Організація інструктажів з охорони праці

За характером і часом проведення інструктажі поділяють на вступний, первинний на робочому місці, повторний, позаплановий, цільовий.

Вступний інструктаж з безпеки праці проводять з усіма знову прийнятими на роботу незалежно від їх освіти, стажу роботи за даною професією або посади, з тимчасовими працівниками, відрядженими, учнями і студентами, які прибули на виробниче навчання або практику, а також з учнями в навчальних закладах перед початком лабораторних і практичних робіт у навчальних лабораторіях, майстернях, дільницях, полігонах.

Вступний інструктаж проводить інженер з охорони праці або особа, на яку покладено ці обов'язки. Програма вступного інструктажу розробляється службою охорони праці з урахуванням вимог стандартів ССБТ, правил, норм, інструкцій з охорони праці та особливостей підприємства. Про його проведення робиться запис у журналі реєстрації вступного інструктажу з обов'язковим підписом інструктували, а також у документі про прийом на роботу. Журнали реєстрації інструктажів з охорони праці повинні бути прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою та підписом керівника.

Первинний інструктаж на робочому місці до початку виробничої діяльності проводять:

  • o з усіма знову прийнятими на підприємство і перекладаються з одного підрозділу в інший;
  • o з працівниками, які виконують нову для них роботу, відрядженими, тимчасовими працівниками;
  • o з будівельниками, що виконують будівельно-монтажні роботи на території підприємства;
  • o зі студентами та учнями, які прибули на виробниче навчання або практику перед виконанням нових видів робіт, а також перед вивченням кожної нової теми при проведенні практичних занять.

Особи, які не пов'язані з обслуговуванням, випробуванням, налагодженням і ремонтом обладнання, використанням інструменту, зберіганням і застосуванням сировини і матеріалів, первинний інструктаж на робочому місці не проходять. Перелік професій і посад працівників, звільнених від первинного інструктажу на робочому місці, стверджує керівник підприємства.

Первинний інструктаж на робочому місці проводять з кожним працівником індивідуально з практичним показом безпечних прийомів і методів праці. Інструктаж проводиться за програмами, розробленими і затвердженими керівниками виробничих і структурних підрозділів з урахуванням вимог стандартів ССБТ, відповідних правил, норм та інструкцій з охорони праці, виробничих інструкцій та іншої технічної документації.

Робочі допускаються до самостійної роботи після проходження стажування на робочому місці (перші 2-14 змін залежно від характеру роботи та кваліфікації працівника), перевірки теоретичних знань і набутих навичок безпечних методів роботи.

Повторний інструктаж проводиться з усіма працівниками, за винятком тих, хто звільнений від первинного інструктажу, не рідше одного разу на півріччя. За погодженням з профспілковим комітетом і відповідними органами державного нагляду для деяких категорій працівників може бути встановлена більш тривала (до 1 року) періодичність проведення повторного інструктажу.

Повторний інструктаж проводять індивідуально або з групою працівників, які обслуговують однотипне устаткування, за програмою первинного інструктажу на робочому місці в повному обсязі.

Позаплановий інструктаж проводиться:

  • o при введенні в дію нових або перероблених стандартів, правил, інструкцій з охорони праці, а також змін до них;
  • o при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, пристосувань і інструмента, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на безпеку праці;
  • o при порушенні працюючими і учнями вимог безпеки праці, які можуть призвести або призвели до травми, аварії, вибуху або пожежі, отруєння;
  • o на вимогу органів нагляду;
  • o при перервах у роботі для робіт, до яких пред'являють додаткові (підвищені) вимоги безпеки праці більш ніж на 30 стандартних днів, а для решти робіт - 60 днів.

Позаплановий інструктаж проводять індивідуально або з групою працівників однієї професії. Обсяг і зміст інструктажу визначають у кожному конкретному випадку залежно від причин і обставин, що викликали необхідність його проведення.

Цільовий інструктаж проводять при виконанні разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками за фахом (навантаження, вивантаження, прибирання території тощо), ліквідації наслідків аварій, стихійних лих і катастроф, виконання робіт, на які оформлюються наряд-допуск, дозвіл та інші документи, проведення екскурсії на підприємстві, організації масових заходів з учнями.

Первинний інструктаж на робочому місці, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (майстер, інструктор виробничого навчання, викладач). Інструктажі на робочому місці завершуються перевіркою знань усним опитуванням або за допомогою технічних засобів навчання, а також перевіркою набутих навичок безпечних способів роботи. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж. При незадовільних результатах перевірки інструктованих до самостійної роботи не допускається і зобов'язаний знову пройти інструктаж.

Про проведення первинного інструктажу на робочому місці, повторного, позапланового, стажування та допуску до роботи особа, яка проводила інструктаж, робить запис у журналі реєстрації інструктажу на робочому місці і (або) в особистій картці з обов'язковим підписом інструктували та інструктуючого. При реєстрації позапланового інструктажу вказують причину його проведення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >