Критерії та порядок акредитації

Заявник акредитації та акредитована організація повинні відповідати наступним загальним критеріям:

 • - Володіти компетентністю, дозволяє об'єктивно і достовірно проводити роботи з оцінки відповідності в заявленій чи встановленої галузі акредитації;
 • - Мати необхідні для виконання робіт з оцінки відповідності приміщення, обладнання та інші матеріальні ресурси, відповідні встановленим вимогам;
 • - Мати працівників, що відповідають установленим кваліфікаційним вимогам і вимогам по чисельності;
 • - Мати систему обліку та документування результатів оцінки відповідності;
 • - Мати документально оформлену та відповідну встановленим вимогам систему управління.

Заявником акредитації може стати будь російське або іноземна юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, філія іноземної юридичної особи або індивідуальний підприємець, що претендують на акредитацію.

Заявником акредитації також може бути акредитований орган з оцінки відповідності, який претендує на розширення галузі акредитації.

Заявник акредитації представляє в орган з акредитації такі документи та відомості:

 • 1) заяву про акредитацію із зазначенням:
  • - Найменування та організаційно-правової форми юридичної особи, місця його знаходження, даних документа, що підтверджує внесення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб - для юридичної особи;
  • - Найменування та організаційно-правової форми іноземної юридичної особи, місця його знаходження, даних документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи - для іноземної юридичної особи;
  • - Найменування філії іноземної юридичної особи, місця його знаходження, даних документа, що підтверджує акредитацію та внесення до державного реєстру філій іноземних юридичних осіб, акредитованих на території Російської Федерації, - для філії іноземної юридичної особи;
  • - Прізвища, імені, по батькові індивідуального підприємця, місця його проживання, даних документа, що посвідчує його особу, та документа, що підтверджує внесення відомостей про індивідуальний підприємця до Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців, - для індивідуального підприємця;
  • - Конкретних видів робіт з оцінки відповідності, виконання яких має намір здійснювати заявник акредитації (із зазначенням форм і об'єктів оцінки відповідності);
 • 2) копію документа:
  • - Про державну реєстрацію юридичної особи (з пред'явленням оригіналу в разі, якщо копія не завірена нотаріусом) - для юридичної особи;
  • - Про реєстрацію іноземної юридичної особи (з пред'явленням оригіналу в разі, якщо копія не завірена нотаріусом) - для іноземної юридичної особи;
  • - Про акредитацію та внесення до державного реєстру філій іноземних юридичних осіб, акредитованих на території Російської Федерації (з пред'явленням оригіналу в разі, якщо копія не завірена нотаріусом), - для філії іноземної юридичної особи;
  • - Про державну реєстрацію громадянина як індивідуального підприємця (з пред'явленням оригіналу в разі, якщо копія не завірена нотаріусом) - для індивідуального підприємця;
 • 3) документи, що підтверджують наявність системи управління у заявника акредитації;
 • 4) відомості про приміщення, технічної оснащеності та кваліфікації працівників заявника акредитації.

Всі документи і відомості, подані заявником акредитації в орган з акредитації, приймаються за описом, копія якого надсилається (вручається) заявнику акредитації з відміткою про дату прийняття документів та відомостей органом з акредитації.

За надання недостовірних або перекручених відомостей заявник акредитації несе відповідальність відповідно до законодавства Російської (федерації.

Після прийому заяви, документів та відомостей, поданих заявником акредитації, орган з акредитації зобов'язаний перевірити повноту і правильність оформлення заяви, документів та відомостей, поданих заявником акредитації; виставити заявнику акредитації рахунок із зазначенням суми та строку оплати робіт з акредитації.

З метою підтвердження компетентності заявника акредитації виконувати роботи з оцінки відповідності орган з акредитації проводить експертизу поданих документів і відомостей, а також перевірку відповідності заявника акредитації встановленим критеріям, у тому числі на місцях виконання робіт з оцінки відповідності.

Експертиза поданих документів та відомостей, а також перевірка відповідності заявника акредитації встановленим критеріям акредитації проводяться після оплати рахунку.

Для проведення експертизи і перевірки відповідності заявника акредитації встановленим критеріям акредитації розпорядженням (наказом) органу з акредитації створюється комісія з акредитації зі складу експертів з акредитації, внесених до відповідного реєстру експертів з акредитації.

Склад комісії з акредитації та терміни проведення перевірки до їх затвердження повинні бути представлені органом з акредитації заявнику акредитації.

Заявник акредитації має право подати органу з акредитації заперечення щодо участі окремих членів комісії та строками проведення перевірки з обґрунтуванням причин заперечення. Рішення по зняттю розбіжностей приймаються органом з акредитації за погодженням з радою органу з акредитації.

Комісія з акредитації проводить перевірку відповідності заявника акредитації встановленим критеріям акредитації відповідно до програми перевірки, затвердженої органом з акредитації. Програма перевірки не менше ніж за три робочі дні до початку проведення перевірки представляється заявнику акредитації.

Тривалість перевірки заявника акредитації не повинна перевищувати один місяць.

Результати експертизи документів та відомостей, поданих заявником акредитації, оформляються експертним висновком.

За результатами перевірки заявника акредитації на відповідність встановленим критеріям комісія з акредитації складає акт у двох примірниках, в якому зазначаються:

 • - Дата, час і місце складання акта;
 • - Найменування органу з акредитації;
 • - Дата і номер розпорядження (наказу), на підставі якого проведена перевірка заявника акредитації;
 • - Прізвища, імена, по батькові експертів, що проводили перевірку заявника акредитації;
 • - Найменування юридичної особи, філії іноземної юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові індивідуального підприємця, прізвище, ім'я, по батькові, посада представника заявника акредитації, присутнього при проведенні перевірки;
 • - Дата, час і місце проведення перевірки заявника акредитації;
 • - Відомості про результати перевірки заявника акредитації, в тому числі про виявлені порушення, про їх характер, висновок про відповідність заявника акредитації встановленим критеріям акредитації;
 • - Відомості про ознайомлення або про відмову в ознайомленні з актом представника заявника акредитації, а також осіб, присутніх при проведенні перевірки, їх підписи або відмова від підпису.

Акти підписуються експертами з акредитації, які здійснювали перевірку.

Рішення про акредитацію або про відмову в акредитації заявника акредитації приймається органом з акредитації за погодженням з радою органу з акредитації на підставі результатів експертного висновку та акту перевірки заявника акредитації.

Орган з акредитації приймає рішення про акредитацію або про відмову в акредитації заявника акредитації в термін, що не перевищує 60 днів з дня надходження заяви про акредитацію з усіма необхідними документами та відомостями. Відповідне рішення оформляється наказом органу з акредитації.

Орган з акредитації повинен в зазначений термін повідомити заявника акредитації про прийняття рішення про акредитацію або про відмову в акредитації. Підставою відкату в акредитації є наявність в документах і відомостях, поданих заявником акредитації, недостовірної або перекрученої інформації; невідповідність заявника акредитації встановленим критеріям акредитації.

Повідомлення про акредитацію надсилається (вручається) заявнику акредитації у письмовій формі і видається атестат акредитації.

Повідомлення про відмову в акредитації надсилається (вручається) заявнику акредитації у письмовій формі із зазначенням причин відмови, реквізитів експертного висновку та акту перевірки відповідності заявника акредитації встановленим критеріям акредитації, якщо причиною відмови в акредитації є його невідповідність встановленим критеріям акредитації. Заявник акредитації має право оскаржити рішення органу з акредитації про відмову в акредитації або його бездіяльність у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

У разі втрати атестата акредитації акредитований орган з оцінки відповідності має право на отримання дубліката зазначеного документа, який надається йому органом з акредитації на підставі письмової заяви акредитованого органу з оцінки відповідності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >