ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЛОГИСТИЦІ

Логістичні інформаційні системи

В основі процесу управління матеріальними потоками лежить обробка логістичної інформації, що циркулює в Л С. Логістична інформація - це цілеспрямовано збирана сукупність фактів, явищ, подій, що представляють інтерес і підлягають реєстрації та обробці для забезпечення процесу управління ЛС підприємства.

Існує три форми подання логістичної інформації: символьна, текстова, графічна.

Символьна форма заснована на використанні символів - букв, цифр, знаків, у тому числі знаків пунктуації. Текстова форма використовує утворюють тексти символи, по розташовані в певному порядку. Графічна форма є самою ємною і складною, до неї відносяться різні види зображень.

ЛЗ як всяка система характеризується архітектурою. Архітектура системи - це концепція, що визначає модель, структуру, виконувані функції і взаємозв'язок компонентів системи.

Інформаційний потік - це системна сукупність повідомлень, що циркулюють у логістичній системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем, необхідних для управління і контролю логістичних операцій. Інформаційний потік може існувати у вигляді паперових і електронних документів.

Інформаційні потоки класифікуються: залежно від виду пов'язують потоком систем - горизонтальний і вертикальний; залежно від місця проходження - зовнішній і внутрішній; в залежності від напрямку по відношенню до логістичної системи - вхідний і вихідний.

Інформаційний потік може випереджати матеріальний, слідувати одночасно з ним або відставати від нього. При цьому інформаційний потік може бути направлений як в одну сторону з матеріальним (у системах типу, що штовхає), так і в протилежну (у системах витягує типу).

Наприклад, випереджаюче інформаційний потік у зустрічному напрямку містить, як правило, відомості про замовлення; випереджаюче інформаційний потік у прямому напрямку - це попередні повідомлення про майбутнє прибуття вантажу; одночасно з матеріальним потоком надходить інформація в прямому напрямку про кількісні та якісні параметри матеріального потоку; слідом за матеріальним потоком в зустрічному напрямку може проходити інформація про результати приймання вантажів по кількості і якості, різноманітні претензії, підтвердження.

Шлях, яким рухається інформаційний ноток, може не збігатися з маршрутом руху матеріального потоку.

Керувати інформаційним потоком можна, змінюючи напрямок потоку; обмежуючи швидкість передачі до відповідної швидкості прийому; обмежуючи обсяг потоку до величини пропускної здатності окремого вузла або ділянки шляху.

Інформаційний потік вимірюється кількістю оброблюваної або переданої інформації за одиницю часу. За одиницю кількості інформації прийнята двійкова одиниця - біт або байт.

У практиці господарської діяльності інформація може вимірюватися також кількістю оброблюваних або переданих документів; сумарною кількістю документострок, оброблюваних або переданих документів.

Як бачимо, інформаційний потік являє собою явище більш складне, ніж матеріальний потік, зокрема, він охоплює і такі підрозділи підприємства, через які матеріальні об'єкти прямо не проходять.

Інформація стає логістичним виробничим фактором. Завдяки її ефективної обробці можуть істотно скоротитися витрати на складування, досягти кращого управління запасами, узгодженості дій постачальника і споживача, замінити складування готової продукції складуванням напівфабрикатів і сировини. Завдяки оперативному використанню інформації вдається також прискорити транспортування за рахунок узгодженості всіх ланок транспортного ланцюжка. Недолік своєчасної інформації викликає нагромадження матеріалу, оскільки непевність споживача, як і непевність постачальника, звичайно викликає бажання підстрахуватися.

Інформаційна логістика (Information logistics) - область логістики організації, що вивчає і вирішальна проблеми організації та інтеграції інформаційних потоків для прийняття управлінських рішень в логістичних системах.

На перших стадіях свого розвитку інформаційна логістика розглядалася як інформаційне забезпечення руху матеріального потоку. У міру поширення в ділову практику Л С у все більшій мірі стала відчуватися необхідність розвитку і впровадження в практику інформаційних ЛЗ.

Інформаційна ЛЗ - гнучка структура, що складається з персоналу, виробничих об'єктів, засобів обчислювальної техніки, необхідних довідників, комп'ютерних програм, різних інтерфейсів і процедур

(технологій), об'єднаних пов'язаної інформацією, використовуваною в управлінні організацією для планування, контролю, аналізу та регулювання логістичної системи. Часто використовується тотожний термін "логістична інформаційна система (ЛІС)". Інформаційні логістичні системи за характером взаємодії з навколишнім середовищем відносяться до класу відкритих систем.

Інформаційна логістична система при грамотному використанні дозволяє органічно об'єднувати всі логістичні підсистеми, включаючи заготівельну логістику, внутрипроизводственную логістику, розподільну логістику і т.д., тобто створити сполучні стрижні, на які нанизувалися б всі елементи логістичної системи.

Інформаційна логістична система є окремим випадком інформаційної системи, під якою прийнято розуміти систему, призначену для храпения, передачі або обробки даних.

Дані - це інформація, подана у формалізованому вигляді, придатному для автоматизованої обробки. Дані формуються в групи, утворюючи компоненти баз даних.

Найменшим компонентом є елемент даних - інформаційний об'єкт, обумовлений його найменуванням і сукупністю описують його значень (велич). Об'єктом може бути процес, явище, предмет, країна, область науки і т.д.

Сукупність елементів даних, яка описує даний об'єкт, іменується записом (наприклад, виріб - його номер, найменування, розміри, вартість, матеріал, з якого воно виготовлене). Для передачі даних останні формуються в блоки даних. Для храпения вони компонуються в файли, каталоги, масиви, таблиці, списки. Файл - це набір інформації, що розглядається як єдине ціле. Це об'єкт, що має своє ім'я і що є основним елементом зберігання даних. Розташування та структура даних у файлі, включаючи розмір і послідовність компонентів, визначаються прийнятим його описом. У файл додаються нові і стираються непотрібні записи. Кожен файл складається з атрибутів і вмісту. Атрибутами файлу є сукупність байтів, виділяють його з безлічі інших файлів. До атрибутів, в першу чергу, відносяться його ім'я, тип вмісту, дата і час створення, прізвище творця, розмір файлу, умови надання дозволів на його використання, метод доступу до нього.

База даних - сукупність текстових і (або) цифрових даних, систематизованих за певними правилами, що передбачають загальні принципи опису, зберігання і маніпулювання вихідною інформацією, як правило, є спеціальним чином організовані один файл або кілька груп файлів.

Для роботи з ними використовується система управління базою даних (СКБД). База даних характеризується сукупністю вимог, що визначаються уявленнями користувачів про необхідної їм інформації. Кожна з окремо розглянутих баз даних одночасно може обслуговувати тисячі користувачів. Дедалі більшого поширення набувають розподілені бази даних і створювані на їх основі інформаційні сховища. Створення розподілених баз даних вимагає їх тиражування - копіювання всіх змін, що вносяться в одну з частин розподіленої бази. Дані в базі розташовуються так і для того, щоб їх можна було легко знайти і обробити. Ці завдання виконуються системою управління базою даних. Дедалі більшого поширення набувають реляційні бази даних, а також об'єктно-орієнтовані бази даних.

Реляційна база даних - база даних, логічно організована у вигляді набору відносин її компонентів. Характерною особливістю реляційної бази даних є структура, виконана у вигляді таблиць. Рядки таких таблиць відповідають записам, стовпці - атрибутам (ознаками збережених даних). Такі дані є ядром реляційної бази. Використання реляційних баз даних дозволяє: збирати і зберігати дані у вигляді таблиць; оновлювати їх утримання; отримувати різноманітну інформацію по атрибутах або записам; відображати отримані дані у вигляді діаграм або таблиць; виконувати необхідні розрахунки за матеріалами бази.

Об'єктно-орієнтовані бази даних - це бази даних, в яких дані представлені у вигляді об'єктів. У них створюються модулі об'єктів, у тому числі прикладних програм, які управляються зовнішніми подіями за допомогою графічного інтерфейсу користувача.

Зберігання даних - процес забезпечення цілісності, доступності та захищеності даних. Зберігання даних є однією з головних функцій інформаційної системи. Це пов'язано з тим, що втрата або спотворення даних може мати катастрофічні наслідки, тому застосовується безліч технологій зберігання і відновлення даних, основною з яких є резервування даних. Ця процедура реалізується в основному за рахунок використання дублюючих запам'ятовуючих пристроїв.

Передача даних - процес транспортування даних із однієї інформаційної системи в іншу. Розрізняють два види передачі даних: синхронну і асинхронну передачі. У першому випадку кожен блок даних вкладається в рівні такти, відлічувані спеціальним генератором, і робота передавача і приймача підкоряються взаємної синхронізації, у другому випадку цей режим не дотримується. Для підвищення надійності можуть використовуватися підтвердження про отримання адресатом даних.

Блок даних - послідовність символів фіксованою довжини, використовувана для представлення даних.

Обробка даних - процес виконання послідовності операцій над даними. Вона виконується відповідно до завдання користувача, або відповідно до прикладної програмою. Обробка може здійснюватися одним, або групою процесорів, в одній або декількох інформаційних системах, що працюють паралельно. В останньому випадку відбувається розподілена обробка даних.

Обробка може здійснюватися в двох режимах, перший з них - інтерактивний режим, другий - фоновий режим. Інформаційна система може виконувати завдання з обробки даних по черзі, але найчастіше вона працює в режимі поділу часу.

Фоновий режим - технологія, при якій обробка прикладних процесів здійснюється тільки тоді, коли комп'ютер вільний від завдань, що вирішуються в режимі реального часу. Фоновий режим дозволяє ефективно використовувати наявні ресурси. У фоновому режимі виконуються прикладні програми, що мають низький пріоритет, тоді, коли необхідні для цього ресурси не використовуються в інтерактивному режимі для високопріоритетних програм. У фоновому режимі виконуються також допоміжні операції. Розглянутий режим, як правило, підтримується багатозадачними операційними системами. Прикладна програма, яка виконується або може виконуватися в розглянутому режимі, також називається фонової. Раніше фоновий режим іменувався пакетним. Його сутність полягала у підготовці та почергової обробці послідовності прикладних програм.

Архітектура інформаційної системи характеризує її загальну логічну структуру, апаратне забезпечення, програмне забезпечення, описує методи кодування інформації, тобто процесу подання даних послідовністю символів. Архітектура визначає також інтерфейс користувача з системою.

Апаратне забезпечення (Hardware) - комплекс електронних, електричних і механічних пристроїв, що входять до складу інформаційної системи або мережі.

Програмне забезпечення (Software) - комплекс комп'ютерних програм, що забезпечує обробку або передачу даних, а також розробку нових програм.

Програмне забезпечення спільно з апаратним забезпеченням є найважливішими характеристиками інформаційних систем та мереж. Воно визначається функціональністю, якістю, розмірами.

Функціональність представляється цілями, які повинні бути досягнуті, типами використовуваних даних і результатами, які необхідно отримати.

Якість програмного забезпечення характеризується швидкістю обробки даних, відсутністю тупикових ситуацій, поведінкою при виникають відмовах.

Розміри програмного забезпечення визначають складність використовуваної системи, обсяг і типи її запам'ятовуючих пристроїв, витрати на обслуговування.

За видами виконуваних функцій програмне забезпечення ділиться на класи: системне, ядром якого є операційна система; прикладне, представлене комплексом прикладних програм; інструментальне програмне забезпечення, призначене для розробки програм усіх видів, мережеве (якщо інформаційна система входить в мережу).

До системного програмного забезпечення відносяться: операційні системи, операційні оболонки, операційні середовища.

Операційна система - комплекс програм, що забезпечує в інформаційній системі виконання інших програм, розподіл ресурсів, планування, введення-виведення і керування даними.

Операційна оболонка - комплекс програм, орієнтованих на певну операційну систему і призначений для полегшення діалогу між користувачем і комп'ютером, шляхом виконання найбільш часто повторюваних програм, наприклад, копіювання диска, завантаження файлу і т.д. Найбільш відомим представником програм даного класу є Norton Commander.

В даний час функції операційної системи та операційної оболонки поєдналися в операційних середовищах типу Windows. Дана операційна середа об'єднала в собі функції і операційної системи, і операційної оболонки, істотно розширивши можливості користувача в процесі роботи в діалоговому режимі.

Прикладне програмне забезпечення - спеціальні професійно орієнтовані програмні засоби, спрямовані на вирішення вузько спеціалізованих завдань. У цю групу програм, наприклад, включити: інтегровані програмні пакети, системи управління базами даних, програми-планувальники, електронні таблиці, текстові редактори, програми електронної пошти, ділова та презентаційна графіка.

Інтерфейс користувача - система взаємодії людини з інформаційною системою. Адаптація функціонування комплексів прикладних процесів до образу мислення людини вимагає створення дружніх інтерфейсів. Поряд з цим терміном широко використовується поняття інтерфейс - порядок (протокол) взаємодії між об'єктами будь-якої системи.

Інформаційна система, як кожна відкрита система, призначена для виконання двох головних завдань -оброблення даних і передачі даних. Відповідно до цієї моделлю область функцій, розташована між прикладними процесами і фізичними засобами сполуки, називається областю взаємодії і ділиться на сім шарів, іменованих рівнями. Кожен шар виконує певні функції (табл. 11.1).

Таблиця 11.1. Функції, виконувані рівнями області взаємодії

Номер шару

Найменування рівня

Основні функції

7

Прикладний рівень

Інтерфейс з прикладними процесами

6

Представницький рівень

Узгодження форми подання інформації (зображення, текст, рядок і т.д.)

5

Сеансовий рівень

Підтримка діалогу прикладних процесів. Забезпечення з'єднання і роз'єднання цих процесів. Забезпечення передачі даних між прикладними процесами

4

Транспортний рівень

Наскрізний (через комунікаційну мережу) обмін даними між системами

3

Мережевий рівень

Виявлення помилок у фізичних засобах з'єднання. Маршрутизація інформації. Сегментування і об'єднання блоків даних

2

Канальний рівень

Управління каналами передачі даних. Передача даних але каналам. Виявлення помилок в каналах

I

Фізичний рівень

Забезпечення фізичного інтерфейсу з каналами

Рівні забезпечують широкий комплекс функцій, пов'язаних з передачею даних між прикладними процесами, і не залежать один від одного. Будь-який рівень складається з активних об'єктів, кожен з яких взаємодіє з іншими об'єктами на своєму рівні, надає послуги сусіднього зверху рівню і отримує послуги з сусіднього нижнього рівня. Складні рівні часто діляться на розташовані один над одним підрівні. Перед кожним з них ставляться певні завдання.

Платформа - функціональний блок, інтерфейс і послуги якого є базою для розміщення на ньому процесів, об'єднаних якою-небудь метою. Інтерфейс та послуги кожної платформи визначаються стандартом, вводиться міжнародною організацією або групою виробників. Завдяки платформі розміщення на ній процеси можуть не "знати" про існування різних протоколів або операційних систем, але при цьому використовувати ті функції, які ці протоколи та операційні системи виконують.

У літературі найчастіше описують прикладні, транспортні, операційні та апаратні платформи. Прикладна платформа служить для розміщення прикладних процесів. Транспортна платформа забезпечує передачу даних через комунікаційну мережу, вона визначає послуги, що надаються фізичним, канальним, мережевим і транспортним рівнями. Операційна платформа виконує набір прикладних процесів під управлінням будь-який з групи операційних систем, що входять в неї.

Апаратна платформа визначає можливості використання різних пристроїв. Характеристики платформи підбираються так, щоб створити можливість застосування її у великому колі завдань. Кожна платформа надає на стандартному інтерфейсі свої послуги та послуги знаходяться під нею функціональних блоків.

До необхідності створення безлічі платформ призвело існування великої кількості існуючих протоколів та операційних систем, а також багаторівневість області взаємодії.

Дві і більше взаємодіють один з одним інформаційні системи і з'єднують їх канали зв'язку утворюють інформаційну мережу.

Канал зв'язку - засіб або шлях, по якому передаються сигнали або дані. Розрізняють два класи каналів зв'язку: асинхронний і синхронний. У синхронному каналі забезпечується синхронізація виконуваного процесу передачі. Асинхронний канал характерний тим, що передача міру пего не вимагає синхронізації роботи відправника і одержувача даних.

Канали зв'язку, відповідно до форми переданих сигналів, діляться на аналогові, по яких передаються аналогові сигнали, що характеризуються частотної смугою пропускання, і дискретні, що передають дискретні сигнали, інша назва - цифрові.

Канали зв'язку, залежно від способу передачі сигналів, класифікують за кількома видами:

  • 1) симплексний канал направляє сигнали тільки в одному напрямку;
  • 2) напівдуплексний канал дозволяє передати сигнали в двох напрямках, але по черзі. Така передача економічно доцільна також у будь-яких типах каналів при взаємодії партнерів типу "запит-відповідь", коли перед відповіддю необхідний час для обробки запиту, наприклад, при роботі з абонентською системою, в якій розташована база даних;
  • 3) двобічний канал здійснює одночасну передачу сигналів в обидві сторони. Двобічний канал використовується в тих випадках, коли потрібна висока пропускна здатність.

Поряд з інформаційною мережею, розрізняють комунікаційну мережу, часто іменовану також мережею передачі даних. Якщо головним завданням першої є обробка даних, то друга в основному призначена для передачі даних. На базі комунікаційної мережі може бути побудована не тільки одна, але і група інформаційних мереж. Головним завданням комунікаційної мережі є доставка адресатам блоків даних, які при цьому не повинні втрачати своєї цілісності, доставлятися без помилок і спотворення. Важливими в мережі є також операції по запобіганню перевантажень, великих черг та переповнення буферів систем. З цією метою відбувається управління потоком даних. На основі інтеграції обробки і передачі даних будуються інтелектуальні мережі. Поряд з багатопрофільними мережами поширення набувають мережі, призначені для виконання певних цілей. Наприклад, мережа Hermes, створена Європейським об'єднанням залізниць, мережа Aeronef. - Інформаційна мережа Міжнародного товариства зв'язку для авіації, мережа SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - банківська мережа, призначена для виконання розрахунків між банками.

Високопродуктивні комунікаційні мережі стали іменуватися базовими мережами. Прикладом такої мережі є мережа TWBNET (Transcontinental WideBand NETwork) - Трансконтитентальная широкосмугова мережа.

Комунікаційні мережі підрозділяються па корпоративні та державні (громадські). Корпоративними є, наприклад, мережа корпорації World Com і мережа Mark III. Серед державних мереж широко відома французька мережа Transpac. У Європі створена міжнародна комунікаційна мережа IXI. Важливе значення в США має мережу Fed Wire, яка пов'язує банки федерального резерву і банки - члени розрахункової розпочаті США.

Залежно від технології передачі даних виділяються мережі з маршрутизацією даних і мережі з селекцією даних. Перші кожен блок даних передають тільки одній системі - адресату, а другі - всім системам.

Залежно від використовуваних фізичних засобів з'єднання виділяють кабельні та бездротові мережі. Однак часто використовуються змішані асоціації, в яких спільно працюють кабельні та бездротові мережі.

Залежно від покривається території розрізняють локальні, територіальні, глобальні і змішані мережі.

Локальна мережа (інша назва, локальна обчислювальна мережа - ЛОМ) - це мережа, інформаційні системи якої розташовані па невеликій відстані один від одного. Вона охоплює невеликий простір, найчастіше будівлю. Великі локальні мережі іменуються корпоративними мережами.

Територіальна (регіональна) мережа охоплює великий простір - район, область, регіон, країну, групу країн. У тому випадку, коли вона охоплює континенти, застосовується термін "глобальна мережа". Метасеть - це глобальна мережа, що складається з груп взаємодіють один з одним територіальних мереж.

Часто мережі характеризуються ресурсами. Ресурси мережі - це сукупність технічних і програмних засобів комп'ютерів, які можна спільно використовувати в мережі.

Управління мережею або її частиною забезпечує адміністративна система. На адміністративну систему, іменовану у великих мережах центром управління мережею, а в малих - консоллю, покладаються такі функції:

  • - Збір інформації та облік роботи компонентів мережі (час роботи сполук, відомості про завантаження каналів і ресурси мережі, реєстрація помилок, відомості про відмови);
  • - Підготовка звітів про роботу мережі;
  • - Здійснення діагностики компонентів мережі, індикація їх станів;
  • - Контроль передачі блоків даних в комунікаційній мережі;
  • - Відновлення роботи після відмов і несправностей віддаленого завантаження програм;
  • - Управління конфігурацією (включення та виключення абонентських систем, ведення довідника мережі, створення резервних каналів, ізоляція несправних компонентів);
  • - Здійснення послуг для користувачів, пов'язаних з показом їм динамічного стану мережі, і надання допомоги в розборі незрозумілих ситуацій.

Адміністративна система може поєднуватися з вузлом комутації (якщо він у мережі є) або абонентської системою. Якщо в мережі функціонує кілька адміністративних систем, то одна з них призначається головною. Роботою кожної системи керує адміністратор.

Інформаційна логістика забезпечує дві сторони загального логістичного процесу: оптимізацію та інтеграцію кожного основного і його обслуговуючих потоків по горизонталі, синхронізацію та інтеграцію процесів управління але вертикалі.

Інтеграція інформаційних процесів означає, що будь-яка інформація підготовляється і записується в базу даних тільки один раз, причому вона може використовуватися для різних цілей. Інформаційні процеси взаємопов'язані і взаємодіють за посередництвом єдиної бази даних. Тому зміст і структуру бази даних треба проектувати спільно з урахуванням вимог всіх інформаційних систем підприємства.

Горизонтальна інтеграція матеріального потоку та інформаційного обслуговування в логістичній підсистемі дає можливість зв'язати воєдино інформацію і забезпечити нею матеріальний потік в логістичному ланцюзі надходження товару і сировини, попередньої їх обробки, монтажу, перевірки і збуту. Горизонтальна інтеграція, крім усього іншого, дозволяє органічно зв'язати матеріальні та товарні потоки із загальною системою планування та управління на рівні організації. Наявність подібної зв'язку в ідеальному випадку дає можливість домогтися того, щоб жодне відповідне рішення про виробничий процес не могло бути прийняте і реалізоване без співвіднесення його з обший стратегією і цілями організації.

Вертикальна інтеграція логістичної інформаційної системи полягає в зв'язку і впливі один на одного різних рівнів в ієрархії управління організацією, починаючи зі структур стратегічного планування розвитку організації і кінчаючи рівнем оперативного керівництва окремими виробничими ділянками.

Вертикальна інтеграція охоплює всі рівні як прямими - зверху вниз, так і зворотними - знизу вгору зв'язками, дозволяючи верхньому рівню мати достатню інформацію про стан окремих елементів виробництва і оперативно реагувати на зміни.

З іншого боку, подібна система може швидко впливати на виробничі процеси з метою: забезпечення випуску на ринок продукції, необхідної зараз; реалізації в найкоротші терміни цільових замовлень споживачів; стабільної підтримки високої якості.

Інформаційне забезпечення логістики на підприємстві являє собою діяльність за прогнозом, переробці, обліку і аналізу інформації і є інструментом інтеграції елементів системи логістичного управління.

Документ - письмовий акт встановленої або загальноприйнятої форми, складений визначеними і компетентними посадовими особами, а також громадянами для викладу відомостей про факти, або посвідчення фактів, що мають юридичне значення, або для підтвердження нрав і обов'язків. Документ це письмове підтвердження факту вчинення логістичної операції.

Виділяють первинні документи (шляховий лист, товарно-транспортна накладна) і вторинні документи (журнал обліку прибуткових ордерів та ін.). Для первинних документів обов'язкові такі реквізити: найменування, дата складання, найменування організації, від імені якої було складено документ, зміст операції, вимірювачі операції в натуральному і грошовому вираженні, найменування належне гей осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її виконання, особисті підписи зазначених осіб.

Маршрут документа - шлях переміщення документа у його обробки; впорядкований список виконавців, яких документ "обходить" протягом свого життєвого циклу.

Документообіг як поняття може трактуватися двояко: як переміщення та / або спільна обробка інформації співробітниками підрозділів на підприємстві, а також підприємством, його підрядниками та логістичними партнерами; або як рух документів в просторі і в часі з моменту їх створення або отримання до завершення виконання або відправлення.

Інформаційна готовність визначається здатністю підприємства надавати запитувані споживачем дані на всіх стадіях виконання замовлення. Інформаційна готовність розраховується як відношення числа швидких і точних відповідей на запити до загального числа запитів за певний проміжок часу.

Інформаційні технології - сукупність методів, виробничих і програмно-технологічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, зберігання, обробку, висновок і поширення інформації для зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів, підвищення надійності та оперативності роботи з ними.

Трактування терміна інформаційні ресурси дана в ст. 2 Федерального закону від 20.02.1995 № 24-ФЗ "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації". У відповідності з даним законом інформаційні ресурси - це окремі документи і окремі масиви документів, документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, інших інформаційних системах).

У відповідності зі ст. 6 згаданого закону інформаційні ресурси можуть бути державними та недержавними і як елемент складу майна знаходяться у власності громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій та громадських об'єднань.

Відносини з приводу права власності на інформаційні ресурси регулюються цивільним законодавством РФ. Фізичні та юридичні особи є власниками тих документів, масивів документів, які створені за рахунок їх коштів, придбані ними на законних підставах, отримані в порядку дарування або успадкування.

Російська Федерація і се суб'єкти є власниками інформаційних ресурсів, створюваних, придбаних, накопичуваних за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ, а також отриманих шляхом інших встановлених законом способів. Держава має право викупу документованої інформації у фізичних та юридичних осіб у разі віднесення цієї інформації до державної таємниці.

Інформаційні ресурси можуть бути товаром, за винятком випадків, передбачених законодавством РФ.

Державні інформаційні ресурси РФ є відкритими і загальнодоступними. Виняток становить документована інформація, віднесена законом до категорії обмеженого доступу. Документована інформація з обмеженим доступом за умовами її правового режиму поділяється на інформацію, віднесену до державної таємниці, та конфіденційну, згідно ст. 10 закону "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації". Обов'язковою умовою включення інформацією інформаційні ресурси є документування інформації. Документування інформації згідно зі ст. 5 закону "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації" здійснюється в порядку, що встановлюється органами державної влади, відповідальними за організацію діловодства, стандартизацію документів та їх масивів, безпеку Російської Федерації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >