ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКА НЕБЕЗПЕЧНОГО ОБ'ЄКТА ЗА ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ В РЕЗУЛЬТАТІ АВАРІЇ НА НЕБЕЗПЕЧНОМУ ОБ'ЄКТІ

потерпілим. Страховий випадок є результатом аварії на небезпечному об'єкті, яка, своєю чергою, включає:

 • - пошкодження або руйнування споруд, технічних пристроїв, застосовуваних на небезпечному об'єкті;
 • - вибух, викид небезпечних речовин;
 • - відмова або пошкодження технічних пристроїв;
 • - відхилення від режиму технологічного процесу;
 • - скидання води з водосховища, рідких відходів промислових і сільськогосподарських організацій, які виникли при експлуатації небезпечного об'єкта та призвели до заподіяння шкоди потерпілим.

При укладанні договору страхування визначається страхова сума,в межах якої страховик зобов'язується здійснити страхові виплати потерпілим при настанні кожного страхового випадку незалежно від їх числа протягом терміну дії договору. Величина страхової суми залежить від типу небезпечного об'єкта та необхідності складання декларації промислової безпеки (декларований / недекларований). Дані за страховими сумами наведені в табл. 2.12 і 2.13. Розробка декларації промислової безпеки передбачає: всебічну оцінку ризику аварії і пов'язаної з нею загрози; аналіз достатності вжитих заходів щодо попередження аварій, забезпечення готовності організації до експлуатації небезпечного виробничого об'єкта відповідно до вимог промислової безпеки, а також до локалізації та ліквідації наслідків аварії на небезпечному виробничому об'єкті; розробку заходів, спрямованих на зниження масштабу наслідків аварії і розміру збитку, нанесеного в разі аварії на небезпечному виробничому об'єкті (ст. 14 Закону).

Таблиця 2.12

Страхова сума для небезпечних об'єктів, для яких передбачено складання декларації промислової безпеки, в залежності від максимально можливої кількості потерпілих

Максимально можлива кількість потерпілих, життю або здоров'ю яких може бути завдано шкоди, чол.

Страхова сума, руб.

більше 3000

6500000000

1500-3000

1000000000

300-1500

500000000

150-300

100000000

75-150

50000000

10-75

25000000

інша

10000000

 • 1 Див. Також: Федеральний закон від 21.07.1997 № 116-ФЗ «Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів».
 • 1

Таблиця 2.13

Страхова сума для небезпечних об'єктів, для яких нс передбачено складання декларації промислової безпеки

Галузева приналежність

Страхова сума, руб.

ОПО хімічної, нафтохімічної та нафтопереробної промисловості

50000000

Мережі газоспоживання та газопостачання, в тому числі міжселищні

25000000

інші

10000000

При розрахунку страхової премії враховуються базові тарифи для різних типів небезпечних об'єктів. Далі до базових тарифів застосовуються коефіцієнти. Вони використовуються в залежності:

 • 1) від шкоди, яка може бути заподіяна в результаті аварії на небезпечному об'єкті, і максимально можливої кількості потерпілих;
 • 2) відсутності або наявності страхових випадків;
 • 3) додаткового понижуючого коефіцієнта, що встановлюється виходячи з рівня безпеки небезпечного об'єкта.

Сума страхової виплати може включати компенсацію:

 • - шкоди, заподіяної майну потерпілих осіб (витрати по ремонту пошкодженого майна і дійсна вартість загиблого майна);
 • - шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян (втрачений заробіток, витрати на лікування та придбання ліків та ін.).

При укладенні договору обов'язкового страхування страховики можуть пропонувати додаткове страхове покриття за ризиком заподіяння шкоди природному середовищу (забруднення землі, її надр, поверхневих і підземних вод), оскільки обов'язкове страхування не поширюється на заподіяння шкоди природному середовищу, а також відшкодування витрат страхувальника але локалізації та ліквідації наслідків аварії.

Виплата проводиться щодо кожного потерпілого в межах страхової суми (табл. 2.14).

Таблиця 2.14

Страхові виплати по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників небезпечного об'єкта

Розмір виплати одному потерпілому, руб.

відшкодовується

2000000

Шкода особам, які зазнали збитків у результаті смерті кожного потерпілого (годувальника)

11е більше 25 000

Витрати на поховання кожного потерпілого

Не більше 2000000

Шкода, заподіяна здоров'ю кожного потерпілого

Нс більше 200000

Шкода, заподіяна в зв'язку з порушенням умов життєдіяльності кожного потерпілого

Закінчення табл. 2.14

Розмір виплати одному потерпілому, руб.

відшкодовується

Не більше 360 000

Шкода, завдана майну кожного потерпілого - фізичної особи

Не більше 500000

Шкода, завдана майну кожного потерпілого - юридичної особи

Стаття 8 Федерального закону від 27.07.2010 № 225-ФЗ вказує на те, що сукупний граничний розмір усіх страхових виплат за договором обов'язкового страхування, пов'язаних з однією аварією на небезпечному об'єкті, не може перевищувати розмір страхової суми за договором обов'язкового страхування. Якщо страхові виплати повинні бути зроблені кільком потерпілим і сума їхніх вимог, пред'явлених страховику на день першої страхової виплати за цим страховим випадком, перевищує розмір страхової суми, то:

 • 1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю потерпілих - фізичних осіб;
 • 2) у другу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної майну потерпілих - фізичних осіб, в тому числі в зв'язку з порушенням умов життєдіяльності;
 • 3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної майну потерпілих - юридичних осіб.

При недостатності частини страхової суми, що залишилася після задоволення вимог потерпілих однієї черги, для повного відшкодування шкоди потерпілим наступної черги страхові виплати проводяться в рамках відповідної черги пропорційно відношенню страхової суми (її частини) до суми вимог потерпілих.

Страховик звільняється від обов'язку здійснити страхову виплату, якщо шкода стався внаслідок обставин:

 • 1) впливу ядерного вибуху, радіації або радіоактивного зараження;
 • 2) воєнних дій, а також маневрів або інших військових заходів;
 • 3) громадянської війни, народних хвилювань усякого роду або страйків;
 • 4) диверсій і терористичних актів.

Страховик не відшкодовує:

 • 1) шкоду, заподіяну майну страхувальника;
 • 2) витрати потерпілого, пов'язані з невиконанням або неналежним виконанням своїх цивільно-правових зобов'язань;
 • 3) шкода, завдана майну потерпілого, умисні дії якого призвели до аварії на небезпечному об'єкті;
 • 1
 • 4) збитки, які є упущеною вигодою, в тому числі пов'язані з втратою товарної вартості майна, а також моральну шкоду.

Дія закону не поширюється на відносини, що виникають внаслідок:

 • - заподіяння шкоди за межами території РФ;
 • - використання атомної енергії;
 • - заподіяння шкоди природному середовищу.

Історична довідка

У розвинених зарубіжних країнах страхування відповідальності виробників і продавців включається в комплекс заходів з управління якістю товарів і послуг. Наприклад, прийнята 1 липня 1994 р директива ЄЕС зобов'язує виробників з країн, що не відносяться до Європейського союзу, але які мають намір мати торговельні відносини з європейськими державами, мати страховий поліс відповідальності за якість.

Російське законодавство в області відповідальності виробників і продавців має молодшу історію, ніж європейське. Страхування відповідальності за якість товарів, робіт і послуг з'явилося в якості російського страхового продукту в кінці 1990-х рр.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >