Захист земель

Поводження з відходами

Радикальне вирішення проблеми захисту земель від відходів можливо при розробці нових технологій і маловідходних виробництв. Для узагальнення особливостей малоотходного виробництва можна виділити ряд взаємопов'язаних принципів, що лежать вето основі [11].

Ключовим у цьому ряду є принцип системності (рис. 5.19, а). У відповідності з цим принципом кожен окремий процес або виробництво розглядається як елемент більш складної індустріальної системи. Так, наприклад, відходи нафтохімії - шлами, теплоенергетики - золошлакова суміш, хімічної промисловості - відсів вапна використовуються для одержання цементу, при цьому утворюються відходи використовуються у виробництві будівельних матеріалів, а відходи останньої - в сільськогосподарській галузі і т.д.

Інший найважливіший принцип - принцип комплексності використання сировинних ресурсів (рис. 5.19, б). Практично всі використовувані сировину багатокомпонентних, і в середньому Уз його вартості складають супутні елементи. Так, вже в даний час практично все срібло, вісмут, платину, більше 20% золота і близько 30% сірки отримують "попутно" при переробці комплексних руд. Підвищення комплексності використання ресурсів, наприклад, в лісопромисловому виробництві, має не тільки екологічне, але й важливе економічне значення.

Третім принципом створення малоотходного виробництва є принцип циклічності матеріальних потоків (рециклінг) (рис. 5.19, в), де важливу роль відіграють замкнуті втовкмачувати цикли, рециркуляція газових потоків, утилізація твердих відходів. У всьому світі цей напрям набуває дуже важливе значення. Вже зараз технічно

Принципи маловідходних технологій:

Рис. 5.19. Принципи маловідходних технологій:

а - системності; б - комплексності; в - циклічності. Збільшення числа п веде до істотного зниження відходів

можливо використовувати 2/3 виникають відходів, причому капітальні вкладення при переробці вторинної сировини приблизно в чотири рази менше, ніж первинного. Еколого-економічний ефект використання вторинної сировини на прикладі трьох поширених видів відходів представлений в табл. 5.1.

Таблиця 5. 1. Ефект,%, по відношенню до виробництва з первинної сировини

Досягнутий ефект

Вид виробництва

сталь із залізного брухту

скло з склобою

папір з макулатури

Скорочення: забруднення повітря; забруднення води; твердих відходів

86 76 57

14 79

73 35 39

Економія: енергії; води;

первинних ресурсів

74 40 90

6 50 54

70 61 100

У нашій країні за рахунок використання вторинної сировини виробляється 30% сталі, 25% паперу, 20% кольорових металів. Однак існують межі в утилізації відходів. У міру збільшення частки вторинної сировини в матеріальних циклах йде накопичення примесного речовини. Наприклад в сталі, виплавленої з металобрухту, накопичуються мідь, цинк, кобальт. При збільшенні ступеня утилізації відходів потрібні великі витрати енергії на очищення і сепарацію даного виду відходів. Вплив ступеня утилізації на витрату енергії показано на рис. 5.20.

З цієї закономірності випливає висновок про принципову недосяжності 100% утилізації відходів, тобто неможливості створення абсолютно безвідходного виробництва.

Правові основи поводження з відходами визначає Федеральний закон від 24 червня 1998 № 89-ФЗ "Про відходи виробництва і споживання", який переслідує дві мети:

запобігання шкідливого впливу відходів на здоров'я людини і навколишнє природне середовище;

залучення відходів в господарський оборот в якості додаткових джерел сировини.

Вплив ступеня утилізації відходів на витрату енергії

Рис. 5.20. Вплив ступеня утилізації відходів на витрату енергії

У зазначеному Законі сформульовані такі поняття.

Відходи виробництва та споживання - залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, виробів чи продуктів, що утворилися в процесі виробництва чи споживання, а також товари, що втратили свої споживчі властивості (закон не поширюється на відходи у вигляді викидів в атмосферу, скидів у водні об'єкти, радіоактивні відходи ).

Небезпечні відходи - відходи, що містять шкідливі речовини і володіють небезпечними властивостями (токсичністю, вибухопожежонебезпечних, високою реакційною здатністю) або містять збудників інфекційних хвороб.

Поводження з відходами - діяльність, у процесі якої відходи утворюються, збираються, використовуються, знешкоджуються, транспортуються, розміщуються (зберігаються або захоронюються).

Об'єкт розміщення відходів - спеціально обладнане споруда, призначена для тимчасового або постійного розміщення відходів (полігон, шламосховищі, відвал гірських порід та ін.).

Ліміт на розміщення відходів - гранично допустима кількість відходів конкретного виду, яке дозволяється розміщувати певним способом на встановлений строк з урахуванням екологічної обстановки на даній території (аналог ПДВ та ПДС).

Норматив утворення відходів - встановлену кількість відходів конкретного виду при виробництві одиниці продукції (розраховується з урахуванням типу технології і коефіцієнта використання матеріалів).

Паспорт небезпечних відходів - документ, що засвідчує приналежність відходів до відходів відповідного виду та класу небезпеки, який містить відомості про їх склад.

Промислові відходи (ПО) класифікуються за агрегатним станом: тверді (будівельне сміття, порожня гірська порода, шлак, зола, метали, пластмаси, гума тощо); пастоподібні (шлами очисних споруд стічних вод, фарби, смоли, загущені нафтопродукти) і рідкі (мастильно-охолоджуючі рідини, розчинники, відходи гальванопроизводства і т.п.). Їх поділяють на два види: нетоксичні (безпечні, нейтральні для навколишнього середовища і людини) і токсичні.

Відповідно до Санітарних правил "Порядок накопичення, транспортування, знешкодження і поховання токсичних промислових відходів" (1985) токсичні промислові відходи поділяють на чотири класи: I клас - надзвичайно небезпечні (наявність у відходах ртуті, хромовокіслого калію, оксиду миш'яку та інших токсичних речовин) ; II клас - високонебезпечні (наявність хлористої міді та нікелю, азотокіслого свинцю, сурми та ін.);

III клас - помірно небезпечні (наявність, наприклад, сірчанокислої міді, оксиду свинцю, чотирихлористого вуглецю);

IV клас - малонебезпечні.

Клас небезпеки промислових відходів визначається природопользователем розрахунковим шляхом за нормативному документу "Методичні рекомендації та порядок визначення класу небезпеки відходів" (1996).

Природопользователь, крім того, зобов'язаний організувати збір, тимчасове зберігання токсичних відходів на території підприємства, розрахувати норматив утворення відходів, узгодити ліміт на розміщення відходів з територіальними органами Россанепідемнадзора і скласти паспорт небезпечних відходів.

Нетоксичні ПО використовуються для засипки ярів, в якості ізолюючого матеріалу па звалищах побутових відходів, при будівництві доріг і дамб. Частина токсичних відходів, слабо розчинних у воді, III і IV класів небезпеки допускається для спільного складування та спалювання з твердими побутовими відходами за умови дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Основна номенклатура токсичних ПО у відповідності зі СНиП 2.01.28-85 повинна піддаватися обробці на спеціальному регіональному полігоні. Полігон є природоохоронною об'єктом, що включає:

- Завод по знешкодженню і утилізації токсичних ПЗ;

гараж спеціалізованого автотранспорту;

  • - Ділянка поховання неутилізованих токсичних відходів;
  • - Споруди очищення поверхневих вод, господарсько-побутової каналізації та дренажу.

На полігоні здійснюють збір токсичних ПО на підприємствах, їх транспортування, прийом, облік, знешкодження та захоронення.

Статистика промислових країн Європи показала, що переважна кількість токсичних ПО (до 80%) - органічного походження. За фізичним станом і теплотворної здатності відходи бувають:

тверді, органічного

походження .............................................. 50-60 % (15-20 МДж / кг)

Настій і шлами органічного

походження .............................................. 10-15 % (12-25 МДж / кг)

рідкі органічні відходи .................. 10-15% (5-28 МДж / кг)

шлами, що містять органічні

і мінеральні забруднення ............................................... ............... 6-8%

відходи неорганические.....................................................................8-10%

Найбільш поширеними методами знешкодження токсичних промислових відходів в даний час є:

  • - Для відходів органічного походження - спалювання при високих температурах - 900- 1100 ° С (при наявності галогенсодержащих сполук - до 1200-1400 ° С). При цьому методі велика частина всіх токсичних відходів знешкоджується, а обсяг незгорілих залишків може бути доведений до 10% початкового об'єму;
  • - Для неорганічних речовин - фізико-хімічна обробка в кілька стадій, яка призводить до утворення нешкідливих, нерозчинних у воді сполук.

Технології переробки неорганічних відходів грунтуються на механічних, гідродинамічних, теплових, дифузійних, хімічних, біохімічних процесах. У реальному технології знешкодження та утилізації токсичних відходів поєднуються різні методи впливу.

Найбільш поширені методи підготовки твердих відходів до переробки, що лежать в основі більшості технологічних схем, представлені па рис. 5.21.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >