Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Педагогіка arrow ВІЙСЬКОВА ПЕДАГОГІКА
Переглянути оригінал

ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ПЕДАГОГІКИ

У військовій педагогіці склалася система основних понять і категорій, що відображають різні сторони військово-педагогічного процесу з підготовки військовослужбовців і військових колективів. До числа таких понять і категорій відносяться: виховання, перевиховання, самовиховання, навчання, самоосвіта, розвиток, психологічна підготовка, військово-педагогічний процес, педагогічна діяльність і ін. Використовуючи диференційований підхід, представляється необхідним і можливим в рамках даного підручника уточнити зміст одних понять або по-новому визначити їх (запропонувати умовне, робоче визначення), щодо інших обмежитися вже наявними в психолого-педагогічній літературі розумінням.

Одним з найбільш складних і неоднозначних понять в загальній і військової педагогіці продовжує залишатися категорія «виховання». Різноманіття підходів до розуміння сутності виховання проявляється в тому, що воно розглядається:

 • - як складне і специфічне соціальне явище, спрямоване на передачу соціального, життєвого досвіду від покоління до покоління, на підготовку людини до життя, виконання громадських і професійних обов'язків;
 • - один з чинників формування особистості, розвитку її здібностей і можливостей, інтелектуальних, духовних, фізичних та інших якостей і властивостей;
 • - комплекс загальних і приватних цілей і завдань, визначених загальнолюдськими, державно-національними, професійними і особистісними цінностями;
 • - складна керована система, що включає різноманіття взаємопов'язаних між собою елементів, паралельних і вертикальних зв'язків, відносин суб'єктивного і об'єктивного характеру, а також підсистема змістовного, організаційного та методичного плану;

особливий вид людської діяльності, спрямованої на реалізацію функцій формування певних аспектів розвитку особистості, перевиховання, внутрішньої мобілізації, психологічної підготовки до життя, професійної діяльності, спонукання до самовдосконалення;

- процес цілеспрямованого, систематичного впливу на психіку особистості, психологію колективу з метою формування у військовослужбовців необхідних загальних (базових) і специфічних (професійних) компетенцій, прагнення до самовдосконалення та ін.

При визначенні поняття «навчання» важливо виявити його сутність як з теоретичної точки зору, що отримала назву «військова дидактика», так і з позиції практичної навчальної діяльності всіх категорій командирів і офіцерів-вихователів. У сучасній військовій педагогіці навчання являє собою цілеспрямований, систематичний і організований процес озброєння військовослужбовців знаннями, навичками і вміннями, необхідними для успішного виконання ними повсякденних і службово-бойових завдань. З цим поняттям у військовій педагогіці тісно пов'язане визначення сутності самоосвіти , під яким розуміється цілеспрямований педагогічний процес самостійної діяльності військовослужбовців з придбання, поглиблення і вдосконалення соціокультурних і професійних компетенцій.

Поняття « розвиток » розуміється як цілеспрямований педагогічний процес функціонального вдосконалення розумової і фізичної діяльності військовослужбовців відповідно до характеру розв'язуваних ними завдань і умов військової служби.

Психологічна підготовка - психолого-педагогічна категорія, що позначає цілеспрямований педагогічний процес формування у військовослужбовців таких особливостей психічних процесів і рис особистості, які необхідні їм для успішного виконання професійних завдань в будь-яких умовах бойової обстановки. Психологічна підготовка є важливим елементом бойової підготовки і, як правило, реалізується в умовах безпосередньої підготовки і ведення бойових дій військовослужбовцями підрозділів (частин).

Активна взаємозалежних і взаємообумовлених педагогічна діяльність начальників і підлеглих (навчальних і що навчаються, вихователів і виховуваних) становить військово-педагогічний процес. У сучасних умовах він є, з одного боку, організовану і цілеспрямовану навчально-виховну діяльність командирів і органів по роботі з особовим складом з навчання, виховання, розвитку та морально-психологічній підготовці військовослужбовців, а з іншого - діяльність самих військовослужбовців і військових колективів по овладеніюс соціокультурними та професійними компетенціями, формуванню у себе високих морально-бойових якостей, розвитку військово-професійної майстерності та психологічної готовності до успішним бойовим діям.

Певною мірою військово-педагогічний процес включає в себе також специфічну діяльність по перевихованню , самовиховання і самоосвіти особового складу підрозділу, частини (корабля), тобто педагогічну діяльність (рис. 2.2).

При науковому аналізі поняття « педагогічна діяльність » важливо враховувати його психологічні і власне педагогічні аспекти, які характеризуються:

 • - соціальної заданістю і комплексним характером кінцевої педагогічної мети, яка витікає з конкретного замовлення суспільства, і заданно- стио приватних цілей, яких досягає офіцер;
 • - специфікою цілей і завдань, які вирішує офіцер у військово-педагогічному процесі і які визначаються необхідністю формування у військовослужбовців людських, національно-державних і особистісних цінностей;
 • - особливим місцем і роллю офіцера у військово-педагогічному процесі підрозділи (частини), що виконує функції вчителя, вихователя, організатора навчально-виховних заходів і занять, керівника пізнавальної діяльності, процесів самоосвіти, самовиховання і перевиховання особового складу;
 • - особливістю об'єктів праці, якими є особистість військовослужбовця - активного учасника військово-педагогічного процесу і військовий колектив;
 • - специфікою «знарядь», засобів і способів здійснення педагогічної діяльності, якими виступають грамотне, пристрасне, переконливе слово, культура і зміст промови, знання, методичні навички і вміння, особисті якості, спосіб життя і поведінку, стиль діяльності педагога;
 • - складністю оцінки результатів педагогічної діяльності, які визначаються якісними змінами в психологічному, соціальному, професійному розвитку особистості військовослужбовця та ін.
Цілі, функції і види педагогічної діяльності

Мал. 2.2. Цілі, функції і види педагогічної діяльності

У зв'язку зі сказаним військово-педагогічну діяльність доцільно розглядати як один з видів професійної діяльності офіцера, в якій в єдності і взаємозв'язку проявляються її соціально-педагогічної, нормативно-змістовний і функціонально-психологічний аспекти.

Важливою категорією військової педагогіки являє педагогічна технологія. У педагогічній науці виділяється наступна класифікація педагогічних технологій (рис. 2.3).

Перераховані поняття і категорії військової педагогіки багато в чому зумовлюють її місце і роль в системі військових і інших наукових дисциплін. Як було зазначено раніше, військова педагогіка виникла на стику цілого ряду наук: загальної та соціальної педагогіки, військової і соціальної психології, філософії та соціології та ін. Між ними існує прямий і зворотній зв'язок.

Військова педагогіка як наука вирішує наступні завдання:

 • - досліджує сутність, структуру, функції військово-педагогічного процесу;
 • - вивчає проблеми організації і вдосконалення освітнього процесу у військово-навчальних закладах;
 • - розробляє ефективні форми організації військово-педагогічного процесу і методи впливу на військовослужбовців і військові колективи;
 • - сприяє гуманізації військово-педагогічного процесу і військової служби;
 • - обґрунтовує зміст і технологію навчання, виховання, розвитку і психологічної підготовки військовослужбовців;
 • - виявляє закономірності і формулює принципи виховання і навчання військовослужбовців;
 • - обґрунтовує методику психологічної підготовки особового складу з урахуванням специфіки видів і родів військ (сил флоту);
 • - розробляє зміст і методику самоосвіти і самовиховання військовослужбовців;
 • - досліджує особливості та зміст діяльності військового педагога і шляхи формування і розвитку його педагогічної культури і майстерності;
 • - розробляє методику військово-педагогічного дослідження, узагальнення, поширення та впровадження в життя передового досвіду навчання та виховання;
 • - дає наукові рекомендації по творчому використанню історичної спадщини військової педагогіки.
Класифікація типових педагогічних технологій

Мал. 2.3. Класифікація типових педагогічних технологій

Рішення задач військової педагогіки пов'язано перш за все з пошуком шляхів активізації людського фактора в інтересах зміцнення бойової потужності ЗС РФ, формування у командирів (начальників) сучасного педагогічного мислення, створення у військових колективах атмосфери творчості, згуртованості, взаємної вимогливості і особистої відповідальності за якісне виконання функціональних обов'язків , протидія порушенню законності, правопорядку і військової дисципліни.

Виконання офіцером службових обов'язків пов'язане з реалізацією низки педагогічних функцій.

Перш за все, офіцер займається вихованням, навчанням, психологічною підготовкою підлеглих, розвитком їх військової майстерності і бойової виучки. Будучи безпосереднім начальником для своїх підлеглих, він відповідає за виховання, формування у військовослужбовців якостей захисника Батьківщини, дотримання ними вимог законів, статутів, розвиток їх інтелектуальних і фізичних якостей. Крім того, офіцер навчає прапорщиків (мічманів), сержантів (молодших командирів) практиці навчання і виховання підлеглих, організує і направляє їх педагогічну діяльність. Ці положення закріплені відповідними статтями Статуту внутрішньої служби ЗС РФ і є обов'язковими для виконання в повсякденній діяльності.

Ефективність військово-професійної діяльності визначається в значній мірі наявністю у офіцера - керівника військового колективу - знань, умінь і навичок в області військової педагогіки.

Педагогічні знання дозволяють офіцеру:

 • - вміло організовувати бойову діяльність підлеглих, підтримувати на необхідному рівні бойову та мобілізаційну готовність підрозділу;
 • - успішно керувати бойовою підготовкою, методично грамотно навчати особовий склад;
 • - продуктивно проводити виховну роботу в підрозділі, виховувати у військовослужбовців моральну і психологічну готовність до захисту Вітчизни, гордість і відповідальність за приналежність до ВС РФ;
 • - результативно здійснювати діяльність з підтримки міцної військової дисципліни, згуртуванню військового колективу підрозділу;
 • - забезпечувати неухильне дотримання внутрішнього порядку в підрозділі, організовувати і проводити всебічну підготовку до несення служби в добовому наряді;
 • - доцільно будувати роботу з підлеглими кадрами, надавати їм необхідну допомогу в удосконаленні професійних знань і методичної майстерності;
 • - ефективно удосконалювати особисту професійну підготовку та методи управління підрозділом;
 • - використовувати гуманний підхід в спілкуванні з військовослужбовцями.

Педагогічні знання командира (начальника), його навички, вміння

в навчанні і вихованні особового складу повинні постійно вдосконалюватися. Це обумовлено тим, що об'єкт педагогічних впливів

(Військовослужбовці і військовий колектив) постійно змінюється, розвивається і все в більшій мірі (відповідно до сучасними підходами) розглядається як один із суб'єктів педагогічної взаємодії. Крім того, змінюються умови, в яких здійснюється військово-педагогічний процес.

Таким чином, глибоке знання теоретичних основ військової педагогіки, вміле їх використання в практичній діяльності дозволяють офіцеру ефективно і якісно організовувати військово-педагогічний процес, навчати і виховувати військовослужбовців підрозділів і частин (кораблів).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 • 1. Дайте визначення військової педагогіки як науки.
 • 2. Визначте об'єкт і предмет військової педагогіки.
 • 3. Перелічіть рівні методології військової педагогіки та розкрийте їх зміст.
 • 4. Розкрийте зв'язок військової педагогіки з іншими науками.
 • 5. Перелічіть і розкрийте основні категорії військової педагогіки.
 • 6. Назвіть і охарактеризуйте види педагогічної діяльності.
 • 7. Уявіть класифікацію типових педагогічних технологій.
 • 8. Назвіть педагогічні завдання військової педагогіки.
 • 9. Охарактеризуйте місце педагогічних знань у військово-професійної діяльності офіцера.
 • 10. Підготуйте письмову характеристику специфічних функцій і завдань військової педагогіки.
 • 11. Складіть обґрунтовану вами таблицю основних етапів і періодів розвитку вітчизняної військової педагогіки.
 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук