ЄВРАЗІЙСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ

На основі чинної Угоди між Україною та Російською Федерацією і Республікою Казахстан (2006) пріоритетно удосконалює свій статут Євразійський банк розвитку (ЄАБР), до повноважним представникам якого в даний час також відносяться банківські структурні формування Вірменії, Білорусі і Таджикистану.

Розвиток діяльності ЄАБР як міжнародної фінансової організації перш за все характеризується підвищенням якості ринкових відносин, посиленням торгово-економічних зв'язків на основі удосконалення зв'язків інвестиційної діяльності країн-учасниць.

Досягнення необхідного рівня структурного потенціалу ЄАБР ґрунтується на застосуванні наступних принципів:

 • • забезпечення відображення основних активів і зобов'язань за справедливою вартістю через прибуток і збиток на основі застосування ринкових котирувань;
 • • своєчасне надання позик клієнтам спочатку за справедливою вартістю з урахуванням понесених операційних витрат і в подальшому але амортизаційної вартості з використанням методу ефективної процентної ставки;
 • • доцільне розміщення коштів і здійснення вкладів в кредитні установи в реальному масштабі часу по амортизаційної вартості на основі методу ефективної процентної ставки за вирахуванням збитків від забезпечення;
 • • належне здійснення рекласифікації боргових цінних паперів в інвестиції, що утримуються до погашення, на основі оцінки активного ринку на дату первісного придбання;
 • • раціональне використання похідних фінансових інструментів для економічного хеджування зміни валютних обмінних курсів і процентних ставок;
 • • обґрунтоване визначення зносу і амортизації основних засобів і нематеріальних активів на основі застосування рівними частинами з використанням відповідних щорічних норм;
 • • в обов'язковому порядку проведення фінансової звітності з урахуванням використання основних функціональних валют країн ЄС і США.

Банк пріоритетно користується правами юридичної особи на території держав - учасниць ЄАБР і, зокрема, має право:

 • • здійснювати будь-які угоди, які не суперечать Статуту ЄАБР;
 • • орендувати, купувати і відчужувати рухоме і нерухоме майно, а також іншим способом розпоряджатися зазначеним майном;
 • • виступати в судових і арбітражних органах. На території держав - учасників ЄАБР за ним визнаються ті ж процесуальні права для захисту своїх інтересів, які закріплені законодавством держав - учасниць ЄАБР за юридичними особами;
 • • здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення цілей Банку, відповідно до Статуту.

Для реалізації свого структурного потенціалу діяльності ЄАБР використовує такі основні функції:

 • • удосконалює інвестиційну діяльність в інтересах соціально-економічного розвитку держав - учасників Банку за допомогою своєчасного фінансування проектів і програм, надання гарантій та участі в статутному капіталі організацій, використовуючи для цього власний капітан і кошти, залучені на міжнародних і національних фінансових ринках, а також інші доступні ресурси;
 • • результативно консультує учасників Банку але питань економічного розвитку, ефективного використання ресурсів, розширення торговельно-економічних зв'язків, проводить інформаційно-аналітичну роботу в області державних і міжнародних фінансів;
 • • позитивно взаємодіє з міжнародними організаціями, державами, національними установами і суб'єктами господарювання держав - учасників Банку та інших країн, зацікавленими у фінансуванні економічного розвитку;
 • • здійснює іншу діяльність, яка не суперечить цілям Банку, які визначені відповідними угодами, укладеними з учасниками Банку, їх центральними (національними) банками та іншими уповноваженими органами міжнародної банківської практики.

Процес управління ЄАБР здійснюють рада, правління і голова правління Банку.

Рада ЄАБР є вищим органом управління Банку, що здійснює загальне керівництво його діяльністю. Кожен учасник ЄАБР призначає до ради Банку одного повноважного представника і його заступника, які є членами ради, і в офіційному порядку інформує про це Банк.

До компетенції ради ЄАБР належить вирішення таких основних завдань:

 • • визначення основних напрямків діяльності Банку, включаючи питання кредитної політики, відповідно до його цілями і завданнями;
 • • твердження організаційної структури Банку;
 • • прийняття до складу Банку нових учасників і визначення умов їх прийняття, в тому числі шляхом передачі частки акцій новим учасникам;
 • • прийняття рішень про збільшення або зменшення статутного капіталу Банку, його перерозподілі між учасниками Банку та ін.

Правління ЄАБР є постійно діючим колегіальним виконавчим органом Банку, його діяльність регламентується радою Банку.

До компетенції правління ЄАБР належать такі питання:

 • • розробка пріоритетних програм діяльності Банку, в тому числі підготовка пропозицій щодо вирішення стратегічних завдань діяльності Банку;
 • • розгляд пропозицій, що стосуються розміщення і залучення коштів, визначення раціональної структури активів і пасивів Банку з метою підтримки необхідної ліквідності і отримання прибутку, забезпечення контролю за ризиками і ліквідністю;
 • • підготовка засідань ради Банку, подання на затвердження ради Банку звітності за фінансовий рік і проекту бюджету Банку на черговий фінансовий рік;
 • • організація експертизи інвестиційного портфеля Банку, проведення оцінки ресурсного потенціалу Банку, підготовка пропозицій, що стосуються пріоритетності фінансування проектів, прийняття рішень про фінансування проектів в межах повноважень, визначених радою Банку, підготовка для розгляду на раді Банку висновків щодо проектів з обсягами інвестицій, що перевищують встановлені радою банку ліміти;
 • • твердження тарифів на послуги Банку;
 • • затвердження правил і процедур Банку;
 • • ведення реєстру учасників Банку;
 • • інші питання діяльності, не віднесені до компетенції ради Банку.

Чисельний склад правління ЄАБР визначається радою Банку. Члени правління призначаються і звільняються з посади радою Банку, вони не можуть одночасно бути членами ради Банку.

Голова правління ЄАБР керує діяльністю Банку і правління в рамках своєї компетенції і прав, визначених Статутом та рішеннями ради Банку, обирається на чотири роки і може бути переобраний на новий термін. Голова правління ЄАБР є офіційним представником Банку та несе відповідальність перед радою Банку за виконання його рішень, організацію роботи Банку і результати його діяльності.

Банк, його доходи, майно та інші активи, а також його операції і угоди, які здійснюються відповідно до Статуту ЄАБР на території держав - учасниць Банку, звільняються від будь-яких податків, зборів, мит та інших платежів, за винятком тих, які представляють собою плату за конкретні види обслуговування. Заробітна плата і винагорода голови правління, заступників голови правління, членів правління Банку і його співробітників звільняються від оподаткування.

Кожна держава - учасник ЄАБР має право не застосовувати зазначене звільнення від оподаткування стосовно своїх громадян і осіб, які постійно проживають на території даної держави. Ніякі зобов'язання або цінні папери, випущені ЄАБР, а також дивіденди або відсотки на них, незалежно від того, хто є їх власником, не обкладаються в державах - учасницях Банку ніякими податками відповідно до чинного Статуту.

Наведені дані насамперед характеризують значення параметра «Інвестиції, утримувані до терміну погашення», який досягає приблизно 10% до загальної величини активів, що відображає вимоги критеріальною оцінки в банках промислово розвинених країн.

Разом з тим значення одного з найважливіших активів "Позики, надані клієнтам», незважаючи на тенденцію їх зростання, в належній мірі не відповідають рівню зарубіжної практики, де їх значення перевищують 60%.

Аналітичне дослідження процесів формування і використання ресурсного потенціалу характеризує наявну реальну можливість розвитку діяльності Банку в області фінансування інфраструктурного зростання і диверсифікації галузей національних економік.

Оціночні параметри результатів діяльності ЄАБР відображають високий рівень процентної маржі (перевищення процентних доходів над процентними витратами), досягнутий, зокрема: у 2011 р - 190,7%; протягом 2012 р - 173,9; в 2013 р - 157,5% (табл. 15.2).

Таблиця 15.2

Оціночні параметри процентних доходів і витрат Євразійського банку розвитку,%

Найменування статті

2011 р

2012 р

2013 р

Процентні доходи включають: процентний дохід за фінансовими активами, які відображені по амортизаційної вартості

93,4

95,7

96,6

процентний дохід за фінансовими активами, що є в наявності для продажу

6,6

4,3

3,4

Разом процентні доходи,%, тис. Дол.

 • 100,0
 • 143,047
 • 100,0
 • 186,311
 • 100,0
 • 248,111

Процентні витрати включають: відсоток за випущеними борговими цінними паперами

97,9

98,3

97,0

відсоток за позиками і коштами банків

2,1

1,7

3,0

Разом процентні витрати,%, тис. Дол.

 • 100,0
 • 74,994
 • 100,0
 • 107,146
 • 100,0
 • 157,503

В даний час одним з основних напрямків діяльності є пріоритетний зростання кредитного та інвестиційного портфелів Банку, який визначається перспективною програмою сприяння сталому розвитку національних економік держав-учасників, модернізації та підвищення їх конкурентоспроможності на світових ринках відповідно до прийнятого плану здійснення Рамкової угоди про співробітництво між ЄАБР і Світовим банком.

На рівні законодавчих і виконавчих рішень успішно здійснюються найважливіші заходи щодо формування і реалізації ресурсного потенціалу російських банків з урахуванням наступних позицій:

 • • підвищення ролі державних органів (насамперед Банку Росії) в області активного застосування керованих міжнародних резервів з метою досягнення об'єктивних вимог розвитку економіки країни;
 • • правомірна диверсифікація економіки, зокрема обґрунтована приватизація держкорпорацій (включаючи Зовнішекономбанк і ВТБ), з націленістю на результативне фінансування модернізації виробництва;
 • • забезпечення пріоритетного функціонування децентралізованої банківської системи на основі організації мережі перспективних регіональних банків, ефективно діючих в найважливіших сферах фінансування господарюючих суб'єктів;
 • • визначення та встановлення обґрунтованої залежності між кредитними ставками комерційних банків і ставкою рефінансування Банку Росії з наявністю позитивної тенденції їх зниження, що є ефективним антикризовим заходом, успішно застосовується в зарубіжній практиці;
 • • розвиток капітальної бази кредитних установ, підтримання відповідної ліквідності для досягнення необхідних і достатніх умов їх функціонування, що відноситься до реальних вимог, що реалізовуються в розвинених країнах;
 • • позитивне зростання депозитів банків на основі вдосконалення системи страхування вкладів фізичних осіб, доведення її до міжнародних вимог і стандартів.

В цілому результативне управління ресурсним потенціалом банківської системи РФ реально сприяє розвитку конкурентоспроможності всіх сфер господарювання економіки країни.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 • 1. Які місце і роль Зовнішекономбанку в банківській системі РФ?
 • 2. Які основні функціональні аспекти діяльності Зовнішекономбанку?
 • 3. Які основні компоненти характеризують потенціал джерел власних коштів Зовнішекономбанку?
 • 4. Які найважливіші напрямки розвитку ВТБ?
 • 5. У чому полягає тенденція зміни параметра діяльності ВТБ «Чистий позичкова заборгованість»?
 • 6. Які принципи складають основу діяльності ЄАБР?
 • 7. Які основні функції здійснює ЄАБР?
 • 8. Які компоненти входять до складу процентних доходів та процентних витрат ЄАБР?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >