Учасники сертифікації харчових продуктів

У структуру Системи сертифікації харчової продукції входить Центральний орган Системи - управління продукції сільськогосподарського виробництва, харчової, легкої та хімічної промисловості Держстандарту Росії.

У його складі також: Рада Системи - консультативний орган при центральному органі Системи, Комісія за апеляціями при центральному органі Системи, Атестаційний рада експертів, науково-методичний центр при центральному органі Системи на базі ВНДІ сертифікації Держстандарту Росії; органи з сертифікації; випробувальні лабораторії, акредитовані на незалежність і технічну компетентність або тільки на технічну компетентність.

Рада є дорадчим органом центрального органу з сертифікації харчових продуктів і продовольчої сировини і здійснює свою діяльність відповідно до положення про Раду.

Склад Ради повинен забезпечувати збалансоване представництво всіх зацікавлених у сертифікації сторін.

Питання членства в Раді, процедури голосування, прийняття рішень і т. П. Встановлюються у Положенні про Раду.

Спірні питання в області процедур сертифікації харчових продуктів і продовольчої сировини підлягають вирішенню через Комісію з апеляцій при центральному органі Системи.

Склад Комісії, процедури її роботи і прийняття рішень і т. П. Встановлюються у Положенні про Комісію.

Порядок проведення обов'язкової сертифікації харчової продукції

Порядок проведення обов'язкової сертифікації харчової продукції встановлює поетапну послідовність процедур сертифікації та забезпечує виключення дублювання робіт, що проводяться акредитованими органами з сертифікації та випробувальними лабораторіями.

Заявник, який має намір провести сертифікацію харчової продукції, спочатку звертається до органу з сертифікації за своїм вибором, де отримує необхідну інформацію, консультації та бланки заявок на сертифікацію.

Орган з сертифікації при проведенні робіт з обов'язкової сертифікації зобов'язаний забезпечити необхідну взаємодію зі службами інших відомств. Заявник може підготувати та подати до органу з сертифікації необхідні документи самостійно.

Порядок проведення обов'язкової сертифікації харчової продукції включає:

 • - Подачу та розгляд заявки на сертифікацію з доданими документами;
 • - Прийняття рішення за заявкою, у тому числі вибір схеми сертифікації;
 • - Відбір, ідентифікацію зразків (проб) та їх випробування;
 • - Аналіз стану виробництва (якщо це передбачено схемою сертифікації) або сертифікацію систем якості;
 • - Аналіз отриманих результатів і ухвалення рішення про можливість видачі сертифіката відповідності (далі сертифікат);
 • - Видачу сертифіката і ліцензії застосування знака відповідності;
 • - Здійснення інспекційного контролю 311 сертифікованою продукцією (відповідно до застосовуваної схемою сертифікації);
 • - Коригувальні заходи у разі порушення відповідності продукції встановленим вимогам і неправильного застосування знака відповідності.

Орган з сертифікації розглядає заявку на харчову продукцію тривалого зберігання і приймає по ній рішення в строк не більше трьох днів.

Заявка на сертифікацію швидкопсувної продукції розглядається негайно і рішення по ній повідомляється заявнику в день звернення. Рішення за заявкою надсилається (вручається) заявнику.

Випробування для сертифікації проводяться на пробах, в яких сировинний склад, технологія виготовлення та інші ознаки, що характеризують вид продукції, повинні бути такими ж, як у продукції, що поставляється споживачеві.

Перед проведенням сертифікаційних випробувань орган із сертифікації проводить ідентифікацію заявленої продукції:

 • - На приналежність до заявляється партії, законність її виробництва (для алкогольної продукції - ліцензія на право виробництва, торгівлі), а також відповідність вимогам ГОСТ Р 51074-97 "Продукти харчові. Інформація для споживача. Загальні вимоги";
 • - На відповідність зазначеному найменуванню (вид, клас, категорія, сорт) і інформації, зазначеної на етикетці, шляхом оцінки органолептичних показників відібраних зразків (свідоцтва про держреєстрацію - для алкогольної продукції), вивчення даних про склад продукції, іншої інформації, що міститься на етикетці або в іншій супровідній документації.

При недостатності або ненадійності отриманої документальної інформації для ідентифікації продукції орган з сертифікації за узгодженням із замовником призначає проведення додаткових випробувань продукції за органолептичними та фізико-хімічними показниками під час проведення сертифікаційних випробувань в лабораторії за рахунок заявника. Якщо при цьому органом з сертифікації встановлено, що продукція не відповідає найменуванню, супровідної документації або її маркуванні, то заявник сповіщається про те, що подальші роботи з сертифікації не проводяться.

Роботи із сертифікації можуть бути відновлені тільки після усунення порушень і переоформлення заявки на сертифікацію по новому найменуванню.

Результати ідентифікації рекомендується оформляти окремим протоколом або відображати в акті відбору.

Заявник у заявці на сертифікацію вправі запропонувати схему сертифікації з числа встановлених у відповідних правилах (порядках) сертифікації однорідної продукції (робіт, послуг) і вживаних в конкретних умовах. У разі незгоди органу з сертифікації з пропонованою заявником схемою сертифікації він повинен в рішенні за заявкою викласти мотивоване обгрунтування неможливості проведення сертифікації за пропонованою схемою сертифікації та призначення іншої схеми сертифікації.

Відбір зразків (проб) для випробувань здійснює, як правило, орган з сертифікації.

Кількість зразків (проб) від кожної фіксованої партії однорідної продукції встановлюється органом, що проводить сертифікацію, й треба, як правило, відповідати вимогам нормативної документації на методи відбору проб і випробувань, встановленим у державних стандартах на конкретну продукцію, правилах або порядках сертифікації однорідної продукції. Орган з сертифікації вправі коригувати масу відібраної проби з урахуванням обумовлених показників безпеки, якщо це їм документально обґрунтоване.

Відбір зразків (проб) оформляється актом. Відібрані зразки (проби) ізолюють від основної продукції, упаковують, пломбують або опечатують на місці відбору. Відпустка відібраних зразків (проб) харчової продукції оформляється в установленому на підприємстві порядку.

Відповідно до "Загальним порядком звернення із зразками, використовуваними при проведенні обов'язкової сертифікації продукції ПР 50.3.002-95", для сертифікаційних випробувань можна включити по одному зразку кожного виду продукції (крім швидкопсувної) для зберігання її в органі по сертифікації або в лабораторії в якості контрольних примірників з метою вирішення виникаючих розбіжностей та апеляцій, збереження наочності сертифікованої продукції при можливому виникненні необхідності (надалі) її ідентифікації (зовнішнього опису), у тому числі для перевірки якості продукції, закладеної на тривале зберігання.

Термін зберігання контрольних зразків або випробовуваних зразків в лабораторії повинен відповідати терміну дії сертифіката або терміну придатності продукції, після закінчення якого зразки повертаються заявнику. Термін зберігання контрольних зразків в органі по сертифікації, вимоги до їх маркування та обліку, порядок їх повернення і списання встановлюються в документах органу з сертифікації (випробувальної лабораторії; керівництві за якістю) і по кожній конкретній заявці ці умови погоджуються із заявником.

При відсутності випробувальної лабораторії, акредитованої на компетентність і незалежність, чи значної її віддаленості, що ускладнює транспортування зразків, збільшує вартість випробувань і неприпустимо подовжує їх терміни, допускається проводити випробування для цілей сертифікації в випробувальних лабораторіях, акредитованих тільки на технічну компетентність, під контролем представників органу по сертифікації. Відповідальність за об'єктивність таких випробувань поряд з випробувальною лабораторією несе орган з сертифікації, який доручив випробувальної лабораторії їхнє проведення. Протокол випробувань в цьому випадку підписують уповноважені фахівці випробувальної лабораторії та органу з сертифікації.

Орган з сертифікації проводить аналіз результатів випробувань, готує рішення про видачу сертифіката.

Результати випробувань повинні повно і вірогідно підтвердити відповідність продукції вимогам і нормам її безпеки, встановленим у державних стандартах, санітарних нормах і правилах та іншої нормативної документації.

Допускається скорочувати обсяг сертифікаційних випробувань за умови наявності документів відповідних державних служб Російської Федерації, що підтверджують безпеку продукції, документів відповідних служб інших держав, з якими Росія уклала угоду про взаємне визнання документів або визнала документи в односторонньому порядку.

При підготовці рішення орган з сертифікації враховує наявність гігієнічного висновку, виданого на стадії розробки і постановки на виробництво нових видів харчових продуктів, впровадження нових технологічних процесів, застосування харчових добавок та інших речовин (при закупівлі продукції за кордоном) відповідно до положення "Про проведення гігієнічної оцінки продукції і товарів, а також виробництв ", затвердженими в установленому порядку. Необхідною умовою для видачі сертифіката відповідності на партію продукції тваринного походження є наявність ветеринарного свідоцтва, а на серійно вироблювану продукцію - наявність ветеринарного висновку (акта або реєстраційного ветеринарного посвідчення), виданих Державною ветеринарною службою у встановленому порядку.

У разі відмови у видачі сертифіката відповідності заявнику в триденний термін надсилається письмове обгрунтування прийнятого рішення.

Термін дії сертифіката відповідності встановлюється органом з сертифікації з урахуванням терміну, на який сертифіковане виробництво чи сертифікували систему якості (для серійно випускається).

Термін дії сертифіката на серійно випускається продукцію не повинен перевищувати трьох років.

Сертифікат відповідності, виданий на партію продукції, дійсний протягом терміну, який вказується в позиції 11 бланка сертифіката "Додаткова інформація" і який, як правило, відповідає терміну придатності продукції.

Сертифікати відповідності оформлюються на бланках встановленої форми. Форми сертифікатів відповідності для обов'язкової та добровільної сертифікації продукції та правила їх заповнення встановлені Правилами по сертифікації "Система сертифікації ГОСТ Р". У цьому документі наведено форма заявки на проведення сертифікації продукції та форма декларації про відповідність.

Сертифікат відповідності оформляється, як правило, на конкретне найменування продукції. В обґрунтованих випадках сертифікат може мати додаток, що містить перелік конкретної продукції, на яку поширюється його дія.

Додаток оформляється на групу однорідної продукції із зазначенням найменувань продукції, що входить в цю групу. В одну групу можуть бути включені кілька найменувань продукції, якщо вона випускається одним виробником і сертифікована за одним і тим же вимогам, виходячи з наявності єдиного нормативного документа на цю продукцію; ідентичності рецептури щодо компонентного складу, однорідності використовуваної сировини, ідентичного способу виготовлення, а також інших факторів, що впливають на безпеку готової продукції.

При цьому допускається проведення випробувань за скороченою номенклатурою показників, якщо аналіз однорідної групи продукції дозволяє поширити результати випробувань продукції одних найменувань на продукцію інших найменувань, об'єднану в конкретну сертифицируемую групу однорідної продукції.

При оформленні сертифікату на декілька найменувань однорідної продукції оформляється додаток до сертифікату відповідності встановленої форми, в якому наводиться перелік найменувань однорідної продукції.

Відповідно до діючого порядку сертифікати відповідності національних систем можуть бути переоформлені шляхом заповнення бланка сертифіката Системи сертифікації ГОСТ Р на підставі інформації, що міститься в сертифікаті національної системи.

Рішення про можливість переоформлення без додаткових процедур приймає орган з сертифікації в кожному конкретному випадку.

З урахуванням особливостей харчової продукції переоформлення сертифіката без додаткових процедур може здійснюватися:

 • - Якщо сертифікована продукція виготовлена на підприємстві зазначених країн по міждержавного стандарту;
 • - Якщо для транспортування і зберігання сертифікованої продукції не встановлено спеціальні умови;
 • - Для сертифіката, виданого на партію продукції, при наявності в комплекті поданих документів завіреної копії протоколу випробувань;
 • - Якщо представляється сертифікат відповідності, виданий заводу-виробнику на серійно випускається продукцію, переоформлення здійснюється на конкретну партію продукції із зазначенням ідентифікаційних ознак партії, за наявності якісного посвідчення на цю партію.

При внесенні змін в технічну документацію та технологічний процес виробництва сертифікованої продукції заявник зобов'язаний сповістити про це орган із сертифікації у встановленому ним порядку.

Сертифікована продукція повинна маркуватися знаком відповідності по ГОСТ Р 50460-92 "Знак відповідності при обов'язковій сертифікації. Форма, розміри і технічні вимоги" на підставі ліцензії, виданої органом по сертифікації, згідно з "Правилами видачі ліцензій на проведення робіт з обов'язкової сертифікації та застосування знака відповідності ".

Маркування знаком відповідності здійснюється згідно з положеннями "Порядку проведення сертифікації продукції в Російській Федерації" і "Правилам застосування знака відповідності при обов'язковій сертифікації продукції".

Місце і способи нанесення знака відповідності вказуються в ліцензії застосування знака відповідності. При необхідності специфіка застосування знака відповідності, спосіб і місце маркування встановлюються в Порядках сертифікації однорідних груп продукції.

Для продукції з встановленим терміном придатності маркування знаком відповідності здійснюється тільки при вказівці цього терміну і означає, що дія знака обмежується зазначеним терміном придатності.

Заявник забезпечує необхідні умови зберігання та використання пакувальних засобів, маркованих знаком відповідності.

Інспекційний контроль (якщо він передбачений схемою сертифікації) за сертифікованою продукцією здійснюють органи, що проводили сертифікацію цієї продукції, із залученням, при необхідності, інших компетентних організацій.

Інспекційний контроль проводиться протягом усього терміну дії сертифіката і ліцензії застосування знака відповідності у формі періодичних і позапланових перевірок, що забезпечують отримання інформації про стан сертифікованої продукції, виробництва, системи якості, про дотримання умов і правил застосування сертифіката і знака відповідності з метою підтвердження того, що продукція та умови її виробництва протягом часу дії сертифіката продовжують відповідати встановленим вимогам.

Способи проведення та періодичність проведення інспекційного контролю встановлюються органом з сертифікації при проведенні сертифікації в кожному конкретному випадку і фіксуються в договорі по інспекційному контролю або в рішенні про видачу сертифіката.

Залежно від схеми сертифікації інспекційний контроль може включати:

 • - Відбір зразків і їх випробування по повній або частковій програмою в акредитованій лабораторії;
 • - Аналіз інформації про рекламації на продукцію за період, що перевірявся;
 • - Аналіз інформації про продукцію від основних споживачів, наглядових органів, товариств споживачів;
 • - Аналіз застосування знака відповідності і т. П .;
 • - Перевірку на місці стану виробництва та (або) системи якості;
 • - Аналіз на місці внесених змін в продукцію і (або) технологічний процес;
 • - Інші дії, що враховують специфіку продукції та способи її виробництва.

Результати інспекційного контролю оформляються актом (чи звітом), в якому дається оцінка результатів випробувань зразків (проб) та інших перевірок і робиться висновок про можливість збереження дії виданого сертифіката.

Акт (звіт) зберігається в органі з сертифікації протягом терміну дії сертифіката, а його копії надсилаються заявнику та організаціям, які брали участь у інспекційному контролі.

За результатами інспекційного контролю, у разі порушення вимог нормативних документів, орган з сертифікації може призупинити дію сертифіката відповідності і призупинити право застосовувати знак відповідності відповідно до "Порядку проведення сертифікації продукції в Російській Федерації".

Інформація про призупинення дії або анулювання сертифіката відповідності доводиться органом, що його видав, до відома заявника, споживачів і всіх зацікавлених учасників Системи сертифікації.

Позапланові перевірки можуть проводитися у випадках надходження інформації про претензії до якості продукції з споживачів, торгових організацій, а також органів, що здійснюють громадський чи державний контроль за якістю продукції.

Органи по сертифікації ведуть облік виданих ними сертифікатів відповідності та завірених копій. Документи і матеріали, використовувані при сертифікації продукції, повинні зберігатися в органі по сертифікації, що видав сертифікат відповідності, протягом терміну дії сертифіката і додатково протягом 1-2 років, відповідно до порядку, встановленого органом по сертифікації.

До складу документів, призначених для зберігання, як правило, включаються:

 • - Заявка на проведення сертифікації, зареєстрована в органі по сертифікації;
 • - Рішення органу з сертифікації за заявкою та про видачу сертифіката;
 • - Акт відбору зразків для випробувань;
 • - Декларація про відповідність постачальника (за наявності);
 • - Протокол ідентифікації продукції (за наявності);
 • - Протоколи лабораторних випробувань;
 • - Копія гігієнічного висновку у випадках, передбачених чинним законодавством та нормативними документами;
 • - Копії контрактів (договорів) на поставку продукції;
 • - Копії товаросупровідних документів (рахунки-фактури), товарно-транспортні накладні (залізничні накладні, коносаменти і т. П.);
 • - Копії сертифікатів походження, сертифікатів якості виробника;
 • - Копії документів, що містять інформацію про виробника;
 • - Ветеринарні свідоцтва, завірені місцевої Держветслужбою для продукції тваринного походження;
 • - Програма проведення аналізу стану виробництва, якщо сертифікація продукції проводилася за схемами, що передбачають аналіз стану виробництва;
 • - Акт аналізу стану виробництва;
 • - Акт інспекційного контролю за сертифікованою продукцією;
 • - Інші документи, необхідність наявності яких встановлена експертом.

Звернення із зразками сертифікується встановлює орган по сертифікації відповідно до "Загальним порядком звернення із зразками, використовуваними під час проведення обов'язкової сертифікації продукції". Рух зразків реєструється органом з сертифікації на основі рекомендованих форм.

У відповідності зі ст. 9 Закону Російської Федерації "Про сертифікації продукції та послуг" при виникненні спірних питань з сертифікації заявник може подати апеляцію до Центральний орган Системи сертифікації харчових продуктів і продовольчої сировини.

Якщо заявник не задоволений рішенням по апеляції, прийнятим Центральним органом Системи сертифікації харчових продуктів і продовольчої сировини, то він може подати апеляцію в Держстандарт Росії. Заявник має право оскаржити рішення у встановленому законодавством порядку.

До нормативних документів, використовуваним при обов'язковій сертифікації, відносяться державні стандарти (у тому числі прийняті в Російській Федерації міждержавні та міжнародні стандарти), санітарні норми і правила, норми з безпеки та інші документи, які відповідно до законодавства Російської Федерації встановлюють обов'язкові вимоги до продукції .

Сертифікація виробництва проводиться відповідно до ГОСТ Р 40.004-96 "Система сертифікації ГОСТ Р. Регістр систем якості. Порядок проведення сертифікації виробництва".

Як приклад сертифікації харчових продуктів наведемо порядок сертифікації хлібобулочних і макаронних виробів.

Порядок сертифікації хлібобулочних і макаронних виробів

 • 1. Обов'язкова сертифікація хлібобулочних і макаронних виробів проводиться за схемами 2, 2а, 3, За, 4, 4а, 5, 7, 9а, 10, 10а. Сертифікація продукції короткочасного зберігання проводиться за схемами 2а, За, 4а, 5, 9а, 10, 10а (схема 7 використовується при виборі її заявником).
 • 2. Під час проведення обов'язкової сертифікації хлібобулочних і макаронних виробів, включаючи інспекційний контроль, проводять ідентифікацію продукції на відповідність її вимогам нормативної документації на конкретний вид продукції.
 • 3. Перелік показників, які підлягають підтвердженню при обов'язковій сертифікації хлібобулочних і макаронних виробів, показники безпеки і методи їх випробувань встановлюються нормативними документами.

Випробування за рішенням органу з сертифікації можуть бути проведені за скороченою номенклатурою показників за умови, що інші показники підтверджені документами відповідних державних служб, що підтверджують відповідність сировини вимогам безпеки.

4. Відбір зразків (проб) і підготовка їх до проведення випробувань для сертифікації хлібобулочних і макаронних виробів здійснюють за нормативними документами на конкретний вид продукції відповідно до ГОСТ 5667-65 "Хліб і хлібобулочні вироби. Правила приймання, методи відбору зразків, методи визначення органолептичних показників і маси виробів "; ГОСТ 14849-89 "Вироби макаронні. Правила приймання та методи визначення якості".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >