Бухгалтерська (фінансова) звітність

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Вступ Теоретичні аспекти бухгалтерської (фінансової) звітності Поняття бухгалтерської звітності, її значення і види Користувачі бухгалтерської (фінансової) звітності Нормативне регулювання бухгалтерської звітності Правила складання та подання бухгалтерської звітності Підготовка до звіту як необхідна умова для успішного його формування Інвентаризація майна - важливий елемент бухгалтерського обліку Допущені в обліку помилки і порядок їх виправлення Реформація балансу - завершальні записи звітного року Події після звітної дати, порядок їх відображення у звітностіПодії, що виникли на звітну датуПодії, що виникли після звітної дати Підготовка інформації про оціночні і умовні зобов'язання (активах) Підготовка інформації щодо пов'язаних сторін Підготовка інформації за сегментами Підготовка інформації про природоохоронних заходах Обсяг бухгалтерської звітності Вимоги, що пред'являються до достовірності звітності Звітний період і звітна дата Пояснювальна записка - додаткове розкриття інформації Додаткова інформація для об'єктивної оцінки майнового і фінансового стану організації Розкриття даних, що не знайшли відображення в формах бухгалтерської звітностіКоротка характеристика діяльності організації, основні напрями її діяльностіОсновні аналітичні показникиРозкриття істотних способів бухгалтерського обліку, прийнятих облікової політикоюСпільна діяльністьДержавна допомогаВідображення в обліку та звітності змін облікової політикиОсновні фактори, що впливають на господарські та фінансові результатиІнформація про ліквідацію юридичної особиІнформація про припинення діяльностіІнформація про вихід (вході) юридичної особи зі сфери консолідації Порядок підписання, адреси і строки подання бухгалтерської (фінансової) звітності Публічність фінансової звітності Автоматизація бухгалтерської (фінансової) звітності Аудит бухгалтерської (фінансової) звітності Відповідальність за неподання або порушення строків подання бухгалтерської звітності Значення бухгалтерської звітності для оцінки фінансово-господарської діяльності організацій Облікова політика та її роль у інформації, що розкривається Роль бухгалтерського балансу на сучасному етапі Значення застосовуваних методів оцінки статей балансу в російській практиці Значення звіту про прибутки і збитки в ринковій економіці Допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності при складанні звіту про прибутки і збитки Вплив вимог ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток організацій" на бухгалтерську звітність Значення звіту про зміни капіталу в ринковій економіці Значення звіту про рух грошових коштів для оцінки грошових потоків Зведена і консолідована бухгалтерська звітність Визначення та сфера застосування консолідованої звітності Основні відмінності консолідованої звітності від зведеної бухгалтерської звітності Склад і вимоги до зведеної (консолідованої) бухгалтерської звітності, правила її складання та подання Порядок формування показників консолідованої бухгалтерської звітностіСкладання зведеного звіту про прибутки і збитки Аудит і публічність консолідованої бухгалтерської звітності Склад і зміст форм бухгалтерської звітності Зміст бухгалтерського балансу Порядок формування статей активу балансу Формування показників пасиву бухгалтерського балансу Склад і зміст звіту про прибутки і збитки Склад і зміст звіту про зміни капіталу Зміст звіту про рух грошових коштів Склад і зміст пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки Сфера застосування та порядок формування звіту про цільове використання отриманих коштів Формування річної бухгалтерської звітності на конкретному прикладі Умовна інформація про господарюючого суб'єкта Інформація про залишки на бухгалтерських рахунках на кінець 2011 року Бухгалтерський баланс ВАТ "Побутсервіс" Звіт про прибутки і збитки ВАТ "Побутсервіс Звіт про зміни капіталу ВАТ "Побутсервіс" за звітний рік Звіт про рух грошових коштів ВАТ "Побутсервіс" за звітний рік Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки ВАТ "Побутсервіс" за звітний рік
 
Наст >