УПОВНОВАЖЕНІ БАНКИ З ДЕРЖАВНИМ УЧАСТЮ

В результаті вивчення даного розділу студенти повинні:

знати

 • • методологічні аспекти діяльності уповноважених банків;
 • • характерні особливості формування ресурсних потенціалів уповноважених банків;
 • • основні прерогативи реалізації ресурсних потенціалів уповноважених банків;
 • • особливості напрямків розвитку уповноважених банків;

вміти

• обґрунтовувати тенденції зміни оціночних параметрів діяльності уповноважених банків;

володіти

• понятійним апаратом в області індивідуальних основ практичної діяльності уповноважених банків.

Державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності»

Відповідно до прийнятого Федеральним законом від 17 травня 2007 р № 82-ФЗ «Про банк розвитку» (зі змінами та доповненнями) в даний час пріоритетно функціонує і удосконалює потенційний рівень державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності» (Зовнішекономбанк), ресурсна основа якої в основному створена за рахунок джерел коштів Банку зовнішньоекономічної діяльності СРСР, а також перебувають у федеральній власності акцій ВАТ «Російський банк розвитку» та ЗАТ «Державний спеціалізований ний Російський експортно-імпортний банк »та ін.

Колишній Зовнішекономбанк СРСР реалізовував свою основну діяльність з урахуванням наступних принципів: досягнення цільового виконання статутних вимог, в тому числі забезпечення гарантій платності, терміновості, зворотності, результативності кредитно-фінансових відносин.

Основні функціональні аспекти діяльності Зовнішекономбанку полягають у наступному:

 • • мобілізація і концентрація грошових коштів в російській та іноземних валютах від фізичних та юридичних осіб, раціональне розміщення цих коштів;
 • • кредитування найважливіших напрямків розвитку зовнішньоекономічної діяльності країни відповідно до міжнародними банківськими вимогами;
 • • залучення та забезпечення кредитів і позик міжнародних, іноземних банків і інших організацій;
 • • купівля та продаж кредитних грошей, іноземної валюти, платіжних документів, дорогоцінних металів і виробів з них, їх розміщення на відповідних рахунках і вкладах;
 • • проведення міжнародних розрахунків і платежів;
 • • емісійно-засновницькі види діяльності;
 • • контроль за використанням валютних ресурсів і виконанням валютних операцій;
 • • виконання робіт із забезпечення чинного законодавства, експертиза та консультування в галузі розвитку зовнішньоекономічних сфер діяльності.

Федеральний закон «Про банк розвитку» в свою чергу визначив і посилив дві основні компетенції в сфері діяльності Зовнішекономбанку: значне розширення потенціалу діяльності, в якому банк має право здійснювати основні види робіт, а також підвищення вимог, що пред'являються до Банку розвитку з боку контролюючих органів, і перш за все наглядової ради.

Наглядова рада є вищим органом управління Зовнішекономбанку. У нього входять вісім його членів і голова банку. Головою наглядової ради є Голова Уряду Російської Федерації, який входить до складу наглядової ради Зовнішекономбанку за посадою.

Члени наглядової ради призначаються Кабінетом Міністрів України строком на п'ять років і, за винятком голови Зовнішекономбанку, працюють не на постійній основі.

Наглядова рада наділений такими повноваженнями:

 • • визначає основні напрямки діяльності банку, в тому числі приймає рішення про випуск банком цінних паперів, уточнює параметри інвестиційної та фінансової діяльності банку, приймає рішення про схвалення угод та ін .;
 • • затверджує положення про органи управління банку;
 • • встановлює положення про філії та представництва банку, приймаючи рішення про створення філій, про відкриття представництв, а також про створення юридичних осіб;
 • • затверджує річний звіт і фінансовий план доходів і витрат (бюджет) банку, порядок формування резервів і фондів, а також порядок використання прибутку, резервів і фондів;
 • • заслуховує звіти голови банку, приймає рішення про призначення керівника служби внутрішнього контролю байка і дострокове припинення його повноважень;
 • • визначає статус аудиторської організації, відібраної на конкурсній основі, для проведення щорічного обов'язкового аудиту річної бухгалтерської звітності банку;
 • • здійснює інші повноваження, передбачені чинним федеральним законом.

Органами управління Зовнішекономбанку крім наглядової ради є правління і голова.

Правління є колегіальним виконавчим органом Зовнішекономбанку. До його складу входять голова Зовнішекономбанку за посадою і вісім членів правління.

Правління Зовнішекономбанку діє на підставі затверджується наглядовою радою регламенту, яким встановлюються терміни, порядок скликання та проведення засідань правління Зовнішекономбанку, а також порядок прийняття рішень.

Голова Зовнішекономбанку є одноосібним виконавчим органом банку і здійснює керівництво його поточною діяльністю. Він призначається на посаду на термін не більше п'яти років і звільняється з посади Президентом Російської Федерації.

Важливі компетенції насамперед належать до основних цілей, які визначені для Банку розвитку, в тому числі: забезпечення підвищення конкурентоспроможності економіки країни; розвиток диверсифікації галузей господарювання; стимулювання інвестиційної діяльності шляхом здійснення інвестиційної, зовнішньоекономічної, страховий, консультаційної та іншої діяльності з реалізації великомасштабних проектів в країні і за кордоном, в тому числі за участю іноземного капіталу; забезпечення розвитку інфраструктури, інновацій, особливих економічних зон, захисту навколишнього середовища, підтримки експорту російських товарів, робіт і послуг, а також підтримки малого та середнього підприємництва.

Для досягнення цих цілей Зовнішекономбанк успішно здійснює такі функції:

 • • бере участь в реалізації федеральних цільових програм і державних інвестиційних програм;
 • • бере участь у виконанні інвестиційних проектів, що мають загальнодержавне значення, а також і інших проектів;
 • • здійснює фінансування інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток інфраструктури і реалізацію інноваційних проектів;
 • • організовує залучення позик і кредитів і привертає позики і кредити, в тому числі на фінансових ринках;
 • • призводить до виконання банківське обслуговування бюджетних кредитів;
 • • здійснює страхування експортних кредитів від комерційних і політичних ризиків;
 • • бере участь в банківському обслуговуванні запозичень колишнього СРСР і Російської Федерації;
 • • реалізує довірче управління коштами пенсійних накопичень, при цьому реалізує брокерську діяльність на ринку цінних паперів;
 • • обслуговує банківські вклади і веде банківські рахунки фізичних осіб та ін.

Розвиток основних напрямків діяльності Зовнішекономбанку безпосередньо відбивається на вдосконаленні всього комплексу банківських операцій, що ще в більшій мірі сприяє конкретизації та реалізації його основних функцій, а також відповідає вимогам, що пред'являються до сучасного рівня розвитку ринкових відносин з урахуванням діючої зарубіжної практики.

Регулювання операційного механізму Банку розвитку характеризує досягнення перспективних напрямків його діяльності, зокрема, кредитний портфель банку на 80% складається з довгострокових і середньострокових кредитів, на 20% - з короткострокових інвестицій, разом з тим мінімальна сума фінансування банком пріоритетних проектів сягає 1 млрд руб.

Правова основа функціонування Банку розвитку в належній мірі відображає принципи і норми світової фінансової діяльності.

Так, для успішної реалізації Федеральної програми підтримки малого бізнесу її державне фінансування відповідно до рішення Уряду РФ здійснюється безпосередньо через Банк розвитку.

Особливістю реорганізації або ліквідації Зовнішекономбанку є те, що він може бути реорганізований або ліквідований на підставі федерального закону, що визначає порядок і терміни реорганізації або ліквідації та порядок використання майна Зовнішекономбанку.

В даний час Зовнішекономбанк має статус Центру державно-приватного партнерства, успішно реалізує проекти прийнятої «Стратегії інноваційного розвитку РФ на період до 2020 року», в тому числі:

 • • посилення реальної фінансової підтримки розвитку інвестиційної діяльності регіонів і муніципалітетів країни;
 • • досягнення розвитку основних напрямків модернізації найважливіших галузей економіки країни, включаючи космос, літакобудування, нафтохімію, охорону здоров'я і цілий ряд інших;
 • • забезпечення надання пільгового кредитування для інноваційного розвитку суб'єктів середнього та малого бізнесу;
 • • формування необхідних і достатніх умов для підвищення обсягу промислової продукції в економіці країни;
 • • підтримку провідної ролі в сфері фінансування якісної підготовки і проведення найважливіших міжнародних заходів і форумів, в тому числі Олімпіади 2014 року в Сочі і ін.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >