Передмова

Рівень безпеки життєдіяльності людини в техносфери - найважливіший критерій оцінки якості життя будь-якого сучасного суспільства. Вирішення складних проблем взаємовідносин у системі "людина - середовище проживання" пов'язане зі значними капітальними вкладеннями, вимагає високої культури виробництва і споживання, активної участі всіх членів суспільства. Метою процесу навчання в цій області є формування у фахівця усвідомлення головного принципу - пріоритету безпеки при вирішенні будь-яких інженерних завдань. Високий професіоналізм у цій сфері передбачає глибоке освоєння методів і засобів аналізу, проектування, розвитку та управління ерготехніческімі системами як приватними явищами загальної системи "людина - середовище проживання".

Різноманітність, складність, енергоозброєність, точність і новизна сучасних технологій визначають многофакторность проблем безпеки і значну методологічну складність їх вивчення. Методично обґрунтований підхід при цьому спирається на такі важливі концептуальні передумови, як:

  • - Всі проблеми виникають у системі "людина - середовище проживання", тому для їх розуміння необхідно досліджувати всі ланки цієї системи, припускаючи, що кожне з них може виявитися джерелом небезпеки;
  • - Послідовність вирішення проблем безпеки включає три групи завдань: аналіз, прогнозування, моделювання джерел небезпек; розробка методів і засобів захисту; ліквідація наслідків прояву небезпек;
  • - Високий рівень безпеки забезпечується всім арсеналом методів і засобів, включаючи технічні, організаційні, правові та економічні.

Поєднання зазначених передумов дає комплексне уявлення про джерела негативних факторів, принципах і методах якісного і кількісного аналізу середовища проживання, стратегії і тактиці забезпечення безпеки, методології розробки та застосування засобів захисту та усунення наслідків прояви небезпек в техносфери.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Загальні поняття про систему "людина - середовище проживання"

Життя людини та її здоров'я являють собою вищі цінності цивілізованого суспільства. У процесі взаємодії людини з середовищем існування вони можуть піддаватися несприятливому впливу безлічі факторів. Діяльність людини як спосіб його існування є предметом наукової дисципліни "Безпека життєдіяльності" (БЖД), а такі поняття, як середовище проживання, техносфера, здоров'я, небезпеку і безпеку, складають її основу.

Навколишнє середовище - це навколишнє людини середу, яка обумовлена сукупністю чинників (фізичних, хімічних, біологічних, інформаційних, соціальних), здатних надавати пряме або непряме, негайне або віддалене вплив на життєдіяльність людини, її здоров'я і потомство.

Людина і середовище проживання безперервно перебувають у взаємодії, утворюючи постійно діючу систему "людина - середовище проживання". У процесі еволюційного розвитку світу складові цієї системи неперервної змінювалися. Удосконалювався людина, збільшувалася чисельність населення Землі і зростав рівень його урбанізації, змінювалися суспільний уклад і соціальна основа людського суспільства. Змінювалася і середовище проживання: розширювалася територія освоєних людиною земель та її надр, природна середу відчувала дедалі більшу впливом людської спільноти; з'явилися штучно створені людиною побутова, міська та виробнича середовища.

Техносфера - регіон біосфери, у минулому перетворений людьми за допомогою прямого або непрямого впливу технічних засобів з метою найкращої відповідності людським соціально-економічним потребам.

Здоров'я - одна з основних умов щастя людини. І за визначенням Всесвітньої організації здоров'я (ВООЗ) - це властивість людини виконувати свої біосоціальні функції в мінливому середовищі, з перевантаженнями і без втрат, за умови відсутності хвороб і дефектів. Здоров'я буває фізичним, психічним та моральним.

У процесі життєдіяльності людина безперервно взаємодіє не тільки з природним середовищем і техносферою,

Структурна схема взаємодії людини сучасного індустріального суспільства з біосферою, техносферою і соціальним середовищем:

Рис. 1.1. Структурна схема взаємодії людини сучасного індустріального суспільства з біосферою, техносферою і соціальним середовищем:

1 - вплив людини на середовище існування; 2 - вплив біосфери па людини; 3 - вплив техносфери на людину; 4 - вплив соціального середовища на людину

але і з людьми, які утворюють так звану соціальну середу. Вона формується і використовується людиною для продовження роду, обміну досвідом і знаннями, задоволення своїх духовних потреб та накопичення інтелектуальних цінностей.

Структурна схема взаємодії людини сучасного індустріального суспільства з компонентами середовища проживання -біосферой, техносферою і соціальним середовищем, показана на рис. 1.1.

В останнє сторіччя безперервно розвиваються техносфера і соціальне середовище, про що свідчать все зростаюча частка перетворених людиною територій земної поверхні, демографічний вибух і урбанізація населення. Розвиток техносфери відбувається за рахунок перетворення природного середовища.

У життєвому процесі взаємодія людини з середовищем існування та її складових між собою засноване на передачі між елементами системи потоків мас речовин та їх сполук, енергій всіх видів і інформації. Відповідно до закону збереження життя Куражковского [10]: "Життя може існувати тільки в процесі руху через живе тіло потоків речовини, енергії та інформації".

Людині ці потоки необхідні для задоволення своїх потреб в їжі, воді, повітрі, сонячної енергії, інформації про навколишнє середовище і т.п. У той же час людина в життєвий простір виділяє потоки механічної та інтелектуальної енергії, потоки мас у вигляді відходів біологічного процесу, потоки теплової енергії та ін.

Обмін потоками речовини та енергії характерний і для процесів, що відбуваються без участі людини. Природна середу забезпечує надходження на нашу планету потоків сонячної енергії, що створює в свою чергу потоки рослинної і тваринної мас в біосфері, потоки абіотичних речовин (повітря, вода та ін.), Потоки енергії різних видів, у тому числі і при стихійних явищах в природному середовищі.

Для техносфери характерні потоки усіх видів сировини та енергії, потоки різноманітної продукції, потоки відходів (викиди в атмосферу, скидання у водойми, рідкі та тверді відходи, різні енергетичні впливу). Останні виникають відповідно до закону про непереборності відходів і побічних впливів виробництв [10]: "У будь-якому господарському циклі утворюються відходи і побічні ефекти, вони не переборні і можуть бути переведені з однієї фізико-хімічної форми в іншу або переміщені в просторі". Техносфера здатна також створювати спонтанно значні потоки мас і енергій при вибухах і пожежах, при руйнуванні будівельних конструкцій, при аваріях на транспорті і т.п.

Соціальна середу споживає і генерує всі види потоків, характерних дня людини як особистості, крім того, соціум створює інформаційні потоки при передачі знань, управлінні суспільством, співпрацю з іншими громадськими формаціями. Соціальна середу створює потоки всіх видів, спрямовані на перетворення природного та техногенного світів, формує негативні явища в суспільстві, пов'язані з курінням, споживанням алкоголю, парко гиків і т.п.

Потоки мас, енергій та інформації, розподіляючись в земному просторі, утворюють середовище проживання для живої природи: людини, фауни і флори. У загальному вигляді вплив потоку на об'єкт (людини та ін.) В кожній точці простору визначається його інтенсивністю / і тривалістю експозиції т, тобто

де Е - фактор впливу в точці простору з координатами х, у, м

Закон толерантності було сформульовано на початку XX ст. американським зоологом В. Шелфорд: "Лімітуючим фактором процвітання популяції (організму) може бути як мінімум, так і максимум екологічного впливу, а діапазон між ними визначає величину витривалості (межа толерантності) організму до заданого фактору" (рис. 1.2).

Толерантність - здатність організму переносити несприятливий вплив того чи іншого фактора середовища.

Зона оптимуму з точкою комфорту (точка максимуму життєвого потенціалу) і зони допустимих значень фактора впливу є областю нормальної життєдіяльності, а зони з великими відхиленнями фактора від оптимуму - зонами гноблення. Межі толерантності за фактором впливу збігаються зі значеннями мінімуму і максимуму фактора, за межами яких існування організму неможливо.

Залежність життєвого потенціалу від інтенсивності фактора впливу:

Рис. 1.2. Залежність життєвого потенціалу від інтенсивності фактора впливу:

1 - зона оптимуму (комфорту); 2 - зона допустимої життєдіяльності; 3 - зона гноблення; 4 - зона загибелі

Відомо, що зовнішні впливи на організм змушують його в процесі еволюції виробляти захисні реакції. Згідно принципом еволюції захисних властивостей всіх матеріальних об'єктів у напрямку створення механізмів компенсації зовнішнього впливу еволюція організму сприяє його адаптації до мінливих зовнішніх впливів.

Життя організмів (у тому числі людини) вимагає певного поєднання умов проживання. Якщо всі умови середовища проживання сприятливі, крім одного, то саме ця умова стає вирішальним для життя розглянутого організму. Воно лімітує розвиток організму. Відповідно до законом Лібіха витривалість організму визначається найслабшою ланкою в ланцюзі його екологічних потреб.

Руйнування організму можливо і під дією сукупності зовнішніх факторів, тобто при їх одночасному впливі. Результат негативного впливу фактора впливу потоку на організм залежить від властивостей і параметрів потоку, а також від властивостей організму.

Загибель організму відбувається при значеннях фактора впливу, що лежать поза зоною толерантності, її можна розглядати як процес розпаду організму на прості підсистеми.

З розглянутого вище випливає, що можна отримати ряд характерних ситуацій взаємодії в системі "людина - середовище проживання", змінюючи потоки в середовищі проживання, а саме:

комфортне (оптимальне), коли потоки відповідають оптимальним умовам взаємодії: створюють оптимальні умови діяльності та відпочинку; передумови для прояву найвищої працездатності і, як наслідок, продуктивності діяльності; гарантують збереження здоров'я людини і цілісності компонент середовища проживання;

- Допустиме, коли потоки, впливаючи на людину і середовище проживання, не мають негативного впливу па здоров'я, по призводять до дискомфорту, знижуючи ефективність діяльності людини. Дотримання умов допустимого взаємодії гарантує неможливість виникнення і розвитку незворотних негативних процесів у людини і в середовищі проживання;

небезпечне, коли потоки перевищують допустимі рівні і чинять негативний вплив на здоров'я людини, викликаючи при тривалому впливі захворювання, і (або) призводять до деградації природного середовища;

- Надзвичайно небезпечне, коли потоки високих рівнів за короткий період часу можуть нанести травму, призвести до смерті людини, викликати руйнування в природному середовищі.

З чотирьох характерних станів взаємодії людини з середовищем існування лише перші два (комфортне та допустиме) відповідають позитивним умов повсякденної життєдіяльності, а дна інших (небезпечне і надзвичайно небезпечне) неприпустимі для процесів життєдіяльності людини, збереження і розвитку природного середовища.

Взаємодія людини з середовищем існування може бути позитивним чи негативним, характер взаємодії визначають потоки речовин, енергій та інформації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >