ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Абул'ханова-Славська, К. А. Діяльність та психологія особистості / К. А. Абульханова-Славська. - М .: Наука, 1980.
 • 2. Абульханова, К. А. Ідея системності в сучасній психології: монографія / К. А. Абульханова-Славська; під ред. В. А. Барабанщикова. - М .: Изд-во Ін-ту психології РАН, 2005.
 • 3. Алтер, М. Дж. Наука про гнучкість / М. Дж. Ал гер. - Київ: Олімпійська література, 2001..

А. Анохін, П. К. Нариси з фізіології функціональних систем / П. К. Анохін. - М.: Медицина, 1975.

 • 5. Анохін, П. К. Вузлові питання теорії функціональної системи / П. К. Анохін. - М .: Наука, 1980.
 • 6. Артем'єва, Т. І. Методологічний аспект проблеми здібностей / Т. І. Артем'єва. - М .: Наука, 1977.
 • 7. Бальсевіч, В. К. Нариси з вікової кінезіології людини /

В. К. Бальсевіч. - М .: Радянський спорт 2009.

 • 8. Безбородова, М. А. Розвиток психомоторних здібностей молодших школярів у навчальній діяльності: монографія / М. А. Безбородова. - М .: Наука, Флінта, 2010 року.
 • 9. Беліновіча, В. В. Основи методики фізичної культури / В. В. Беліновіча. - М .: Фізкультура і спорт, 1939.
 • 10. Беліновіча, В. В. Навчання фізичним вправам / В. В. Беліновіча. - М .: Фізкультура і спорт, 1949.
 • 11. Беліновіча, В. В. Навчання у фізичному вихованні / В. В. Беліновіча. - М .: Фізкультура і спорт, 1958.
 • 12. Беліновіча, В. В. Процес розучування рухових дій / В. В. Беліновіча // Нариси з теорії фізичного виховання / йод заг. ред. А. Д. Новикова; Держ. Центр, ордена Леніна ін-т фіз. культури ім. І. В. Сталіна, каф. теорії і методики фіз. виховання. - М.: Фізкультура і спорт, 1959.
 • 13. Берштейн, II. А. Загальна біомеханіка (1926). Проблема взаємовідносин координації та локалізації (1935). Про побудову рухів / II. А. Берштейн. - М .: Медгиз, 1947.
 • 14. Бернштейн, Н. А. Нариси з фізіології рухів і фізіології активності / Н. А. Бернштейн. - М .: Медицина, 1966.
 • 15. Бернштейн, Н. А. Про спритність і її розвиток / Н. А. Берштейн. - М .: Фізкультура і спорт, 1991.
 • 16. Бернштейн, Н. А. Вибрані праці з біомеханіки і кібернетики / Н. А. Бернштейн; ред.-упоряд. М. П. Шестаков. - М.: СпортАкадемПресс, 2001..
 • 17. Бернштейн, II. А. Сучасні пошуки в фізіології нервової процесу / Н. А. Бернштейн. - М .: Сенс, 2003.
 • 18. Бернштейн, II. А. Про побудову рухів // II. А. Бернштейн. Біомеханіка і фізіологія рухів / Н. А. Бернштейн; Російська акад. освіти, Московський психолого-соціальний ін-т; під ред. В. П. Зінченко. - М.: Изд-во МПСІ Воронеж: МОДЕК, 2008. - С. 7-380.
 • 19. Бернштейн, Н. А. Нариси з фізіології рухів і фізіології активності // Н. А. Бернштейн. Біомеханіка і фізіологія рухів / Н. А. Бернштейн; Російська акад. освіти, Московський псіхологосоціальний ін-т; під ред. В. П. Зінченко. - М .: Изд-во МПСІ Воронеж: МОДЕК, 2008. - С. 381-512.
 • 20. Боген, М. М. Навчання руховим діям / М. М. Боген. - М .: Фізкультура і спорт, 1985.
 • 21. Боген, М. М. Фізичне виховання і спортивне тренування. Навчання руховим діям. Теорія і методика / М. М. Боген. - 3-е изд. / 4-е изд., Испр. і доп. - М .: Либроком, 2011, 2013.
 • 22. Введення в теорію фізичної культури: навч, посібник для ін-тів фіз. культ. / Під ред. Л. П. Матвєєва. - М .: Фізкультура і спорт, 1983.
 • 23. Венгер, Л. Л. Педагогіка здібностей / Л. Л. Венгер. - М .: Знание, 1973.
 • 24. Верхошанский, Ю. В. Програмування та організація тренувального процесу / Ю. В. Верхошанский. - М.: Фізкультура і спорт, 1985.
 • 25. Верхошанский, Ю. В. Основи спеціальної фізичної підготовки спортсменів / Ю. В. Верхошанский. - М .: Фізкультура і спорт, 1988.
 • 26. Верхошанский, 10. В. Основи спеціальної силової підготовки в спорті / Ю. В. Верхошанский. - 3-е изд. - М .: Радянський спорт, 2013.
 • 27. Верхошанский, 10. В. Фізіологічні основи та методичні засади тренування в бігу на витривалість / Ю. В. Верхошанский. - М.: Радянський спорт, 2014.
 • 28. Волков, Н. І. Біохімія м'язової діяльності / Н. І. Волков, Е. Н. Несен, А. А. Осипенко [и др.]. - Київ: Олімпійська література, 2000..
 • 29. Волков, Н. І. Біоенергетика спорту: монографія / Н. І. Волков, В. І. Олейников. - М .: Радянський спорт, 2011 року.
 • 30. Виготський, Л. С. Психологія розвитку людини / Л. С. Виготський. - М .: Сенс; Ексмо, 2005.
 • 31. Витривалість і методика її вдосконалення // Спортивне плавання: шлях до успіху: в 2 кн. / Під заг. ред. В. Н. Платонова. - М .: Радянський спорт, 2012. - Кн. 2. - Гл. 25. - С. 132-164.
 • 32. Витривалість у юних спортсменів / під заг. ред. Р. Є. Мотилян- ської. - М.: Фізкультура і спорт, 1969.
 • 33. Гавердовский, Ю. К. Навчання спортивним вправам: біомеханіка, методологія, дидактика / Ю. К. Гавердовский. - М .: Фізкультура і спорт, 2007.
 • 34. Гальперін, П. Я. Розвиток досліджень по формуванню розумових дій / П. Я. Гальперін // Психологічна наука в СРСР. - Т. 1. - М »1959.
 • 35. Гальперін, ГГ Я. Основні результати досліджень з проблеми «Формування розумових дій і понять» / П. Я. Гальперін. - М "+1965.
 • 36. Гальперін, ГГ Я. Введення в психологію / П. Я. Гальперін. - М., 1976.
 • 37. Гальперін, П. Я. Актуальні проблеми вікової психології / П. Я. Гальперін. - М., 1978.
 • 38. Гальперін, П. Я. Методи навчання і розумовий розвиток дитини / П. Я. Гальперін. - М., 1985.
 • 39. Гальперін, П. Я. Психологія як об'єктивна наука / П. Я. Гальперін. - М., 1998..
 • 40. Гальперін, П. Я. Лекції по психології: навч, посібник / П. Я. Гальперін. - 4-е изд. - М .: ACT: Изд-во КДУ, 2007.
 • 41. Гогун, Е. Н. Психологія фізичного виховання і порту: навч, посібник для студ. вищ. пед. навчань, закладів / Е. Н. Гогун, Б. І. Мар'яна. - М «2000.
 • 42. Голомазов, С. В. Кінезеологія точностних дій людини /

С. В. Голомазов - М .: СпортАкадем Прес, 2003.

 • 43. Голубєва, Е. А. Здібності і схильності / Е. А. Голубєва. - М.: Прометей, 1989.
 • 44. Голубєва, Е. А. Здібності. Особистість. Індивідуальність / Е. А. Голубєва. - Дубна: Фенікс, 2005.
 • 45. Гордон, С. М. Витривалість / С. М. Гордон // Спортивна тренування: наук.-метод, посібник / С. М. Гордон. - М.: Фізична культура, 2008. - Гл. 3. - С. 26-83; Силова витривалість і швидкісно-силова підготовленість. - Гл. 4. - С. 84-98.
 • 46. Губа, В. II. Індивідуальні та групові особливості моторики дітей: навч, посібник / В. П. Губа. - Смоленськ: Вид-во СГИФК, 1980. - 39 с.
 • 47. Губа, В. ГГ Вікова динаміка витривалості // Теорія і практика спортивного відбору і ранньої орієнтації в види спорту: монографія / В. П. Губа. - М .: Радянський спорт, 2008. - Гл. 3. - С. 140-144.
 • 48. Губа, В. ГГ Основи спортивної підготовки: методи оцінки та прогнозування, морфобіомеханіческій підхід / В. П. Губа. - М .: Радянський спорт, 2012.
 • 49. Давидов, В. В. Проблеми розвиваючого навчання: досвід теоретичного та експериментального психологічного дослідження / В. В. Давидов. - М .: Педагогіка, 1986.
 • 50. Дмитрієв, С. В. Дидактичні основи ціннісно-смислового і біомеханічного моделювання рухових дій спортсмена / С. В. Дмитрієв. - Н. Новгород: [б. в.], 1995.
 • 51 .Дмітріев, С. В. Технологія навчання рухових дій: предметна область і теоретичні підстави: монографія / С. В. Дмитрієв, Д. В. Оленєв; МДПУ. - Н. Новгород, 2001..
 • 52. Дмитрієв, С. В. Соціокультурна теорія рухових дій спортсмена: проблеми, пошуки, рішення / С. В. Дмитрієв; М-во освіту: я і науки РФ, Нижегород. держ. пед. ун-т. - Н. Новгород: Изд-во МДПУ, 2005.
 • 53. Донський, Д. Д. Теорія будови дії (фізичної вправи): лекція для студ. ГЦОЛІФКа / Д. Д. Донський; ГЦОЛІФК. - М., 1990..
 • 54. Донський, Д. Д. Закони рухів в спорті. Нариси з теорії структурності рухів / Д. Д. Донський; предисл. В. П. Губа. -2-е изд., Стер. - М., 2015.
 • 55. Дорохову Р. І. Силова підготовка школярів: монографія / Р. Н. Дорохов, А. Н. Хорунжий, Н. Р. Дорохов. - Смоленськ 2009.
 • 56. Дружиніна В. І. Психологія загальних здібностей / В. Н. Дружинін. - СПб .: Пітер, 1999..
 • 57. Завалішина, Д. Н. Практичне мислення. Специфіка і проблеми розвитку / Д. Н. Завалішина. - М .: Изд-во Ін-га психології РАН, 2005.
 • 58. Зациорский, В. М. Фізичні якості спортсмена: (основи теорії і методики виховання) / В. М. Зациорский. - М.: Фізкультура і спорт, 1966.
 • 59. Зациорский, В. М. Кібернетика, математика, спорт / В. М. Зациорский. - М.: Фізкультура і спорт, 1969.
 • 60. Зациорский, В. М. Біомеханіка рухового апарату людини / В. М. Зациорский, А. С. Аруін, В. Н. Селуянов. - М.: Фізкультура і спорт, 1981.
 • 61. Зациорский, В. М. Біомеханічні основи витривалості / В. М. Зациорский, С. Ю. Альошинський, Н. А. Якунін. - М.: Фізкультура і спорт, 1982.
 • 62. Зациорский, В. М. Фізичні якості спортсмена: основи теорії і методики виховання / В. М. Зациорский. - 3-е изд. - М.: Радянський спорт 2009.
 • 63. Зімкина, II. В. Фізіологічна характеристика сили, швидкості і витривалості / Н. В. Зімкина. - М.: Фізкультура і спорт, 1956.
 • 64. Зімкина, І. В. Про фізіологічні основи розвитку витривалості / Н. В. Зімкина, Я. А. Еголінскій. - Л., 1956.
 • 65. Зімкина, Н. В. Фізіологія людини / Н. В. Зімкина. - М .: Фізкультура і спорт, 1964.
 • 66. Івойлов, А. В. Перешкодостійкість рухів спортсмена / А. В. Івойлов. - М .: Фізкультура і спорт, 1986.
 • 67. Івойлов, А. В. Точнісні руху в спортивних іграх: зб. ст. / Волгогр. держ. ін-т фіз. культури; відп. ред. і авт. предисл. А. В. Івойлов. - Волгоград: Вид-во ВГІФК, 1986.
 • 68. Ільїн, Е. II. Структура психомоторних здібностей / Е. II. Ільїн // Психомоторика. - Л., 1976. - С. 4-22.
 • 69. Ільїн, Е. II. Психомоторна організація людини: навч, для вузів / Є. II. Ільїн. - СПб. : Питер, 2003.
 • 70. Ільїн, Е. П. Психофізіологія станів людини / Є. П. Ільїн. - СПб .: Питер, 2005.
 • 71. Ільїн, Е. П. Психологія індивідуальних відмінностей / Є. П. Ільїн. - СПб .: Питер, 2005.
 • 72. Ільїн, Е. П. Психологія спорту / Є. П. Ільїн. - СПб .: Пігер 2010.
 • 73. Ільїна, В. Усвідомлення рухів в процесі оволодіння руховими діями / В. Ільїна. - Saarbriicken (Germany): Lap Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG., 2012.
 • 74. Клименко, В. В. Психомоторні здібності юного спортсмена / В. В. Клименко. - Київ: Здоров'я, 1987.
 • 75. Коренберг, В. Б. Основи спортивної кінезіології: навч, посібник / В. Б. Коренберг. - М .: Радянський спорт, 2005.
 • 76. Коц, Я. М. Управління довільними рухами / Я. М. Коц. - М »1975
 • 77. Коц, Я. М. Фізіологія витривалості: навч, посібник для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів ГЦОЛІФКа / Я. М. Коц; Держ. ін-т фіз. культури. - М.: Изд-во ГЦОЛІФК, 1985.
 • 78. Коц, Я. М. Основні фізіологічні принципи тренування: навч, посібник для студентів ГЦОЛІФКа / Я. М. Коц; Держ. центр, ін-т фіз. культури. - М.: Изд-во ГЦОЛІФК, 1986.
 • 79. Крестовников, А. І. Фізіологія людини / А. Н. Крестовников. - М .: Фізкультура і спорт, 1954.
 • 80. Крестовников, А. Н. Нариси з фізіології фізичних вправ / А. Н. Крестовников. - М .: Фізкультура і спорт, 1951.
 • 81. Крутецкий, В. А. Психологія математичних здібностей школярів / В. А. Крутецкий. - М .: Просвещение, 1968.
 • 82. Крутецкий, В. А. Педагогічні здібності, їх структура, діагностика, умови формування і розвитку: навч, посібник / В. А. Крутецкий, Е. Г. Балбасова. - М .: Прометей, 1991.
 • 83. Кузнецов, В. В. Силова підготовка спортсменів вищих розрядів / В. В. Кузнецов. - М .: Фізкультура і спорт, 1970.
 • 84. Кузнецов, В. В. Спеціальна силова підготовка спортсмена /

B. В. Кузнєцов. - М.: Радянська Росія, 1975.

 • 85. Купчино, Р. І. Комплексне виховання рухових здібностей: метод, рекомендації / Р. І. Купчино. - Мінськ, 1993.
 • 86. Купчино, Р. І. Фізичне виховання: навч, посібник для студентів / Р. І. Купчино. - Мінськ .: ТетраСистемс, 2006.
 • 87. Курісь, В. І. Біомеханіка. Пізнання тілесно-рухового вправи: навч, посібник / Курись В. Н. - М .: Радянський спорт, 2013. - URL: http: // www. iprbookshop.ru/40770.
 • 88. Кучкин, С. Н. Аеробна продуктивність і методи її підвищення / С. Н. Кучкін. - Волгоград, 1985
 • 89. Кучкин, С. І. Фізіологія і патологія дихальної системи у спортсменів / С. Н. Кучкін. - Казань, 1991.
 • 90. Кучкин, С. І. Методи оцінки рівня здоров'я і фізичної працездатності / С. Н. Кучкін. - Волгоград, 1994.
 • 91. Кучкин, С. І. Біоуправління в медицині і фізичної культури /

C. Н. Кучкін. - Волгоград, 1998..

 • 92. Кучкин, С. І. Фізіологічна характеристика рухових якостей. Фізіологія людини / С. Н. Кучкін; під ред. В. І. Тхорев- ського. - М .: Фізкультура, освіту, наука, 2001. - С. 349-367.
 • 93. Лейтес, Н. С. Розумові здібності і вік / Н. С. Лейтіс. - М .: Педагогіка, 1971.
 • 94. Лейтес, Н. С. Психологія обдарованості дітей і підлітків / Н. С. Лейтес. - М "2003.
 • 95. Лейтес, Н. С. Вікова обдарованість і індивідуальні відмінності: вибрані праці / Н. С. Лейтес; Ріс. акад. освіти, мийок, психол.-соц. ін-т. - 3-е изд., Испр. і доп. - М.: Изд-во МПСУ; Воронеж: МОДЕК, 2008.
 • 96. Леонтьєв, А. Н. Становлення психології діяльності / А. Н. Леонтьєв; під ред. А. А. Леонтьєва, Д. А. Леонтьєва, Е. Е. Соколовою. - М.: Сенс, 2003.
 • 97. Леонтьєв, А. Н. Діяльність. Свідомість. Особистість / А. Н. Леонтьєв. - М .: Сенс; Академія, 2005.
 • 98. Лесгафт, П. Ф. Анатомія м'язової системи: доп. Всі з. кому-том у справах фізкультури і спорту при РНК СРСР в якості навчань, посібники для ін-тів і технікумів фіз. культури / А. А. Красуський, Е. А. Котікова,

A. К. Ковєшнікова [и др. |. - М .: Фізкультура і спорт, 1938.

 • 99. Лесгафт, II. Ф. Зібрання педагогічних творів / ред. колегія: проф. Г. Г. Шахвердов (відп. Ред.) [Та ін.]; сост. і вступ. стаття, с. 7-62, Г. Г. Шахвердова. - Т. 1. - М., 1951.
 • 100 . Лесгафт, II. Ф. Керівництво з фізичного освіти // Зібрання педагогічних творів / ред. колегія: проф. Г. Г. Шахвердов. - Т. 2. - М "1952. - С. 110.
 • 101. Лесгафт, Г1. Ф. Вибрані праці / уклад. І. Н. Решетснь. - М.: Фізкультура і спорт, 1987. - С. 22-223.
 • 102. Лесгафт, П. Ф. Психологія морального і фізичного виховання: обр. психол. тр. / П. Ф. Лесгафт; під ред. М. II. Іванової; Акад. пед. і соц. наук. Мийок, психол.-соціал. ін-т. - М.: Изд-во Ін-ту практ. психології; Воронеж: МОДЕК, 1998..
 • 103. Літунів, С. П. Витривалість у спортсменів: клініко-физиол. дослідження / під ред. С. П. Летунова. - М., 1971.
 • 104 . Ломов, Б. Ф. Системність в психології: обр. психол. тр. / Б. Ф. Ломов; під ред. В. А. Барабанщикова, Д. Н. Завалишиної, В. А. Пономаренко. - 3-е изд. - М .: Изд-во МПСІ Воронеж: МОДЕК, 2011 року.
 • 105. Лук'яненко, В. П. Термінологічна забезпечення розвитку фізичної культури в сучасному суспільстві: монографія / В. П. Лук'яненко. - М .: Радянський спорт, 2008.
 • 106. Лях, В. І. Координаційні здібності школярів /

B. І. Лях. - Мінськ: Полум'я, 1989.

 • 107. Лях, В. І. Рухові здібності школярів: основи теорії і методики розвитку. - М .: Терра-Спорт, 2000..
 • 108. Лях, В. І. Координаційні здібності: діагностика і розвиток / В. І. Лях. - М .: ТВТ Дивізіон, 2006.
 • 109. Мазниченко, В.Д. До механізму утворення динамічних стереотипів рухових навичок у спортивній гімнастиці: дис .... д-ра біол. наук / В. Д. Мазніченко; ГЦОЛІФК. - М »1953.
 • 110. Мазниченко, В. Д. Рухові навички в гімнастиці / В. Д. Мазніченко. - М .: Фізкультура і спорт, 1959.
 • 111. Мазниченко, В.Д. Залежність формування рухових навичок від розвитку і прояву рухових якостей / В. Д. Мазніченко // Теорія і практика фізичної культури. - 1964. - № 2. - С. 62-63.
 • 112. Мазниченко, В. Д. Рухові навички в спорті: метод, розробки до спец, курсу для студентів спорт, факультетів / В. Д. Мазніченко. - Малаховка: [б. в.], 1981.
 • 113. Максименко, А. М. Теорія і методика фізичної культури: підручник для вузів фіз. культури / А. М. Максименко. - 2-е вид. - М .: Фізична культура 2009.
 • 114. Мак-Комас, А. Дж. Скелетні м'язи / А. Дж. Мак-Комас. - Київ: Олімпійська література, 2001..
 • 115. Матвєєв, Л. П. Теорія і методика фізичної культури: загальні основи теорії і методики фізичного виховання; теоретико-методичні аспекти спорту та професійно-прикладних форм фізичної культури: підручник для ін-тів фіз. культури / Л. П. Матвєєв. - М .: Фізкультура і спорт, 1991.
 • 116. Матвєєв, Л. П. Теорія і методика фізичної культури. Введення в предмет: навч, для вищих спеціальних фізкультурних навчань, закладів / Л. П. Матвєєв. - 4-е изд., Стер. - СПб .: Лань; М .: Омега-Л, 2004.
 • 117. Матвєєв, Л. П. Теорія і методика фізичної культури: підручник / Л. П. Матвєєв. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Фізкультура і спорт, Спорт Академ Прес, 2008.
 • 118. Матвєєв, Л. П. Загальна теорія спорту та її прикладні аспекти: підручник для вузів фіз. культури / Л. II. Матвєєв. - 5-е изд., Испр. і доп. - М .: Радянський спорт, 2010 року.
 • 119. Меерсон, Ф. 3. Адаптація до пресорних ситуацій та фізичних навантажень / Ф. 3. Меерсон, М. Г. Пшеннікова. - М .: Медицина, 1988.
 • 120. Менхін, 10. В. Фізичне виховання: теорія, методика, практика: навч, посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. В. Менхін. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М.: СпортАкадемПресс: Фізкультура і спорт, 2006.
 • 121. Міщенко, В. С. Функціональні можливості спортсменів: монографія / В. С. Міщенко. - Київ: Здоров'я, 1990..
 • 122. Міщенко, В. С. Реактивні властивості кардіореспіраторної системи як відображення адаптації до напруженої фізичної тренуванні в спорті: монографія / В. С. Міщенко, Є. М. Лисенка, В. Є. Виноградов. - Київ: Науковий сві, 2007.
 • 123. морманно, Д. Фізіологія серцево-судинної системи / Д. морманно, Л. Хеллер. - СПб .: Питер, 2000.
 • 124. Мохан, Р. Біохімія м'язової діяльності і фізичного тренування / Р. Мохан, М. Глессон, Пауль Л. Грінхафф. - Київ: Олімпійська література, 2001..
 • 125. Мякінченко, Е. Б. Локальна витривалість у бігу / Е. Б. Мякінченко. - М.: ФОН, 1997..
 • 126. Мякінченко, Е. Б. Розвиток локальної м'язової витривалості в циклічних видах спорту / Є. Б. Мякінченко, В. Н. Селуянов. - М.: ТВТ Дивізіон 2009.
 • 127. Мясищев, В. Н. Психологія відносин / В. Н. Мясищев; сост. В. А. Журавель, вступ. ст. і ред. А. А. Бодалева. - 4-е изд. - М .: Изд-во МПСІ Воронеж: МОДЕК, 2011 року.
 • 128. Назаренко, Л. Д. Розвиток рівноваги у займаються оздоровчою аеробікою: монографія / Л. Д. Назаренко, Е. В. Лошенко; Федер. агентство з освіти, Улян, держ. техн. ун-т. - Ульяновськ, 2005.
 • 129. Назаров А. І. Досвід дослідження координації групового управління / А. І. Назаров. - М .: Изд-во мийок. держ. ун-ту, 1970.
 • 130. Нікітушкін, В. Г. Розвиток фізичних якостей юних спортсменів // Багаторічна підготовка юних спортсменів: монографія / В. Г. Нікітушкін. - М .: Фізична культура, 2010. - Гл. 4. - С. 95-100.
 • 131. Нікітушкін, В. Г. Зони інтенсивності тренувальних навантажень юних спортсменів в циклічних видах спорту // Комплексний контроль у підготовці юних спортсменів: монографія / В. Г. Нікітушкін. - М.: Фізична культура, 2013. - Гл. 6.2. - С. 111 - 115.
 • 132. Озеров, В. П. Психомоторні здібності людини / В. П. Озеров. - Дубна: Феникс, 2002.
 • 133. Озеров, В. II. Формування психомоторних здібностей людини / В. П. Озеров. - Ставрополь, 2011 року.
 • 134. Озолин, Н. Г. Шлях до сили і витривалості / Н. Г. Озолин. - М.: Фізкультура і спорт, 1949.
 • 135. Озолин, Н. Г. Таємниця сили і витривалості / Н. Г. Озолин. - М.: Фізкультура і спорт, 1957.
 • 136. Озолин, Н. Г. Розвиток витривалості спортсменів / Н. Г. Озолин. - М .: Фізкультура і спорт, 1959.
 • 137. Озолин Н. Г. Сучасна система спортивного тренування / Н. Г. Озолин. - М.: Фізкультура і спорт, 1970.
 • 138. Озолин, Н. Г. Настільна книга тренера: Наука перемагати / Н. Г. Озолин. - М .: Астрель: ACT, 2003.
 • 139. Османов, Е. М. Фізіологічні основи розвитку рухових якостей: учеб.-метод. посібник / Е. М. Османов, Н. Г. Романова, Г. І. Дерябіна; Федеральне агентство з освіти, Тамбовський гос. ун-т ім. Г. Р. Державіна. - [Б. м.], 2005. - Ч. 1.
 • 140. Основи управління підготовкою юних спортсменів / під ред. М. Я. Набатникової. - М .: Фізкультура і спорт, 1982.
 • 141. Павлов, І. П. Лекції про роботу великих півкуль головного мозку / І. П. Павлов. - М .: Либроком, 2010. - 296 с.
 • 142. Павлов, І. П. Вибрані праці / І. П. Павлов. - М., 1951
 • 143. Павлов І. П. Повне зібрання творів / І. П. Павлов. - М., 1951-1952. -Т. 1-6.
 • 144. Платонов, В. Н. Витривалість і методика її вдосконалення // Система підготовки спортсменів в олімпійському спорті. Загальна теорія і її практичне використання / В. Н. Платонов. - М.: Радянський спорт, 2005. - Гл. 23. - С. 434-453.
 • 145. Платонов, В. Н. Системи енергозабезпечення м'язової діяльності // Періодизація спортивного тренування. Загальна теорія і її практичне застосування / В. Н. Платонов. - Київ: Олімпійська література, 2013. - Гл. 8. - С. 140-164.
 • 146. Платонов, К. К. Проблеми здібностей / К. К. Платонов. - М.: Наука, 1972.
 • 147. Платонов, К. К. Структура і розвиток особистості / К. К. Платонов; відп. ред. А. Д. Глоточкін; АН СРСР, Ін-т психології. - М .: Наука, 1986.
 • 148. Попов, Ю. А. Спеціальна витривалість средневіков і стаєр: монографія: у 2 ч. / Ю. А. Попов; НОУ ВПО «Московський ін-т фізичної культури і спорту». - 2013. - Ч. 1, Ч. 2.
 • 149. Проблеми швидкісно-силової підготовки кваліфікованих спортсменів / під заг. ред. В. В. Кузнєцова. - М .: Фізкультура і спорт, 1971.
 • 150. Психологія обдарованості дітей і підлітків: навч, посібник для студентів вищих. і середовищ. пед. навчань, закладів / Ю. Д. Бабаєва, Н. С. лей тес, Т. М. Марютина [и др.]; під ред. Н. С. Лейтеса. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Academia, 2000..
 • 151. Психологія здібностей: хрестоматія / ред.-упоряд. В. Д. Шадрі- ков. - М .: Изд-во МПСУ; Воронеж: МОДЕК, 2012.
 • 152. Родіонов, А. В. Психодіагностика спортивних здібностей /

А. В. Родіонов. - М .: Фізкультура і спорт, 1973.

 • 153. Романенко, В. А. Рухові здібності людини / В. А. Романенко. - Донецьк: УКЦентр, 1999..
 • 154. Рубінштейн, С. Л. Проблема здібностей і питання психологічної теорії // Питання психології. - 1960. - № 3. - С. 9.
 • 155. Рубінштейн, С. Л. Основи загальної психології / С. Л. Рубінштейн. - СПб .: Пітер 2009.
 • 156. Рудик, II. А. Психологія. Короткий курс: навч, для ін-тів фіз. культури / П. А. Рудик. - М.: Фізкультура і спорт, 1967.
 • 157. Рудик, П. А. Виховання вольових якостей і психологічна підготовка спортсмена в процесі тренування: доп. / П. А. Рудик. - М., 1961.
 • 158. Сєченов, І. М. Рефлекси головного мозку. Спроба звести спосіб походження психічних явищ на фізіологічні основи / І. М. Сєченов. - М .: Либроком, 2010 року.
 • 159. Сєченов І. М. Рефлекси головного мозку / І. М. Сєченов. - 1863.
 • 160. Сєченов І. М. Фізіологія нервової системи / І. М. Сєченов. - 1 866.
 • 161. Сєченов І. М. Фізіологія нервових центрів / І. М. Сєченов. - тисяча вісімсот дев'яносто одна.
 • 162. Сєченов І. М. Нарис робочих рухів людини / І. М. Сєченов. - 1 901.
 • 163. Сєченов І. М. Предметна думка і дійсність / І. М. Сєченов. - 1902
 • 164. Сєчкіна, О. Формування психомоторних якостей дітей раннього віку / О. Сєчкіна. - Saarbriicken (Germany): Lap Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG., 2012.
 • 165. Слімейкер, P. Серйозні тренування для спортсменів на витривалість / Р. Слімейкер, Р. Браунінг. - Мурманськ: Тулома, 2007.
 • 166. Смирнов, І. 10. ГЕМОРЕОЛОГІЧНИХ аспекти витривалості в спорті: монографія / І. Ю. Смирнов; М-во освіти і науки РФ, ФА за освітою, Костромської держ. технологічний ун р - Кострома: Вид-во КГГУ, 2006.
 • 167. Смирнов, М. Р. Біоенергетика спорту: учеб.-метод, посібник / М. Р. Смирнов; Новосибир. держ. пед. ун-т. - Новосибірськ: Новосибир. кн. вид-во, 2004.
 • 168. Удосконалення технічної майстерності спортсменів: педагогічні проблеми управління / під заг. ред. В. М. Дьячкова. - М.: Фізкультура і спорт, 1972.
 • 169. Сучасна система спортивної підготовки; монографія / за ред. Ф. П. Суслова, В. Л. Сича, Б. Н. Шустин. - М., 1995.
 • 170. Соколик, І. Ю. Сучасні проблеми відбору і діагностики спортивної обдарованості / І. Ю. Соколик. - Мінськ, 1998..
 • 171. Сокунова, С. Ф. Біоенергетичні критерії витривалості спортсменів: моногр. / С. Ф. Сокунова. - М .: ФОН, 2003.
 • 172. Солодков, А. С. Фізіологія людини. Загальна. Спортивна. Вікова: навч. / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. - М .: Радянський спорт, 2012.
 • 173. Сонькин, В. Д. Розвиток м'язової енергетики і працездатності в онтогенезі / В. Д. Сонькин, Р. В. Тамбовцев. - М .: Либроком, 2011 року.
 • 174. Спеціальна витривалість спортсмена / під заг. ред. М. Я. Набат- никової. - М .: Фізкультура і спорт, 1972.
 • 175. Спортивна психологія: підручник для академ. бакалаврату / під заг. ред. В. А. Родіонова, В. А. Родіонова, В. Г. Сівіцкового. - М, 2015.
 • 176. Спортивні здібності дітей: біологічні основи: навч, посібник / під заг. ред. В. М. Волкова. - Смоленськ, 1981.
 • 177. Сурков, Е. Н. Психомоторика спортсмена / Е. Н. Сурков. - М.: Фізкультура і спорт, 1984.
 • 178. Таймазов, В. А. Петро Францевич Лесгафт: головні праці / ком- мент. проф. В. А. Таймазова, Ю. Ф. Курамшина, А. Т. Мар'яновича. - СПб .: Друкарський двір, 2006.
 • 179. Теорія і методика спорту: навч, посібник для училищ олімпійського резерву / під заг. ред. Ф. П. Суслова, Ж. К. Холодова. - М., 1997..
 • 180. Теорія і методика фізичного виховання: навч, посібник для студентів фак. фіз. виховання пед. ін-тів / під ред. Б. А. Ашмаріна. - М .: Просвещение, 1979.
 • 181. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для вищих навч, закладів фіз. виховання і спорту / під ред. Т. Ю. Круцевич. - Київ: Олімпійська література, 2003. - Т. 1: Загальні основи теорії і методики фізичного виховання; Т. 2: Методика фізичного виховання різних груп населення.
 • 182. Теорія і методика фізичної культури: підручник для студ. вищих навч, закладів / за ред. Ю. Ф. Курамшина. - М .: Радянський спорт, 2007.
 • 183. Тепле, Б. М. Психологія музичних здібностей / Б. М. Теплов; Акад. пед. наук Української РСР, ін-т психології. - М .; Л .: Изд-во АПН РРФСР, 1947.
 • 184. Тепле, Б. М. Проблеми індивідуальних відмінностей / Б. М. Теплов. - М "тисячу дев'ятсот шістьдесят одна.
 • 185. Теплов, Б. М. Здібності: зб. : До 100-річчя від дня народження Б. М. Теілова / Ріс. акад. освіти, Психол. ін-т; ОГВ. ред. Е. А. Голубєва. - Дубна: Фенікс, 1997..
 • 186. Теплов, Б. М. Психологія музичних здібностей / Б. М. Теплов; Ріс. акад. наук, ін-г психології. - М .: Наука, 2003.
 • 187. Теплов, Б. М. Психологія і психофізіології індивідуальних відмінностей: вибрані психологічні праці / Б. М. Теплов; під ред. М. Г. Ярошевського. - 2-е изд., Стер. - М.: Изд-во МПСІ Воронеж: МОДЕК 2009.
 • 188. Уілмор, Дж :. X. Фізіологія спорту: пров. з англ. / Дж. X. У мул мор, Д. Л. Костіл. - Київ: Олімпійська література, 2001..
 • 189. Уткін, В. Л. Біомеханічні аспекти спортивної тактики /

В. Л. Уткін; під заг. ред. В. М. Зациорский. - М .: Фізкультура і спорт, 1984.

 • 190. Фарфель, В. С. Курс фізіології людини / В. С. Фарфель. - М.: Фізкультура і спорт, 1948.
 • 191. Фарфель, В. С. Витривалість і стомлення / В. С. Фарфель. - М, 1957.
 • 192. Фарфель, В. С. Фізіологія спорту: нариси / В. С. Фарфель. - М .: Фізкультура і спорт, 1960.
 • 193. Фарфель, В. С. Управління рухами в спорті / В. С. Фарфель. - М .: Фізкультура і спорт, 1975.
 • 194. Фарфель, В. С. Управління рухами в спорті / В. С. Фарфель. - 2-е изд., Стер. - М .: Радянський спорт, 2011 року.
 • 195. Фатьянов, І. А. тренування в бігу на витривалість: учсб.-мстод. посібник / І. А. Фатьянов. - Волгоград: Вид-во ВГАФК, 2007.
 • 196. Фізіологічна характеристика та методи визначення витривалості в спорті / йод заг. ред. Н. В. Зімкина. - М .: Фізкультура і спорт, 1972.
 • 197. Фізіологія м'язової діяльності: підручник для ін-тів фіз. культури / Н. В. Зімкина, Е. Б. Сологуб, Є. К. Аганянц [и др.]; під заг. ред. Я. М. Коду. - М.: Фізкультура і спорт, 1982.
 • 198. Філін, В. П. Виховання фізичних якостей у юних спортсменів / В. П. Філін. - М .: Фізкультура і спорт, 1974.
 • 199. Філін В. П. Основи юнацького спорту / В. П. Філін, М. А. Фомін. - М .: Фізкультура і спорт, 1980.
 • 200. Філін, В. П. Теорія і методика юнацького спорту: навч, посібник / В. П. Філін. - М .: Фізкультура і спорт, 1987.
 • 201. Фіскалів, В. Д. Спорт і система підготовки спортсменів: підручник / В. Д. Фіскалів. - М .: Радянський спорт, 2010 року.
 • 202. Фомін, Н. А. Вікові основи фізичного виховання / Н. А. Фомін, В. П. Філін. - М.: Фізкультура і спорт, 1972.
 • 203. Фомін, Н. А. Фізіологічні основи рухової активності / Н. А. Фомін, Ю. М. Вавілов. - М .: Фізкультура і спорт, 1991.
 • 204. Холодов, Ж. К. Теорія і методика фізичного культури і спорту: навч, посібник для студ. вищ. і середніх навч, закладів фіз. культури / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнєцов. - 13-е изд., Стер. - М .: Академія, 2016.
 • 205. Чхаїдзе, Л. В. Координація довільних рухів людини в умовах космічного польоту / Л. В. Чхаїдзе; предисл. Н. А. Бернштейна. - М .: Наука, 1965.
 • 206. Шадриков, В. Д. Діяльність і здатності / В. Д. Шадриков. - М .: Логос, 1994.
 • 207. Шадриков, В. Д. Психологія діяльності і здібності людини: навч, посібник / В. Д. Шадриков. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М.: Логос, 1996..
 • 208. Шадриков, В. Д. Введення в психологію: здібності людини /

B. Д. Шадриков. - М .: Логос, 2002.

 • 209. Шадриков, В. Д. Професійні здібності / В. Д. Шадриков. - М .: Університетська книга, 2010 року.
 • 210. Яковлєв, Н. Н. Фізіологічні і біохімічні основи теорії і методики спортивного тренування / Н. Н. Яковлєв, А. В. Коробков,

C. В. Янаніс; під ред. проф. Н. Н. Яковлєва. - М .: Фізкультура і спорт, 1960.

 • 211. Яковлєв, Н. Н. Біохімія спорту / Н. Н. Яковлєв. - М .: Фізична культура і спорт, 1974.
 • 212. Яковлєв, Н. Н. Хімія руху: молекулярну. основи мишеч. діяльності / Н. Н. Яковлєв. - Л .: Наука: Ленингр. отд-е, 1983.
 • 213. Янаніс, С. В. Регуляторні механізми довільних рухів людини: лекція / С. В. Янаніс. - Л., 1978.
 • 214. Янсен, II. ЧСС, лактат і тренування на витривалість / Г1. Янсен; пер. з англ. В. Кудрявцева. - Мурманськ: Тулома, 2013.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ