ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Цілі менеджменту, критерії оптимізації, обмеження

Перехід національної економіки України до ринкових відносин, що супроводжується значними структурними змінами, підвищенням значущості регіональної ланки економіки і рядом інших, у великій мірі піднімає значимість логістики як системи нових ефективних відносин у забезпеченні процесу виробництва необхідними ресурсами.

Організаційні форми і економічні методи логістичного управління рухом товарів, методи і засоби його інформаційного та кадрового забезпечення, технічні засоби управління покликані максимально скоротити сукупні витрати на всіх стадіях зберігання й пересування товарів. Відповідно до цього в логістиці як в сучасній парадигмі ресурсозберігаючого алгоритму підприємницької діяльності виділяють сукупність бізнес-активностей, спрямованих на прагматичну реалізацію логістичного підходу, іменовану "логістичний менеджмент".

Сучасна система менеджменту фірми являє собою композицію організаційної системи управління з функціонально-орієнтованими сферами діяльності (фінанси, інвестиції, виробництво, маркетинг, логістика, інновації, персонал тощо), об'єднаними стратегічними, тактичними та іншими цілями.

Особливість логістичного менеджменту: як по стратегічним, так і з тактичних (оперативним) цілям і завданням він пов'язаний з усіма функціональними областями менеджменту (інвестиційного, інноваційного, інформаційного, виробничого, фінансового, кадрового) в процесах управління закупівлями матеріальних ресурсів, виробництвом і збутом готової продукції .

Логістичний менеджмент в значній мірі впливає на стан фінансово-економічного та правового забезпечення форм взаємодії в ринкових умовах; і навпаки, виникають нові вимоги до комунікаційного забезпечення господарських зв'язків, до ринку транспортних послуг, організації та функціонування складського господарства, розвитку транспортних служб в посередницьких організаціях і на підприємствах. При цьому комплексно розглядаються, оцінюються і вибираються економічні способи доставки вантажів, застосовуються прогресивні комерційно-правові норми і правила, тарифи і перевізна документація.

Основна мета логістичного менеджменту полягає в адаптації виробничої або торговельної фірми до запитів споживачів, що означає гарантію швидкого виконання замовлень і точне дотримання термінів поставки. Ця мета конкретизується такими підцілі:

 • - Гарантія оптимальності руху потоку матеріалів і товарів, що забезпечує надійність поставок при мінімальних витратах та раціональне використання існуючих потужностей;
 • - Створення системи контролю, що розкриває нераціональні процеси і формуючої нові цілі фірми на основі зіставлення витрат і доходів (тобто аналізу витрат і результатів);
 • - Створення функціонально несуперечливої організаційної структури фірми.

Проблема формування інфраструктури товарного ринку є надзвичайно важливим і складним завданням. У розвинених країнах відтворення суспільного продукту обслуговується цілою системою ринків. В даний час в Росії немає нормальних базисних ринків (землі, праці, капіталів), ринок же товарів і послуг формується без активної участі держави, в умовах збереження монополізму, за відсутності конкурентного середовища у сфері як виробництва, так і товарного обігу.

Слід виділити і складності специфічного характеру, які істотно ускладнюють розвиток логістичної концепції в сучасній Росії.

 • 1. Складна загальноекономічна ситуація і соціальна напруженість не сприяють просуванню в російському бізнесі принципово нових для більшості підприємців, менеджерів, інженерно-технічних працівників логістичних ідей. Високий рівень монополізму в найважливіших галузях, фінансова нестійкість, відсутність відчутного зростання обсягів виробництва та рівня життя населення, негативна реструктуризація національної економіки і згортання реальних інвестицій в сукупності формують обстановку, несприятливу для впровадження і розвитку логістики в Росії.
 • 2. Тривалий час у вітчизняній економічній науці недооцінювалася роль сфери обігу на макрорівні та значення постачання і збуту продукції на мікрорівні, що й формує фундаментальну целеполагающую позицію в логістиці. Розвиток сфери обігу істотно відставало від виробничої сфери, вона фінансувалася за залишковим принципом, а керівний управлінський персонал хронічно недооцінював її роль. У підсумку сфера обігу характеризувалася уповільненим темпом просування товарів від виробника до споживачів, високим рівнем незадоволеного попиту, низькою надійністю і недостатнім рівнем якості обслуговування споживачів.
 • 3. В даний час Росія істотно відстає навіть від середнього світового рівня у розвитку інфраструктури економіки; основні негативні моменти полягають в наступному: відсутність обґрунтованої стратегії розвитку систем дистрибуції товарів в промисловості і торгівлі, недолік організованих товарних ринків на крупно- і середньооптові рівнях; недостатній рівень розвитку сучасних систем електронних комунікацій, електронних мереж, систем зв'язку та телекомунікацій; нерозвинена транспортна інфраструктура, насамперед, у галузі автомобільного транспорту; відсутність практично на всіх видах транспорту сучасних транспортних засобів, що відповідають світовим стандартам; високий рівень фізичного та морального зносу рухомого складу транспорту; низький рівень розвитку виробничо-технічної бази складського господарства; нестача сучасного технологічного обладнання з вантажопереробки; слабкий рівень механізації та автоматизації складських робіт; слабкий розвиток промисловості з виробництва сучасної тари і упаковки.

Вищевказані фактори серйозно гальмують впровадження логістичної концепції в російську економіку, а їх подолання у відносно короткі терміни досить важко.

Для виходу із ситуації необхідно розробити державну стратегію розвитку російського товарного ринку. Формування нових ефективних економічних механізмів і структур, що дозволяють управляти торгівлею і ринками економічними методами, доцільно здійснювати в наступних напрямках:

 • - Формування необхідних економічних умов, що стимулюють кооперацію підприємств оптової торгівлі, товаровиробників, інформаційно-торговельних і фінансових підприємств за участю регіонів і муніципалітетів в статутному капіталі;
 • - Розробка економічних механізмів і структур, що забезпечують функціонування незалежних і вільних, але регульованих ринків, на яких кожному суб'єкту економіки надані рівні можливості з доступу до інформації про попит, пропозицію, ціни, а також загальні, рівні для всіх умови укладання угод;
 • - Створення цілісної системи регламентації і контролю торгівлі та ринків, що включає єдині правові основи, обов'язкове ліцензування торговельної діяльності як для підприємств та організацій, так і для приватних осіб, сертифікація підприємств торгівлі.

Особливо слід відзначити правовий аспект становлення і розвитку логістики в Росії. В даний час у нас законодавство в галузі логістики практично відсутня. Немає жодного закону, підзаконного акту або нормативного документа, де б згадувалася логістика. Російське законодавство недостатньо кореспондує з міжнародним законодавством у галузі міжнародної торгівлі, руху, міжнародних (у тому числі транзитних), внутрішніх національних, а також змішаних перевезень. Існує цілий ряд факторів, які стримують просування товарів і призводять до того, що вже встановлені логістичні ланцюги не володіють довготривалої стабільністю.

Підвищення організаційно-економічної стійкості фірми реалізується міжфункціональних логістичним менеджментом, що дозволяє усунути конфлікти між функціональними підрозділами фірми і забезпечити інтегроване взаємодія з логістичними партнерами по бізнесу. Взаємодія фірми-виробника з партнерами та логістичними посередниками в постачанні та збуті складає предмет логістичного менеджменту, що має пріоритетне значення для досягнення стратегічних цілей фірми на ринках товарів і послуг, а також факторів виробництва. Якщо політика фірми, що діє в дистрибутивному каналі, зачіпає інтереси інших фірм і впливає на їхній прибуток, то логістичний менеджмент дозволяє сформувати компромісне рішення, що дозволяє досягти певних вигод всім членам дистрибутивного каналу, розглядаючи його як єдине ціле.

На рубежі XX-XXI ст. значно активізувалися наукові дослідження проблем російської логістики, вирішення яких особливо важливо для практики. Серед найбільш значущих результатів, досягнутих в рамках цих досліджень в останні роки, необхідно відзначити наступні:

 • 1) здійснено систематизацію теоретичних, методологічних і практичних проблем логістики та логістичного менеджменту, їх ролі і місця в системі сучасного бізнесу. Досягнуто помітного прогресу в єдності формулювань основних визначень і підходів до понятійному апарату логістики;
 • 2) значно розширилася і поглибилася сфера поширення логістики. Поряд з закупівельної, виробничої, розподільної, фінансової, комерційної логістикою пройшли становлення і розвиваються логістика сервісу, митна і страхова логістика, муніципальна логістика, логістика товароруху, логістика пасажирських перевезень;
 • 3) сформульовані методологічні засади та розроблено моделі та методи формування макро- і мікрологістичних транспортних систем, виявлені доданки якості транспортно-експедиційного обслуговування, що особливо важливо в світлі завдань реконструкції транспортної системи Росії, її адаптації до світових та європейських стандартів у зв'язку з практикою створення в Росії транспортних коридорів, що входять в єдиний європейський економічний простір;
 • 4) у сфері розвитку виробничої логістики розроблено концепцію створення логістичної системи і методів управління організаційно-економічною стійкістю фірми в конкурентному середовищі, що дала значний ефект у великих виробничо-комерційних структурах. Визначальним фактором підвищення ефективності управління фірмою з позицій логістики є впорядкування функціональної взаємодії керівників, функціональних менеджерів, структурних підрозділів і окремих співробітників;
 • 5) розроблено науковий напрям транспортної логістики, пов'язане з віртуальними можливостями глобальних інформаційних мереж і сучасних IT-технологій в організаційному та інформаційно-аналітичному забезпеченні процесу управління транспортно-логістичними операціями.

Логістичний менеджмент представляє в фірмі адміністративно-організаційну структуру логістичної системи і виконує основні функції управління (організація, планування, регулювання, координація, контроль і облік, аналіз) для досягнення цілей (поточних і перспективних), встановлених для логістичних систем.

Реальний хід процесу логістичного менеджменту здійснює управлінський персонал фірми, який згідно з рівнями ієрархічної структури, встановленому рівню компетенції та характером виконуваних функцій підрозділяється на три рівні:

 • 1) вищий управлінський персонал (top management) - вищий рівень функціонального управління, очолює розробку та реалізації логістичної стратегії фірми. Залежно від розміру корпорації (фірми) це - віце-президент корпорації з логістики, директор з логістики, начальник департаменту (відділу) з логістики, інтегральний логістичний менеджер;
 • 2) середній управлінський персонал (middle management) - голови та провідні фахівці служби функціонального менеджменту; до них відносяться: керівники структурних підрозділів департаменту (відділу, служби) логістики, логістичні менеджери середньої ланки, координатори функціональних областей логістики або логістичних функцій, аналітики;
 • 3) управлінський персонал нижньої ланки (lower management) - фахівці функціонального департаменту (відділу) логістики: логістичні менеджери, інженери-логісти, аналітики (статистики), допоміжний персонал.

Мета логістичного менеджменту полягає в реалізації корпоративної конкурентної стратегії корпорації та функціональної логістичної стратегії з оптимальними ресурсними витратами, а також забезпечення сталого розвитку фірми шляхом логістичної координації внутрішньокорпоративних суперечностей між службами закупівель, виробництва, продажу, маркетингу, фінансів та оптимізації міжорганізаційних відносин з постачальниками, одержувачами і логістичними посередниками.

Співвідношення категорій "логістика" і "логістичний менеджмент" ще не стало предметом спеціального вивчення. У концептуальному і методологічному плані "логістика" ширше "логістичного менеджменту", можна сказати, перша є теоретичною базою другого. Незважаючи на досить чіткі ознаки відмінності, у ряді літературних джерел їх ототожнюють.

У загальноприйнятому розумінні, менеджмент - здатність домагатися поставленої мети, використовуючи працю, інтелект, мотивовану поведінку колективу фірми. Менеджмент - функція, вид діяльності по керівництву людьми в найрізноманітніших організаціях, а також область людського знання, що допомагає здійснити цю функцію. На нашу думку, поняття "менеджмент" і "управління", з одного боку, і "менеджер" і "керівник", з іншого, не є повністю ідентичними. По-перше, термін "менеджмент" практично завжди передбачає наявність "менеджера" - людини, суб'єкта управління, що діє в певної організації. У більш загальному сенсі застосовується термін "адміністрування" (логістичне адміністрування), який більшою мірою відображає знеособлену систему управління. По-друге, менеджер - професійний управляючий, який усвідомлює, що він представник особливої професії, що пройшов спеціальну підготовку.

В цілому, логістика - це інтегральний інструмент менеджменту, що сприяє досягненню стратегічних, тактичних та оперативних цілей організації бізнесу за рахунок ефективного з точки зору зниження загальних витрат і задоволення вимог кінцевих споживачів до якості продуктів і послуг управління матеріальними і (або) сервісними потоками, а також супутніми їм потоками інформації і фінансових коштів.

У культурному контексті поняття "менеджмент" тісно пов'язане з поняттям "бізнес" - діяльність, спрямована па отримання прибутку шляхом створення і реалізації певної продукції і / або послуг. Таким чином, логістичний менеджмент - управління комерційними, господарськими організаціями. Широкий інтерес до логістичного менеджменту викликаний як інтенсивним розвитком логістики - функціональної та підприємницькою діяльністю, так і відповідним розвитком системи професійного бізнес-освіти, що є частиною інфраструктури управління. Умови розвитку логістичного менеджменту досить сприятливі саме в ринковій економіці, де особливо важливі горизонтальні зв'язки та послуги загального користування, що задовольняють сукупну суспільну потребу і оплачувані споживачем, швидко оформляються в самостійний вид бізнесу (логістичне підприємництво).

Особливість логістичного менеджменту: як по стратегічним, так і з тактичних (оперативним) цілям і завданням він пов'язаний з усіма функціональними областями менеджменту (інвестиційного, інноваційного, інформаційного, виробничого, фінансового, по персоналу) у процесах управління закупівлями матеріальних ресурсів, виробництвом і збутом готової продукції.

Логістичний менеджмент в значній мірі впливає на стан фінансово-економічного та правового забезпечення форм взаємодії в ринкових умовах; і навпаки, виникають нові вимоги до комунікаційного забезпечення господарських зв'язків, до ринку транспортних послуг, організації та функціонування складського господарства, розвитку транспортних служб в посередницьких організаціях і на підприємствах. При цьому комплексно розглядаються, оцінюються і вибираються економічні способи доставки вантажів, застосовуються прогресивні комерційно-правові норми і правила, тарифи і перевізна документація.

Основна мета логістичного менеджменту полягає в адаптації виробничої фірми до запитів споживачів, що означає гарантію швидкого виконання їх замовлень і точне дотримання термінів поставки. Ця мета конкретизується такими підцілі:

 • 1) гарантія оптимальності руху потоку матеріалів і товарів, що забезпечує надійність поставок при мінімальних витратах і максимальному використанні існуючих потужностей;
 • 2) створення системи контролю, що розкриває нераціональні процеси і формуючої нові цілі фірми на основі зіставлення витрат і доходів (тобто аналізу витрат і результатів);
 • 3) створення функціонально несуперечливої організаційної структури фірми.

Як випливає з визначення мети логістичного менеджменту, головне його призначення - ефективне управління основними і супутніми потоками за умов оптимізації необхідних ресурсів. Оптимізація являє собою процес знаходження екстремального значення поведінки логістичної системи (максимум з погляду результатів, мінімальний - витрат), які можуть бути оцінені як кращі варіанти з безлічі можливих. У процесі оптимізації з'ясовується, який стан логістичної системи буде найкращим з погляду висунутих до неї вимог (критеріїв оптимальності) і яке розглядається як мета оптимізації. У плані логістичного менеджменту оптимізація розглядається не тільки як аналітичний процес, але і як процес досягнення цієї мети: переведення системи від існуючого до шуканого станом.

У загальному вигляді критеріями логістичної оптимізації можуть бути:

 • - Досягнення заданого, виходячи з конкурентної політики фірми, рівня логістичного обслуговування споживачів при мінімізації використовуваних ресурсів;
 • - Підтримання можливо більш високого рівня логістичного обслуговування споживачів при обмеженому на певному рівні обсязі ресурсних витрат.

У першому випадку в якості обмеження виступає заданий рівень обслуговування, а в другому - сукупність матеріальних і нематеріальних ресурсів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >