Підготовка інформації щодо пов'язаних сторін

Порядок розкриття у звітності відомостей про пов'язаних сторін регулюється ПБО 11/2008 "Інформація про пов'язаних сторін". У п. 4 і 5 цього ПБО записано: "Юридичними і (або) фізичними особами, здатними впливати на діяльність організації, складової бухгалтерську звітність, або на діяльність яких організація, яка складає бухгалтерську звітність, здатна впливати (пов'язаними сторонами), можуть бути :

 • а) юридична та (або) фізична особа і організація, складова бухгалтерську звітність, які є афілійованими особами відповідно до законодавства Російської Федерації;
 • б) юридична та (або) фізична особа, зареєстрована як індивідуального підприємця, і організація, складова бухгалтерську звітність, які беруть участь у спільній діяльності;
 • в) організація, яка складає бухгалтерську звітність, і недержавний пенсійний фонд, який діє в інтересах працівників такої організації чи іншої організації, яка є пов'язаною стороною організації, складової бухгалтерську звітність.

Операцією між організацією, складовою бухгалтерську звітність, і пов'язаною стороною вважається будь-яка операція з передачі (надходженню) активів, наданню (споживання) послуг або виникнення (припинення) зобов'язань (незалежно від отримання плати або іншого зустрічного надання) між організацією, складовою бухгалтерську звітність, і пов'язаною стороною.

Операціями з пов'язаною стороною можуть бути:

 • - Придбання та продаж товарів, робіт, послуг;
 • - Придбання та продаж основних засобів та інших активів;
 • - Оренда майна та надання майна в оренду;
 • - Фінансові операції, включаючи надання позик;
 • - Передача у вигляді внеску до статутних (складеному) капітали;
 • - Надання та отримання забезпечень виконання зобов'язань;
 • - Інші операції ".

Розкриття інформації про пов'язані сторони при складанні бухгалтерської звітності необхідно тієї організації, яка:

 • - Контролюється або на неї чиниться значний вплив юридичним і (або) фізичною особою;
 • - Контролює чи робить значний вплив на юридичну особу.

Крім того, розкриття інформації щодо пов'язаних сторін здійснюється, якщо організація і юридична особа контролюються або на них чиниться значний вплив (безпосередньо або через треті юридичні особи) одним і тим же юридичним і (або) одним і тим же фізичною особою (однієї і тієї ж групою осіб).

У бухгалтерській звітності по кожній пов'язаної стороні розкривається як мінімум наступна інформація:

 • - Характер відносин види операцій;
 • - Обсяг операцій кожного виду (в абсолютному або відносному вираженні);
 • - Вартісні показники по які завершеним на кінець звітного періоду операціями;
 • - Умови і строки здійснення (завершення) розрахунків за операціями, а також форму розрахунків;
 • - Величина освічених резервів по сумнівних боргах на кінець звітного періоду;
 • - Величина списаної дебіторської заборгованості, щодо якої термін позовної давності минув, інших боргів, нереальних для стягнення, в тому числі за рахунок резерву по сумнівних боргах.

Така інформація повинна розкриватися окремо для кожної з наступних груп пов'язаних сторін:

 • - Основного господарського товариства (товариства);
 • - Дочірніх господарських товариств;
 • - Переважаючих (беруть) господарських товариств;
 • - Залежних господарських товариств;
 • - Учасників спільної діяльності;
 • - Основного управлінського персоналу організації, складової бухгалтерську звітність. Під основним управлінським персоналом організації розуміються керівники (генеральний директор, інші особи, які здійснюють повноваження одноосібного виконавчого органу організації), їх заступники, члени колегіального виконавчого органу, члени ради директорів (наглядової ради) або іншого колегіального органу управління організації, а також інші посадові особи, наділені повноваженнями і відповідальністю в питаннях планування, керівництва та контролю над діяльністю організації;
 • - Інших пов'язаних сторін.

У складі інформації щодо пов'язаних сторін організація, яка складає бухгалтерську звітність, розкриває інформацію про розміри винагород, сплачуваних такою організацією основного управлінському персоналу в сукупності і по кожному з наступних видів виплат:

 • o короткострокові винагороди - суми, що підлягають виплаті протягом звітного періоду і 12 місяців після звітної дати (оплата праці за звітний період, нараховані на неї податки та інші обов'язкові платежі до відповідних бюджетів і позабюджетні фонди, щорічна оплачувана відпустка за роботу у звітному періоді, оплата організацією лікування, медичного обслуговування, комунальних послуг тощо платежі на користь основного управлінського персоналу);
 • o довгострокові винагороди - суми, що підлягають виплаті після закінчення 12 місяців після звітної дати:
 • - Виплати по закінченні трудової діяльності (платежі (внески) організації, складової бухгалтерську звітність, за договорами добровільного страхування (договорами недержавного пенсійного забезпечення), укладеними на користь основного управлінського персоналу зі страховими організаціями (недержавними пенсійними фондами), та інші платежі, що забезпечують виплати пенсій та інші соціальні гарантії основного управлінському персоналу по закінченні ними трудової діяльності);
 • - Винагороди у вигляді опціонів емітента, акцій, паїв, часток участі в статутному (складеному) капіталі та виплати на їх основі;
 • - Інші довгострокові виплати.

Інформація про пов'язаних сторін, передбачена ПБО 11/2008, включається в пояснювальну записку окремим розділом.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >