ПОНЯТТЯ НЕДЕРЖАВНОЇ ПЕНСІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ФІНАНСУВАННЯ

Поряд з обов'язковим державним пенсійним страхуванням і забезпеченням можливо недержавне ( додаткове ) пенсійне забезпечення ( страхування ). Недержавне пенсійне страхування здійснюється на додаток до державного. Таке страхування може здійснюватися як за рахунок коштів роботодавців, так і за рахунок власних коштів громадян.

Додаткова (недержавна) пенсія - це будь-який вид пенсії, джерелом виплат якої не є система державного пенсійного забезпечення (страхування), а внески на фінансування носять добровільний характер.

Таким чином, недержавна пенсія - це грошові кошти, регулярно виплачуються застрахованій особі відповідно до умов пенсійного договору. Вона може бути корпоративної (коли пенсійні накопичення повністю або частково сформовані за рахунок коштів роботодавця, що вносяться до фонду у вигляді пенсійних внесків) або особистої (коли пенсійні накопичення повністю сформовані за рахунок коштів вкладника, що є фізичною особою).

Фінансові інститути, що пропонують послуги з недержавного пенсійного страхування (забезпечення), - це НПФ і страхові компанії. З набору класичних страхових продуктів найближчими до послуг НПФ є страхування на дожиття і змішане страхування життя. Вони конкурують з продуктами пенсійного страхування, оскільки також пропонують виплати пенсійного ануїтету. Різниця у функціях НПФ і страховиків представлені в табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Відмінності НПФ і страхових компаній щодо недержавного

пенсійного страхування

критерій

порівняння

НПФ

Страхові компанії зі страхування життя

Різноманітність продуктів і інструментів

Виплати зазвичай прив'язані до пенсійних підстав

Лінійка продуктів відрізняється великою різноманітністю. Договором страхування можуть передбачатися як одноразові виплати по закінченні терміну страхування, так і періодичні виплати, які можуть починатися в будь-якому віці і не залежать від пенсійних підстав. Страховий випадок: втрата працездатності, важливі події в житті і т.д. Життя застрахована на крупну суму

прибутковість

Зазвичай вище інфляції, доповніть л ьни й і н весті- ційний дохід розподіляється але рахунках клієнтів

За замовчуванням - гарантована прибутковість нс перевищує інфляцію. Участь в доходах страховика - додаткова опція

цільова

аудиторія

Більшою мірою корпоративні клієнти

Приватні клієнти

Недержавний пенсійний фонд - особлива організаційно-правова форма організації соціального забезпечення. Виняткові види їх роботи - це діяльність:

 • - з недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду відповідно до договорів недержавного пенсійного забезпечення;
 • - в якості страховика по обов'язковому пенсійному страхуванню відповідно до Федерального закону від 15.12.2001 № 167-ФЗ «Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації» і договорами про обов'язкове пенсійне страхування;

в якості страховика з професійного пенсійному страхуванню відповідно до згаданого федеральним законом і договорами про створення професійних пенсійних систем.

Відповідно до законодавства НПФ зобов'язані до 2016 р змінити свій організаційно-правовий статус з некомерційного на комерційний, і їм треба буде пройти процес акціонування.

Діяльність фонду в якості страховика по обов'язковому пенсійному страхуванню на увазі акумулювання коштів пенсійних накопичень, організацію інвестування коштів пенсійних накопичень, облік коштів пенсійних накопичень застрахованих осіб, призначення і виплату накопичувальної частини трудової пенсії застрахованим особам.

Діяльність фонду але недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду здійснюється на добровільних засадах і включає в себе: акумулювання пенсійних внесків, розміщення і організацію розміщення пенсійних резервів, облік пенсійних зобов'язань фонду, призначення та виплату недержавних пенсій учасникам фонду. В процесі акумулювання пенсійних внесків вкладник на підставі пенсійного договору перераховує в НПФ пенсійні внески.

Вкладниками можуть виступати організація, що перераховує пенсійні внески на користь своїх працівників, або фізична особа, що перераховує внески на свою користь. Фонд здійснює облік надійшли пенсійних внесків і формує пенсійні резерви, які розміщує самостійно або через керуючу компанію (рис. 2.6).

Схема взаємодії НПФ та підприємства

Мал. 2.6. Схема взаємодії НПФ та підприємства

Правила, за якими здійснюються внески і виплати з НПФ, називаються пенсійними схемами. Таким чином, пенсійна схема - сукупність умов, що визначають порядок сплати пенсійних внесків і виплати недержавних пенсій.

В основу класифікації НПФ не даний статус вкладників (фізичні особи - юридичні особи), а спосіб роботи. Тому фонди діляться але цією ознакою на корпоративні та відкриті.

Корпоративними вважаються НПФ, створені однією великою організацією (або групою пов'язаних організацій) для обслуговування тільки або переважно співробітників цієї організації. Подібний фонд не потребує виході на відкритий ринок, цілі задаються ззовні, принаймні спочатку. Вкладниками корпоративних фондів є в основному його засновники або підконтрольні їм фірми. Такий фонд може також працювати і безпосередньо з фізичними особами - співробітниками цих фірм.

Під відкритими фондами розуміються НПФ, орієнтовані на самостійний пошук клієнтів і залучення їх до співпраці на ринкових принципах. Такі фонди можуть концентрувати свою діяльність на роботі з приватними особами - майбутніми пенсіонерами або на роботі з підприємствами - роботодавцями, які мають намір забезпечити пенсії своїм співробітникам в майбутньому, але по відношенню до НПФ виступаючими лише клієнтами, а не засновниками.

При укладанні договору про недержавне пенсійне забезпечення кожна зі сторін договору виконує відповідні функції.

Підприємство-вкладник:

 • - визначає категорії працівників, на чию користь буде здійснюватися НПО на підприємстві (учасники);
 • - надає дані в НПФ про кількість працівників і половозрастном складі працівників;
 • - визначає пенсійну схему;
 • - розробляє умови положення про недержавне пенсійне забезпечення працівників.

Недержавний пенсійний фонд:

 • - проводить попередню оцінку вартості пенсійних програм для підприємства-вкладника;
 • - бере участь в розробці внутрішнього становища підприємства про недержавне пенсійне забезпечення;
 • - проводить консультації з питань недержавного пенсійного забезпечення.

Фінансування здійснюється:

 • - за рахунок коштів підприємства на солідарні пенсійні рахунки (СПС) - тип пенсійного рахунку, на якому в накопичувальний період облік пенсійних накопичень і розподіленого доходу ведеться але групі учасників;
 • - на іменні пенсійні рахунки (ІПС) - тип пенсійного рахунку, на якому облік пенсійних накопичень, розподіленого доходу і виплат недержавної пенсії ведеться по одному учаснику.

Внески можуть робити як підприємство і працівник одночасно (часткове фінансування, гроші потрапляють на СПС), так і виключно за рахунок коштів працівника на І ПС.

Роботодавець (вкладник) в залежності від схеми за умовами договору може:

 • - розподіляти кошти на іменних пенсійних рахунках учасників без заведення свого СПС;
 • - акумулювати власні внески на СПС і за заздалегідь визначеними для учасників правилам регулярно розподіляти кошти СПС на ІПС.

Працівник (учасник) може мати кілька ІПС під різні схеми, роботодавець - тільки один СПС.

До настання пенсійних підстав все накопичення на ІПС можуть бути на вимогу учасника затребувані у вигляді викупних сум без втрат в обсязі внесків і успадковуються в цьому ж обсязі.

Викупна сума - его кошти, які виплачуються фондом вкладнику або учаснику або переказуються в інший фонд при розірванні пенсійного договору відповідно до пенсійними правилами фонду.

При розірванні договору в період пенсійних виплат викупна сума виплачується за умови укладення договору за схемою з виплатою пенсії протягом певного ряду років. У цьому випадку розмір викупної суми визначається правилами НПФ і буде дорівнює залишку коштів на ІПС учасника з урахуванням виплачених пенсій. При довічної схемою викупна сума не виплачується.

При розірванні договору з викупної суми утримується прибутковий податок, якщо з моменту укладення договору до моменту розірвання пройшло менше п'яти років. Якщо договір розривається після більше п'яти років, прибутковий податок не утримується.

Викупних сум для учасника або його спадкоємця з СПС роботодавця не виникає.

Після того як в НПФ надійдуть пенсійні внески, з них будуть сформовані пенсійні резерви, які потім передаються на основі договору довірчого управління в спеціалізовану компанію, що управляє.

В даний час НПФ можуть також самостійно інвестувати пенсійні резерви, проте в обмежений перелік дозволених напрямків інвестування.

Керуюча компанія (КК) - це комерційна організація, що має ліцензію на здійснення діяльності з управління інвестиційними фондами, пайовими інвестиційними фондами та НПФ.

За договорами недержавного пенсійного забезпечення, укладеними в свою користь, на користь членів сім'ї або близьких родичів (подружжя, батьків і дітей, в тому числі усиновителів і усиновлених, дідусів, бабусь, онуків, братів і сестер), можна отримати соціальний податкове вирахування в розмірі 13% від суми ваших внесків в межах 120000 руб. в рік (ст. 219 НК РФ). Зробити це можна самостійно, звернувшись до податкової інспекції або з допомогою роботодавця, якщо внески на пенсійний рахунок утримувалися з вашої заробітної плати.

У разі, якщо за умовами договору пенсійні внески сплачуються в свою користь, то виплачується пенсія не підлягає оподаткуванню (п. 1 ст. 213.1 НК РФ).

Якщо вкладником за договором є юридична особа, або вкладником є інша фізична особа, то виплачується за договором недержавного пенсійного забезпечення пенсія оподатковується (п. 2 ст. 213.1 НК РФ).

Таким чином, перевага класичного страхування над НПФ полягає в тому, що виплати можуть початися до досягнення клієнтом пенсійного віку. Але необхідно мати на увазі, що прибутковість НПФ, на відміну від більшості страхових організацій, не є фіксованою величиною. Весь дохід, отриманий від розміщення пенсійного резерву за вирахуванням фіксованих сум, розподіляється на рахунки вкладників і учасників. Це дає можливість вкладникам та учасникам НПФ отримувати більш високий дохід на свої вкладення.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >