Контролінг у логістиці та управлінні ланцюгами поставок

В основу логістичного менеджменту та управління ланцюгами поставок як менеджмент процесів покладено принцип превентивності, націлений не так на усунення небажаних відхилень і диспропорцій, а на їх недопущення. Реалізація цього принципу, по-перше, дозволяє попередити виникнення нештатних ситуацій, а, по-друге, відстежити весь логістичний процес в режимі реального часу. Розглядаючи моніторинг логістичного плану як регулярне спостереження заданих об'єктів і явищ, як безперервне відстеження та аналіз діяльності підприємницьких суб'єктів (див. П. 10.5), будемо детермінувати його в якості складової частини контролінгу в логістичних системах.

Контролінг характеризується як координація управління на підприємстві, а також надання управлінському персоналу необхідної інформації для забезпечення оптимального досягнення поставлених цілей. Значимість контролінгу в системі сучасного управління спонукає зупинитися на ньому більш докладно.

У ряді досліджень контролінг розглядається в якості системи управління господарською діяльністю і прибутком, в рамках якої виділяють дві основні функції: контроль і планування.

В даний час в промислово розвинених країнах оформилися втричі основні концепції контролінгу, обумовлені його функціональним призначенням та інституційним оформленням:

 • - Контролінг з орієнтацією на систему бухгалтерського обліку;
 • - Контролінг з орієнтацією па інформацію;
 • - Контролінг з орієнтацією на координацію діяльності підприємства.

Концепція контролінгу з орієнтацією на систему бухгалтерського обліку пов'язана з реалізацією інформаційних цілей за допомогою використання даних бухгалтерського обліку на підприємстві. Основна увага приділяється вартісними показниками. Йдеться переважно про забезпечення отримання прибутку. При цьому вона є до певної міри обмеженою, оскільки спирається тільки па дані бухгалтерського обліку. Внаслідок цього дана концепція відповідає головним чином потребам оперативної діяльності підприємства і лише частково - стратегічним цілям його розвитку.

Концепція контролінгу з орієнтацією на інформацію передбачає не лише використання даних бухгалтерського обліку (кількісна інформація), а й інформації якісного характеру, безпосередньо пов'язаної з господарською діяльністю підприємства. Відповідно до даної концепції головним завданням контролінгу стає інформаційна підтримка прийнятих управлінських рішень керівництвом підприємства. Він повинен підтримувати внутрішньофірмовий процес управління за допомогою цілеспрямованого підбору і обробки інформації. Дана концепція передбачає включення широкого кола інформаційних завдань в структуру управління підприємством, що на практиці є досить складним.

Концепція контролінгу з орієнтацією на координацію діяльності підприємства ґрунтується переважно на розходженні між системою управління і системою виконання. Відповідно до цієї концепції первинна координація виконання управлінських рішень є завданням самої системи управління, а вторинна координація всередині управлінської системи відноситься до контролінгу. Очевидно саме ця концепція більшою мірою відповідає цілям логістичного менеджменту та управління ланцюгами поставок.

Разом з тим більшість зарубіжних і вітчизняних досліджень сходяться на думці, що контролінг являє собою нову концепцію управління підприємством (фірмою), в основу якої покладено прагнення забезпечити успішне його функціонування в довгостроковій перспективі [83]. Це може бути забезпечене за допомогою:

 • - Адаптації системи стратегічних цілей розвитку підприємства до постійно змінюваних умов довкілля;
 • - Формування системи інформаційного забезпечення процесу стратегічного планування та управління на підприємстві;
 • - Узгодження оперативних планів діяльності зі стратегічним планом розвитку фірми;
 • - Формування системи контролю за процесом реалізації стратегічного плану розвитку і коригування його змісту;
 • - Гнучкості організаційної структури управління з метою підвищення її здатності швидкого реагування на постійно мінливі умови зовнішнього середовища.

У загальному випадку функції контролінгу безпосередньо обумовлюються конкретними видами управлінської діяльності в рамках підприємства, які забезпечують досягнення поставлених цілей розвитку підприємства, включаючи стратегічні. Як стверджує А. II. Петров, основні функції контролінгу вичерпуються наведеними в табл. 12.4 [83].

Ступінь реалізації на підприємствах функцій контролінгу залежить головним чином від наступних факторів:

 • - Соціально-економічного становища фірми (підприємства);
 • - Розуміння керівництвом важливості і корисності впровадження контролінгу;
 • - Розміру підприємства (чисельності запитах, обсягу виробництва);
 • - Рівня кваліфікації управлінського персоналу;
 • - Номенклатури продукції;
 • - Рівня диверсифікації виробництва;
 • - Сформованого рівня конкурентоспроможності підприємства;
 • - Рівня кваліфікації співробітників, що займаються контроллингом.

Таблиця 12.4. Основні функції контролінгу

Функції контролінгу

Зміст функцій

Облік

Обгрунтування, розробка та ведення системи внутрішнього обліку.

Уніфікація критеріїв і методів оцінки діяльності як фірми в цілому, так і се структурних підрозділів

Мінування

Забезпечення інформаційної підтримки процесів стратегічного і оперативного планування. Координація обміну інформацією в процесі управлінської діяльності.

Удосконалення змісту і структури систем стратегічного і оперативного планування. Координація стратегічних і поточних планів. Розробка і коригування методичних підходів до оцінки достовірності розроблюваних стратегічних і поточних планів розвитку

Контроль

Обгрунтування і вибір показників стратегічного і поточного планів, контрольованих в змістовному та часовому аспектах.

Зіставлення планових і фактичних показників для оцінки ступеня досягнення цілей стратегічного плану розвитку.

Аналіз та оцінка виникаючих відхилень від параметрів стратегічного плану, виявлення причин відхилень фактичних показників від планових, вироблення рішень для запобігання таких відхилень

Ііформаціонно-аналітичне

забезпечення

Розробка змісту і структури інформаційного забезпечення для здійснення контролю процесу реалізації стратегічного плану розвитку. Стандартизація інформаційних потоків, носіїв і каналів комунікацій в кордонах фірми. Надання інформації, що дозволяє здійснювати контроль ходу реалізації планів розвитку. Збір і систематизація найбільш значущих показників, застосовуваних у процесі оцінки ступеня реалізації планів розвитку.

Розробка інструментарію для планування, контролю та прийняття управлінських рішень в межах фірми.

Забезпечення ефективного функціонування системи інформаційного забезпечення процесу контролінгу

Спеціальні функції

Збір, систематизація та аналіз інформації про стан зовнішнього середовища фірми.

Проведення порівняльної оцінки результатів діяльності фірми в порівнянні з його конкурентами. Проведення розрахунків за оцінкою ефективності інвестиційних проектів, здійснюваних у рамках фірми

У сучасних умовах можна говорити про значний потенціал розвитку концепції контролінгу та можливості її подальшого уточнення. У цьому зв'язку винятково важливе наукове і практичне значення набуває розробка теоретичних і практичних основ вітчизняної концепції контролінгу.

Основні елементи процесу контролю за реалізацією плану розвитку фірми (підприємства) наступні:

 • - Збір, обробка та аналіз інформації про фактичні результати діяльності підрозділів фірми в порівнянні з планованими;
 • - Виявлення відхилень фактичних результатів від планованих і аналіз причин цих відхилень;
 • - Розробка системи заходів, необхідних для реалізації встановлених цілей плану.

Видається, що контроль в рамках підприємства покликаний завчасно виявляти проблеми і коригувати діяльність підприємства до того, як ці проблеми переростуть в кризові ситуації. Отже, одна з найважливіших причин здійснення процесу контролю полягає в тому, що будь-яке підприємство повинно мати здатність вчасно фіксувати помилки своєї діяльності і виправляти їх до того, як вони перешкодять досягненню цілей розвитку. Необхідно відзначити, що помилки і проблеми, що виникають при аналізі ситуації всередині підприємства, переплітаються, якщо їх вчасно не виправити, з помилками в оцінці майбутніх умов функціонування навколишнього середовища і поведінки людей.

Процес контролю на підприємстві повинен носити всеосяжний характер, охоплюючи всі можливі елементи управлінської діяльності. Він не може бути прерогативою тільки контролінг-менеджера і його помічників; кожен керівник підприємства, незалежно від свого рангу, здійснює контроль як частина посадових обов'язків. У цьому зв'язку ні планування, ні формування організаційних структур, ні мотивація і т. Д. Не розглядаються у відриві від процесу контролю.

У загальному випадку процес контролю в рамках підприємства включає наступне стадії [83 |.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >