Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка нерухомості
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Демократизація управління нерухомістю -народного підприємства

Набувши з 01.10.1998 чинності ФЗ від 19.07.1998 № 115-ФЗ "Про особливості правового становища акціонерних товариств працівників (народних підприємств)" вперше в сучасній Росії сформував правові умови для створення і функціонування підприємств, що належать їх працівникам.

Народне підприємство може бути створене шляхом перетворення будь-якої комерційної організації за нераціональним і необгрунтованим винятком державних і муніципальних унітарних підприємств і відкритих АТ, працівникам яких належить менше 49% статутного капіталу. У першу чергу в народні підприємства можуть бути трансформовані колишні орендні та колективні підприємства, що функціонують в даний час у формі ЗАТ, в яких більше 75% звичайних акцій належать їх працівникам, а також створені в процесі приватизації ВАТ, працівникам яких належить не менше 49% статутного капіталу, а 75% звичайних акцій в сукупності є власністю працівників і (або) державною власністю. Учасники комерційної організації, які голосували проти перетворення в народне підприємство, мають право протягом одного місяця викупити свої акції (частки, паї) повністю або частково.

Засновники народного підприємства укладають між собою письмовий договір про його створення, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по установі організації, розмір статутного капіталу, категорії і типи акцій, розмір і порядок їх оплати, права та обов'язки засновників. Договір повинен містити також:

1) відомості про кількість акцій народного підприємства, якими він може володіти в момент створення народного підприємства:

кожен працівник, у тому числі є учасником перетворюваної комерційної організації і вирішив стати акціонером народного підприємства;

кожен учасник преобразуемой комерційної організації, який не є її працівником;

кожна фізична особа, яка не є учасником перетворюваної комерційної організації, і (або) юридична особа;

 • 2) грошову оцінку акцій (часток, паїв) перетворюваної комерційної організації;
 • 3) умови, терміни і порядок викупу народним підприємством акцій народного підприємства у його акціонерів з метою дотримання цього Закону та умов договору про створення народного підприємства;
 • 4) зазначення форми акцій народного підприємства або порядку обміну акцій (часток, паїв) перетворюваної комерційної організації на акції народного підприємства кожним акціонером в момент створення народного підприємства.

У статуті народного підприємства слід вказати:

 • o повне та скорочене фірмове найменування;
 • o місце знаходження підприємства;
 • o тип суспільства (закрите);
 • o кількість, номінальну вартість, категорії акцій;
 • o права акціонерів;
 • o розмір статутного капіталу;
 • o структуру і компетенцію органів управління товариством та порядок прийняття ними рішень;
 • o порядок підготовки і проведення загальних зборів акціонерів, до переліку питань, рішення по яких приймається органами управління товариства кваліфікованою більшістю голосів або одноголосно;
 • o відомості про філії та представництва товариства;
 • o максимальну частку акцій народного підприємства в загальній кількості акцій, якою можуть володіти в сукупності фізичні особи, які не є працівниками народного підприємства, і (або) юридичні особи;
 • o максимальну частку акцій народного підприємства в загальній кількості акцій, якою може володіти один його працівник.

Народне підприємство вправі випускати тільки звичайні акції. Зменшення кількості голосів власнику акцій народного підприємства при голосуванні за принципом "одна акція - один голос" не допускається.

Поминальна вартість однієї акції народного підприємства визначається загальними зборами акціонерів народного підприємства (далі - загальні збори акціонерів).

Працівникам народного підприємства повинно належати кількість акцій народного підприємства, номінальна вартість яких складає 75% його статутного капіталу.

Працівникам народного підприємства, більше 45% статутного капіталу якого належать фізичним особам, які не є його працівниками, і (або) юридичним особам, має належати кількість акцій народного підприємства, поминальна вартість яких складає більше 75% статутного капіталу, не пізніше ніж на дату закінчення десятого фінансового року після створення народного підприємства.

Працівникам народного підприємства, від 35 до 45% статутного капіталу якого належить фізичним особам, які не є його працівниками, і (або) юридичним особам, має належати кількість акцій народного підприємства, номінальна вартість яких складає 75% статутного капіталу, не пізніше ніж на дату закінчення п'ятого фінансового року після року створення народного підприємства.

У випадку, якщо у встановлені терміни працівникам народного підприємства не буде належати вказаної кількості його акцій, народне підприємство протягом одного року має перетворитися у комерційну організацію іншої форми. Після закінчення зазначеного терміну народне підприємство підлягає ліквідації в судовому порядку на вимогу органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, або уповноваженого на те державного органу, або органу місцевого самоврядування.

Частка акцій народного підприємства в загальній кількості акцій, якою може володіти в момент його створення працівник перетворюваної комерційної організації, повинна бути дорівнює частці оплати його праці в загальній сумі оплати праці працівників за попередні створенню народного підприємства 12 місяців. Договором про створення народного підприємства може бути передбачений інший порядок визначення частки акцій народного підприємства в загальній кількості акцій, якою може володіти в момент його створення працівник перетворюваної комерційної організації.

Працівник преобразуемой комерційної організації, що не має достатньої кількості акцій (часток, паїв) перетворюваної комерційної організації для обміну на кількість акцій народного підприємства, яке повинно йому належати відповідно до договору про створення народного підприємства, зобов'язаний сплатити не менше 50% вартості тієї кількості акцій народного підприємства, яке повинно йому належати у момент створення народного підприємства.

Частка акцій народного підприємства в загальній кількості акцій, якою можуть володіти в сукупності в момент його створення учасники преобразуемой комерційної організації, які є її працівниками, повинна бути менше 25% статутного капіталу народного підприємства, якщо договором про створення народного підприємства на періоди не більше 5 10 років не передбачено інше.

Частка акцій народного підприємства в загальній кількості акцій, якою може володіти один працівник народного підприємства в момент його створення, не може перевищувати максимальну частку (5%), якщо договором про створення народного підприємства на встановлені періоди не передбачено інше.

Мінімальний статутний капітал народного підприємства повинен становити не менше 4 млн руб. на дату державної реєстрації народного підприємства.

Викуп акцій народного підприємства у акціонерів може бути здійснений тільки за рахунок прибутку народного підприємства.

Народне підприємство щорічно з дотриманням обмежень, встановлених федеральними законами та іншими правовими актами РФ, вправі збільшувати свій статутний капітал шляхом випуску додаткових акцій на суму не менше суми чистого прибутку, фактично використаної на цілі накопичення за звітний фінансовий рік.

Додаткові акції народного підприємства, а також акції, викуплені народним підприємством у його акціонерів, розподіляються між усіма мають на те право працівниками пропорційно сумі їх оплати праці за звітний фінансовий рік. Знову прийняті працівники можуть одержати додаткові акції, якщо вони пропрацювали на народному підприємстві не менше трьох (максимум 24) місяців.

Право володіння і розпорядження акціями народного підприємства має ряд обмежень. Так, один акціонер народного підприємства, що є його працівником (далі - працівник-акціонер), не може володіти кількістю акцій народного підприємства, поминальна вартість яких перевищує 5% статутного капіталу народного підприємства.

Максимальна частка акцій народного підприємства, якою може володіти один працівник-акціонер, може бути зменшена статутом народного підприємства.

Якщо з яких-небудь причин, в тому числі в результаті наділення акціями, у одного працівника-акціонера виявилася кількість акцій народного підприємства, що перевищує встановлену статутом народного підприємства максимальну частку, народне підприємство зобов'язане викупити у такого працівника-акціонера ті акції, які утворюють зазначене перевищення , а працівник-акціонер зобов'язаний продати їх народному підприємству. Викуп проводиться за номінальною вартістю акцій народного підприємства протягом трьох місяців з дати утворення такого перевищення.

Працівник-акціонер може продати чи іншим чином відчужити належних йому акцій народного підприємства іншій фізичній особі та (або) юридичній особі тільки у випадках, передбачених законом.

Працівник-акціонер має право продати за договірною ціною частину приналежних йому на дату закінчення звітного фінансового року акцій народного підприємства протягом наступного фінансового року акціонерам народного підприємства, за винятком генерального директора, його заступників, помічників, членів наглядової Ради та контрольної комісії, або самому народному підприємству, а в разі їх відмови - працівникам народного підприємства, які не є його акціонерами.

Кількість дозволених до продажу акцій народного підприємства одним працівником-акціонером встановлюється загальними зборами акціонерів, при цьому воно не може перевищувати 20% належать даному працівнику-акціонеру акцій народного підприємства на зазначену дату.

Народне підприємство зобов'язане викупити у працівника, що звільнився-акціонера, а звільнився працівник-акціонер зобов'язаний продати народному підприємству належні йому акції народного підприємства за їх викупної вартості протягом трьох місяців з дати звільнення.

За рішенням спостережної ради народного підприємства (далі - наглядова рада) або відповідно до статуту народного підприємства звільнився працівник-акціонер має право продати за договірною ціною протягом трьох місяців з дати звільнення належні йому акції народного підприємства працівникам народного підприємства, за винятком його керівників.

У разі якщо зазначена угода купівлі-продажу з яких-небудь причин не відбулася, то термін, протягом якого народне підприємство зобов'язане викупити належні працівника, який звільнився-акціонеру акції народного підприємства, збільшується до шести місяців.

Звільнився працівник-акціонер, не згодний з викупною вартістю належних йому акцій народного підприємства, право у письмовій формі оскаржити її в ревізійну (контрольну) комісію народного підприємства (далі - контрольна комісія).

При недостатності майна працівника-акціонера для задоволення пред'явлених вимог кредиторів народне підприємство зобов'язане за рішенням суду виплатити їм викупну вартість належних такому} 'працівнику-акціонеру акцій або їх частини. При цьому акції народного підприємства, викупна вартість яких виплачена кредиторам, переходять на баланс народного підприємства.

Акціонери народного підприємства - фізичні особи, які не є його працівниками, і юридичні особи мають право в будь-який час продати за договірною ціною належні їм акції в першу чергу акціонерам народного підприємства, а в разі їх відмови - самому народному підприємству або його працівникам, які не є сто акціонерами.

Викупна вартість всіх акцій народного підприємства визначається щокварталу за методикою, яка затверджується загальними зборами акціонерів. При цьому зазначена вартість не повинна становити менше 30% вартості чистих активів народного підприємства і повинна, як правило, відповідати їх ринкової вартості.

На народному підприємстві для викупу акцій народного підприємства у звільнених працівників-акціонерів створюється спеціальний фонд акціонування працівників, який не може бути використаний для інших цілей. Дивіденди по акціях народного підприємства виплачуються не частіше, ніж один раз на рік.

Народне підприємство не вправі прийняти рішення про виплату дивідендів, якщо:

 • o па момент виплати дивідендів воно відповідає ознаками неспроможності (банкрутства) відповідно до правовими актами РФ про неспроможності (банкрутства) або вказані ознаки можуть з'явитися в результаті виплати дивідендів;
 • o вартість його чистих активів менше суми його статутного капіталу і резервного фонду або стане менше такої суми в результаті виплати дивідендів;
 • o воно не викупило у своїх акціонерів акції народного підприємства, частка яких у загальній кількості акцій народного підприємства не відповідає вимогам закону та статуту народного підприємства.

Акції народного підприємства, що знаходяться на його балансі, повністю або частково можуть бути продані його працівникам, а також фізичним особам, які не є його працівниками, і (або) юридичним особам.

Кількість продаваних акцій народного підприємства, ціна, за якою вони будуть продаватися, умови та порядок їх продажу затверджуються рішенням загальних зборів акціонерів, прийнятим не менше ніж трьома чвертями голосів присутніх на загальних зборах акціонерів (табл. 18.1).

Продаж акцій народного підприємства, що знаходяться на його балансі, не може перевищувати 50% загальної кількості акцій народного підприємства, призначених для розподілу між працівниками.

Продаж акцій народного підприємства, що знаходяться на його балансі, генеральному директору народного підприємства, його заступникам і помічникам, членам наглядової ради і членам контрольної комісії не допускається. Статутом народного підприємства може бути встановлений додатковий перелік осіб, продаж акцій народного підприємства яким не допускається.

Таблиця 18.1. Наділення акціями працівників народного підприємства (НП)

Знову прийняті працівники

Наділяються акціями безоплатно не раніше ніж через три і не пізніше ніж через 24 місяці після дати надходження на роботу. Мають можливість купити акції у НП і (або) його акціонерів, у працівників-акціонерів

Працівники-акціонери

Наділяються акціями безоплатно відповідно до особистим трудовим внеском в результати діяльності НП за минулий фінансовий рік. Мають можливість купити акції у НП і (або) його акціонерів

Генеральний директор, його заступники і помічники, члени наглядової ради та контрольної комісії

Тс з них, хто є працівником НП, наділяються акціями безоплатно відповідно до особистим трудовим внеском в результати діяльності НП за минулий фінансовий рік. Не допускається купівля акцій у акціонерів НП і у самого НП

Акціонери - юридичні та фізичні особи, які не є працівниками НП, можуть купити акції за договірною ціною в акціонерів-юридичних та фізичних осіб. які не є працівниками, а також у самого НП без обмеження частки (в межах 25%)

Середньооблікова чисельність працівників народного підприємства не може становити менше 51 людини. При зниженні зазначеної чисельності народне підприємство зобов'язане протягом одного року привести її у відповідність із цим пунктом або перетворитися на комерційну організацію іншої форми.

При невиконанні цієї вимоги протягом зазначеного терміну народне підприємство підлягає ліквідації в судовому порядку на вимогу органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, або уповноваженого на те державного органу, або органу місцевого самоврядування.

Число працівників, які не є акціонерами народного підприємства (далі - працівники-неакціонерів), за звітний фінансовий гол не повинно перевищувати 10% чисельності працівників народного підприємства.

У випадку, якщо середньооблікова чисельність працівників-неакціонерів за третє повний звітний фінансовий рік з року створення народного підприємства або за будь-який наступний фінансовий рік перевищить 10% середньооблікової чисельності працівників народного підприємства, народне підприємство зобов'язане протягом одного року привести середньоспискову чисельність працівників-неакціонерів у відповідність з цим пунктом або перетворитися на комерційну організацію іншої форми.

При невиконанні зазначеної вимоги протягом зазначеного строку народне підприємство підлягає ліквідації в судовому порядку на вимогу органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, або уповноваженого на те державного органу, або органу місцевого самоврядування.

При розрахунку середньооблікової чисельності працівників народного підприємства не підлягають обліку працівники, з якими укладені трудові договори (контракти) на час виконання певної роботи, а також сезонні працівники.

Число акціонерів народного підприємства чомусь не повинно перевищувати 5 тис. При перевищенні вказаного числа народне підприємство зобов'язане протягом одного року привести його у відповідність із цим пунктом або перетворитися на комерційну організацію іншої форми.

При невиконанні зазначеної вимоги протягом зазначеного строку народне підприємство підлягає ліквідації в судовому порядку на вимогу органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, або уповноваженого на те державного органу, або органу місцевого самоврядування. Ці норми суперечать інтересам країни, обмежуючи модернізацію економічних відносин.

Порядок передачі федеральних об'єктів нерухомості у власність суб'єктів РФ

У Росії здійснюється передача готельних нерухомих об'єктів з федеральної власності у власність суб'єктів РФ (схеми 18.6-18.10).

Схема 18.6. Загальні положення про передачу федеральних об'єктів нерухомості у власність суб'єктів РФ

Загальні положення про передачу федеральних об'єктів нерухомості у власність суб'єктів РФ

Схема 18.7. Перелік документів, необхідних для оформлення передачі федеральних об'єктів нерухомості у власність суб'єктів РФ

Перелік документів, необхідних для оформлення передачі федеральних об'єктів нерухомості у власність суб'єктів РФ

Схема 18.8. Функції Росмайна по передачі нерухомості у власність суб'єктів РФ

Функції Росмайна по передачі нерухомості у власність суб'єктів РФ

Схема 18.9. Передача суб'єктам РФ повноважень Росії з управління та розпорядження земельними ділянками та іншими об'єктами нерухомості

Передача суб'єктам РФ повноважень Росії з управління та розпорядження земельними ділянками та іншими об'єктами нерухомості

Схема 18.10. Підготовка пропозицій про використання федеральних земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості для житлового будівництва і створення технопарків, бізнес-інкубаторів та розвитку територій

Підготовка пропозицій про використання федеральних земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості для житлового будівництва і створення технопарків, бізнес-інкубаторів та розвитку територій

Форми залучення інвестицій в об'єкти федеральної нерухомості

У цатах розвитку приватно-державного партнерства в реальній сфері економіки для залучення інвестицій в об'єкти федеральної нерухомості передбачено проведення відкритих аукціонів серед потенційних інвесторів - юридичних осіб і індивідуальних підприємців (схеми 18.11-18.5, табл. 18.2).

З метою підвищення ефективності і зниження корупційності проведення аукціонів з продажу права укладання договорів із залучення інвестицій у федеральні об'єкти нерухомості передбачено не призначати організаторів таких торгів, а вибирати їх шляхом проведення конкурсу серед потенційних претендентів. Конкурс проводить ініціатор проекту, який не є одержувачем бюджетних коштів, а якщо він одержувач бюджетних коштів, то конкурс здійснюється відповідно до законодавства РФ про розміщення замовлень. Мета конкурсу - укладення з переможцем договору на надання послуг з організації та проведення аукціону на право укладання інвестиційних контрактів. Організовує і проводить конкурс відповідно до встановлених норм конкурсна комісія (див. Схему 18.13).

Схема 18.11. Основи організації аукціонів на право інвестування в об'єктифедеральної нерухомості

Основи організації аукціонів на право інвестування в об'єкти федеральної нерухомості

Схема 18.12. Порядок проведення аукціону

Порядок проведення аукціону

Схема 18.13. Умови участі в аукціоні

Умови участі в аукціоні

Схема 18.14. Оформлення результатів аукціону

Оформлення результатів аукціону

Схема 18.15. Особливості проведення конкурсу з відбору організатора торгів із залучення інвестицій у федеральну нерухомість

Особливості проведення конкурсу з відбору організатора торгів із залучення інвестицій у федеральну нерухомість

Таблиця 18.2. Форма звіту Росмайна про укладенні та виконанні інвестиційних договорів щодо перебувають у федеральній власності об'єктів нерухомого майна за квартал року

Форма звіту Росмайна про укладенні та виконанні інвестиційних договорів щодо перебувають у федеральній власності об'єктів нерухомого майна за квартал року

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук