ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Згідно ст. 330 ТК РФ дисципліна працівників, праця яких безпосередньо пов'язаний з рухом транспортних засобів, регулюється Кодексом та положеннями (статутами) про дисципліну, що встановлюються федеральними законами.

Стаття 26 Федерального закону від 10 січня 2003 № 17-ФЗ «Про залізничний транспорт в Російській Федерації» передбачає, що дисципліна праці працівників залізничного транспорту загального користування регулюється трудовим законодавством і затверджується федеральним законом Положенням [1] про дисципліну працівників залізничного транспорту загального користування . Разом з тим чинне Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту Російської Федерації затверджено постановою Уряду РФ від 25 серпня 1992 № 621 (далі в цьому параграфі - Положення № 621).

Примітно, що в даному Положенні є розд. III «Дисциплінарна відповідальність».

У п. 14 Положення № 621 дано трактування дисциплінарного проступку як винного порушення дисципліни працівником. Дисциплінарним проступком визнається також винне порушення встановлених правил поведінки в службових приміщеннях, поїздах, на території підприємств, установ і організацій залізничного транспорту, якщо воно вчинене і не при виконанні трудових обов'язків.

Перелік категорій працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність за порушення встановлених правил поведінки не при виконанні трудових обов'язків, визначається Міністерством шляхів сполучення РФ [2] за погодженням з Російським профспілкою залізничників і транспортних будівельників.

За порушення встановлених правил поведінки в службових приміщеннях, поїздах, на території підприємств, установ і організацій залізничного транспорту, якщо воно вчинене не при виконанні трудових обов'язків, можуть бути накладені дисциплінарні стягнення (крім звільнення), передбачені законодавством про працю та Положенням № 621 [3 ][3] .

За кожний дисциплінарний проступок може бути накладено тільки одне дисциплінарне стягнення.

Відповідно до п. 19 Положення № 621 дисциплінарне стягнення може накладати керівник, який має право прийому на роботу працівника, який вчинив дисциплінарний проступок.

Кожен вищий керівник може повністю здійснювати дисциплінарні права, що належать нижчестоящим керівникам, щодо працівників підпорядкованих їм підприємств, установ і організацій.

Начальники залізниць, відділків залізниць, керівники підприємств, установ і організацій залізничного транспорту можуть накладати дисциплінарні стягнення у вигляді зауваження, догани, суворої догани і на тих підлеглих їм працівників, які призначаються на посаду вищестоящими органами.

Заступники начальника залізниці можуть накладати дисциплінарні стягнення у вигляді зауваження, догани, суворої догани на працівників підприємств, установ та організацій за підвідомчим галузях господарства.

Начальник залізничної станції може накладати дисциплінарні стягнення у вигляді зауваження, догани, суворої догани на працівників (незалежно від їх підпорядкованості) підприємств, установ і організацій залізничного транспорту, які працюють на території станції, в разі невиконання ними цього начальником станції розпорядження з питань, пов'язаних із забезпеченням нормальної роботи станції, з наступним повідомленням про це їх керівників.

Без відповідного впливу керівника не повинен залишатися жоден дисциплінарний проступок.

Керівник, який не використовує або перевищив надані йому дисциплінарні вдачі, несе за це відповідальність у встановленому порядку [4] .

Працівник, який вчинив проступок, що загрожує безпеці руху поїздів та маневрової роботи, життя і здоров'ю людей, відсторонюється від роботи на цей робочий день (зміну) посадовою особою, що здійснює розпорядчі або контрольно-інспекторські функції на даній ділянці, з негайним повідомленням про це відповідного керівника. У повідомленні має бути детально викладені причини і обставини, що викликали відсторонення від роботи.

Відсторонення від роботи без достатніх підстав тягне за собою відповідальність винної посадової особи в установленому порядку (п. 22 Положення № 621).

За відсутності відповідних керівників дисциплінарні стягнення можуть застосовуватися посадовими особами, офіційно виконують їх обов'язки.

До застосування дисциплінарного стягнення керівник зобов'язаний всебічно і об'єктивно розібратися в причинах і мотивах допущеного проступку, попередньо зажадавши від працівника, який вчинив його, письмове пояснення. Відмова від дачі пояснення не звільняє винного працівника від дисциплінарної відповідальності.

Дисциплінарне стягнення має відповідати тяжкості вчиненого проступку, обставини, за яких вчинено, ступеня вини працівника.

При визначенні виду дисциплінарного стягнення керівник повинен враховувати характер даного проступку, заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено, а також попередню службу працівника, який вчинив проступок.

При накладення дисциплінарного стягнення керівник повинен дотримуватися правил службової етики та не допускати приниження особистої гідності підлеглого.

Застосування дисциплінарного стягнення не звільняє працівника, який вчинив проступок, від іншої відповідальності, передбаченої законодавством РФ.

Дисциплінарне стягнення може поєднуватися з позбавленням в установленому порядку премій, винагороди за підсумками роботи за рік і іншими заходами, передбаченими законодавством РФ і колективним договором (п. 23-25 Положення № 621).

Згідно і. 26 Положення № 621 дисциплінарне стягнення накладається не пізніше одного місяця з дня виявлення проступку, не рахуючи, часу хвороби, перебування у відпустці [5] .

У разі передачі матеріалів до органів дізнання чи досудового слідства, а також на розгляд трудового колективу дисциплінарне стягнення накладається не пізніше одного місяця з дня відмови в порушенні або припинення кримінальної справи або винесення трудовим колективом рішення про постановку перед відповідним керівником питання про застосування дисциплінарного стягнення.

У всіх випадках дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше шести місяців, а за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності - не пізніше двох років з дня вчинення проступку. До цього строку не включається час провадження у справі в кримінальному порядку.

Вищий керівник в межах наданих йому повноважень має право скасувати, пом'якшити чи посилити дисциплінарне стягнення, накладене нижчестоящим керівником, якщо знайде достатні підстави для такого рішення.

Посилення дисциплінарного стягнення не допускається, якщо питання про стягнення розглядається у зв'язку зі зверненням винного працівника.

Працівник протягом трьох місяців з дня ознайомлення з наказом про накладення на нього дисциплінарного стягнення і в місячний строк з дня вручення наказу про звільнення може оскаржити такі накази в установленому порядку.

Оскарження не зупиняє виконання наказу про накладення на працівника дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення не піддавався новому дисциплінарному стягненню, він вважається не мав дисциплінарного стягнення, однак це не тягне за собою поновлення на посаді працівників, звільнених від займаної посади або звільнених відповідно до подп. «Б» і «в» ч. 1 п. 15 Положення № 621

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і проявив сумлінне ставлення до праці, накладене на нього дисциплінарне стягнення може бути знято до закінчення одного року (п. 27-29 Положення № 621).

Положення № 621 застаріло, воно не тільки не відповідає вимогам сучасного соціально-економічного розвитку країни, а й за багатьма пунктами вже визнано таким, що суперечить чинному законодавству.

Зокрема, грунтуючись на законодавстві РФ про працю, воно визначає заходи дисциплінарного впливу (п. 2), що суперечить ст. 192 ТК РФ.

Закономірним є також питання: чому це Положення встановлюється відповідною постановою Уряду РФ, а не федеральним законом? [6] [7] У зв'язку з цим такий нормативно-правовий акт слід розглядати як спірне, виходячи з ч. 3 ст. 55 Конституції РФ, яка передбачає випадки обмеження прав людини і громадянина лише з підстав, передбачених федеральним законом.

Отже, інші дисциплінарні стягнення, крім зауваження, догани і звільнення з відповідних підстав, можуть бути передбачені лише федеральними законами.

Не відповідає ТК РФ і ЦПК РФ редакція і. 30 Положення № 621 про те, що трудові спори працівників з питань накладення дисциплінарних стягнень розглядаються комісіями по трудових спорах і районними (міськими) народними судами.

З урахуванням ч. 5 ст. 189 ТК РФ можна запропонувати два способи вирішення цієї проблеми:

  • 1) прийняття федерального закону про дисципліну праці працівників залізничного транспорту, з урахуванням всіх новацій сучасного трудового законодавства РФ;
  • 2) прийняття федерального закону про затвердження Статуту про дисципліну праці працівників залізничного транспорту.

При цьому в будь-якому випадку представляється доцільним передбачити главу або розділ про дисциплінарну відповідальність працівників.

  • [1] Термін «Положення» доцільно було б виключити з нормативних правовихактів, так як він не несе потрібної смислового навантаження. - Прим, автора.
  • [2] В даний час - Міністерство транспорту Російської Федерації (МінтрансРоссіі). - Прим. ред.
  • [3] Частина 3 п. 14 Положення № 621 визнана незаконною рішенням Верховного Суду РФот 24 травня 2002 № ГКПІ2002-375.
  • [4] Пункти 20, 21 Положення № 621 щодо дисциплінарних прав міністра шляхівповідомлення, його заступників та інших істотно застаріли.
  • [5] Ухвалою Верховного Суду РФ від 5 листопада 2002 № ГКПІ02-375 роз'яснено, що ч. 1 п. 26 визнано незаконною в частині слів: «часу перебування працівника під час перевезення в пасажирських або вантажних поїздах ... а також часу використання работнікомсуммірованних днів відпочинку ».
  • [6] Підпункти «б» і «в» ч. 1 п. 15 визнані незаконними рішенням Верховного Суду РФот 24 травня 2002 № ГКПІ02-375.
  • [7] Див .: Філіппова М. / О. Трудові відносини на залізничному транспорті: навч, посібник. М .: Изд-во Юрид. інституту МІІТа, 2010. С. 138.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >