ФОРМУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ РОСІЇ ЯК МЕГАРЕГУЛЯТОРА ФІНАНСОВОГО РИНКУ

В останні роки в Росії багато робиться для розвитку фінансового ринку і наближення його за рівнем організації до світових стандартів. У країні склалася змішана, поліцентрична модель найважливішого елемента фінансового ринку - фондового. На ньому одночасно і з рівними правами присутні комерційні банки, фондові біржі та інші фінансові інститути. Модель фондового ринку Росії знаходиться найближче до європейської, де важливу роль в регулюванні відіграють Центральний банк, Федеральна рада з фінансових ринків і органи виконавчої влади.

Досвід ряду розвинутих країн світу в період криз показав, що різні моделі інтегрованого фінансового регулятора (ІФР), що об'єднує в одному відомстві основний механізм регулювання, працюють значно ефективніше, якщо враховують особливості національної економіки, накопичений досвід його регулювання та нагляду, а також характер поставлених стратегічних цілей і завдань. Єдиний мегарегулятора повинен діяти як єдина структура, яка регулює відносини на фондовому ринку і в фінансовій сфері країни. В результаті централізація функцій спостереження, нагляду і контролю над фінансовим ринком працює як загальний механізм, основою якого є єдині стандарти і правила.

Очевидно, що для постановки питання про ефективне мегарегулятор необхідна наявність зрілого фінансового ринку, в якому присутні великі диверсифіковані фінансові інститути, що працюють в системі «провідних регуляторів» (зі збереженням функціонального принципу), як це рекомендовано Базельським комітетом і IOSCO, - і далі до крос -секторному регулювання, зі створенням мегарегулятора. Для сучасної Росії така щабель вважається досягнутої, тому створення необхідних передумов для формування конкурентоспроможних інститутів фінансового ринку і реформа системи регулювання на фінансовому ринку знаходяться в одному ряду із вжиттям заходів для підвищення ролі фінансових інститутів і вдосконалення механізмів інвестування.

Для російського ринку сьогодні можна констатувати наявність базових умов, відповідних доцільності функціонування мегарегулятора (табл. 12.3).

Таблиця 123

Базові умови, відповідні доцільності функціонування мегарегулятора

Види умов функціонування мегарегулятора

Зміст умов функціонування мегарегулятора

Універсалізація фінансових інститутів, переважна частина яких входить в фінансові конгломерати або холдинги

За минулі два десятиліття російські фінанси не тільки інтегрували в світові, а фондовий ринок країни влився в нерозривний частина світової фінансової системи, а й працюють на фінансовому ринку різні компанії виявилися

Види умов функціонування мегарегулятора

Зміст умов функціонування мегарегулятора

об'єднані в універсальні групи. За даними на початок березня 2014 р в Росії налічувалося 120 банківських груп і 38 банківських холдингів. На їх частку припадає вже близько 90% активів банківського сектора 1

Універсалізація послуг, що надаються фінансових інститутів

Процес відбувався подібно розвитку послуг організаторів торгівлі на фондових ринках

Прискорена інтеграція російського фінансового ринку в світовий фінансовий ринок

Подібні зміни передбачали не тільки уніфікацію стандартів фінансової звітності та усунення окремих перешкод для виходу окремих фінансових інструментів па ринок, але і зосередження в одних руках права прийняття і реалізації прийнятих рішень

з'являється можливість

Єдиний регулятор здатний усунути ситуації,

поставити на ринок єдину прозору інформацію і використовувати одноманітну, яку можна порівняти звітність

коли функції одних органів накладаються на функції інших, а кожен з них контролює певну частину ринку без урахування можливих негативних наслідків для інших, а також скоротити затримки, що виникають при погодженні певних дій або документів з кількома державними установами

У країні є досвід регулювання фінансового ринку

Функції мегарегулятора виконувала пропрацювала в такому статусі близько десятка років ФСФР. Однак ситуація в країні модель механізму державного регулювання та нагляду даного ринку виявилася розподілена серед безлічі інститутів [1] [2]

Намічено корінні зміни інфраструктури фінансового ринку, що дозволяють більш жорстко контролювати розвинений обмін фінансовими продуктами між банками і небанківськими кредитними інститутами

Для економіки безболісно використовувати сек'юритизацію фінансових продуктів, користуватися плодами диверсифікації діяльності великих підприємств реального сектора економіки і торгівлі та ефективно працювати, підвищуючи зростання транскордонних пропозицій диверсифікованих фінансових продуктів

Слід зазначити також, що каталізатором протиріч регулювання через ФСФР стала криза 2008 р в результаті якого (за підсумками першого півріччя 2009 р) Росія стала безумовним лідером серед великих країн за відносними темпами падіння економіки в порівнянні з докризовим періодом. Стало очевидно, що створена до цього часу система регулювання фінансового ринку не змогла спрацювати ефективно. ФСФР дозволяла здійснювати функції регулятора російського фондового ринку, але тільки для організацій некредитного профілю. Кредитні організації країни на фондовому ринку перебували під юрисдикцією Управління цінних паперів Банку Росії. Банк Росії виступав одночасно державним органом і професійним учасником фондового ринку, в ролі консультанта Уряду і парламентських органів, співавтором розробки законодавчих актів про фондовий ринок.

Всі перераховані фактори створили об'єктивні умови для регулювання фінансового ринку з єдиного центру, який зміг відбити в собі також віяння міжнародних інтеграційних процесів стандартизації розрахунків, що знижують ризики при їх проведенні та уніфікує систему розкриття фінансової інформації за МСФЗ. При цьому механізм мегарегулятора всередині будувався не за функціональним принципом, а за секторального - з виділенням в своїй структурі провідних регуляторів, що пов'язують банки, страхування, цінні папери і т.п.

З огляду на всі обставини, відповідно до Федерального закону від 23 липня 2013 р №251-ФЗ з 1 вересня 2013 року в рамках приєднання Федеральної служби з фінансових ринків до Банку Росії перейшли повноваження щодо нормативно-правового регулювання діяльності учасників фінансового ринку - страхових компаній , професійних учасників ринку цінних паперів, недержавних пенсійних і інвестиційних фондів, що управляють ними компаній, спеціалізованих депозитаріїв, мікрофінансових організацій, кредитних і житлових накопичувальних коопе ратівов, організаторів торгівлі, актуаріїв, бюро кредитних історій, рейтингових агентств (в 2014 р до цього списку додаються ломбарди).

Таким чином, на базі Банку Росії був створений мегарегулятора фінансового ринку. В даний час повноваження ліквідованої служби ФСФР розділені по дев'яти новим структурним підрозділам, створеним в складі центрального апарату Центрального банку Росії (рис. 12.1).

Департаменти ринку цінних паперів, товарного, страхового ринку, довірчого управління та колективних інвестицій займаються регулюванням і дистанційним наглядом за професійними учасниками ринку фінансових послуг. Проведення перевірок за учасниками фінансового ринку і банками покладено на єдину інспекцію за контактним нагляду, а служба по захисту прав споживачів, яка буде підтримувати омбудсменів, проводити роботу зі скаргами, підвищувати фінансову грамотність, відстежувати стандартизацію продуктів і ін., Створюється на правах департаменту з регіональним присутністю. Протидія інсайду, маніпулювання ринком, фінансових пірамід і появи фіктивних активів зосереджено в Головному управлінні протидії недобросовісним практикам поведінки на фінансових ринках.

Перелік структурних підрозділів Банку Росії

Мал. 12.1. Перелік структурних підрозділів Банку Росії

Стратегічними цілями мегарегулятора є вдосконалення якості регулювання і нагляду на фінансових ринках і їх розвиток з метою побудови в країні міжнародного фінансового центру. Головне завдання мегарегулірованія полягає в забезпеченні такого ж довіри до інших секторів фінансового ринку, яке існує до банківського сектору. У зв'язку з цим особлива увага приділятиметься системі арбітражірова- ня і формування ефективної ризик-орієнтованої системи нагляду, спрямованої на забезпечення фінансової стабільності держави.

Одним з головних питань для мегарегулірованія залишається необхідність визначення рівня можливої уніфікації підходів до регулювання і нагляду різних секторів фінансового ринку.

Існують міжнародні стандарти для банківського сектора, ринку страхових послуг і ринку цінних паперів. Незважаючи на істотні відмінності в змісті самих послуг, структуру і формулюваннях основоположних принципів, їх можна привести до єдиної смисловим навантаженням і виявити загальні для всіх групи і підгрупи. Така рабо та й була пророблена в процесі становлення російського мегарегулятора. З 22 виявлених принципів фінансового ринку 16 збіглися [3] . Для банківського сектора, ринку страхових послуг і ринку цінних паперів повністю співпали принципи:

 • • формулювання передумов ефективного регулювання та нагляду, встановлення схожих цілей;
 • • встановлення політики та практики обліку і звітності;
 • • вимог до корпоративного управління;
 • • вимог до оцінки ризиків;
 • • конфіденційності інформації, яка не підлягає розголошенню;
 • • розкриття інформації, необхідної для прийняття рішень споживачами та інвесторами.

Нс повністю збігаються принципи розходяться тільки на рівні конкретизації. В основному це стосується пруденційних вимог, які враховують специфіку кожного сектора. Наприклад, до всіх секторів фінансового ринку пред'являються вимоги капіталу, але єдиний міжнародний стандарт сформульований тільки для банків.

Щодо розбіжностей залишається питання щодо проведення більш повної уніфікації захисту характер споживачів фінансових послуг. Центральний банк опинявся в стороні від вирішення цієї проблеми, тому що не мав повноважень щодо розгляду конкретних скарг громадян щодо конкретних банківських послуг. Закон про створення мегарегулятора доповнює функції Банку Росії захистом законних прав та інтересів інвесторів на фінансових ринках, страхувальників, застрахованих осіб. Тобто в нулі його уваги з'являється споживач.

Перед Банком Росії, на який покладено функції ІФР, а також порушує проблеми очищення ринку банківських послуг від недобросовісних і криміналізованих учасників і робота з моніторингу та обмеження системних ризиків.

Відбувається процес передачі банками частини функцій кредитного посередництва небанківським фінансовим посередникам, що позначається терміном «паралельна банківська діяльність» (англ, shadow hanking ), призводить до прихованого акумулювання і реалізації системних ризиків, здатних викликати фінансова криза не тільки в рамках національних юрисдикцій, а й у глобальному масштабі. Паралельна банківська діяльність проводиться в рамках існуючого законодавства, але через посередницькі компанії (фонди, трасти, створені під спеціальні цілі компанії), які, як правило, не мають права залучати вклади населення і не мають банківських ліцензій.

Згідно з даними, які містяться в доповіді СФС, опублікованому в листопаді 2013 року, сукупні активи (в широкому визначенні) паралельної банківської системи становлять 71 трлн дол., Або майже 100% світового ВВП. Росія за темпами зростання таких активів знаходиться серед лідерів (Аргентина, Індія, Китай) [4] .

Для підвищення якості управління ризиками в банківських групах і холдингах, а також з урахуванням недостатнього контролю регулятора за процесами паралельної банківської діяльності в липні 2013 був введений Федеральний закон № 146-ФЗ «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації», відповідно з яким внесено зміни до Федеральні закони «Про банки і банківську діяльність», «Про Центральний банк Російської Федерації», «Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій» і в деякі інші акти. Закон був введений в дію 1 жовтня 2013 р а право застосовувати мотивоване судження і норматив розміру кредитного ризику на пов'язане з кредитною організацією особа будуть введені з 2015 р

Нові зміни в діяльності Банку Росії з отриманням ним статусу мегарегулятора

Рис 12.2. Нові зміни в діяльності Банку Росії з отриманням ним статусу мегарегулятора

Нові зміни в діяльності Банку Росії (див. Рис 12.2) при покладанні функцій ІФР супроводжувалися значною переробкою ст. 4 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність». Завдяки цьому встановлено визнання на території Російської Федерації Міжнародних стандартів фінансової звітності та ще одного обов'язкового нормативу - показника максимального розміру ризику на пов'язане з кредитною організацією особу (групу пов'язаних з кредитною організацією осіб). Значення нормативу встановлено на рівні не більше 20% власних коштів банку. Уточнюється також доцільність встановлення регулятором обов'язкових нормативів в цілому для банківських груп і банківських холдингів.

Надані Банку Росії повноваження ІФР включають також його право контролювати ділову репутацію і бонуси банкірів, встановлювати індивідуальні нормативи до банків - порушників вимог до системи управління ризиками та капіталом, обмежувати ставки по вкладах населення.

Підлягають подальшій розробці та існуючі норми про забезпечення фінансової надійності банку, встановлення вимог до систем управління ризиками та капіталом банків, а також норми про відповідальність учасників банківських холдингів і груп за невиконання законів. Зміни торкнуться і складу індивідуальної звітності кредитних організацій і консолідованої звітності банківських груп і банківських холдингів, що накопичується для подання в Банк Росії, а також підлягає публікації.

Серед інших новацій виділяється введення додаткових повноважень, які надаються регулятору в разі невиконання банком або банківською групою вимог але розкриття повної та достовірної інформації, встановлених обов'язкових нормативів, а також вчинення дій, що загрожують інтересам вкладників і кредиторів. Фундамент для здійснення Банком Росії консолідованого нагляду на транскордонному рівні відповідно до рекомендацій Базеля II становить введення можливості його кооперації з міжнародними органами нагляду. Розкриття кредитними організаціями, банківськими групами та банківськими холдингами інформації про свою діяльність в сучасній практиці наводиться відповідно до міжнародних стандартів консолідованого нагляду.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 • 1. Які функції виконує центральний банк?
 • 2. Що розуміється під грошово-кредитною політикою центрального банку?
 • 3. Що відноситься до методів грошово-кредитної політики центрального банку?
 • 4. Які цілі діяльності та функції Центрального банку Росії?
 • 5. Які проміжні і кінцеві цілі грошово-кредитної політики Центрального банку Росії?
 • 6. Які основні канали емісії банкнот вам відомі?
 • 7. Що відноситься до пасивних операцій центрального банку?
 • 8. У чому суть активних операцій центрального банку? Яка їхня структура і в чому значення?
 • 9. Що змінилося в діяльності Банку Росії з набуттям нею статусу мегарегулятора?

 • [1] XV всеросійська банківська конференція «Банківська система Росії 2014: взаємодія мегарегулятора і учасників фінансового ринку». Інформаційно-аналітичні матеріали / А. А. Хандруев [и др.]. М., 2014. С. 58.
 • [2] До органів державного регулювання ринку цінних паперів відносяться: ФСФР, Міністерство фінансів РФ, Центральний банк РФ, Комітет з управління державним майном РФ, Антимонопольний комітет РФ, Міністерство з податків і зборів РФ, Міністерство юстиції РФ, Державний комітет з нагляду за деятельностьюстрахових організацій та ін.
 • [3] Турбанов А. Мегарегулятор скоро перетвориться на монстра // Фінмаркет. 2013.1 листопада.
 • [4] XV всеросійська банківська конференція «Банківська система Росії 2014: взаємодія мегарегулятора і учасників фінансового ринку». Інформаційно-аналітичні матеріали. С. 58.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >