РОЗДІЛ 4 БАНКИ

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

В результаті вивчення даного розділу студенти повинні: знати

 • • поняття, ознаки та основні елементи банківських систем;
 • • історію розвитку, сучасну структуру і стан банківської системи Росії;

вміти

 • • розрізняти види банківських систем;
 • • виділяти основні елементи банківської системи;
 • • зіставляти основні економічні показники, що характеризують стан банківської системи;
 • • оцінювати динаміку, напрямки та перспективу розвитку банківської системи; володіти
 • • категоріальним апаратом, що належать до банківської системи;
 • • знаннями про напрямки розвитку вітчизняної банківської системи.

Поняття, ознаки та основні елементи банківської системи

Кожен окремий банк, будучи господарюючим суб'єктом в рамках єдиного економічного механізму, не здатний працювати автономно, без чіткого і постійної взаємодії з іншими економічними суб'єктами, в першу чергу і в найбільшому обсязі - з іншими банками. Така взаємодія має свою специфіку, орієнтоване на досягнення властивих тільки йому цілей, використовує особливий, характерний тільки йому інструментарій. Взаємодія організовано як єдина структура і управляється в рамках єдиної ієрархії. Таким чином, воно має ключовими властивостями систем, представляючи собою окрему економічну систему - банківську.

Банківська система - це сукупність різних видів кредитних організацій, що діють в рамках загального грошово-кредитного механізму.

Банківська система склалася історично, функціонує на основі законодавчо закріпленої системи організації банківської справи, є основною частиною кредитної системи.

В якості ключового елемента системи виступають банки. Вони є організаціями, які акумулюють у вигляді прийнятих вкладів тимчасово вільні грошові кошти для подальшого надання їх у тимчасове користування у формі кредитів, здійснюють посередництво при проведенні платежів і розрахунків в інтересах компаній і громадян, беруть участь у формуванні грошового обігу в країні, емітують гроші, сприяють в емісії цінних паперів.

Іншими елементами банківської системи є специфічні фінансові інститути, які не мають статусу банку і уповноважені виконувати неповний коло банківських операцій (небанківські кредитні організації) або без права проводити операції, але виконують представницькі функції (представництва зарубіжних банків).

Організації, що забезпечують підтримку функціонування банківської системи у всьому різноманітті функцій - від підготовки кадрів для банків до організації торгів на ринку цінних паперів, формують банківську інфраструктуру.

Історичні передумови для створення банків як інститутів і їх подальшого об'єднання в систему формувалися протягом тисячоліть. На думку істориків, деякі властиві банкам функції виконувалися задовго до настання нашої ери на Близькому Сході, в подальшому в Стародавній Греції і Стародавньому Римі. Переважала і першої в якійсь мірі сформованої з інституційної точки зору функцією була функція банків зі зберігання цінностей. Її виконували на додаток до своїх основних завдань храми, ювелірні майстерні або міняльні контори, які брали гроші, не пускаючи їх в оборот. Плата за зберігання становила дохід подібних попередників банків.

Діяльність розрізнених міняв, а також поодинокі при великих тимчасових інтервалах позичкові операції також лише створювали основу для формування в майбутньому банківської галузі.

У міру розвитку грошового обігу послуга зберігання залишилася актуальною (і дійшла до наших днів у формі, наприклад, послуги зі зберігання цінностей у сейфових комірках), однак кількість її користувачів не відповідало потребам зростаючої й прискореної економіки, якій потрібні були розрахункові операції і вкрай важливі - кредитні.

За оцінками різних авторів, поява перших банків відноситься до досить широкому тимчасовому діапазону. Називаються періоди від феодального Середньовіччя до епохи активного розвитку промисловості в Новий час.

Прийнято вважати, що перші банківські інститути з'явилися в XVI- XVII ст. в формі жиробанк (від італ. giro - коло, оборот). Вони виробляли безготівкові розрахунки між своїми клієнтами - купцями з Венеції, Амстердама, Гамбурга і ряду інших міст Європи. Клієнтам відкривалися рахунки в умовних числових одиницях з певним вмістом срібла або золота, на які приймали внески. За наказами власників рахунків виробляли перерахування з одного рахунку на інший.

У міру акумуляції на рахунках значних сум коштів банки почали надавати кредити, тобто передавати дані кошти за плату, на умовах терміновості і поворотності. Позичальниками виступали держава, міста і купці.

У наступні два століття банки розвивалися в першу чергу в формі комерційних, надаючи як послуги зберігання і розрахунків, так і працюючи вже з депозитами і кредитами. Це характеризувало якісно новий рівень розвитку банківської системи, яка, акумулюючи тимчасово вільні грошові кошти, стала забезпечувати економіку кредитними грошима. Діяльність банків по трансформації (об'єднання) отриманих головним чином від населення невеликих і короткострокових вкладів в більш довгострокові і великі позики створила умови для кредитування проектів розвитку в промисловості. Це стало однією з важливих передумов промислової революції.

Оскільки така діяльність банку супроводжувалася іншим ризиком в порівнянні з ризиками, що виникають при зберіганні цінностей або розрахунках, змінилася і структура доходу банків. Його основою став відсоток по кредиту, що характеризує плату банку за новий вид прийнятого ним ризику - кредитний.

Намагаючись витягти більше прибутку і нарощуючи обсяги кредитування, банки стали конкурувати за гроші вкладників і пропонувати клієнтам плату за вклади у вигляді відсотків по депозитах. У підсумку в частині кредитно-депозитних функцій байків банківська система сформувалася в тому вигляді, в якому функціонує і в даний час: банки "купують" право тимчасово використовувати кошти клієнта дешевше, ніж «перепродують» його позичальникові. Основний дохід банків становить різниця в ціні між платою банку за внесок і платою клієнта за кредит, тобто різниця відсотків по депозитах і кредитах. Самі банки, «котрі перепродують» таким чином грошовий капітал, називаються комерційними банками.

Паралельно з'явилися емісійні банки, які також привнесли якісні перетворення в банківську систему, інтегруючи її з ринком цінних паперів, а почасти й створюючи його. Деякі з емісійних банків згодом стали центральними банками, створивши основу для появи дворівневої структури банківської системи.

Характеристика банківської системи з точки зору кількості рівнів - одна з ключових і найважливіших, так як визначає базові механізми її роботи.

Однорівнева банківська система сформувалася в період масової появи банків головним чином в епоху пізнього Ренесансу і в Новий час. Банки, які обслуговували інтенсивно зростаючу торгівлю і сільське господарство, а згодом і промисловість, перебували в рівних умовах з точки зору регламентованих державою функцій. У міру зростання кількості кредитних організацій, напрацювання практик взаємодії і зміцнення економічних взаємозв'язків між ними сформувалася однорівнева банківська система. Взаємодія банків будувалося на вільної і рівної конкуренції за клієнта-вкладника і клієнта-позичальника. Основу системи становили комерційні банки. Вони також могли самостійно здійснювати емісійну функцію, яка регулювалася економічними важелями (наприклад, податком з емісії) та була децентралізованою.

Дворівнева банківська система з'явилася в результаті монополізації державою грошової емісії. Функція емісії грошей і унравленія обсягом доступної в країні грошової маси в такий банківській системі зосереджується в єдиному банку - центральному. З'являються зовсім інші взаємини цього банку з іншими банками. Центральний банк ні з ким не конкурує, виявляється в особливому становищі щодо інших банків завдяки отриманим виключних повноважень по монопольної емісії банкнот, обслуговування операцій, що проводяться від імені держави, здійсненню грошово-кредитної і валютної політик, регулювання функціонування банківської системи та нагляду за діяльністю комерційних банків і деяким іншим.

Такий статус забезпечує позиціонування центрального банку на більш високому - першому - рівні дворівневої банківської системи, в той час як всі інші кредитні організації знаходяться на другому рівні, хоча і залишаються провідними елементами даної системи, носіями її властивостей.

Сучасна дворівнева банківська система функціонує за рахунок того, що взаємозв'язку банків з державою і між собою будуються на ринковій основі, за відсутності монополії держави на банківську справу і наявності різноманіття форм власності па банки. Її дворівневу побудову передбачає суворе поділ функцій центрального і комерційних банків, що дозволяє всій системі бути керованою і підпорядкованої єдиного цілого.

Для банківської системи характерні також властивості динамічності і саморегулювання, які проявляються в її здатності адаптуватися до змін економічної кон'юнктури, політичної ситуації, правового поля.

В банківську систему включаються лише ті економічні суб'єкти, які знаходяться в особливих і строго спеціалізованих відносинах один з одним в рамках саме банківської діяльності. Їх взаємодія підпорядковане єдиними правилами, забезпечення стійкості системи передбачає можливість взаємозамінності окремих елементів. Система не може включати господарські суб'єкти, які зайняті іншим, відмінним від банківської, видом діяльності. Тому при регламентації функціонування банківської системи чітко окреслюють коло організацій, що входять в неї. Однак самі елементи банківської системи функціонують не відокремлено, а в рамках економіки в цілому. Тому їх взаємозв'язку з іншими економічними суб'єктами різноманітніше, ніж усередині самої банківської системи.

У зв'язку з цим необхідно згадати установи банківської інфраструктури, які формально не входять в систему, але створюють умови для роботи кредитних організацій, здійснюючи забезпечення банківської діяльності на інформаційному, технологічному, методичному, науковому, кадровому, юридичному та інших напрямках.

До установам банківської інфраструктури відносяться організації з функціями обробки, передачі і зберігання інформації, експлуатації галузевих комунікаційних систем, страхування (в першу чергу вкладів), забезпечення біржової торгівлі, клірингу і розрахунків. Роль банківської інфраструктури відіграють компанії, які постачають в банки сучасні технічні засоби і обслуговуючі їх, депозитарії, аудиторські служби, навчальні заклади з підготовки та перепідготовки кадрів для банків і ін.

Один з найважливіших критеріїв класифікації банківської системи - її приналежність до держави. За цим критерієм банки можна розділити:

 • • на державні;
 • • приватні (в тому числі акціонерні);
 • • змішані.

Для ринкової системи господарювання державні форми власності частіше ставляться до центральних банків. Комерційні ж банки, як правило, є приватними (держава не відповідає але їх зобов'язаннями, а вони - за зобов'язаннями держави).

Картина присутності держави в банківському секторі неоднорідна в різних країнах. Так, за даними МВФ і Світового банку діапазон контролю державними банками активів національної банківської системи варіюється від 0,1% в ПАР, 8,5% в Голландії і 15% в Швейцарії до 63% в Індії і 75% в Сирії. У Росії показник становить 39% [1] .

Можливий також аналіз структури банківської системи з широкого кола інших критеріїв - від кількості кредитних організацій в територіальному розрізі і забезпеченості населення банківськими послугами в порівнянні з іншими країнами до обсягу залучених певних видів вкладів або випущених облігацій.

Деякі з параметрів, що лежать в основі класифікацій, спрямовані на вивчення теоретичних основ функціонування банківських систем, інші - більш прикладні і будуть згадуватися при подальшому розгляді банківської системи Росії і перспектив її розвитку.

 • [1] Коммерсант. 2013.16 жовтня. С. 8.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >