ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ

В результаті вивчення даного розділу студенти повинні: знати

 • • сутність інфляції та її основні причини;
 • • види інфляції та їх відмінності; вміти
 • • характеризувати основні чинники інфляції попиту і витрат;
 • • проводити кількісний вимір інфляції у вітчизняній та зарубіжній практиці;
 • • визначати темпи інфляції; володіти
 • • навичками роботи з інформацією про соціально-економічних наслідках інфляції.

Сутність і особливості розвитку інфляції

Інфляція - складне соціально-економічне явище, що супроводжується знеціненням грошей, що проявляється в стійкому підвищенні загального рівня цін.

Основні її причини бачать в зростанні державних витрат, для фінансування яких держава вдається до грошової емісії 1 , надмірному розширенні грошової маси за рахунок масового кредитування [1] [2] , монополії великих фірм на визначення ціни і власних витрат виробництва [3] і скорочення реального обсягу національного виробництва.

Пропоновані підходи до прояву інфляції висувають такі версії, як:

 • • зростання середнього рівня цін;
 • • знецінення грошей і зниження їх купівельної спроможності за рахунок необгрунтовано великої випуску паперових грошей;
 • • інфляція - явище не тільки грошове, а й пов'язане з реальною економікою, викликане товарним дефіцитом і зниженням якості товарів і послуг.

Знецінення грошей під час інфляції має місце, на думку більшості вчених, по відношенню до золота, до товару або до іноземної валюти, а ціни на різні товари піднімаються нерівномірно: одні підвищуються, інші залишаються відносно стабільними або навіть знижуються. Причому ціни можуть зростати, в тому числі в результаті підвищення якості продукції, зміни пріоритетів суспільних потреб та інших неінфляційних причин. Важливо збагнути, що взаємодія зростання ціп, знецінення грошей і зниження їх купівельної спроможності стає можливим тільки в умовах, коли в обігу знаходяться неповноцінні паперові та кредитні гроші. Як приклад можна привести з історії світової економіки два випадки різкого падіння цін, пов'язаних з падінням вартості металів, з яких виготовлялися гроші. Після відкриття Америки в європейські країни стало надходити багато золота - особливо з Мексики і Перу. За 50 років з початку XVI ст. виробництво срібла зросла більш ніж в 60 разів. Це викликало підвищення цін до кінця століття в 2,5-4 рази. В кінці 1840-х рр. почалася розробка каліфорнійських золотих копалень. Незабаром після цього почалася масова золотодобування в Австралії. Світовий видобуток золота при цьому зросла більш ніж в шість разів, ціни збільшилися на 25-50%. Інфляція цього виду спостерігалася по всьому світу. Отже, випуск грошей може не відповідати потребам товарного обігу і тому викликати дисбаланс попиту на гроші і їх пропозиції. Порушення рівноваги між грошовою масою і товарним покриттям стає першопричиною інфляції. Утворюються диспропорції на рівні окремих товарів між сумою цін і сумою товарних вартостей, на рівні ринків між ціною і виробництвом, на макроекономічному рівні між сукупним попитом і пропозицією.

У розвитку суспільного виробництва з'являються економічні розриви в перерозподілі доходів різних соціальних груп. Збільшення емісії грошових знаків понад їх потреби супроводжується переповненням каналів обігу грошовою масою і знеціненням грошової одиниці, що в свою чергу викличе зростання товарних цін. Однак стійке зростання цін як основна ознака інфляції не завжди зумовлений зростанням грошової маси або тільки монетарними чинниками. Спровокувати інфляцію можуть і негрошові процеси, які негативно впливають на всі сфери економічного життя країни. Дисбаланс між потребами товарного обігу і грошовою масою може бути викликаний підвищенням витрат на вироблену продукцію і послуги.

Тому першою ознакою наступаючої інфляції, або формою її прояву, є загальне зростання ціп , який не виключає незмінності або навіть зниження цін на окремі товари.

Другою формою прояву інфляції виступає зниження курсу національної валюти по відношенню до товарів, послугам та іноземним валютам, які зберігають стабільність своєї купівельної спроможності.

Ця ознака інфляції менш показовий, оскільки курс валюти визначається безліччю курсоутворюючих факторів. В умовах інфляції курс національної валюти під впливом чинників, протилежних інфляційним, може не тільки не знизитися, але і підвищитися. Так, в Росії домінуючим фактором зростання курсу рубля є перш за все збільшення пропозиції доларів внаслідок підвищення цін на нафту. Якщо країна мало залежить від імпорту, то інфляція може пояснюватися чисто внутрішніми факторами, а обмінний курс тут буде грати набагато менш значну роль. Інфляція відображає динаміку цін на товари і послуги споживчого призначення на внутрішньому ринку, в тому числі на імпортні, динаміка цін на які визначається кросскурсамі валют. Якби всередині країни споживалися тільки імпортні товари і послуги, ціни на які визначалися б в доларах, то динаміка інфляції могла б збігтися з динамікою курсу рубля до долара. Оскільки це не так, то і з'являється різниця в цифрах. Крім того, процеси інфляції і девальвації рубля, наприклад, мають позитивну кореляцію, але вона реалізується в економіці не відразу, а в залежності від частки імпорту на товарному ринку, з певним часовим розривом, оскільки девальвація рубля при інших рівних підвищує ціни імпортованих товарів (і комплектуючих). Тому зазвичай знецінення національної валюти означає прискорення інфляції в країні. Отже, і сучасна інфляція породжується диспропорціями відтворення в різних сферах ринкового господарства, що перешкоджають стабільному розвитку економік країн світу.

Основними складовими інфляції, що і показано на рис. 4.1, є зростання цін і знецінення грошей.

Дві сторони процесу інфляції

Мал. 4.1. Дві сторони процесу інфляції

Коротка історія інфляції. Як економічне явище інфляція відома людству давно. Вона з'являлася в державах, що використовують неповноцінні гроші, для покриття витрат скарбниці в зв'язку з війнами, стихійними лихами (наприклад, повторюваним неврожаєм), збільшенням витрат на утримання державного апарату і іншими причинами, що викликають товарно-грошову незбалансованість і диспропорцію економіки. Історія знає тому чимало прикладів.

Вперше карбування неповноцінних срібних монет, зміст яких наполовину відповідало номіналом ( «псування монет»), в VI ст. до н.е. використовував в Афінах Гінпій, що довів вміст срібла в монеті до 5%.

Інфляція змусила Наполеона в 1793 р прийняти закон про тюремне ув'язнення на термін шість років, шістьма місяцями пізніше - на 20 років, а через два роки - про застосування гільйотини при продажу золота за ціною вище номіналу ціни в паперових грошах. З особливою силою інфляція супроводжувала необмежений випуск паперових грошей в XVIII-XIX ст. в країнах, залучених у військові конфлікти. Понад століття інфляція була невід'ємною частиною економіки [4] Росії, яка брала участь в розподілі Польщі, у війні з Наполеоном, трьох Кримських війнах з Туреччиною, двох війнах з Іраном, майже півстолітній війні з Чечнею, війні з приєднання середньої Азії і Казахстану.

Зростання інфляції кінця XIX в. і першої половини XX ст. відбувався під час періодично виникаючих економічних криз і воєн (криза 1930-х рр. в США, революції в Росії, дві світові війни і ін.). Їх негативні наслідки для національних економік відчувалися десятиліття. Опосредуя економічні відносини інтегруючих країн світу, інфляція з другої половини XX ст. стала набувати нових рис і перетворилася в одну з центральних проблем світової економіки. Значну роль в цьому процесі зіграла практика посиленого втручання в економіку держави, яке змінювало ставки податку, намагалося втручатися у формування рівня заробітної плати, впливати на діяльність окремих сфер економіки. Одночасно держава вирішувала проблему запобігання соціальних конфліктів, розширюючи витрати на соціальні цілі. Такі дії викликали зростання рівня цін, і тим самим створювався природний фон інфляції в 2-3% річних. Істотна зміна практики ціноутворення відбулося і під впливом розвитку монополістичних підприємств, які звужували сферу дії цінової конкуренції.

Сформовані до середини XX в. нові риси інфляції дозволили зіставити їх з рисами інфляційних процесів попереднього періоду. Зміни, що відбулися з інфляцією, як видно з табл. 4.1 на с. 77, носять цілком певний характер. На відміну від інфляції XVIII-XIX ст., Сучасна інфляція проявляється в різноманітті її чинників, в глобальності охоплення і сталості, в передбачуваності і можливості попередити і зменшити її негативні соціально-економічні наслідки.

В ході історичного розвитку інфляційних процесів стабільно зберігалася їх залежність від змін обсягу грошової маси і товарної пропозиції, дефіциту бюджету, собівартості товарів, зростання ВВП, стану платіжного балансу, політичних, соціальних і багатьох інших факторів. Основоположні закономірності формування і розвитку інфляції збереглися і в XXI ст. Сьогодні до найбільш істотних з них відносяться наступні.

 • • Зберігаються визначають монетарні і немонетарні фактори інфляції (тільки в минулому було знецінення паперових, а в даний час кредитних грошей; в сучасній економіці посилився тиск на грошову масу витрат виробництва).
 • • Як і раніше, інфляційні процеси носять циклічний характер, невелике підвищення цін періодично змінюється їх значним зростанням.
 • • Інфляційні процеси пов'язані з перерозподілом частини новоствореної вартості між окремими галузями виробництва, господарськими секторами і верствами населення. Перерозподіл відбувається за рахунок нерівномірного (за товарними групами) руху цін.
 • • Інфляція супроводжує війни, суспільні потрясіння, політичні і соціальні конфлікти. Вона виникає, якщо на неї чекають усі члени суспільства.
 • • Як і в минулі століття, основні тенденції руху цін в країнах, що підтримують тісні економічні взаємозв'язки, нерідко збігаються, тому інфляція може імпортуватися. Перехід інфляції з країни в країну відбувається головним чином в результаті зміни експортноімпортних цін і курсів валют.

Узагальнюючи сказане, можна стверджувати, що для всіх часів інфляція в даному разі - показник стану суспільства, вимірювач його благополуччя. До XXI сторіччя вона поступово перетворилася на загальний, повсюдний і постійний фактор, значно ускладнила систему економічних відносин.

 • [1] Гроші. Кредит. Банки: підручник для бакалаврів у питаннях і відповідях / під ред.В. В. Іванова. М .: ИНФРА-М, 2013. С. 96.
 • [2] Гроші. Кредит. Банки: підручник / йод ред. Е. А. Звонова. М .: НДЦ Инфра-М, 2012. С. 63.
 • [3] Гроші. Кредит. Банки: підручник для бакалаврів у питаннях і відповідях / під ред.В. В. Іванова. С. 100.
 • [4] Винятком були 1843-1858 рр., Коли міністру фінансів Є. Ф. Канкрін, який служив при Миколі I, вдалася спроба тимчасово привести грошову масу в соответствіес потребами товарообігу, однак стан економіки Росії того часу не дозволив зберегти створену ним стабільну грошову систему .
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >