Сертифікація на регіональному рівні

Сертифікація в ЄС

Європейський союз (ЄС) - наступник Європейського співтовариства, створений в 1993 р відповідно до так званим Маастрихського договором. В даний час ЄС об'єднує 15 країн.

У 1988 р в Брюсселі відбувся симпозіум західноєвропейських країн по створенню єдиних принципів сертифікації та випробувань для всіх учасників ЄС.

У 1989 р в ЄС була прийнята Глобальна концепція гармонізації правил з оцінки відповідності.

Згідно з директивами відповідність може бути оцінена самим виробником. Заявою-декларацією він підтверджує відповідність товару вимогам директиви і засвідчує це маркуванням товару знаком відповідності (рис. 8.1).

Директиви ЄС відповідно до цієї концепції визначають способи підтвердження відповідності (модулі), які може використовувати постачальник. Постачальник (виробник) сам вибирає конкретний модуль, причому для різних стадій життєвого циклу продукції передбачені різні модулі (табл. 8.1).

Директиви ЄС щодо безпеки продукції наказують використання певного модуля для оцінки відповідності. Застосування одного з модулів А, В, в, Н або їх комбінацій служать доказом правильності оцінки показників безпеки. Модулі оцінки відповідності охоплюють дві стадії: проектування і виробництво. На стадії проектування пропонується модуль В "Випробування виробів за правилами ЄС". Заявник представляє уповноваженому органу такі документи: зразок виробу (тип), документацію, содер

Знак відповідності Директиві ЄС

Рис. 8.1. Знак відповідності Директиві ЄС

8.1. Модулі оцінки відповідності в рамках глобальної концепції

Модулі оцінки відповідності в рамках глобальної концепції

жашую опис зразка; концепцію проекту, креслення, схеми компонентів та ін .; перелік стандартів, які застосовуються повністю або частково; результати розрахунків і експертиз; протоколи випробувань.

Уповноважений орган при позитивних результатах випробувань видає заявнику сертифікат затвердження ЄС. У сертифікаті повинні міститися висновки експертизи, умови його законності, дані для ідентифікації затвердженого зразка та інші відомості. Інші органи з сертифікації повідомляються про видачу сертифіката затвердження даного типу. Якщо ж випробувальний орган приймає негативне рішення чи анулює раніше виданий сертифікат ЄС, він інформує про це як інші уповноважені органи, гак і держави, які надали йому повноваження. Якщо здійснювалася модернізація затвердженого зразка, в результаті якої можуть виникнути невідповідність вимогам безпеки, то він повинен пройти додаткові випробування.

Для стадії виробництва рекомендуються модулі С, Е, Е, Р.

Модуль С.

У цьому випадку виробник заявляє, що продукція повністю відповідає зразку, який отримав сертифікат РЄ. Він може маркувати свою продукцію знаком СЕ і несе повну як і при використанні модуля А, повноважному органу надається необхідна документація.

Модуль Н.

Для використання цього модуля виробник повинен впровадити систему забезпечення якості на стадіях проектування і виробництва, систему випробувань і контролю. Система якості повинна відповідати вимогам стандарту серії 29000 (ІСО 9000).

Виробник офіційно заявляє про відповідність проекту вимогам Директиви та відповідності продукції зразком.

Кожен із зазначених модулів при необхідності може доповнюватися в залежності від вимог конкретних директив.

Необхідно відзначити, що декларація виробника про відповідність продукції і нанесенні знака СЕ за підсумками застосування модулів не є знаком якості або дозволом виходу на ринок. Це лише свідчить, що продукція відповідає основоположним вимогам безпеки, екологічності і має режим вільного обігу на ринках країн - членів ЄС.

При впровадженні єдиної для країн ЄС системи оцінки відповідності виникають проблеми, пов'язані з роллю і місцем національних систем сертифікації. Для вирішення цих проблем в 1990 р було засновано спеціальний орган - Європейська організація з випробувань та сертифікації (ЕОИС), яка в 1993 р придбала статус Міжнародної незалежної некомерційної асоціації.

У ЕОИС входить 18 європейських країн і 8 європейських організацій, пов'язаних з проведенням сертифікації та випробувань: ЕС1ТС (Європейська організація з інформаційної техніці), Е (^ (Європейський комітет з атестації та сертифікації систем якості), (Західноєвропейська організація з акредитації лабораторій), Сеок (Європейська конференція організацій з контролю), Консультативна рада споживачів ЄС, Консультативна рада споживачів ЄАВТ, (Європейська організація з атестації лабораторій), (Західноєвропейська організація з взаємного визнання акредитації калібрувальних лабораторій).

Встановлення взаєморозуміння і взаємної довіри між європейськими організаціями в країнах-членах, які займаються оцінкою відповідності, для забезпечення вільного пересування товарів і послуг та чесної конкуренції є головним завданням ЕОИС. При цьому повинні бути створені такі умови, які гарантували б всім зацікавленим сторонам, що продукція, послуги і технологічні процеси, що пройшли випробування або сертифікацію, не потребують повторної перевірки, а повинні прийматися різними сторонами або різними європейськими країнами.

У ЕОИС мається дійсне та асоційоване членство. Право голосу мають тільки дійсні члени організації.

У країнах ЄС офіційно визнаються лише ті центри, які організовують свою діяльність у відповідності зі стандартами серії 45000. Тому на ринках західноєвропейських країн визнаються сертифікати, видані такими центрами.

У стандартах серії 45000 містяться критерії оцінки діяльності випробувальних лабораторій (ЄК 45001 і ЄК 45002), оцінки органів з акредитації випробувальних лабораторій (ЄК 45003). Стандарти ЄК 45011, ЄК 45012, ЄК 45013, ЄК 45014 містять вимоги по роботі сертифікаційних центрів, органів з сертифікації систем якості та персоналу. У них наводиться і форма декларації постачальника про відповідність товару вимогам стандарту.

У структурі ЕОИС діють:

  • - Порада, яку координує діяльність з оцінки відповідності, забезпечує гласність відносно принципів і процедур оцінки, публікує інформацію про діяльність організації, сприяє Комісії ЄС у визначенні перспектив у роботі по взаємному визнанню результатів випробувань (у тому числі з країнами, що не входять в ЄС) , контролює правильність процедур. Рада складається з 14 членів: один член представляє спільні інтереси держав, що складаються в організації; по три - від споживчих організацій, профспілок та Організації європейської промисловості; по одному - від кожного спеціального та галузевого комітетів. Комісії ЄС і кожною європейської організації з стандартизації;
  • - Спеціалізовані комітети, які розробляють правила і процедури, контролюють їх виконання; організовують технічні експертизи силами своїх експертів; сприяють укладанню угод про взаємне визнання з сертифікації, випробувань або контролю; консультують і надають технічну допомогу з інтерпретації і дотриманню основних європейських стандартів у сфері управління якістю продукції ЄК 29000 і в області випробувань ЄК 45000;
  • - Галузеві комітети, які складаються з представників зацікавлених сторін від країн-членів, включаючи виробників, споживачів та ін. Їх діяльність конкретизується відповідно до особливостей і потреб певної галузі виробництва. В цілому галузеві комітети повинні забезпечувати необхідною інформацією зацікавлені в ній сторони; координувати роботу в галузях з укладення угод про взаємне визнання, у тому числі і на міжнародному рівні; підтримувати зв'язки з аналогічними організаціями інших регіонів і країн за межами ЄС;
  • - Групи управління договорами, які розробляють правила щодо укладення договорів про взаємне визнання та контролюють їх виконання; спостерігають за діяльністю національних систем сертифікації; підтримують постійний контакті Радою, галузевими і спеціалізованими комітетами, інформуючи їх про свою роботу і виникаючих потребах;
  • - Адміністративна інфраструктура підтримки, яка забезпечується силами СЕН і СЕНЕЛЕК. Основне місце в інфраструктурі займає інформаційне забезпечення: єдиною інформаційною системою зі стандартизації (ІСІС) користуються всі організації зі стандартизації країн - членів ЄС.

Інформацію з сертифікації, випробувань і випробувальним лабораторіям надає система "Промолог-Сертифікат".

Політика ЄС у сфері сертифікації ув'язується з політикою за якістю. Такий підхід вимагає нового підходу до стратегічного управління компанією, який відповідає концепції TQM - всебічного управління якістю.

Політика ЄС у сфері якості продукції спрямована на підвищення конкурентоспроможності європейських фірм на внутрішньому і зовнішніх ринках; розвиток інфраструктури, що забезпечує технічну основу єдиного ринку; зміцнення партнерства постачальників і споживачів; підвищення якості та ефективності праці; підвищення промислового потенціалу Європи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >