ПЕРЕДМОВА

В системі фундаментального природничо-наукової освіти студентів дисципліна «Поверхневі явища» слідом за «Фізичної хімією» займає одне з центральних місць, так як є теоретичною основою багатьох спеціальних дисциплін при підготовці бакалаврів.

Основними цілями вивчення дисципліни є:

 • • освоєння теоретичних основ фундаментальних фізико-хімічних знань в системі природничо-наукових дисциплін;
 • • формування методологічних основ сприйняття матеріального світу з позицій єдності фізики і хімії;
 • • виховання грамотної, цілеспрямованої, духовно багатої особистості, здатної служити на благо вітчизни.

До складу завдань при освоєнні дисципліни входять:

 • • вивчення історії становлення науки;
 • • вивчення основних розділів науки: термодинаміки поверхневих явищ, адсорбції, стійкості і коагуляції золів, грубодисперсних систем, структуроутворення в колоїдних системах;
 • • знайомство з експериментальними установками і приладами, застосовуваними в колоїдної хімії;
 • • оволодіння навичками експериментальної роботи як практичної основою теоретичних знань;
 • • оволодіння методами обробки експериментальних даних лабораторних робіт з різних розділів колоїдної хімії з спрямованістю на формування мислення сіеціаліста-хіміка, на підготовку його до вирішення складних фізико-хімічних задач, пов'язаних з конкретними питаннями виробництва.

В результаті вивчення курсу студент повинен:

знати

 • • основи сучасних уявлень про хімії поверхні і високодисперсних систем, способи синтезу нанокристалічних матеріалів;
 • • фізико-хімічні закономірності процесів, що протікають на різних поверхнях, і їх вплив на об'ємні процеси;
 • • особливості дисперсних систем і їх поширеність в житті, природі і технологічних процесах;
 • • особливості функціональних властивостей дисперсних систем, їх стабільності, реакційної здатності та можливості їх застосування;
 • • актуальні напрямки досліджень в сучасній теоретичної та експериментальної хімії;

вміти

 • • грамотно орієнтуватися у виборі методів дослідження, оцінювати природу експериментальних помилок;
 • • самостійно оцінювати відповідність виконаної роботи, її цілі при дослідженні високодіспсрсних систем і поверхневих явищ, визначенні їх складу, структури і реакційної здатності;
 • • аналізувати отримані результати, представляти їх у вигляді звітів;
 • • формулювати висновки за результатами експериментів, застосовуючи теоретичні знання і залучаючи довідкові дані;
 • • вирішувати завдання за темами дисципліни, створювати алгоритм і пояснювати хід розв'язання;
 • • використовувати стандартні програми для комп'ютерної обробки експериментальних даних;

володіти

 • • термінологією дисципліни;
 • • навичками роботи на сучасній науковій апаратурі, розумінням принципів її функціонування;
 • • прийомами обробки даних колоїдно-хімічного експерименту і оцінки його похибки;
 • • методиками вимірювання поверхневого натягу, крайового кута змочування, величини адсорбції і питомої поверхні адсорбенту, в'язкості, критичної концентрації міцелоутворення, електрокінеті- чеського потенціалу;
 • • методами проведення дисперсійного аналізу, синтезу нанодіс- перснів систем і оцінки їх агрегативной стійкості.

Навчальний посібник складається з восьми глав з основних розділів дисципліни. Кожна глава містить короткий теоретичне обгрунтування, опис лабораторної роботи і завдання, призначені для самостійної роботи студентів. У кожному розділі є список контрольних питань, що відображають суть теоретичних уявлень, які допоможуть при підготовці до іспиту.

Перед виконанням лабораторної роботи студенти зобов'язані ознайомитися з теорією та методикою виконання роботи.

Звіт з лабораторної роботи повинен містити теоретичні основи, порядок виконання роботи і се результати, розрахункову частину і висновки. Для фізичних величин, що визначаються в ході лабораторних робіт, необхідно проводити аналіз розмірності і застосовувати основні одиниці вимірювання (дод. А).

Студенти можуть виконувати розрахунки на персональному комп'ютері, використовуючи стандартні програми, зокрема, програму Excel. Вважається застарілим обчислення похідних методом графічного диференціювання - проведення дотичних на 1рафіке і обчислення тангенса кута їх нахилу.

Студенти повинні вивчити чисельні методи диференціювання табличних даних. Користуватися міліметрової папером можна виключно для закріплення свого вміння графічної обробки даних, коли немає можливості робити це за допомогою комп'ютера.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >