ЖАНРИ І ФОРМАТИ В СУЧАСНІЙ ЖУРНАЛІСТСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ

В результаті освоєння матеріалів даної глави студент повинен:

знати

 • • визначення жанру і формату стосовно до практики журналістської діяльності;
 • • групи традиційних жанрів у професійній інформаційній діяльності;
 • • типи та види форматування результуючого журналістського контенту в залежності від типу ЗМІ;
 • • про взаємодію і взаємовпливи форматів і жанрів в професійній журналістській практиці;

вміти

 • • використовувати різні жанри в журналістській практиці;
 • • використовувати різні формати в журналістській практиці;
 • • аналізувати можливості застосування жанрів і форматів в залежності від творчої ситуації;

володіти

 • • навичками застосування в журналістській практиці різних жанрів і форматів;
 • • алгоритмами адаптації конкретних форматів і жанрів під інформаційні стандарти конкретних ЗМІ.

Ключові слова: формат, жанр, інформаційні стандарти, інформаційні, аналітичні, публіцистичні, прямий ефір.

Для того щоб учні могли чіткіше, наочніше орієнтуватися в існуючих нині жанрах і форматах журналістської творчості, нам буде необхідно звернутися безпосередньо до того, як складалася сучасна жанрова система інформаційного творчості. До проблеми її типологічної ідентичності в контексті спору розробляється багато років теорії жанрів з реальною практикою вітчизняної журналістики. Перша, як ми побачимо надалі, має в своїй основі літературний онтогенез. А ось журналістська практика (насамперед, в електронних ЗМІ), маючи базисне підставу, пов'язане з літературою, все-таки розвивалася в дещо іншому напрямку, коли визначальним змістом діяльності працівників медіа були і є дещо інші чинники.

Історично склалася в теорії вітчизняної журналістики типологія жанрів має в своєму генезі комфортну для колишньої практики структуру. В основі прийнятого поділу жанрів - базисний елемент професійної діяльності - інформація. Звідси походить і що склалася в радянський період розвитку друкованих і електронних медіа тріада груп, на які були поділені сфери роботи співробітників суб'єктів мовлення - інформаційні, аналітичні, художественнопубліцістіческіе. Що почасти відбивалося і в організаційній структурі телерадіокомітети різного рівня підпорядкування у вигляді поділу на відповідні редакції.

Зміна парадигми розвитку всієї системи вітчизняних ЗМІ на рубежі 1980-1990-х рр. мала значний вплив на що формується контент: чим далі йшли медіа від радянської моделі, тим ставав все більш варіативним з точки зору жанрів, їх конвергенції та пріоритетності. Однак теоретична думка як і раніше зберігала методичну вірність розробленої теорії жанрів журналістської творчості. Що знаходило і знаходить відображення навіть на початковому етапі навчання професії журналіста. Логіка входження в суму професійних інформаційних навичок, умінь і компетенцій рухається від простого до складного: відповідно до напрямних вектором теорії жанрів.

Сучасна медійна практика необхідно фіксувала і фіксує трансформацію інформаційної функції ЗМІ в бік більшої розважальності, видовищності (візуальної і аудиальной). Цим обумовлена і теоретична спроба пояснення того, що відбувається з позиції філософії «інфогейнмента», що отримала особливу популярність не тільки серед діючих журналістів, а й теоретиків журанлі- стіки. Корекція традиційного погляду на типологію жанрів відбувається і в частині організації процесу виробництва ефірної контенту, куди природним явочним порядком вбудовуються і класичні зразки журналістської творчості, «відповідні» колишньої теорії. Одиницею вимірювання наповнення радіо- і телеефіру, порталу інформаційного агентства, газетного номера в такому випадку є не функціональна оцінка властивостей журналістського твору в його відношенні до інформації, а певний набір зовні очевидних ознак, що утворюють у своїй сукупності поняття «формату».

У подібній ситуації стверджувати наявність типологічної ідентичності перш існувала теорії жанрів журналістики реальності медійної практики було б, на наш погляд, непродуктивно з точки зору, як технічного і технологічного функціонування сучасних ЗМІ, так і набору їх домінуючих функцій. Саме останні і є «фактором розбрату» теорії і практики. Зокрема, економічна функція в діяльності сучасних ЗМІ в умовах самостійної суб'ектіості медіа виходить в лідери в сукупному функціонал вітчизняних редакцій, радіостанцій і телекомпаній.

Подібна ситуація характерна і для тих медіа, які мають державний статус, що також пояснюється російськими бізнес-реаліями. Так, за оцінкою експертів, витрати телеканалу «Росія», що входить до державного медіахолдинг ВГТРК, покриваються за рахунок бюджетного фінансування лише на 25%. Інша частина витрат відшкодовується за рахунок власної господарської діяльності державного мовника, що діє в тих же економічних обставин, що і недержавні електронні медіа. Очевидно, що подібні умови їх функціонування і зумовлюють зміну пріоритетів, а отже, і трансформацію всієї структури медійного контенту.

Онтологічна зв'язок журналістської творчості зі сферою літературної діяльності в нинішньому науковому побуті не викликає суперечок і дискусій. Походження теорії жанрів в журналістиці має літературознавчі коріння, що в більш-менш явній формі виявлялося і в період становлення вітчизняної радіо- і тележурналістики в XX в. Звична і зафіксована в методології навчання майбутніх професіоналів ЗМІ тріада жанрового членування всіх можливих видів і форм створення інформаційного продукту фактично зберігається в загальних рисах і в нинішній науці про журналістику. Проте, реальна медійна практика свідчить, як мінімум, про деякі обставини, які вже зумовлюють розмивання здавався перш непорушним теоретичного базису вчення про жанрах. Йдеться про електронні медіа - радіо і телебаченні.

Перш за все, лавиноподібне збільшення обсягів і способів виробництва, обробки і доставки інформації в будь-якому вигляді до споживача, наслідком чого є виникнення ідеї конвергенції ЗМІ, яка все більше і більше опановує маси теоретиків і практиків. Це, в свою чергу, не може не викликати до життя дискусію про технологічні та економічні засади функціонування всієї медіагалузі та працюють в ній фахівців інформаційного праці.

Простіше кажучи, техніка і закони бізнесу з факторів, суб'єктивно впливають на груд журналіста, стають факторами об'єктивними. В даному контексті вже не вдається ігнорувати утворився в ефірному контенті величезний програмний «флюс», який ми умовно можемо визначити як «розважальне мовлення».

Все перераховане вище є та «сума технологій», без урахування якої колишня теорія жанрів журналістської творчості ризикує залишитися рудиментом «доелектронной» ери розвитку медіагалузі. Аналогічні процеси торкнулися в XX в. і сферу художньої творчості. Варіанти використання в цьому процесі жанрових можливостей є своєрідним спокусою для будь-якої креативної особистості. «Даний факт ми можемо зафіксувати як щось очевидне, - стверджував філософ М. С. Каган в дослідженні" Морфологія мистецтва ", - і помітити, що саме різноманіття і різноманітність жанрових структур (виділено автором - С. І.) робило настільки болісними спроби теоретиків осягнути ховаються тут закономірності » [1] .

Про те, що будь-який твір, його створення - суть процес динамічний, а не статичний, теоретики літератури усвідомили вже близько століття тому. Д. С. Лихачов в «Нарисах з філософії художньої творчості» писав: «Твір динамічно в процесі свого створення, динамічна« воля автора », його створив, воно динамічно в процесі свого подальшого життя - життя в інтерпретації сучасників і віддалених нащадків. Форми цієї динамічності різноманітні і не можуть бути вичерпані в простому перерахуванні. Кожен твір - це якийсь багатосторонній процес. Це не нерухоме, незмінні явище » [2] . На наш погляд, практика електронної журналістики другої половини XX і початку XXI ст. тільки потверділа справедливість тези вченого.

Журналістське твір завжди, аж до початку XX ст., За замовчуванням, вважалося твором літературним, бо його автор вербалізі- ровал ті - інформаційний, подієвий і експертний - ряди, які й формували фактуру тексту статті, огляду, замітки, нарису. Недарма саме на стику XIX і XX ст. в журналістиці з'являється термін «сюжет» (статті, нарису і т.д.). Його вербалізація і стає чи не головним творчим актом для тих, хто трудився і трудиться в періодичних виданнях. Розповідь про те, що сталося, і про те, чому свідком став сам кореспондент, хронікер, оглядач, - ось основний тренд журналістики в доелектронную епоху. Жанр в подібному контексті виступав як якийсь умовний інструмент, що дозволяє оформити вихідний життєвий фактографический матеріал в прийнятну для потенційного читача форму. Саме в цьому пункті і сходяться форма і зміст журналістського твору у вигляді тексту, що має необхідні і достатні жанрові ознаки для майбутнього адекватного сприйняття читачем.

Проте, вже на початку минулого століття теоретики літературної творчості усвідомлювали умовність жанрової класифікації. Так, наприклад, О. М. Фрейденберг вказувала, що «жанр - не автономна, раз і назавжди заклассіфіцірованная величина, але найтіснішим чином пов'язаний з сюжетом, і тому його класифікація цілком умовна» [3] . Характерно, що ця точка зору теоретика літератури висловлена на початку праці «Поетика сюжету і жанру», який з'єднав два структурно важливих терміна в єдиному науковому дискурсі [4] . Дозволимо собі ще раз послатися на авторитетну думку Фрейденберг в тій його частині, де дослідниця визначає не тільки історичні та соціальні передумови виникнення конкретних жанрів і їх тотожність сюжетослагающім тенденціям, але і вказує на допустиму умовність жанрової регламентації всього текстуального масиву словесної творчості. «І сюжет, і жанр мають загальний генезис і неподільно функціонують в системі певного суспільного світогляду; - стверджує О. М. Фрейденберг, - кожен з них, в залежності від цього світогляду, міг ставати іншим; в процесі єдиного розвитку літератури все сюжети і всі жанри набули спільність рис, що дозволяють говорити про повне їх тотожність, незважаючи на різкі морфологічні відкриття. Думка про умовність жанрових рубрик та відмежування - центральна для даної роботи » [5] .

В теорії літератури проблема типології жанрів словесного творчості є, на наш погляд, однією з парадигмальних, бо в ній реалізується своєрідна саморефлексія даного виду людської діяльності. Недарма майже два століття назад вже виникали осередки подібних дискусій [6] . Жанрова ідентифікація друкованого тексту - прямий шлях до структуризації його побутування в системі масових комунікацій, можливість віднесення до певної знакової системи; в кінці кінців, частина процесу об'єктивізації суб'єктних намірів автора всього виробленого масиву, що має цілком певний розмір, структуру, що несе певну кількість інформації і відповідно впливає на ймовірного його споживача. Можна стверджувати, що поняття «жанр літературного твору» в якійсь мірі «допомагає» ідентифікувати приналежність того чи іншого тексту (переважно, друкованого) до виду або роду літератури.

Якщо ми приймаємо і визначаємо журналістику в друкованих ЗМІ як особливий вид літературної діяльності, то, очевидно, вищеназвані особливості жанрової типологізації, позначені в літературознавстві, можуть бути екстрапольовані і на тексти, опубліковані в періодичних виданнях. Ще в 1920-і рр. Ю. Н. Тинянов затверджував: «Абсолютно ясно, що окремого жанру (виділено нами - С. І.) твори в літературі не існує, що окремий твір входить в систему літератури, співвідноситься з нею але жанру і стилю (диференціюючи всередині системи), що є функція твори в літературній системі даної епохи. Твір, вирване з контексту даної літературної системи і перенесене в іншу, забарвлюється інакше, обростає іншими ознаками, входить в інший жанр, втрачає свій жанр, іншими словами, функція його переміщається » [7] .

Рухливість жанру як операційного поняття була усвідомлена теоретиками мистецтва і літератури ще в першій половині XX в. В даному випадку теорія намагалася в деякому сенсі «осідлати» і структурувати всю різноманітність реальної словесної творчої практики. Свій вплив на літературу надавали і нові види мистецтва (кінематограф), і нові види масової комунікації (радіо). Це тиск явно посилилося в другій половині століття, коли візуалізація інформації стала одним з домінуючих трендів розвитку світової цивілізації. Однак подібний процес носив взаємоспрямованості характер. Чітко це простежується в первісної орієнтованості нових електронних ЗМІ XX в. (Радіо і телебачення) на сформовану раніше систему жанрів словесного творчості. Це зумовило специфіку їх становлення як самостійних і прагнуть до незалежності від більш «старших» ЗМІ.

Важливою передумовою для трансформації системи жанрів вітчизняного телебачення є типологічний генезис його структури з точки зору кореляції з уже існуючими на момент широкого впровадження в життя соціуму іншими ЗМІ (періодична преса, радіо). Літера туроцентрічность розвитку світової культури в XIX ст. створила об'єктивні умови для того, щоб саме вербальна складова була домінуючою в різних системах масової комунікації.

У подібний тренд органічно «вписувалося» поява радіо як нового технічного каналу поширення інформації. Проте, знадобилося майже тридцять років, щоб дане медіа від моменту перших дослідів (1890-ті рр.) Трансформувалося в систему масової доставки інформації до аудиторії. Іншої системи жанрів, ніж та, що була прийнята в практиці друкованих ЗМІ, у радіо не було і бути не могло, тому що обидва медіа об'єднував головний носій інформації - слово. Що й визначило їхню початкову типологічну ідентичність.

Зародження телебачення як засоби передачі інформації відбувалося трохи пізніше, ніж становлення радіо. Тимчасова дистанція від перших дослідів (1900-1910-ті рр.) До початку регулярного телемовлення в різних країнах була практично ідентичною але тривалості історії розвитку радіо як ЗМІ. У той же час телебачення мало і потужну естетичну опору у вигляді екранного мистецтва - кінематографа. З іншого боку, саме радіо з його принципами роботи з інформацією, ставкою на вербальну складову, було функціонально ближче телебаченню на першому етапі його існування. Тому генетично телебаченню дісталися «у спадок» «старі» жанри радіо, першоосновою яких була давно утвердилась і апробована система жанрів друкованих ЗМІ. Кінематограф при такому розподілі місць в естетичній ієрархії відносин з інформацією виявився допоміжним засобом фіксації і відображення подій, фактів, персонажів [8] .

З розвитком і вдосконаленням оригінальних технологій фіксації і передачі зображення телебачення все більше і більше відривався від жанрової системи більш «старого» ЗМІ - радіо. Візуалізація інформаційної складової в діяльності телебачення логічно визначала необхідність корекції жанрової ідентичності журналістської практики. Більш загальний контекст розвитку світової культури визначав в XX столітті і вектор розвитку інтересів масової аудиторії з точки зору тих каналів, по яких сприймалася і сприймається інформація. Домінуючим в цьому переліку опинився візуальний канал. Це дає нам підставу визначати існуючу культурну парадигму як «шоу-цивілізацію».

Афористично точно в зв'язку з цим звучить фраза американського історика Деніела Бурстін про те, що «Ніщо не існує реально, поки це не показали по телебаченню». Посилення тренда медіадеятельності, пов'язаного з подальшою візуалізацією загального інформаційного потоку, що оточує сучасну аудиторію, характерно і для початку XXI ст., Коли «картинка» стала означати більше ніж слово. І ці загальні обставини функціонування історично сформованої системи жанрів в журналістській практиці вимагають не тільки додаткового і всебічного аналізу, але і врахування їх у повсякденній журналістській діяльності. Що ж стосується історичних передумов для трансформації існуючої в доелектронную епоху розвитку журналістики системи жанрів, то вони, як ми переконалися, носили об'єктивний характер, обумовлений, в значній мірі, технологічними і соціально-психологічними факторами.

 • [1] Каган М. С. Морфологія мистецтва. Історико-теоретичне дослідження внутрішньої будови світу мистецтв. Л., 1972. С. 410.
 • [2] Лихачов Д. С. Нариси з філософії художньої творчості. 2-е изд., Доп. СПб., 1999.. С. 124.
 • [3] Фрейденберг О. М. Поетика сюжету і жанру. М., 1997. С. 13.
 • [4] Варто порівняти цю позицію з думкою Л. Є. Кройчик: «Найчастіше він [текст] ототожнюється з" матеріалом "," передачею "або знову" інформацією ". Крім того, в связіс розмиванням жанрових меж постає питання про заміну поняття "жанр" на "текст" (виділено нами - С. І). Див .: Кройчик Л. Є. Система журналістських жанрів // Основи творчої діяльності журналіста: підручник для студентів вузів по спец. «Журналістика» /ред.-с.ост. С. Г. Корконосенко. СПб., 2000. С. 130.
 • [5] Фрейденберг О. М. Поетика сюжету і жанру. С. 13.
 • [6] Можна згадати хрестоматійну репліку А. С. Пушкіна в листі П. А. Вяземскомуот 4 листопада 1823 року (з Одеси в Москву): «Що стосується до моїх занять, я тепер нішуне роман, а роман у віршах - диявольська різниця . Начебто "Дон Жуана" - про пресу і думатьнечего; пишу абияк ». Див .: Пушкін Л. С. Полі. зібр. соч. в 10 т. Т. 10. М., 1958. С. 70.
 • [7] Тинянов Ю. II. Поетика. Історія літератури. Кіно. М., 1977. С. 227.
 • [8] У 1950-60-і рр. для інформаційних програм радянського телебачення большінстворепортажей знімалося за допомогою кінокамери. Далі відзнятий матеріал на плівці оброблявся і монтувався для випуску в ефір в програмах новин.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >