакції публіки на побачене і почуте. «Передача інформації, - вважає В. Ю. Ірхін, - перетворюється тим самим в комунікацію, взаємний обмін, спілкування з аудиторією. Тому суб'єкта масової інформації правильніше буде теж називати суб'єктом масової комунікації. Це логічніше також ще й тому, що масову інформацію сьогодні пов'язують в основному із засобами, які її поширюють - печаткою, радіо, телебаченням, хоча маси виробляли соціальну інформацію протягом усього свого історичного розвитку. Адже журналістика, або ЗМІ, - це всього лише невелика, хоч і істотна, частина масових інформаційних процесів. Его елемент в системі засобів масової комунікації (ЗМК), куди входять всі види масового спілкування - і технічні, і усні » [2] .

З точки зору соціальної психології можна пояснити, що одного разу сформувалися переваги читачів, слухачів, глядачів підтримуються не тільки звичками людей, а й самим створеним журналістським контентом як креативно створеним способом встановлення комунікації. Тут уже вступає в силу закон діалектичного взаємозв'язку компонентів в класичній бізнес-дихотомії «попит - пропозиція».

Комунікація, яку здійснюють ЗМІ між окремими членами суспільства, зумовлює і їх статус в самому суспільстві. Навіть незважаючи на те, що сама Медіасфера нині визначається як ціла галузь виробництва конкретного і описуваного контенту.

Проілюструємо сказане вище прикладом зі сфери електронного мовлення, спираючись на думку теоретиків щодо місця телебачення в соціумі. Прогноз дослідника Е. Ніколова щодо місця телебачення в системі масових комунікацій заслуговує того, щоб його процитувати в розгорнутому вигляді. «Телебачення є частина від цілого, - вказує дослідник у своїх нотатках" Телебачення і суспільство ". - Через нього ціле функціонує подібно до того, як воно функціонує за допомогою мови, транспорту, засоби повідомлення і т.п. У загальносоціальному масштабі телебачення тільки посередник. Перетворення посередника в суспільний інститут з відповідною організацією, внутрішньою структурою і технічною базою є результатом умов, при яких в даний час виражається і може виражатися телевізійний спосіб спілкування. В інших умовах його організація і структура, може бути, зміняться. Однак якими б не були ці зміни, положення телебачення як посередника в здійсненні соціальних зв'язків залишиться незмінним » [3] .

Ці слова належать не тільки до ТВ: будь-який вид ЗМІ в сучасних умовах шоу-цивілізації є посередником в здійсненні соціальних зв'язків як між окремими суспільними групами, так і між окремими індивідуумами. І більш того - між окремими індивідуумами і окремими соціальними групами. Л вони не існують поза політичної діяльності, політичної системи. Однак остання сама по собі не може існувати поза суспільством і конкретної діяльності його членів. Саме сукупними зусиллями в рамках розгортається «тут і зараз» історії вони формують ту реальність, в надрах якої і народжується певна потреба її зафіксувати, проаналізувати і «доставити» до безпосередніх учасників історичного процесу, тобто до сукупної аудиторії, яку складають людські особистості. І місія журналістики в цьому чи не домінуюча.

На цьому шляху і виникає усвідомлювана потреба як суспільства в цілому, так і окремих його інститутів і членів в отриманні інформації про реальність в різних видах і формах. Їх виникнення і побутування ми і постараємося проаналізувати, звертаючись до того, яке місце в подібній системі «доставки інформації» займають ЗМІ і неіосредственная інформаційна діяльність тих, кого ми визначаємо за професійною належністю як журналістів.

Для чого існує журналістика?

Борг журналістики - заспокоювати стурбованих і тривожити ублаготворенних.

Джером Лоуренс, американський письменник Журналістика є мистецтво перетворення ворогів у гроші.

Крейг Браун, англійський журналіст У своє виправдання журналістика може послатися на дарвінівський закон виживання пересічним.

Оскар Уайльд

Сидять на багнетах, покривши їх газетою.

Василь Осипович Ключевський, історик В наші дні обілення відбувається переважно за допомогою чорнила.

Джордж Деннисон Прентіс, американський журналіст Преса корисна хоча б тому, що вона вчить нас не довіряти пресі.

Семюел Батлер англійський письменник Ніколи не втрачати терпіння у відносинах з пресою і з публікою - головне правило політичного життя.

Крістабел Панкхерст, англійська громадська діячка По-моєму, журналістика - велика школа, яка вчить виробляти найцінніше якість - спонтанність. Вона дозволяє не ототожнювати себе повністю з тим, що ти робиш, а здібності - якщо вони є - в таких умовах вимушеної поспіху проявляються лише повніше.

Федеріко Фелліні, італійський кінорежисер

 • • інтегративна;
 • • соціально-педагогічна;
 • • організаторська;
 • • освітня;
 • • рекреативная [4] .

У нинішніх умовах розвитку галузі електронних медіа було б некоректним залишати за дужками звичного набору функцій мовної діяльності електронних ЗМІ функцію економічну. Давно і неодноразово в професійному співтоваристві було позначено, що на сьогоднішній день інформаційна сфера розуміється і в державних структурах, і серед самих її суб'єктів як область докладання бізнес-зусиль, спрямованих на отримання або прямої економічної, або іміджевої вигоди.

Зрозуміло, що в подібній ситуації більшість функцій журналістики як медійної діяльності відчуває істотний тиск законів ринку, правил капіталістичного менеджменту і маркетингу. Серед однієї з перших «жертв» подібного впливу стає, на наш погляд, пізнавальна функція журналістики. Вона поволі трансформується в сервілию-коментують. Факти, події, відомості стають необхідною ланкою в структурі мовлення переважно в тому випадку, коли є приводом для чийогось коментаря або судження. Або ж зовсім набувають прикладний характер у відповідному журналістському контенті, що тяжіє до ігрових форматам, часом і зовсім трансформуються в те, що сьогодні прийнято називати «фейковий журналістикою».

Розмова про це явище в журналістиці ще попереду. Зауважимо тільки, що дуже часто для журналістів, які практикують подібні прийоми, пріоритетним стає створення віртуального подібності реальності шляхом умілих маніпуляцій з текстом, «картинкою», інфографікою, запозиченими з інтернету відеоілюстрацій. Піднесене таким чином подія, факт, явище, далі нібито аналізується за допомогою журналістики. Але це - не більше ніж ілюзія, яка руйнується в той самий момент, коли реальність виявляється настільки самодостатньою і насиченою подіями, що ніякі найвитонченіші методи і форми роботи представників ЗМІ не можуть змікширувати її та підпорядкувати звичним комунікативно-інформаційним схемами.

Технологічні можливості нинішніх ЗМІ (і перш за все електронних) маскують маніпулятивну домінанту їх спрямованого впливу на різні цільові групи. Надмірність інформаційного тиску на суспільство, як наслідок глобалізації подібних можливостей, призводить не тільки до психологічних, але і до соціальних витрат. Про що неодноразово заявляли і вітчизняні, і зарубіжні дослідники. На думку У. Шоукросса, «в постіндустріальний інформаційний вік люди, виходячи з того, що забезпечення повного доступу до будь-якої інформації може виявитися можливим, починають все частіше питати себе: а чи буде це ще і бажаним? Існує ймовірність появи нового небезпечного розриву в рівнях грамотності в результаті утворення все більшої нерівномірності в доступі до можливостей, що надаються новими технологіями комунікації та інформації » [5] .

Ще одна не менш очевидна тенденція, що характеризує трансформацію онтологічних функцій сучасних медіа, стосується їх перетворення в інструмент досягнення тих цілей, якими нині характеризується сучасна PR-сфера. Ось як визначає її міжнародний словник Вебстера: «Сприяння встановленню взаєморозуміння і доброзичливості між особистістю, організацією та іншими людьми, групами людей або суспільством в цілому за допомогою розповсюдження роз'яснювального матеріалу, розвитку обміну (інформацією) і оцінки суспільної реакції» [6] . Очевидна синонімічно функцій електронної журналістики і PR-деятелиюсті на рівні визначення. Але ще більш очевидна їх тотожність сьогодні в сфері практичного впливу на суспільство.

Раніше в цьому підручнику ми розводили ці два поняття, хоча в їх основі лежить поняття інформації. Варто повторити, що журналістика як професійна інформаційна діяльність в сучасних умовах технологічних комунікаційних перевантажень повинна носити і носить більш об'єктивний характер з точки зору формування у аудиторії відповідної подієвої картини світу. У той же час сфера зв'язків з громадськістю як область професійної інформаційної діяльності несе в собі домінуюче цілепокладання: суспільство необхідно, звичайно, інформувати, але рівно в тих межах, котороие запропоновані обмеженнями на поширення негативної інформації про будь-який суб'єкт PR-діяльності. І в цьому пункті інтереси фахівців зі зв'язків з громадськістю та переважної кількості PR-структур несподівано римуються і за програмними цілями, і за методами, і за змістом своєї діяльності з деякими видами і типами медіа та новітніх комунікаційних технологій. Ми маємо на увазі, перш за все, телебачення, а також широко поширені контакти за допомогою Всесвітньої мережі.

Телебачення, як і PR, сьогодні не пізнає дійсність. Воно її інтерпретує. В чиїх-то, цілком конкретних, інтересах. Під час бесіди з ведучим популярної програми «Намедни» Л. Парфьоновим автор підручника почув з його вуст чітко сформульовану задачу: «Жанр на телебаченні, по-моєму, може бути тільки один: нудно глядачеві біля телевізора чи ні» [7] . І далі пішло зовсім несподіване продовження дискусії про співвідношення реальності і практики телебачення. Парфьонов зробив важливе в контексті обговорюваних проблем заяву: «Для мене важлива інша реальність: добре знятий план або погано. Головне - питання якості » [8] .

На нашу думку, початкові і природні функції телебачення, як засоби масової інформації, все частіше і все успішніше трансформуються в прикладні і прагматичні, перетворюючи дане електронне ЗМІ в засіб масової комунікації, тобто цілеспрямованого і осмисленого впливу на аудиторію і, ширше, на суспільство в цілому.

У практиці вітчизняних ЗМІ рекламна функція перебувала в зародковому стані досить довгий час. У той же час на Заході освоєння комунікативних можливостей в інформаційній сфері за допомогою реклами розвивалося паралельно з удосконаленням технологічних можливостей мас-медіа. За влучним зауваженням М. Маклюена, в життя прийшли покоління, які «всмоктали усі часи і простори світу з телевізором своєї матері» саме «через рекламу». Тим часом, остання в завершальні роки XX століття стала позиціонуватися як одне з найбільш очевидних і успішних напрямків PR-діяльності в суспільстві.

М. Маклюен передбачав небезпеку злиття можливостей ЗМІ і мані- пулятівних можливостей рекламного бізнесу з використанням PR-технологій. Дослідник вказував: «Грубо кажучи, рекламна індустрія - це незграбна спроба поширити принципи автоматизації на всі боки суспільства. В ідеалі реклама націлена на досягнення запрограмованої гармонії між усіма людськими імпульсами, прагненнями та дерзання. Застосовуючи ремісничі методи, вона прагне до кінцевої електронної меті утвердження колективної свідомості » [9] . Однак подальше спостереження нам здається ще більш важливим, так як воно прямо вказує на впровадження методів PR в медійну практику. Поява телебачення, його повсюдне поширення як каналу масової комунікації, з точки зору М. Маклюена, привело до того, що «експлуатація рекламодавцем несвідомого дала збій. Свідомі ідеї з приводу несвідомого (виділено нами - С. І.) телевізійний досвід воліє набагато більше, ніж прямолінійні форми нав'язливої реклами, властиві пресі, журналу, кіно і радіо. Сенсорна терпимість аудиторії змінилася, а разом з тим змінилися і методи впливу, що застосовуються рекламодавцями » [10] . У зазначеному фрагменті канадський вчений явно мав на увазі PR-технології, метою яких, як відомо, є маскування намірів тих, хто впливає на аудиторію з метою примусу до акту соціально-побутового або політичного консьюмеризма.

Практики вітчизняних ЗМІ могли б уникнути того негативного досвіду західних колег, який стосувався їх взаємодії з однією зі сфер PR-деятелиюсті. Однак запаморочення від успіхів пропаганди гласності та звільнення від колишніх ідеологічних догм з допомогою ЗМІ і перш за все телебачення в другій половині 1980-х - початку 1990-х рр. позбавила змоги вчасно усвідомити таившуюся в самій природі медійного каналу комунікації небезпека.

Череда політичних битв за крісла в Думі (1993, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 рр.), Пости губернаторів і, головне, президентська кампанія 1996 року - ось етапи часом завуальованого, а часом відвертого перетворення засобів масової інформації в засоби масової комунікації, і далі - в інструмент цілеспрямованого впливу на потенційну аудиторію. Введення в професійний побут журналістів терміна «політична реклама» позначило рубіж, за яким маніпулятивні прийоми в медійній сфері стали повсюдними. Друкований, що публікується, що випускається в ефір журналістський матеріал трактується більшістю медіадеятелей насамперед як товар, який потребує просування і рекламу. У цій точці нині остаточно сходяться інтереси суб'єктів медіадеятельності і сфери PR, коли зв'язка політичної та комерційної функцій явно придушує всі інші, включаючи інформаційну.

«Піаризація» вітчизняного медійного простору, яка загострюється з відомою циклічністю в період федеральних і регіональних виборів, вже зафіксована не тільки як практична реальність функціонування російської медіасфери. Вона отримала дуже критичну оцінку дослідників - теоретиків вітчизняної журналістики. Вони справедливо вказують на пряму кореляцію подібної тенденції і того, що прийнято вважати соціальною місією журналістської творчості. Так, Р. А. Борецький, аналізуючи сучасну ситуацію в сфері електронного мовлення, ставить новітній «діагноз» професії: «Впровадження політичної реклами, виникнення і швидкий розвиток методів роботи з публікою - паблік рілейшнз, вдосконалення виборчих технологій, пошук способів" конструювання образу " , або іміджмейкерство, - все це сприяє розквіту і універсалізації пропагандистської маніпуляції, тим більше в сучасній ситуації і особливо на грунті телебачення. Тут і виникає проблема соціальної відповідальності (виділено нами - С. І.) журналістської спільноти в цілому і кожного журналіста, кожного працівника телебачення зокрема » [11] .

Як ми побачимо, надалі ця суперечність може бути діалектично подолано в тому випадку, якщо змінити кут зору на професійну журналістську діяльність. Ніхто не скасовує настільки бажану західними демократіями ідею соціального месіанства преси як наріжний камінь роботи з усім існуючим в емпіричної реальності інформаційним потоком. Цю традицію в пострадянській медіареальності намагалися творчо інтерпретувати вітчизняні практики ЗМІ. Однак, на наш погляд, більш продуктивним для розуміння всієї складності нинішнього стану інформаційного суспільства є пропонована нами зміна функціональних пріоритетів в журналістиці, яку згідно з «концепції організатора діалогу» між суб'єктами політико-соціальної реальності ми бачимо як чітко орієнтовану на конкретний матеріал і конкретного споживача діяльність . В основі такої орієнтації - структуроване розподіл ролей, статусно придбаних кожним суб'єктом журналістської діяльності.

Однією з типових ситуацій в реальній практиці вітчизняних медіа якраз і є імітація «чесного» інформування або про якийсь особистості, або про якусь організації або установі, або про якусь послугу або товар під виглядом створення інформаційного приводу. У професійному побуті такі матеріали (друковані та ефірні) отримали найменування «замовний прихованої реклами», або «джинси». Саме у випадку з телебаченням такі приклади найбільш очевидно видають ту роль, яку відіграє і сам журналіст, і медіа, в якому він «реалізує» подібну ситуацію. У певному сенсі можна стверджувати, що PR-технології виявляють свою іманентну корупційну і лобістську сутність, коли інформаційну перевагу отримує той суб'єкт медіарі- лейшнз, який володіє переважними в порівнянні з конкурентами фінансовими, організаційними і комунікаційними ресурсами.

Якщо згадати класичне визначення PR-сфери, прийняте свого часу більшістю членів даного професійного співтовариства, то визначеність її злиття з наймогутнішим на сьогодні засобом комунікації стає очевидною. «Паблік рілейшнз - це управлінська функція по встановленню та підтриманню взаємовигідних відносин між організацією і громадськістю, від настроїв і думок якої залежить успіх або невдача цієї організації» [12] . Логічним продовженням цього визначення було б його поширення і на всю медіасферу з тією лише різницею, що під терміном «організація» має сенс розуміти конкретних суб'єктів інформаційної діяльності, будь то конкретний телеканал, радіостанція чи газета. Правда, структура мас-медіа в сучасній Росії така, що і за організацією, як правило, стоїть інше, більш потужна «організація», що володіє фінансовими, організаційними і політичними ресурсами, які дозволяють реалізувати на практиці маніпулятивні прийоми або по відволіканню уваги аудиторії від небажаних тим і проблем, або залучаючи до них увагу в необхідному повороті і ракурсі, предопределяющим формування громадської думки. Недарма в новій редакції Закону про ЗМІ, яка готується Спілкою журналістів Росії, приділяється підвищена увага питанням про право власності на ту чи іншу ЗМІ, його організаційній формі, тобто відповідь на питання про господаря конкретного медіа структурує практично всі інші аспекти його діяльності [13] .

У подібному контексті розмова про критерії інформаційної об'єктивності ЗМІ може носити тільки благопожелательная характер. Нав'язування порядку денного, жорстке структурування інформаційного потоку, відволікаючі маневри розважальної журналістики, створення спотвореної картини реальності з явним ухилом в надзвичайну наповненості - ось ті сучасні маніпулятивні можливості медіа, якими вони користуються, забуваючи не тільки про мораль і етику, але часом і про дотримання закону . Е. Іонеско зазначив ці особливості мас-медіа ще чверть століття тому, коли писав: «Проти засобів інформації у нас немає коштів антіінформаціі. Сумніватися в усьому і все підозрювати просто неможливо. Зрештою, так чи інакше, ми завжди попадемося на вудку, навіть якщо і думаємо, що від цього у нас є імунітет » [14] .

Якщо ж звертатися безпосередньо до теми наявності в діяльності сучасних медіа тих чи інших функцій журналістики, то, на наш погляд, їх можна звести до чотирьох основних номінаціях:

 • • інформаційна,
 • • виховно-освітня,
 • • розважальна,
 • • економічна.

Більш докладний дроблення функцій може лише збити з пантелику журналіста-. У нинішній ситуації для нього важливіше усвідомлювати той факт, що вся сукупність перерахованих функцій реалізується в його професійній інформаційній діяльності виключно одночасно. Немає і не може бути в роботі кореспондента, оглядача або ведучого програми ситуації, коли він інформує, але не розважає. Виховує аудиторію, але не бере до уваги можливу ступінь популярності себе і своєї програми (або тексту) у глядачів або читачів. Інша справа, що в кожному конкретному випадку творчої діяльності журналіста, чи самого ЗМІ, в конкретний момент часу певна функція виходить на перший план. І, вибудовуючи логіку пріоритетності функцій, можна отримати характеристику діяльності конкретного медіа. Наприклад, очевидно, що для «Російської газети», офіційного видання уряду РФ, порядок функцій вибудовується в наступному порядку: інформаційна; виховно-освітня; економічна; розважальна. Тоді як у радіостанції «Європа плюс» порядок пріоритетності функцій явно інший: економічна; раз- влекательная; інформаційна; виховно-просвітитель ь н а.

Розмова про функції журналістики варто завершити двома прикладами з практики такого авторитетного медіа як ВВС (British Broadcasting Corporation). У кожного співробітника цієї мовної продержавної корпорації висить невеликий плакат, на якому написані по-англійськи три ключових слова, що визначають зміст роботи журналіста в даному ЗМІ: «Інформувати. Просвіщати. Розважати ». Думаю, що коментарі тут зайві.

Другий приклад відсилає до конкретного випадку в практиці ВВС в 2005 р, коли керівництвом корпорації була прийнята нова концепція мовлення. Її лапидарная формулювання здається незвичною для західної моделі ЗМІ. Вона була сформульована таким чином: «Точність важливіше швидкості». Що і було реалізовано буквально через кілька днів в ситуації, коли в Лондоні відбулася серія терористичних актів. По всіх каналах мовлення ВВС поширювала ту офіційну інформацію про кількість жертв вибухів, яку озвучували представники Скотланд-Ярду. На відміну від корпорації Руперта Мердока, журналісти якої майже відразу ж оприлюднили неперевірену інформацію про декілька десятків загиблих.

Так в єдиному інформаційному просторі зіткнулися два суперечать один одному підходу до відповідальності ЗМІ за поширення гострої, соціально значимої інформації. А підходи ці визначалися, природно, розумінням важливості тієї чи іншої функції журналістики.

Питання і завдання для самоперевірки

 • 1. Назвіть соціальні функції журналістики.
 • 2. У чому полягає місія журналістики?
 • 3. Визначте суспільну роль журналіста в сучасних умовах.
 • 4. Які можуть бути критерії ефективності журналістської практики?
 • 5. Яка роль аудиторії в реальній професійній діяльності журналіста?
 • 6. Визначте типи і види взаємовідносин журналіста з аудиторією.
 • 7. У чому полягає специфіка впливу економічної функції на практичну журналістику?

література

Богданов, В. Л. Влада, дзеркало або служниця? Енциклопедія життя сучасної російської журналістики. У 2 т. / В. Л. Богданов, Я. Н. Засурский і ін. - М "1998.

Брайант, Дж. Основи впливу ЗМІ: пров. з англ. / Дж. Брайант, С. Томпсон. - М "2004.

Закон Російської Федерації від 27.12.1991 № 2124-1 (ред. Від 03.07.2016) «Про засоби масової інформації» (зі зм. І доп., Вступ. В силу з 15.07.2016). URL: http: // www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ (дата звернення: 30.10.2016).

МакКуейл, Д. Журналістика і суспільство: пров. з англ. / Д. МакКуел. - М., 2014.

Основи творчої діяльності: підручник для академічного бакалаврату / під ред. С. Г. Корконосенко. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М, 2016.

Прохоров, Е. П. Введення в теорію журналістики: підручник / Є. П. Прохоров. - М., 2011 року.

Самарцев, О. Р. Творча діяльність журналіста: підручник для вузів / О. Р. Самарцев. - М .: Академічний проект 2009.

 • [1] Див. Докладніше про це: Мельник В. А. Сучасний словник з політології. Мінськ, 2004. С. 519-521.
 • [2] Ирхин Ю. В. Політологія: підручник. М., 2006. С. 481.
 • [3] 40 думок про телебачення. М., 1978. С. 66.
 • [4] Див. Докладніше про це: Телевізійна журналістика: підручник. 5-е изд., Перераб.и доп. М., 2005. С. 36-53.
 • [5] Цит. по: Терин В. Масова комунікація. Дослідження досвіду Заходу. М., 2000.С. 157.
 • [6] Цит. по: Блек З. Паблік рілейшнз. М., 2002. С. 11.
 • [7] Людина в кадрі і у микрофона. СПб., 2002. С. 29.
 • [8] Там же. С. 31.
 • [9] Маклюен М. Розуміння медіа. М, 2003. С. 258.
 • [10] Там же. С. 259.
 • [11] телерадіоефірі: історія і сучасність. М., 2005. С. 29.
 • [12] Катліп С. М., Сеітер А. X., Брум Г. М. Паблік рілейшнз. Теорія та практика. М., 2001.. С. 25.
 • [13] У Додатку 1 до дослідження дано перелік власників ЗМІ в РФ.
 • [14] Іонеско Е. «Монд» як вона є // Іонеско Е. Протиотрути. М "1992. С. 161.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >