ЛОГІСТИЧНІ ВИТРАТИ

Класифікація і аналіз структури логістичних витрат

Відповідно до норм російської мови слова "витрати" і "витрати" є синонімами. В економічній термінології, однак, найчастіше використовують слово "витрати": витрати обігу, витрати виробництва, транспортні витрати. Що стосується поняття "логістичні витрати", то більшість авторів ставлять знак рівності між термінами "логістичні витрати" і "логістичні витрати". Поряд з цією поширеною трактуванням існує й інша, коли логістичні витрати розглядаються як втрати - наслідки відхилень багатьох техніко-економічних факторів від прийнятих при розробці планів виробництва. У цьому підручнику буде використаний перше, традиційний варіант.

Логістичні витрати (logistical costs) - витрати на виконання логістичних операцій; включають в себе витрати обігу і частина витрат виробництва. Логістичні витрати являють собою витрати трудових, матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів, обумовлені виконанням підприємствами своїх функцій по виконанню замовлень споживачів.

Спочатку дамо основні визначення, що стосуються витрат обігу як таких. Витрати обігу (distribution costs) - виражені в грошовій формі сукупні витрати живої і матеріалізованої праці в процесі доведення продукту зі сфери матеріального виробництва до споживачів. Вони включають витрати на оплату праці, на утримання та експлуатацію будівель і устаткування, транспортування, зберігання та ін.

Розрізняють чисті і додаткові витрати обігу. Чисті витрати обігу обумовлені існуванням товарно-грошових відносин і пов'язані безпосередньо зі зміною форм вартості (самим актом купівлі-продажу), вони не збільшують вартість продукції. Додаткові витрати обігу збільшують вартість реалізованої продукції, пов'язані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу. До них відносяться транспортні витрати і витрати зберігання.

Витрати обігу по відношенню до обсягу реалізації підрозділяються на умовно-постійні та умовно-змінні. Умовно-постійні витрати обігу не залежать від обсягу реалізації і включають витрати на утримання та експлуатацію складів, погодинну заробітну плату і т.д. Умовно-змінні витрати обігу залежать від обсягу реалізації і включають транспортні витрати, витрати зберігання, витрати на упаковку і т.д.

Для характеристики витрат обігу використовують абсолютні та відносні показники. Абсолютний показник - обсяг витрат обігу - являє собою суму цих витрат у грошовому вираженні. Відносний показник - рівень витрат обігу -рассчітивается як відношення суми витрат обігу до обсягу оптової реалізації продукції.

Витрати обігу торгівлі (distribution costs in wholesaling and retailing) - витрати, що характеризують в грошовій формі живу і матеріалізовану працю, вкладену в рух товарів від постачальника до споживача. Витрати обігу торгівлі складаються з окремих статей витрат: на оплату праці торгових працівників, споживання виробниче в торгівлі та оплату послуг інших галузей народного господарства (транспорту, зв'язку, комунального господарства та ін.). Витрати обігу торгівлі є основним чинником, що визначає рентабельність торгівлі і дохід торговельних підприємств.

Витрати виробництва або виробничі витрати (manufacturing costs) - сукупні витрати живої і матеріалізованої праці в процесі виробництва суспільного продукту; включають вартість спожитих засобів виробництва і всю новостворену вартість.

Транспортні витрати (transportation costs) - частина транспортно-заготівельних витрат; витрати на транспортування продукції від місць виробництва до безпосередніх споживачів, виконувану як транспортом загального користування, так і власним транспортом. Ці витрати включають оплату тарифів транспорту та різних зборів транспортних організацій, витрати на утримання власного транспорту, вартість навантажувально-розвантажувальних робіт, експедирування вантажів та ін. Транспортні витрати є додатковими витратами, пов'язаними з продовженням процесу виробництва у сфері обігу.

Витрати зберігання (storage costs) - різновид витрат обігу та логістичних витрат; витрати, пов'язані із забезпеченням збереження продукції. Вони є додатковими витратами, викликаними продовженням процесу виробництва в сфері обігу, тобто носять продуктивний характер. Однак продуктивними їх прийнято вважати тільки при зберіганні нормативного обсягу запасів продукції, необхідного для забезпечення безперервності виробництва. У витрати зберігання входять витрати з утримання складів, зарплата складського персоналу, недостача продукції в межах норм природних втрат, адміністративно-управлінські та ін. Витрати. Скорочення цих витрат можна досягти шляхом прискорення товарооборачиваемости, забезпечення збереження матеріальних цінностей, впровадження сучасних складських технологій та ін. Витрати зберігання можуть досягати 40% від витрат на формування і зберігання запасів.

В умовах відокремлення функцій виробництва продукту і функцій його звернення в самостійні сфери діяльності витрати виробництва і витрати обігу розподіляються між виробничими підприємствами, з одного боку, і підприємствами, що здійснюють логістичні операції над продуктом, його реалізацію споживачам, - з іншого. Па практиці підприємства сфери матеріального виробництва, крім виробничої діяльності, можуть виконувати і деякі функції звернення, а підприємства сфери обігу, окрім власне реалізації продукції, можуть здійснювати деякі функції, що є продовженням виробничої діяльності. У грошовій формі витрати виробництва виступають як собівартість продукції.

Зміст поняття "логістичні витрати" змінювалося протягом попередніх 60 років. Одночасно з еволюцією концепції логістики йде процес розробки методичних основ калькуляції логістичних витрат. Проблема тут, насамперед, полягає у виявленні структури собівартості продукції та послуг.

Спочатку до логістичних витратам відносили сукупність витрат на операції з переміщення товарів (витрати на транспортування, складування, обробку замовлень і т.д.). Потім логістичні витрати стали розглядатися як оптимізація витрат на переміщення готової продукції, включаючи її зберігання і утримання запасів, упаковку і підтримуючу діяльність (запасні частини, післяпродажний сервіс).

У зв'язку з інтеграцією логістичних функцій багато компаній у своїй логістичної діяльності взяли на озброєння концепцію "повних витрат розподілу". До їх складу включили витрати по забезпеченню виробництва матеріальними ресурсами, пояснюючи це тим, що рішення, що відносяться до рівня обслуговування, істотно впливають на розмір товарно-матеріальних запасів, які необхідно, тому включити в систему логістики.

Аналіз співвідношення витрат, пов'язаних, з одного боку, з матеріально-технічним забезпеченням виробництва, а з іншого - з розподілом готової продукції різних галузей промисловості, показав, що, другі можуть бути в два-три рази більше перших.

Надалі відбулася відмова від ізольованого розгляду заходів по раціоналізації сфери обігу і виробництва, і в комерційну практику фірм став впроваджуватися метод сумарних витрат. Іншими словами, став проводитися аналіз загальної величини витрат, що отримав назву "принцип одного парасольки".

Комплексний підхід до розвитку логістики змінив концепцію трактування її витрат. Облік витрат став здійснюватися не за функціональним принципом, а з орієнтацією на кінцевий результат, коли спочатку визначаються обсяг і характер роботи ЛЗ, а потім витрати, пов'язані з її виконанням. У цих умовах отримав розвиток новий підхід до обчислення витрат, що полягав у розробці "місій", тобто визначенні цілей, які повинні бути досягнуті ЛЗ в рамках певної ситуації "продукт - ринок". Місія може бути визначена з погляду типу обслуговується ринку, виду продукції та обмежень але обслуговуванню і витратам.

В даний час відповідно до впровадженням поняття "місія" одним з базових принципів обліку логістичних витрат стала вимога обов'язкового відображення матеріальних потоків, які перетинають традиційні функціональні межі, що виникають при виконанні окремих операцій, тому витрати з обслуговування споживачів на ринку повинні бути ідентифіковані. Це дає можливість здійснити роздільний аналіз витрат і доходів за типами споживачів і сегментам ринку або каналам розподілу. Така система обліку витрат дозволяє визначати загальні витрати па логістику відповідно до її цілями, а з іншого - як суму витрат, пов'язаних з виконанням традиційних функцій логістики.

Логістичні витрати в масштабі окремо взятому бізнес-структури зазвичай обчислюються у відсотках від суми продажів, у вартісному вираженні в розрахунку на одиницю маси сировини, матеріалів, готової продукції та ін., У відсотках від вартості чистої продукції; а в загальнонаціональному масштабі - у відсотках від валового національного продукту.

Логістичні витрати в практичній діяльності виступають як інструмент управління. Визначення складу логістичних витрат і аналіз витрат сприяють прийняттю економічно обґрунтованих господарських рішень на всіх рівнях управління. Рівень логістичних витрат впливає на економічне становище підприємства і його конкурентоспроможність. Зниження логістичних витрат, зростання на цій основі прибутку підвищує фінансові можливості підприємства, розширює його господарську самостійність. У комерційній практиці економічно розвинутих країн облік логістичних витрат інтегрований з їхнім нормуванням, плануванням і аналізом в єдину інформаційну систему, що дозволяє оперативно виявляти та усувати порушення в процесі логістичної діяльності. При цьому вирішуються питання про вигідність для підприємства закупівлі тієї чи іншої продукції, виробництва в тому чи іншому місці, використання тих чи інших каналів збуту.

Класифікація логістичних витрат за однією ознакою або кількома ознаками одночасно може здійснюватися і в методичних цілях - для роз'яснення їх істоти, і в практичних - для організації обліку та аналізу логістичних витрат, а також для калькулювання собівартості. У табл. 6.1 наведено класифікацію логістичних витрат, необхідна власне для цілей логістичного менеджменту.

Таблиця 6.1 Класифікація логістичних витрат

Класифікаційна ознака

Види логістичних витрат

За функціональною ознакою

Витрати постачання:

 • - Закупівель;
 • - Транспортні;
 • - На утримання складських приміщень і обладнання;
 • - Зберігання;
 • - Вантажопереробки;
 • - Адміністративно-управлінські. Виробничі витрати:

управління виробничими процедурами;

 • - Внутрішньозаводського переміщення;
 • - Управління запасами незавершеного виробництва;
 • - Контролю;
 • - Вантажопереробки;
 • - Адміністративно-управлінські. Збутові витрати:
 • - Управління процедурами замовлень;
 • - Транспортні;
 • - Управління запасами готової продукції;
 • - Змісту складського господарства;
 • - Повернення готової продукції

З операційного ознакою

Витрати оформлення замовлення витрати виготовлення продукту витрати вантажно-розвантажувальних робіт Транспортні витрати

За видами витрат

Матеріальні витрати:

 • - амортизаційні відрахування;
 • - Матеріали, паливо, енергія;
 • - Сторонні матеріальні послуги;
 • - оплата праці. Нематеріальні витрати:
 • - Послуги;

залучення стороннього капіталу;

- Грошові виплати у вигляді податків і платежів.

Інші витрати

За місцем виникнення

Відділ постачання Відділ збуту

Виробничі підрозділи Транспортні підрозділи Склади

По можливості віднесення на носії

Витрати на виріб витрати па замовлення витрати на операцію

За динамікою потокового процесу

Постійні витрати

За періодичністю вкладень

Поточні витрати Одноразові витрати

По основних компонентах логістичних процесів

Витрати на фізичне просування

матеріального потоку

Витрати на супутні процеси

По відношенню

до виробничого

процесу

Виробничі витрати Невиробничі витрати

За ступенем агрегування

Загальні витрати

Витрати на одиницю логістичного процесу

За відображенню в звітності

Явні витрати Неявні витрати

За ступенем регульованості

Повністю регульовані витрати Частково регульовані витрати Слабо регульовані витрати

За частотою виникнення

Регулярні витрати Разові витрати

По можливості охоплення планом

Заплановані витрати Неплановані витрати

По можливості впливу на управлінські рішення

Релевантні Нерелевантні

За економічним змістом

Прямі витрати:

 • - На використання виробничих факторів і оплату праці;
 • - Фінансові витрати. Форс-мажорні витрати

Витрати усушенной вигоди

За способом отримання даних логістичні витрати діляться на фактичні, нормальні, планові.

Фактичні логістичні витрати - витрати, дійсно припадають на дану логістичну операцію або даний об'єкт в аналізованому періоді при фактичному обсязі виконуваних дій. Нормальні логістичні витрати - середні витрати, що припадають на дану логістичну операцію або даний об'єкт в аналізованому періоді при фактичному обсязі виконуваних дій. Планові логістичні витрати - витрати, розраховані для певної логістичної операції або певного об'єкта в певний період при запланованій програмі робіт і заданої технології.

За способом віднесення до логістичних процесів логістичні витрати діляться на прямі і непрямі.

Прямі логістичні витрати можуть бути безпосередньо віднесені на логістичну операцію або продукт, послугу, замовлення або інший конкретний носій. Непрямі логістичні витрати можуть бути безпосередньо віднесені на логістичну операцію або продукт, послугу, замовлення або інший конкретний носій тільки за допомогою виконання допоміжних розрахунків.

Дуже важливими для практичного використання є угруповання витрат за економічними елементами і статтями калькуляції.

Угруповання за елементами дозволяють виділити економічно однорідні види логістичних витрат. Склад і зміст елементів витрат може в методичному плані визначатися Положенням про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, врахованих при оподаткування прибутку, затвердженим постановою Уряду РФ від 05.08.1992 № 552.

Угруповання по калькуляційних статтях пов'язана з організаційно-технічними особливостями системи обслуговування. В даний час така угруповання витрат зберігає своє значення під внутрішньовиробничого управлінні, в організації контролю витрат на всіх стадіях процесу виконання замовлень споживачів.

Істотна відмінність угрупування витрат за статтями калькуляції від угрупування за економічними елементами криється в наявності статей, які об'єднують елементи за своїм економічним змістом, принципом призначення (основні витрати та витрати з обслуговування та управління), способом розподілу їх між окремими видами обслуговування (прямі і непрямі) і залежать від обсягу обслуговування (умовно-постійні та змінні).

За характером опису економічного обороту виділяють трансформаційні і трансакційні витрати.

Трансформаційні витрати - це витрати економічного обороту, обумовлені натуральними характеристиками, насамперед витратами безпосередньо виробничого процесу. Трансакційні витрати - витрати економічного обороту, обумовлені соціальною природою, тобто тими відносинами між людьми, які склалися з приводу даного об'єкта, а в кінцевому підсумку - тими інституціями, які структурують ці відносини. Трансакційні витрати пов'язані з певними діями в процесі підготовки, укладення і виконання угоди, а саме: пошуком інформації, веденням переговорів, укладанням договорів, захистом прав власності та іншими.

В якості класифікаційної ознаки трансакційних витрат часто використовується час їх виникнення: виділяють передконтрактні, контрактні та постконтрактний трансакційні витрати.

Передконтрактні трансакційні витрати - витрати, що виникають до того, як вибрано контрагента, з яким буде вчинятися правочин. Контрактні трансакційні витрати - витрати, які виникають під час оформлення угоди. Постконтрактний трансакційні витрати - витрати, що виникають, коли контракт вступить в дію.

Проблема обліку трансакційних витрат стає особливо актуальною, коли організаційні труднощі набувають значення, порівнянне з технологічними обмеженнями. Матеріальною передумовою для цього, зокрема, служить поступове витіснення людини з безпосереднього участі у виробничому процесі.

Витрати також ділять на експліцитні і імпліцитні.

Експліцитні витрати - це витрати, які приймають або можуть прийняти форму грошових платежів постачальникам ресурсів, тобто вони відображаються або можуть бути відображені па бухгалтерських рахунках підприємств, оскільки господарюючий суб'єкт сам дасть їм оцінку, зробивши платіж на адресу постачальників ресурсів.

Імпліцитні витрати - це неявні витрати, суб'єкт економічних відносин явно не оплачує, і тому статистично врахувати їх дуже складно, і якщо можливо, то непрямим чином. Імпліцитні витрати виступають витрати всіляких ресурсів, що належать підприємству. Оточити їх можливо, наприклад, шляхом зіставлення платежів за користування аналогічними ресурсами, які здійснюють інші учасники ринкових відносин.

У сучасній економічній практиці існує розподіл витрат на ефективні та реальні.

Ефективні витрати - витрати, пов'язані з найбільш ефективною сукупністю угод при здійсненні даного виду діяльності при даній системі суспільних інститутів. Реальні витрати - витрати, пов'язані з фактично має місце сукупністю угод.

Величина відхилення реальних витрат від ефективних показує, наскільки ефективно суспільство використовує встановлені економічні зв'язки та інститути. Відхилення реальних витрат від ефективних обумовлено, з одного боку, асиметрією інформації, що циркулює між економічними агентами, а з іншого - можливістю отримання окремим економічним агентом більшого виграшу в тому випадку, коли він відмовиться дотримуватися встановлених правил і норми.

У науковій літературі також виділяються альтернативні, безповоротні і диференціальні витрати.

Альтернативні витрати - це витрати невикористаних можливостей. Вони відображають упущену вигоду, коли вибір однієї дії виключає вибір іншого дії. Неповоротні витрати - це витрати, які зроблені в минулому. Диференціальні витрати - це величина, на яку відрізняються витрати при розгляді двох альтернативних рішень.

Планування та облік логістичних витрат відповідно до таких класифікаціями дасть можливість оцінити їхню абсолютну величину, вирішувати завдання по обгрунтованості збільшення або зменшення величини цих витрат, визначати напрями їх найбільш ефективного використання, аналізувати й удосконалювати їх структуру.

Укрупнений аналіз структури логістичних витрат здійснюється за такими групами витрат: на закупівлю, виробництво і збут продукції.

Витрати на закупівлю продукції включають витрати з придбання сировини і матеріалів, тобто їх вартість, витрати з оформлення замовлення, транспортні витрати, витрати на зберігання виробничих запасів, витрати на вкладений капітал.

Витрати па виробництво продукції включають витрати на приймання сировини і матеріалів, оформлення замовлення на виробництво продукції, внутрипроизводственную транспортування продукції, зберігання продукції незавершеного виробництва, а також витрати від заморожування фінансових коштів.

Витрати на збут продукції включають витрати на зберігання запасів готової продукції, оформлення замовлення (упаковку, сортування, маркування та інші операції), продаж, транспортування готової продукції, а також витрати на вкладений капітал.

Подальший аналіз витрат по окремих статтях дозволяє диференціювати оперативну та фінансову відповідальність співробітників підрозділів підприємств.

Склад логістичних витрат залежить від наступних факторів:

 • - Специфіка підприємства;
 • - Масштаб діяльності підприємства;
 • - Вид транспорту, що використовується в основній діяльності;
 • - Наявність транспортних засобів у власності або в оренді;
 • - Вид, маса і розмір перевезеного вантажу;
 • - Тара перевезеного вантажу;
 • - Маршрут і вид повідомлення: міжнародні, міжміські або міські перевезення;
 • - Відстань перевезення;
 • - Організація складування: наявність власного складу, оренда місця на складі та ін .;
 • - Способи вантаження і вивантаження, використовувані в основній діяльності;
 • - Податки;
 • - Митні правила і т.д.

Комплексний характер і складність визначення логістичних витрат обумовлені впливом великої кількості факторів як зовнішньої, так і внутрішнього середовища підприємства.

Систему факторів, що впливають на формування логістичних витрат, можна представити в наступному вигляді:

 • 1) позитивні та негативні;
 • 2) внутрішні і зовнішні;
 • 3) керовані і некеровані;
 • 4) поелементні і комплексні;
 • 5) організаційно-економічні та організаційно-технічні;
 • 6) інтенсивні та екстенсивні;
 • 7) структурні та управлінські.

Вплив фактора на логістичні витрати може бути як позитивним, так і негативним. Якщо в результаті впливу того чи іншого фактора рівень логістичних витрат підвищується, то його вплив визнається негативним. Якщо ж витрати знижуються під впливом будь-якого фактора, то його вплив визнається позитивним.

Зростання значення фактору може впливати як на збільшення, так і на зниження величини логістичних витрат. У табл. 6.2 представлені основні фактори, що впливають на величину логістичних витрат. Фактори, із зростанням яких величина витрат зменшується, виділені курсивом.

Різноманітність і велика кількість факторів, що впливають на логістичні витрати, свідчать про те, що при управлінні ними необхідне введення цілісної системи вимірювань і оцінки ситуації але безлічі параметрів, а не тільки розмірів витрат.

Таблиця 6.2. Фактори, що впливають на формування логістичних витрат

Логістичні функції та операції

Фактори формування логістичних витрат

Кількісні фактори

Якісні фактори

Надходження, обробка і оформлення замовлення

Величина та інші умови замовлення Кількість замовлень Частка витрат на одне замовлення

Масштаб застосування сучасних інформаційних технологій

Логістичні функції та операції

Фактори формування логістичних витрат

Кількісні фактори

Якісні фактори

Планування виробництва

Зміна обсягів господарської діяльність

Матеріаломісткість продукції

Вимоги до якості продукції

Концентрація, спеціалізація, координація та інтеграція Інноваційні технологи і

Закупівля і постачання продукції

Розмір і частота замовлення

Виробнича програма

Графік запуску-випуску продукції

Ціни на сировину і матеріали, ефект масштабу в закупівлях

Обмеженість власного і позикового капіталу

Кредитно-грошова і податкова політика

Методи поставки та обслуговування Діапазон ділової активності і фінансове становище підприємства

Складування і зберігання продукції

Розмір замовлення Складські площі Рівень і стан запасів

Рівень обладнання складів

Оборотність оборотних коштів

Використання сучасних концепцій управління

Збут продукції

Територія зовнішніх і внутрішніх ринків Сезонні коливання потреби у продукції Темпи інфляції

Конкурентоспроможність підприємства на ринку Концентрація споживачів

Діяльність підприємств-конкурентів Прогноз кон'юнктури ринку

Доставка

продукції

споживачеві

Характер вантажів

Тарифні ставки транспортування, знижки Маршрутизація перевезень

Вимоги до умов

транспортування

Завантаженість

і збалансованість

поїздок

Аналіз структури логістичних витрат в розвинених країнах показує, що найбільшу частку в них займають витрати на управління запасами (20-40%), транспортні витрати (15-35%), витрати на адміністративно-управлінські функції (9-14%). В останнє десятиліття помітне зростання логістичних витрат багатьох компаній на такі комплексні логістичні функції, як транспортування, обробка замовлень, інформаційно-комп'ютерна підтримка, логістичне адміністрування. За кордоном аналіз логістичних витрат зазвичай проводиться у відсотковому відношенні до ІПН (для країни в цілому) або до обсягу продажів готової продукції підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >