Етап 2. Заочна оцінка виробництва.

Заочну оцінку виконує призначена комісія з сертифікації до виїзду на підприємство за документами, представленим замовником. При необхідності за погодженням з перевіряється організацією орган з сертифікації може відрядити свого представника для попереднього ознайомлення на місці з СМКП перевіреній організації або для вирішення неясних (спірних) питань. Оплату такого відрядження обмовляють із замовником на умовах додаткового договору або додаткової угоди до існуючого договору.

Одночасно з аналізом вихідних документів, що надійшли від об'єктів аудиту, комісія організовує збір та аналіз додаткових відомостей про якість продукції, стосовно до якої сертифікується виробництво. Джерелами інформації при цьому можуть служити споживачі, органи держав і но го нагляду і контролю, товариства споживачів, гарантійні майстерні, торгові організації та ін.

Заочна оцінка виробництва включає: перевірку області сертифікації виробництва і сфери застосування СМКП; оцінку відповідності якості продукції вимогам споживачів і обов'язковим вимогам; перевірку документів СМКП.

Заочну оцінку завершують оформленням письмового висновку, в якому разом з виявленими зауваженнями формулюють висновок про можливість або неможливість проведення аудиту системи менеджменту якості виробництва "на місці".

Висновок за результатами аналізу документів виробництва, підписане головою комісії та експертами, які проводили аналіз, орган з сертифікації направляє перевіряється організації не пізніше ніж за два тижні до початку перевірки "на місці".

При негативному висновку за результатами аналізу документів орган по сертифікації направляє висновок про неможливість проведення аудиту "на місці". Після усунення відзначених у висновку невідповідностей замовник може направити до органу з сертифікації допрацьовані документи для повторного аналізу. Виконання робіт з повторного аналізу документів може здійснюватися в рамках додаткової угоди до договору.

Етап 3. Підготовка до аудиту "на місці".

Попереднє взаємодія з перевіряється організацією проводить голова комісії з метою: визначення каналів обміну інформацією з аудиту; узгодження порядку доступу до відповідних документів; узгодження порядку забезпечення безпеки робіт експертів на виробничих майданчиках; визначення представників перевіряється організації (осіб, які супроводжують експертів).

Голова комісії готує план аудиту, що включає цілі аудиту; терміни і графік проведення аудиту, включаючи попереднє і заключне наради з керівництвом об'єкта аудиту і оглядове ознайомлення комісії з організацією; область аудиту, включаючи ідентифікацію структурних підрозділів аудиту; дати відвідування структурних підрозділів, де проводитиметься аудит; перевіряються підрозділи і процеси СМКП; ідентифікацію членів комісії, відповідальних за виконання плану аудиту; ідентифікацію представників об'єкта аудиту (осіб, які супроводжують експертів); вимоги конфіденційності. Якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, то в план аудиту повинна бути включена система контролю та випробувань продукції на відповідність обов'язковим вимогам. Результати заочної оцінки враховують при складанні плану аудиту, при цьому залежно від повноти отриманої інформації обсяг перевірок по кожному процесу СМКП може бути скорочений.

Аудит організації, що має кілька виробничих майданчиків, планують з урахуванням рекомендацій, викладених у Р50.3.005. Якщо між мовами, на яких говорять експерти і персонал перевіреній організації, є відмінності, план аудиту повинен включати вказівку на робоча мова аудиту.

План аудиту стверджує керівництво органу з сертифікації.

План аудиту повинен бути доведений до відома перевіреній організації до початку аудиту "на місці". Будь-які заперечення перевіреній організації повинні бути дозволені до початку аудиту головою комісії та представником перевіреній організації, які мають відповідні повноваження.

В ході аудиту голова комісії вправі вносити зміни в план аудиту, які повинні бути узгоджені з перевіряється організацією.

Якщо комісія складається з декількох експертів, голова комісії, керуючись планом аудиту, за погодженням з членами комісії розподіляє між ними обов'язки з аудиту конкретних підрозділів, видів діяльності, процесів і процедур СМКП перевіреній організації.

При розподілі обов'язків враховують необхідність відповідності компетентності експертів і технічних експертів перевіряється видів діяльності організації згідно з планом аудиту.

Підготовку робочих документів ведуть експерти під керівництвом голови комісії. При підготовці до аудиту можна використовувати типові форми, розроблені органом з сертифікації. Робочі документи можуть включати: контрольні переліки питань; бланки для реєстрації свідоцтв аудиту та протоколів нарад. Орган з сертифікації забезпечує збереження робочих документів і будь-яких записів до завершення аудиту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >