Організація служби охорони праці

Організація роботи з охорони праці на підприємствах, в установах і організаціях

В організаціях відповідальність за дотримання правил охорони праці несе керівник (роботодавець). Він зобов'язаний забезпечити:

 • o безпечну експлуатацію виробничих будівель, споруд та обладнання, безпека технологічних процесів, а також застосування засобів колективного та індивідуального захисту;
 • o режими праці та відпочинку, встановлені законодавством;
 • o належні умови праці на кожному робочому місці;
 • o розробку та виконання заходів з охорони праці;
 • o проведення попереднього (при вступі на роботу) і періодичних медичних оглядів відповідно до законодавства;
 • o проведення сертифікації робочих місць і виробничих об'єктів на відповідність вимогам охорони праці;
 • o постачання працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а також їх своєчасну чистку, прання та ремонт;
 • o відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю працівників, внаслідок несприятливих і небезпечних умов праці;
 • o інформування працівників про стан умов і охорони праці на робочому місці, про існуючий ризик ушкодження здоров'я та належних їм засобах індивідуального захисту, компенсації і пільги.

Передбачено, що в організаціях з чисельністю працівників більше 100 створюється служба охорони праці або вводиться посада спеціаліста з охорони праці, що має відповідну підготовку або досвід роботи в цій галузі. В організації з чисельністю працівників менше 100 рішення про створення служби охорони праці приймає керівник з урахуванням специфіки діяльності організації. В організаціях створюються комітети (комісії) з охорони праці, до складу яких входять представники роботодавця, профспілок або іншого уповноваженого працівниками представницького органу. Ці комітети (комісії) організують розроблення колективного договору про охорону праці, сприяють взаємодії роботодавця та працівників у справі забезпечення вимог охорони праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань.

Керівництво організації повинно залучати рядових працівників в роботу з охорони праці, проводити консультації з ними по прийнятим заходам, спрямованим на зниження травматизму та аварійності, з питань впровадження нових технологій та ін.

Створення на підприємстві служби охорони праці зовсім не означає, що інші служби та підрозділи не повинні займатися проблемами безпеки працюючих. Навчання співробітників і виконання прийнятих рішень у тій чи іншій мірі стосується всіх структурних одиниць організації. У роботі по створенню безпечних умов праці необхідно керуватися такими загальними принципами:

 • 1) комплекс заходів і засобів безпеки повинен бути адекватний можливим загрозам та ризикам;
 • 2) організаційні та технічні заходи безпеки не повинні заважати персоналу виконувати своє виробниче завдання;
 • 3) застосовувані методи і засоби самі не повинні представляти небезпеки для працюючих;
 • 4) заходи безпеки не повинні суперечити чинному законодавству.

Стратегічним напрямком в галузі охорони праці є забезпечення пріоритету життя та здоров'я працівників. Для успішної реалізації цієї стратегії необхідно керуватися наступними принципами організації роботи з охорони праці на підприємстві:

 • 1) обов'язковість обліку проблем безпеки праці при вирішенні всіх питань виробництва і на всіх рівнях управління. Це означає, що на всіх стадіях, від проектування, будівництва до експлуатації, повинні дотримуватися і виконуватися правила і норми охорони праці;
 • 2) відповідальність кожного з керівників, від працедавця до майстра, за безпеку праці на підприємстві. Функціональні обов'язки з питань охорони праці, права і відповідальність кожного керівника повинні бути чітко зафіксовані в посадових обов'язках;
 • 3) безпосередня підпорядкованість служби охорони праці вищому керівництву підприємства;
 • 4) чітке розмежування завдань, що стоять перед службою охорони праці та іншими службами підприємства, при ключової ролі служби охорони праці в організації безпечного виробництва;
 • 5) переважання у заходах служби охорони праці інспекторських перевірок умов праці на робочих місцях;
 • 6) залучення до вирішення проблем охорони праці всіх співробітників підприємства; тісна взаємодія з представниками трудового колективу;
 • 7) координація дій по забезпеченню безпеки та гігієни;
 • 8) здійснення глибоких досліджень ризику і небезпек на робочих місцях;
 • 9) компетентність організаторів та учасників роботи з охорони праці.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >