ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ РОСІЇ

З метою нівелювання негативних факторів, усунення наявних недоліків банківської системи Росії і забезпечення її якісного перетворення Стратегією розвитку банківського сектора Російської Федерації на період до 2015 р передбачається перехід до переважно інтенсивної моделі розвитку (рис. 11.5).

У процесі модернізації банківської системи країни органи державної влади і Банк Росії основний акцент роблять на вдосконалення правових умов діяльності банків для підвищення ефективності трансформації банківським сектором тимчасово вільних коштів в кредити та інвестиції, а також для зростання ролі банківського сектора при модернізації економіки. Від самих кредитних організацій очікується істотне розширення інвестицій в передові банківські технології і продукти.

Цільові орієнтири розвитку банківського сектора Росії

Мал. 11.5. Цільові орієнтири розвитку банківського сектора Росії

Для досягнення цільового стану системи передбачається її реформування за такими основними напрямками:

 • • вдосконалення правового середовища, включаючи розвиток законодавства, орієнтованого на створення сприятливих умов для ведення бізнесу, захист приватної власності і розвиток конкуренції на фінансовому ринку;
 • • формування сучасної інфраструктури, що використовує передові банківські технології, яка передбачає розвиток системи реєстрації застав, бюро кредитних історій, платіжної і розрахункової систем, інституту центрального контрагента та інших інфраструктурних інститутів і умов, аж до забезпечення створення міжнародного фінансового центру в Російській Федерації;
 • • підвищення якості корпоративного управління та управління ризиками в кредитних організаціях;
 • • вдосконалення банківського регулювання і нагляду;
 • • забезпечення фінансової стабільності і системної стійкості банківського сектора;
 • • створення умов для розвитку конкуренції в банківському секторі і на фінансовому ринку;
 • • підвищення конкурентоспроможності російських кредитних організацій;
 • • підвищення якості та розширення можливостей споживання банківських послуг по всій території країни;
 • • впровадження сучасних банківських і інформаційних технологій;
 • • спрощення та розширення переліку інструментів кредитування малого бізнесу;
 • • запобігання залучення кредитних організацій в протиправну діяльність.

Таким чином, на практиці заплановані і здійснюються такі ключові заходи щодо реалізації Стратегії.

Один з показників банківського сектора Росії - відчутна частка держави в ньому. У Росії вона становить 39%, за даними Світового банку [1] . Взято курс на скорочення участі держави в капіталах кредитних організацій при збереженні контролю за Ощадбанком Росії, Банком ВТБ і Россельхозбанком. Компанії з переважною часткою держави в статутному капіталі (Російські залізниці, Газпром і ін.) Відчужують акції непрофільних для їх діяльності кредитних організацій. Кредитні організації, що знаходяться у власності суб'єктів Російської Федерації і муніципальної власності, рекомендовані до поетапної приватизації.

Держава бере активну участь у розвитку сучасної фінансової інфраструктури, в тому числі для банків. Як масштабного прикладу можна розглядати активно готувався створення міжнародного фінансового центру в Російській Федерації, який був покликаний посилити інтеграцію банківського сектора і російських кредитних організацій в глобальні ринки. Зараз проект створення МФЦ об'єктивно припинений, проте не скасований.

Паралельно вирішується завдання посилення ролі рубля в міжнародних взаєморозрахунках. Цей напрямок одержав подальший потужний імпульс в умовах ускладнення доступу російських кредитних організацій до ресурсів в доларах США і євро. Активно просувається співпраця в валютної сфері з азіатським регіоном.

Серед ключових модернізованих інфраструктурних елементів: національна платіжна система, кліринг, біржі та ін. Відключення ряду російських банків від міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard в початку 2014 р значно стимулювало розвиток російської Національної системи платіжних карт.

Навіть в умовах зарубіжних санкцій проводиться політика щодо стимулювання присутності іноземного капіталу в банківському секторі країни, так як зберігається розуміння важливості здорової конкуренції на російському ринку банківських послуг, впровадження передових банківських технологій. У контексті підтримки конкурентного середовища підтримуються рівні умови для ведення бізнесу всіма кредитними організаціями незалежно від величини і форми власності, в тому числі кредитними організаціями, контрольованими державою.

Ряд проведених в країні заходів орієнтований на усунення диспропорцій доступності банківських послуг, викликаних територіальним чинником. Рішення даної проблеми передбачається за допомогою Поштового банку Російської Федерації, а також розвитку регіональних мереж кредитних організацій, в тому числі завдяки скасуванню територіального обмеження на створення операційних офісів. У регіонах з недостатньою пропозицією банківських послуг буде стимулюватися діяльність некредитних організацій.

У контексті розвитку банківського обслуговування нефінансового сектора економіки і населення проводиться робота щодо забезпечення захисту кредиторів та стимулювання відповідальної поведінки позичальників, в тому числі щодо вдосконалення заставного законодавства. Істотна увага приділяється розвитку системи кредитування банками малого та середнього бізнесу, в тому числі опосередковано через Зовнішекономбанк, а також через систему банків-партнерів, лізингові та факторингові компанії, мікрофінансові організації і Г.Д. Зростає роль сек'юритизації і синдикованого кредитування. Планується впровадження в практику банків можливості укладати з вкладником - фізичною особою договори банківського вкладу без права вкладника на дострокове востребование засобів. Розширюється використання механізмів рефінансування іпотечних кредитів, в тому числі за рахунок коштів пенсійних накопичень, створюється нормативна база для ведення рахунків у дорогоцінних металах.

Серед заходів щодо зниження адміністративного навантаження на кредитні організації передбачаються звільнення банків від ряду невластивих їм функцій (наприклад, по контролю за виконанням господарюючими суб'єктами правил роботи з готівкою), скорочення переліку посад, призначення яких вимагає узгодження з Банком Росії, уніфікація вимог до стійкості банків і ряд інших.

Модернізація банківської системи неможлива без розвитку і впровадження сучасних технологій, інформатизації сектора, впровадження дистанційного банківського обслуговування, що дозволяє підвищити ефективність роботи байків, істотно розширити клієнтську базу кредитних організацій і пропозиція банківських послуг.

Нові банківські технології є однією з передумов вирішення більш широкої та масштабного завдання - підвищення якості та розширення переліку банківських та інших фінансових послуг. Для цього проводиться робота з удосконалення продуктової лінійки, зниження вартісних, адміністративних, процедурних, технічних і технологічних витрат клієнтів. Зокрема, орієнтирами виступають розумна мінімізація пакета документів на отримання кредиту, скорочення термінів розгляду кредитними організаціями відповідних заявок, підвищення транспарентності кредитних організацій.

Підвищення захищеності прав споживачів банківських послуг передбачається забезпечити в першу чергу уточненням законодавства в сферах споживчого кредитування, захисту прав споживачів фінансових послуг та вдосконалення процедури стягнення заборгованості з боржників - фізичних осіб, а також в сфері колекторської діяльності. Важливим фактором розвитку банківського ринку розглядається підвищення фінансової грамотності населення, поглиблення знань і навичок користування банківськими послугами.

Одне з ключових умов прогресу в банківському секторі - зростання його капіталізації, поліпшення якості власних коштів і підтримання достатнього рівня покриття капіталом прийнятих ризиків.

У частині модернізації моделі обігу готівкових грошей кредитні організації будуть активніше залучатися до участі в організації готівкового грошового обігу. Їм буде делегована частина функцій Банку Росії. Прогнозується, що подібне перерозподіл функцій може викликати спеціалізацію деяких банків на роботі з готівкою. За твердженням Банку Росії, досить імовірно, що створення в Росії Національної системи платіжних карт вже через десять років призведе до того, що банкноти і монети практично вийдуть з обігу [2] .

Проводиться вдосконалення системи страхування вкладів на базі використання кращого зарубіжного і накопиченого вітчизняного досвіду. Здійснюється постійний моніторинг достатності страхового захисту, опрацьовується питання доцільності і можливості розширення кола суб'єктів, на яких поширюється захист системи страхування вкладів. Очікується прийняття закону, що підвищує максимальний розмір страховки до 1 млн руб. (Можливо, до 1,5 млн руб.).

У частині протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму удосконалюються підходи до визначення переліку операцій, що підлягають обов'язковому контролю, і механізмів ризик-орієнтованого підходу при ідентифікації клієнтів, представників клієнтів і вигодонабувачів, уточнюються повноваження наглядових органів з контролю за дотриманням організаціями вимог законодавства Російської Федерації.

На тлі все більшої інтеграції національних економік у світове господарство банківський сектор країни вже є однією з найбільш інтегрованих у нього галузей економіки. Дана інтеграція передбачається до подальшого поглиблення, оскільки ефективне продовження процесу впливає не тільки па рівень розвитку національної банківської системи, а й на якість обслуговування нею інтересів всієї російської економіки, в тому числі на вартість ресурсів, сучасність технологій і т.п.

З метою розвитку інструментів регулювання ліквідності банківського сектора Центральний банк запланував і проводить в життя оптимізацію механізмів рефінансування (кредитування), яка дозволить будь-фінансово стійкою російської кредитної організації отримати кредит Банку Росії під належне забезпечення. Також проводиться політика розширення переліку активів, що приймаються в якості забезпечення, вдосконалення механізмів операцій РЕПО Центрального банку з кредитними організаціями в рамках системи рефінансування. У квітня 2013 рік здійснено перші угоди в рамках нового інструменту - тристороннього РЕПО. Удосконалюються система обов'язкових нормативів, порядок і умови проведення депозитних операцій з Банком Росії.

Значущим аспектом є вдосконалення банківського регулювання і нагляду. В цьому напрямку буде продовжуватися уточнення повноважень Банку Росії відповідно до міжнародних вимог. Буде робитися акцент на відпрацювання механізмів оцінки стійкості кредитних організацій, повноваження щодо застосування заходів наглядового реагування, ідентифікацію та оцінку ризиків виходячи з ризик-орієнтованих підходів. Кроком, що створює основу для прискорення зближення регулювання банківського і фондового ринків, їх синхронізації, є передача в 2013 р функцій Федеральної служби з фінансових ринків в Банк Росії.

В рамках реалізації в Україні міжнародних підходів до фінансового регулювання триває впровадження положень, розроблених Базельським комітетом з банківського нагляду, які стосуються виміру капіталу і стандартів капіталу.

В результаті вирішення зазначених завдань банківський сектор Росії вийде на новий рівень розвитку. Вітчизняна банківська система за всіма основними аспектам буде відповідати міжнародним стандартам.

Завдяки проведеним перетворенням закладається основа того, що станом на 1 січня 2016 року активи банківського сектора по відношенню до ВВП складуть більше 90% (на 1 січня 2011 року - 76%), відношення сукупного капіталу банків до ВВП досягне 14-15% замість 10 , 6% на початок 2011 р Ставлення кредитів нефінансовим організаціям і фізичним особам до ВВП зросте до 55-60% з 40,8% на початку 2011 р 1 Прогрес на цьому напрямку очевидний, а мета представляється досяжною. Якщо на 1 січня 2011 р відношення активів кредитних організацій до ВВП країни було 76%, то на початок 2014 року - 86% [3] [4] .

Важливим показником також стануть якісні перетворення в характері і рівні банківських послуг, конкуренції, стійкості і транспарентності банків.

Підвищення ефективності банків як елементів системи позначиться на поліпшенні роботи їх клієнтів завдяки більш якісному обслуговуванню. Очікуються посилення ролі банків у інноваційних процесах реального сектора економіки, зростання ефективності інвестицій.

Таким чином, розвиток російської банківської системи з розглянутого сценарію призведе до трансформації самої системи, що дозволить їй вийти на якісно новий рівень банківського обслуговування вітчизняної економіки, сприяючи її зростанню та сталому розвитку.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 • 1. Яке визначення банківської системи?
 • 2. Які існують елементи в банківській системі?
 • 3. У чому відмінність однорівневої і дворівневої банківських систем?
 • 4. Якими основними нормативними правовими актами регулюється в даний час діяльність банківської системи Російської Федерації?
 • 5. У чому полягають в Росії цілі діяльності банку, що знаходиться на першому рівні банківської системи?
 • 6. Які основні функції банків, які перебувають на другому рівні системи?
 • 7. Які економічні показники можна використовувати для характеристики банківського сектора?
 • 8. У чому суть основних напрямків проведеного реформування банківської системи Росії?

 • [1] Доповідь МВФ і Світового банку. 2013.
 • [2] Банк Росії: через 10 років готівкові гроші вийдуть з обігу // РБК. 2014. 2 липня.
 • [3] Стратегія розвитку банківського сектора Російської Федерації на період до 2015 р
 • [4] Огляд банківського сектора Російської Федерації. Банк Росії. 2014. червень.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >