ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБЛАСТІ ЛОГІСТИКИ

Співвідношення функціональних областей в розрізі ключових факторів корпоративної логістики. Характеристика основних функціональних областей і функцій логістики

При розгляді та класифікації Л С ми стикалися з безліччю різних визначень в поєднанні з підметом "логістика". Як категорії одного порядку часто перераховуються комерційна і збутова, виробнича та інформаційна, закупівельна і транспортна логістики. Якщо ж та чи інша логістика ідентифікується з потоками, то різноманіття ЛЗ стає явно надмірною.

Нагадаємо, що поділ ЛЗ носить суто методичний характер, в цілому ж існує тільки одна логістика, що розуміється як підприємницьке світогляд і етап розвитку економіки, а в прагматичному плані - як наука і практична діяльність, спрямована на оптимізацію способів і методів взаємодії фірми з се постачальниками і одержувачами продукції в конкурентному ринковому середовищі.

Різноманіття і недостатньо чітка детермінація не дозволяють трактувати типологію ЛЗ як повне і однозначне відображення системи. Однак, незважаючи на те що практично неможливо зустріти дві ідентичні ЛЗ, якийсь незмінний "архетип" в них все ж таки присутня. У наших цілях виберемо морфологічну форму типології. Що стосується способу побудови типологічного дослідження, то на сьогоднішній день буде скрутно скласти ідеальну модель як підприємницької фірми, так і її ЛЗ. Тому ми віддамо перевагу емпіричну, а не теоретичну типологію і, з тих же міркувань, структурний характер типології.

Таким чином, паші типологічне вивчення логістики носитиме емпірико-морфологічний, структурний характер. Назвемо таку типологію логістики функціональної, так як в основу структуризації буде покладено характер етапу відтворювального циклу.

Як уже зазначалося вище, логістика як технологія являє собою сукупність логістичних операцій, об'єктом докладання яких є логістичний потік.

Відповідно до цього на функціональних етапах постачання, виробництва і збуту ми отримаємо специфічні безлічі логістичних операцій, які утворюють певні сукупності технологій; ці функціональні логістики залежно від етапу назвемо: заготівельна (закупівельна), внутрипроизводственная і розподільна логістики (логістика розподілу і збуту).

Другим критерієм типологізації будуть ресурси, проте об'єднання їх по групах зробимо не з точки зору загальноекономічної теорії, а виходячи зі складових логістичного потоку. Таким чином, ресурсна логістика буде представлена такими складовими, як матеріальна (транспортно-складська), інформаційна, фінансова і кадрова логістики.

І нарешті, третім критерієм типологізації логістики виберемо сферу її застосування у підприємницькій діяльності. Підприємництво являє собою ініціативну самостійну діяльність громадян та їх об'єднань, яка здійснюється на свій ризик і під свою майнову відповідальність, спрямовану на отримання прибутку. Так як найбільш широко поширеними видами бізнесу виступають виробниче підприємництво, комерція і фінансове підприємництво, то і типологія бізнес-логістики виділятиме виробничу логістику, комерційну логістику і логістику фінансів.

Типологія логістики в аспекті підприємницької спеціалізації є, на нашу думку, найменш спірною і суперечливою. Очевидно, головним критерієм появи тієї чи іншої бізнес-логістики є техніко-економічна доцільність виокремлення її з більш великого масиву.

У світовій практиці найбільш поширене підрозділ національних економік на два сектори:

 • 1) виробничий, що складається з обробної промисловості, будівництва, добувної промисловості та сільського господарства;
 • 2) сфера послуг, що включає оптову та роздрібну торгівлю, банки і страхування, транспорт, комунальні та інші послуги.

Прийнявши такий поділ економіки до відома, ми не можемо не відзначити сприйнятливість об'єктів зазначеної класифікації лише до макроекономічного регулювання, що не може стати в нагоді при нашому логістичному підході.

Більш звичною і ближчою до наших цілей є використовувана у вітчизняній літературі галузева структура економіки. Як відомо, галузь являє собою частину економіки, сферу підприємницької, виробничо-економічної діяльності, в яку входять господарюючі суб'єкти, які мають єдністю виконуваних функцій, видів і призначення продукції, що випускається, застосовуваних технологічних процесів. Різноманітне поєднання і специфічне прояв класифікаційних ознак (цільова функція, вид продукції, технологія) не дозволяють детермінувати галузі і вхідні в них фірми однозначним чином, внаслідок чого склад суб'єктів господарювання та видів діяльності, що включаються в певну галузь, досить мобільний і не є канонічним.

Радянська економічна наука в структурі економіки виділяла галузі матеріального виробництва і нематеріальну сферу. Термін "невиробнича сфера", на нашу думку, невдалий, і не стільки семантично, скільки змістовно. Невиробнича сфера спочатку розглядалася як сфера тільки споживаюча, нічого не створює, тому залишковий принцип її фінансування був ніби об'єктивно зумовлений.

Однак у цій сфері не тільки виробляється духовний та інтелектуальний продукт, а й, що найважливіше, виробляється і відтворюється найбільш важлива ресурсна складова сучасної економіки, найбільш ефективний і перспективний для інвестицій людський фактор. Тому зникнення терміну "невиробнича сфера" носить не формальний, а принциповий характер.

В даний час в галузевій структурі російської економіки виділяють дві основні групи:

 • 1) матеріальне виробництво: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт, зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення;
 • 2) соціально-культурна сфера: культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування.

Зрозуміло, кожна з перерахованих галузей являє собою далеко неоднорідне формування. Так, промисловість поділяють па видобувну (вугільна, нафтова, газова, гірничорудна), переробну (металургійна, хімічна, нафтохімічна, енергетична, харчова), машинобудівну (верстатобудування, автомобілебудування, сільськогосподарське машинобудування, суднобудування, авіабудування, приладобудування тощо), легку. Будівництво буває промислове, житлове, транспортне та ін. Та й у галузях соціально-культурної сфери розвинена спеціалізація: так, наприклад, зовсім різні з точки зору прогнозування розвитку, фінансування, управління загальне, вищу і середню спеціальну освіту.

Слід зауважити, що при структуризації економіки галузь може мати три значення:

 • 1) сукупність всіх виробництв одного продукту;
 • 2) господарська галузь - сукупність господарюючих суб'єктів, на яких виробництво галузевого продукту становить більшу частину їх випуску;
 • 3) адміністративна галузь - сукупність підприємств, що знаходяться у віданні одного адміністративного органу управління.

У логістиці найбільший інтерес викликають два перших значення.

Наведена класифікація галузей досить докладна і, все-таки, на нашу думку, вона не годиться для типології бізнес-логістики. Тому ми пропонуємо підприємництво і бізнес в даному випадку розуміти як синоніми і визначати як самостійну, ініціативну діяльність громадян та їх об'єднань (господарюючих суб'єктів), яка здійснюється на свій страх і ризик і під свою майнову відповідальність, спрямовану на отримання прибутку. Схема будь-якої підприємницької діяльності зводиться до придбання за рахунок первісного капіталу необхідних факторів виробництва, перетворення їх у товар і його реалізація з отриманням певної виручки.

Пов'язуючи підприємницький процес з типовими фазами відтворювального циклу (виробництво, обмін, розподіл, споживання), можна виділити типові види підприємницької діяльності, які ми і покладемо в основу типології бізнес-логістики:

 • - Виробництво (виготовлення і споживання товарів і послуг);
 • - Комерція (обмін, розподіл і споживання товарів і послуг);
 • - Фінанси (звернення і обмін вартостей). Виробниче підприємництво являє собою діяльність, в умовах якої безпосереднім чином здійснюється виробництво продукції, товарів, робіт, послуг, інформації, духовних цінностей, які підлягають наступної реалізації споживачам. Результатом виробничо-підприємницької акції та відповідної їй угоди є реалізація товару з отриманням за нього грошової виручки. Фінансова ефективність (рентабельність) виробничо-підприємницької діяльності оцінюється відношенням чистого прибутку до повним витратам виробництва (собівартість продукції).

Застосування логістичного підходу до сфери виробничого підприємництва породжує виробничу логістику, яка в залежності від специфіки господарюючого суб'єкта може проявлятися у вигляді промислової, будівельної логістики, логістики транспорту.

Комерційне підприємництво характеризується тим, що певну роль у ньому грають товарно-грошові, торгово-обмінні операції. Комерція являє собою процес організаційно-технічного та соціально-економічної взаємодії суб'єктів ринку з приводу розподілу і організації обміну товарно-матеріальних цінностей та послуг на еквівалентній основі.

Хоча загальна схема комерції в чому аналогічна схемі виробничо-підприємницької діяльності, їй властиві і серйозні відмінності: відсутня необхідність забезпечення виробничими ресурсами, пов'язаними з випуском продукції; придбані комерсантом матеріальні ресурси купуються їм у вигляді готового товару, що потім реалізується споживачу. Ці особливості впливають на специфіку логістики даного виду підприємництва, вже отримала стійке найменування "комерційна логістика".

Комерційна логістика - широка і ємна категорія. При необхідності окремі її елементи можуть складатися в торговельну логістику, в якій найбільш виразно відіб'ються такі специфічні функції торгівлі, як напрям товарного потоку від виробника до споживача; зберігання запасів, необхідних для своєчасного забезпечення поставок покупцям при змінюваному попиті; перекривання тимчасового розриву між виробництвом і споживанням.

Важливе місце в сфері комерції займають товарні біржі - спеціалізовані недержавні установи для проведення торгових операцій з укладання угод про великомасштабну купівлі-продажу матеріально-речових товарів масового попиту, продаються по стандартах і зразкам. Основний предмет угод па товарній біржі - представлені на ній товари та контракти на купівлю-продаж товарів. Такі функції товарних бірж, як впорядкування торгівлі товарами, надання посередницьких послуг при укладанні угод, регулювання процесу торгу між продавцями і покупцями товару, інформування про ціни на біржові товари, в перспективі можуть затребувати виділення з комерційної логістики в самостійну науку і сферу діяльності біржової логістики.

Фінанси (фінансово-кредитна підприємництво) характеризуються тим, що об'єктом купівлі-продажу є специфічний товар - гроші, валюта, цінні папери, які не тільки опосередковує товарообмінні операції, але і служать основним об'єктом товарно-грошових відносин, перетворюючи їх на грошово-грошові та валютно-грошові. Основними суб'єктами фінансового підприємництва виступають банки і фондові біржі.

Банки - спеціалізовані підприємницькі організації, що займаються акумуляцією грошових коштів, що надають кредити, здійснюють грошові розрахунки, що випускають в обіг грошові знаки, які проводять операції з цінними паперами, які надають різні економічні послуги.

Фондові біржі - основний інструмент ринку цінних паперів, регулюючий і контролюючий їх купівлю-продаж. Вони функціонують на аукціонній основі, що дозволяє їм оперативно регулювати попит і пропозицію на цінні папери і формувати їх ринковий курс. На відміну від продажу ланцюгових паперів їх емітентами на первинному ринку, фондові біржі утворюють і обслуговують вторинний ринок цінних паперів, на якому обертаються раніше випущені папери.

Враховуючи вищевказану специфіку банків і фондових бірж, можна стверджувати, що формується в даний час логістика фінансів в перспективі розділиться на банківську і фондову логістику. Слід нагадати, що типологія логістики досить різноманітна, а ми проводили типологізацію лише за трьома ознаками: функціональним, ресурсним і галузевому. Результати типологічних розробок представлені на рис. 7.1.

Типологія логістики

Рис. 7.1. Типологія логістики

На рис. 7.1 зображено все різноманіття логістики як сучасної ринкової концепції, комплексного підходу, фактора конкурентоспроможності, науки, практичної діяльності, функціонального менеджменту, тобто сукупності алгоритмів і технологій, що дозволяють реалізувати логістичний підхід в економіці.

По осі абсцис (функціональний аспект) ми бачимо набір логістичних операцій і технологій, необхідних для роботи з усіма видами ресурсів, у всіх галузях підприємництва па постачальницької, виробничої і збутової стадіях відтворювального процесу.

Вісь ординат (ресурсний аспект) демонструє сукупність логістичних операцій і технологій, вживаних па всіх стадіях відтворювального процесу, всіх підприємницьких галузей стосовно до матеріальної, фінансової, інформаційної, кадрової складовим ресурсного потенціалу фірми.

Аппликата (галузевий аспект) надає кожному виду підприємницької діяльності необхідні алгоритми і технології для реалізації логістичного підходу на всіх стадіях відтворювального циклу з усіма ресурсними складовими.

Далі ми зупинимося на питанні формалізації, формування загальних підходів моделювання типології логістики.

Логістика як сукупність алгоритмів і технологій сама є логістичним освітою, існуючим і розглядаються в просторовій системі координат, що відображають основні напрямки і утворюють головні складові логістичної діяльності. У свою чергу, кожна основна складова логістичної діяльності характеризується сукупністю елементів, оцінки яких відображають їх відповідність певній системі відтворювальних організаційно-економічних технологій, і тим самим - розглянутої логістичної технології.

Позначимо розмірність функціонального виміру логістики як F, ресурсного виміру - R, галузевого виміру - S (від англ. Sectoral - галузевої). Тоді відповідно:

F- безліч функціональних видів відтворювального процесу організаційно-економічної діяльності;

R - безліч видів ресурсів, що використовуються господарюючими суб'єктами;

5 - безліч галузевих форм підприємницької діяльності.

Кожен окремий елемент вищевказаних множин характеризується конкретним станом і способом існування в залежності від специфіки застосовуваної нами класифікації:

F- функція відтворювального процесу;

Я - ресурсні складові підприємницької фірми;

5 - галузь підприємницької діяльності.

Кожен окремий елемент вищевказаних множин характеризується конкретним станом, що аналітично можна представити як

де £ "сн - матеріально-технічне забезпечення (постачання) фірми; Рпр - безпосередньо виробничий

процес; ^ сб - збут готової продукції та послуг. Аналогічним чином:

де /? м - матеріальні ресурси фірми; /? н - інформація; ЛфІН - фінансові ресурси фірми; - Кадри;

де 5м - виробниче підприємництво; 5ком -коммерція; 5фш | - фінансове підприємництво.

Відповідно з конкретним видом підприємницької діяльності для кожного господарюючого суб'єкта розмірність галузевого вимірювання змінюється дискретно від 0 до 1:

 • 5 ^ = 1; 5К0М = 0; 5фІН = 0 - для чисто підприємницької структури;
 • 5 = 0; 5 ом = 1; 5 = 0 - для комерційної фірми; 5П = 0; л ^ ом = 0; 5ф1 | М = 1 - для фінансової установи.

Логістика як функція цілепокладання, а також як стратегія ринкової поведінки і як функціональний менеджмент характерна для будь-якого виду підприємницької діяльності:

де Ьй - бізнес-логістика; іпр - виробнича логістика; Асом - комерційна логістика; Ь, т - логістика фінансів.

Будь-який вид підприємницької діяльності спочатку передбачає всі етапи відтворювального циклу (постачання, виробництво, збут), а тому кожна відповідна виду підприємництва логістика включає в себе відповідні етапам відтворювального циклу прояви функціональної логістики:

де £ Фуї - функціональна логістика; Ь9 - заготівельна логістика; Ьаі - внутрішньовиробничих логістика; I - розподільна логістика.

При цьому слід зауважити, що відповідно з конкретним видом підприємницької діяльності для конкретної фірми розмірність їхнього функціонального виміру змінюється від нуля до одиниці і може приймати будь-яке значення на цьому інтервалі:

Якщо виробнича логістика є функціональний симбіоз всіх складових Ьір = {13; Ьвн; £ РЬ то комерційну логістику в "чистому" вигляді можна трактувати як заготівельно-розподільну логістику:

У загальному вигляді будь-який різновид підприємництва має справу з необхідними для нього ресурсами {Щ. Сукупність ресурсів у своєму русі (розвитку) становить логістичний потік, з яким і доводиться працювати в кожній із логістик. На відміну від галузевої та функціональної компонент оцінка елементів ресурсної складової практично ніколи не набуває нульового значення, і ресурсної координаті Л = {1? М; /? і; Д.ін; Я} ставиться у відповідність ресурсна логістика:

де Ьр - ресурсна логістика; £ м - матеріальна логістика; £ і - інформаційна логістика; Ь ^ нп - фінансова логістика; іклл - кадрова логістика.

Зрозуміло, дана типологія не є закінченою схемою. У міру розвитку ринкових відносин, розширення сфери компетенції логістики будуть з'являтися нові типи і різновиди логістики, однак цей процес не може бути декларовано адміністративно, він буде затребуваний ходом соціально-економічного розвитку та характером функціонування економічної системи.

На нашу думку, функціональний підхід до типології логістики виявиться продуктивним, якщо ми за основу візьмемо стадії відтворювального процесу. Як відомо, господарські зв'язки як спосіб взаємодії з приводу обміну цінностями розглядаються в єдності їх економічного змісту і правової форми. В умовах ринку принциповими критеріями, що визначають вибір і здійснення господарських зв'язків, суб'єктами загальної системи створення цінностей є економічні критерії, орієнтація на які обумовлена правовими умовами економічного середовища ділової активності її суб'єктів. У загальному випадку господарські зв'язки являють собою спосіб взаємодії між суб'єктами та виражають економічні відносини суб'єктів з приводу обміну цінностями в загальному процесі їх створення в умовах певної правової середовища.

Як відомо, обмін цінностями передбачає наявність двох принципових сторін: суб'єкта-постачальника (продавця) і суб'єкта-одержувача (покупця). Обидві сторони розглядаються як економічно самостійні, відособлені господарюючі суб'єкти, взаємодія яких здійснюється на умовах взаємної зацікавленості і взаємної вигоди. Економічна суть господарських зв'язків між суб'єктами різних сторін обміну цінностями в загальному процесі їх створення полягає в обміні різними (з погляду суб'єктів) цінностями, в результаті чого кожна із сторін набуває більшу цінність, ніж віддає. Це і пояснює сам факт здійснення господарських зв'язків і обумовлює як їх загальну ефективність, так і порівняльну ефективність їх окремих організаційно-правових форм.

Суб'єктами господарських зв'язків виступають як фірми-виробники, так і комерційні фірми, які забезпечують рух товарно-матеріальних цінностей від суб'єктів-виготовлювачів до суб'єктів-споживачам і по відношенню і до тих, і до інших є посередниками.

По відношенню до об'єкта господарських зв'язків розрізняють дві категорії суб'єктів:

 • 1) мають правом власності на товар: повним - у складі всіх трьох повноважень власника (володіння, користування, розпорядження) і частковим - у складі будь-якої частини зазначених повноважень;
 • 2) не мають в своєму розпорядженні правом власності на товар.

У відповідності зі ст. 132, 136, 209 та п. 3 ст. 213 Цивільного кодексу РФ повним правом власності на виготовлений товар (продукцію) володіють фірми-виготовлювачі. Таким же розміром правомочностей можуть володіти суб'єкти-посередники (постачальницько-збутові комерційні організації), що діють як постачальники щодо товарів (продукції), придбаних в результаті попередніх господарських зв'язків.

Не володіють правом власності суб'єкти-посередники і господарюючі фірми, які виступають в якості покупців.

У контексті господарських зв'язків володіння (В) можна визначити як фактичне володіння товаром, при цьому принципово важливим є та обставина, що законним власником може виступати не тільки повний власник, але і частковий - посередник (орендар, транспортувальник, хранитель і т.д.) . Користування (П) увазі споживання товару в залежності від його призначення: витрачання самого товару або витрачання нею ресурсу. Розпорядження (I ') трактується як- відчуження або передача товару в тимчасове володіння і користування іншому суб'єкту.

Якщо одержувачем є фірма-виробник, то її кінцевий стан як суб'єкта-отримувача, досягнуте в результаті попереднього варіанту господарських зв'язків (поставка матеріальних ресурсів) означає завершення процесу обігу товару і початок його споживання у виробничому процесі. У процесі виробництва товар А проходить переробку і змінює своє функціонально-економічний стан, перетворюючись на товар В, який і стає об'єктом подальших господарських зв'язків. Тепер уже об'єктом подальшого варіанта господарської зв'язку є результат переробки первинного товару, на підставі чого можна вважати, що початковий стан виробничого суб'єкта-постачальника обумовлюється його кінцевим станом, досягнутим в результаті попереднього варіанту господарського зв'язку, де він виступав як одержувач і навпаки. Варіанти господарських зв'язків на певних етапах відтворювального процесу представлені па рис. 7.2.

Варіанти господарських зв'язків в основних функціональних областях логістики (а) і стадії відтворювального процесу (б)

Рис. 7.2. Варіанти господарських зв'язків в основних функціональних областях логістики (а) і стадії відтворювального процесу (б)

Тут показані також стадії відтворювального процесу, на яких реалізуються цілком певні функції і па яких виконуються необхідні логістичні операції, що складаються в заготівельну, внутрипроизводственную і розподільну логістику.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >