АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

Кредитні операції є найбільш ризикованими, але в той же час найбільш дохідними операціями банку. Їх аналіз складається з кількох послідовних етапів.

 • 1. Визначення питомої ваги виданих банком позик в загальному обсязі його активів. Якщо в зарубіжній практиці позитивно оцінюється частка кредитних активів, що перевищує 0,8 від усіх активів, то для вітчизняної кредитно-фінансовій системи характерно поки ще набагато менш значне участь її у фінансуванні реального сектора економіки (0,44) (хоча ця величина зростає з року в рік разом зі зміцненням економіки країни в цілому).
 • 2. Визначення динаміки абсолютного і відносного приросту позичкових активів в цілому і кожного їх виду за останні кілька років. При цьому темпи зростання позик обчислюються як відношення середніх залишків позичкових активів 1-го року до того ж показника п-го року, помножена на 100%. Темпи зростання середніх залишків позичкових активів прийнято зіставляти з темпами зростання сукупних активів. Таке співвідношення називають коефіцієнтом випередження, і воно показує, у скільки разів зростання середніх залишків позичкових активів випереджає зростання сукупних активів. Значення коефіцієнта більше 1 свідчить про активну роботу байка в області кредитних вкладень.
 • 3. Аналіз складу і структури позичкової заборгованості за більш короткі проміжки часу звітного року (місяць, квартал, рік). В ході аналізу вивчають: а) види кредитів, що переважають в банку (що мають найбільшу питому вагу), б) частку прострочених кредитів. Такий аналіз слід проводити за ряд звітних періодів з метою встановлення динаміки основних складових позичкових активів банку і тенденції в русі прострочених позичок.
 • 4. Використовуючи дані інших форм звітності (зокрема, форми 0409115 і 0409128) і дані аналітичного обліку, встановлюють:
  • а) середній термін прострочених кредитів, б) рівень супутніх їм ризиків, в) відповідний їм склад клієнтів, г) середній рівень процентної ставки, д) зіставляють темпи зростання простроченої заборгованості з темпами зростання позикової заборгованості і т.д.
 • 5. Потім позики аналізують за іншими ознаками:
  • за галузевою належністю клієнтів позики можуть класифікуватися, наприклад, відповідно до прийнятої в формі звітності № 040932 «Відомості про кредити та заборгованості за кредитами, наданими позичальникам різних регіонів» їх угрупованням: сільське господарство, мисливство та лісове господарство; видобуток корисних копалин; обробні виробництва; виробництво і розподіл електроенергії, газу та води; будівництво; оптова та роздрібна торгівля; транспорт і зв'язок; інші види діяльності;
  • за цільовим призначенням позики розглядаються як призначені для фінансування виробничого капіталу (основного або оборотного), видані на тимчасові потреби, видані на споживчі цілі фізичним особам. Як правило, найбільший ризик притаманний позиках, що видаються на придбання або збільшення основного капіталу. Надання та обслуговування позик на споживчі цілі пов'язане з високими питомими витратами по ним, але при правильній організації кредитного процесу і при наявності великих обсягів зазначеного виду позик у великих банків виникає ефект масштабу виробництва, що дозволяє відносити ці позики до категорії досить прибуткових. Найменший ризик і найбільшу питому вагу, як правило, буває у кредитів, які видаються на поповнення оборотного капіталу;
  • в залежності від фінансового стану позичальника і якості обслуговування ним свого обов'язку позики діляться на стандартні, нестандартні, сумнівні, проблемні, безнадійні. Така класифікація позичок прийнята в багатьох розвинених країнах і в російській банківській практиці. При цьому позики класифікуються в момент їх видачі, а потім переглядаються відповідно до ступеня кредитного ризику не рідше одного разу на місяць. В ході аналізу встановлюють частку стандартних позик і частку знецінених (віднесених до II-V категорій якості). Особлива увага повинна бути приділена нестандартним, сумнівним і проблемних позиках, за якими ще є шанс їх повернення. Висока частка повністю знецінених позик (V категорія) свідчить про низьку якість менеджменту банку. Крім того, розраховують суму виданих банком позик в цілому або певного їх виду, величину прострочених позичок, списаних, частку позик певного їх якості, прибутковість позик, коефіцієнти ліквідності і т.д.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 • 1. Що таке кредит комерційного банку?
 • 2. Які принципи кредитування?
 • 3. У чому полягає кредитний ризик операцій банку?
 • 4. Що розуміють під кредитоспроможністю позичальника?
 • 5. Що собою представляє організація кредитного процесу в банку?
 • 6. Які способи надання та повернення кредиту?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >