ЛОГІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА СИСТЕМИ

Еволюція логістичних концепцій і систем в бізнесі

Зміст концепцій конкурентоспроможності фірм може бути істотно розширено, доповнено й взаимоувязано з основними етапами становлення логістики як науки і практичної діяльності. Ретроспективно це поєднання представлено в табл. 8.1.

Як видно, тільки починаючи з середини 1970-х рр. логістика поряд з функціональними алгоритмами стала виконувати целеполагающую функцію, а логістична політика, так само як виробнича, фінансова, кадрова та інші стала важливою складовою корпоративної стратегії фірми. При цьому кожен новий етап

Таблиця 8.1. Еволюція логістики в системі бізнесу

Часовий період

Концепція

Критерій (показник)

Основна функція

Основний ресурс

Сфера цілепокладання

Етап становлення логістики

Основний зміст

Початок XX в. - Кінець 1920-х рр.

Виробнича

Об'єм виробництва

Виробництво

Технічний

Організація

виробництва

Фрагмента-різація

З 1920-х до початку 1950-х рр.

Управління запасами і транспортними витратами у виробництві та дистрибуції товарів

1930-і рр.

Збутова

Об'єм продажу

Збут

Організаційний

Організація і управління збутом

Кінець 1940-середина 1950-х рр.

Продуктова

Якість продукції

Управління якістю

Технологічний

Економіка підприємства

Становлення (концептуалізації)

З середини 1950-х по 1970-і рр.

Зниження загальних витрат у системі розподілу за рахунок

управління матеріальними потоками, по функціональних областях

Кінець 1950 - початок 1970-х рр.

Ринкова

Споживчі властивості продукції

Вивчення попиту,

післяпродажне

обслуговування

Інформаційний

Маркетинг

1970-1980-і рр.

Ресурсна

Рентабельність виробництва

Виробниц-ного-коммер-чна функція

Управлінський

Логістика

Розвитку 1970-і рр.

Інтеграція складових функціонального менеджменту

підприємства

Інтеграції

З 1980-х до середини 1990-х рр.

Інтеграція логістики фірми і її партнерів в ланцюгу "закупівлі - виробництво - розподіл - продажу"

1990-і рр.

Координуюча

Ефективні господарські зв'язки

Госпо-ного-коммуни-катів функція

Інтегральний

Інтегральна логістика

Глобалізації

З середини 1990-х рр. по теперішній час

Формування глобальних

логістичних систем на мезо- та макрологіеті-

зації рівні

Початок XXI ст.

Глобальна

Транснаціоналізація господарюючих суб'єктів

Простран cтвeннo-

Координа-рующая функція

Системоутворюючий

Глобальна логістика

становлення логістики, як видно з табл. 8.1, випереджає відповідний період розвитку конкурентної політики фірми (що носить концептуальний характер), тобто є ініціатором його формування та розвитку, що підтверджує парадигмальний характер природи сучасної логістики.

Виходячи з нашого визначення про те, що "логістика -це теорія і практична діяльність планування, організації, функціонального управління і контролю процесів руху сукупності матеріальних, фінансових, трудових, правових та інформаційних потоків в системі ринкової економіки", основна концептуальна ідея логістики представляється як досягнення з найменшими можливими в даних умовах витратами максимальної пристосованості фірми до мінливих ринкової обстановці, розширення свого ринкового сегмента і отримання переваг перед конкурентами. При цьому сфера діяльність логістики не обмежується лише управлінням матеріальним потоком, а проявляється в різних формах. Під потоком ми розуміємо інтегрований логістичний потік, тобто систему матеріальних, інформаційних, фінансових і правових потоків, а під оптимізацією - пошук нових джерел підвищення конкурентоспроможності фірми: для зовнішнього потоку - в оптимізації господарських зв'язків, для внутрішнього потоку - в оптимізації оперативного управління сукупністю ресурсів фірми. Поділ на зовнішній і внутрішній потік використовується нами умовно, очевидно, що потік повинен розглядатися як єдине ціле, а господарські зв'язки входять у сукупні ресурси фірми (технічні, технологічні, просторово-організаційні, кадрові, фінансові, комунікаційні, інформаційні, організаційно-управлінські та організаційно -правові ресурси).

Ці матеріальні потоки знаходять своє організаційне втілення в конкретних технологіях і системах, характер яких зумовлюється обраними логістичними концепціями. Термін "логістична технологія" виник пізніше понять "принципи логістики" і "логістичні концепції та парадигми". Розгляд логістичних технологій як повноцінних логістичних категорій пов'язано перетворенням ряду логістичних прийомів, процедур і процесів в стандартні алгоритми, підтримувані стандартними ж інформаційно-програмними системами.

Таблиця 8.2. Основні логістичні технології

Основні логістичні технології

Логістична технологія являє собою стандартну систему алгоритмів виконання окремих логістичних функцій і процесів у приватній логістичної функції або логістичній системі в цілому на базі відповідного програмного забезпечення. Конкретна логістична технологія реалізує певну логістичну концепцію.

Логістичні технології засновані на використанні базових стандартних логістичних систем, підсистем і модулів, застосування яких направлено на вироблення оптимальних рішень в логістичних системах. Хронологічна послідовність розробки та впровадження логістичних технологій і базових логістичних алгоритмів представлена в табл. 8.2.

Відзначимо, що базові логістичні технології RP і JIT спочатку отримали відображення в логістичних системах групи MRP і Kaiban, а згодом були розвинені в логістичній технології LP. При об'єднанні ідеології логістичних технологій RP і J IT виникає завдання оптимізації рівнів і періодів створення буферних запасів, яке вирішується на практиці в основному за критерієм загальних витрат.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >