МЕТОДИКА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОФІЛАКТИКИ УХИЛЕНЬ ВІД ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

Аналіз проблеми ухилень від військової служби дозволяє визначити основні профілактичні заходи виховного, дисциплінарного і кримінально-правового характеру. Рішення задач можливо при тісній співпраці командирів, їх заступників з виховної роботи та медичних працівників.

Успіх виховної роботи багато в чому залежить від того, наскільки добре начальники знають своїх підлеглих. Глибоке вивчення особистості військовослужбовця дозволяє дізнаватися біографічні дані; відомості про умови виховання в сім'ї, се складі, рід занять та освіту батьків, взаємини в сім'ї, її житлових і матеріальних умов, навчанні в школі та інших навчальних закладах, про роботу на виробництві; поведінці в школі, на виробництві, в побуті; про притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності, судимості до призову на військову службу, місці, терміни і вигляді відбуття покарання; потребах, інтересах, звичках, поглядах, схильностях, життєві цілі, орієнтаціях; рисах характеру, темперамент, вольових якостях, стан здоров'я, фізичний розвиток і інших індивідуальних особливостей; поведінці в період проходження військової служби, кількість і характер заохочень та стягнень, застосування заходів громадського впливу, успіхи в бойовій підготовці і т.д.

В ході виховання молодих солдатів необхідно враховувати, що початок військової служби - найважчий період в житті солдата, матроса. Труднощі адаптації до військової служби, відірваність від сім'ї, близьких, друзів і інші фактори вимагають корінної ломки колишніх форм поведінки і формування нових відносин, звичок і навичок.

Ефективність дисциплінарного впливу залежить від того, наскільки обґрунтовано і справедливо воно застосовано. Дуже важливо, щоб міра покарання відповідала ступеню тяжкості вчиненого проступку. Жодне порушення не повинно залишатися без певного впливу з боку командирів і начальників.

Використання заходів кримінально-правового впливу щодо осіб, які вчинили ухилення від військової служби, сприяє активізації роботи щодо їх попередження. Самі по собі ці заходи не усувають соціальні та інші причини злочинної поведінки. Вони лише стимулюють належну поведінку людини, під загрозою покарань утримують його від злочинів та інших правопорушень. Ефективність заходів кримінально-правового впливу багато в чому залежить від того, наскільки оперативно організовані розшук і затримання військовослужбовця, який вчинив дезертирство, самовільне залишення військової частини або місця служби; від своєчасності порушення кримінальної справи, її розслідування і прийняття законного рішення.

Особливе місце в роботі з профілактики ухилень від військової служби займає діяльність щодо виявлення у військовослужбовців ознак нервово-психічної нестійкості і педагогічної занедбаності. Організація такої роботи повинна передбачати планові заходи:

 • - в період прибуття молодого поповнення в частину;
 • - період адаптації до військової служби (перші 3-5 МСС.);
 • - період подальшого проходження військової служби.

За прибуття поповнення в частину проводиться інструктивно-методичне заняття з посадовими особами пункту прийому поповнення, на якому в доступній формі викладаються суть і ознаки прояву нервово-психічної нестійкості в спілкуванні, поведінці, діяльності, зовнішній вигляд військовослужбовців, а також рекомендується, на що звернути увагу при вивченні документів, спостереженні за прибулим поповненням. Повідомляються порядок роботи і форма документа, який потрібно готувати командирам підрозділів, їх заступниками з виховної роботи на військовослужбовців, які підлягають поглибленому психологічному обстеженню. У документі вказуються прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця, а також відомості про наявність у нього ознак нервово-психічної нестійкості.

Спостереження за поведінкою військовослужбовців повинно бути спрямоване на виявлення осіб, схильних до замкнутості, самотності, сором'язливих, нерішучих, боязких, плаксивих або, навпаки, конфліктних, що вступають в суперечки, які відмовляються виконувати накази, які порушують розпорядок, розв'язних. До спостереження можна залучати і сержантський склад, попередньо провівши з ним відповідний інструктаж.

Зібравши і проаналізувавши всю наявну інформацію, можна переходити до завершального етапу вивчення поповнення - індивідуальним співбесіди , в ході якого уточнюються окремі відомості, оцінюються ті сторони особистості, які неможливо оцінити за допомогою спостереження або документів.

При побудові плану бесіди необхідно передбачити наступні питання: умови виховання і розвитку; ставлення до алкоголю, наркотиків; стан здоров'я; ставлення до оточуючих і особам протилежної статі.

Факторами, що сприяють розвитку негативних тенденцій в поведінці, слід вважати: виховання в неповній, неблагополучної сім'ї (погані взаємини батьків), наявність у них судимості, психічних захворювань; надмірно суворе або «тепличне» виховання; зловживання алкоголем членами сім'ї; втечі з дому; ранній алкогольний досвід військовослужбовця, випадки вживання нарковмісних препаратів, приводи в поліцію, численні конфлікти в школі, сім'ї; наявність нервово-психічних захворювань; ранній сексуальний досвід, безладні статеві зв'язки.

За результатами проведеної роботи командирами підрозділів, їх заступниками з виховної роботи складається список військовослужбовців, які потребують поглибленому обстеженні. У зв'язку з цим проводиться анкетування особового складу, який прибув на поповнення.

Підсумком вивчення поповнення повинно стати виділення декількох груп військовослужбовців:

військовослужбовці з нервово-психічною нестійкістю;

 • - військовослужбовці з різко вираженими ознаками нервово-психічної нестійкості (дана група потребує медичного огляду на предмет придатності до військової служби);
 • - військовослужбовці з помірно вираженими ознаками нервово-психічної нестійкості, які обмежують їх можливості в оволодінні певними спеціальностями або в певних ситуаціях (військовослужбовці цієї групи вимагають індивідуальних психопрофилактических, корекційних, виховних та організаційних заходів, розподілу по підрозділах і спеціальностями).

У період адаптації до військової служби (перші 3-5 міс.) Нарощуються зусилля по вивченню військовослужбовців, особливо тих, хто вимагає спостереження.

Основними завданнями вивчення військовослужбовців в цей період є: оцінка ходу адаптації до умов і вимог військової служби та забезпечення в разі необхідності відповідних виховних впливів, психопрофілактичних і психокорекційних заходів з метою попередження проявів нервово-психічної нестійкості; аналіз взаємовідносин у військових колективах, надання допомоги військовослужбовцям, які відчувають труднощі у встановленні контактів; виявлення осіб, які потребують додаткового соціального обстеження.

Методами вивчення особового складу залишаються спостереження , психологічне тестування та індивідуальна бесіда. Особливе місце відводиться спостереженню, так як в цей період з'являється можливість спостерігати за поведінкою військовослужбовців в складних, незвичних для них умовах.

Спостереження за військовослужбовцями повинно починатися з інструктування посадових осіб, які безпосередньо працюють з особовим складом. Пропонується звернути увагу на недисциплінованих, болісно реагують на зауваження, невиконавчий, збуджуваним, запальних, конфліктних або, навпаки, замкнутих, образливих, надмірно боязких і сором'язливих військовослужбовців. Підлягають виявленню особи, що проявляють зарозумілість, які прагнуть будь-що-будь виділитися серед оточуючих або, навпаки, стали об'єктом жартів, глузувань, які вчиняють безглузді вчинки, які мають дивацтва, ненормальності в поведінці, неохайний зовнішній вигляд. Необхідно відстежувати поведінку військовослужбовців, які виявляють під час різних занять незібраність, незручність, порушення координації рухів, зайву напруженість, химерність рухів і поз, відзначати непритомність, випадки частого звернення за медичною допомогою з різноманітними скаргами, фіксувати увагу на відстаючих, з великими труднощами освоюють військову спеціальність , відзначати випадки неправильного виконання наказів і розпоряджень.

Крім того, до посадових осіб доводяться основні заходи профілактики моральних і нервово-психічних зривів: уважне, чуйне ставлення до підлеглих, повагу до їх почуттів, думок, суджень, припущень, недопущення в їх адресу різких образливих висловлювань, несправедливості; створення здорового морально-психологічного клімату у військових колективах, атмосфери поважності, доброзичливості і взаємодопомоги; організація здорового побуту, боротьба проти пияцтва, токсикоманії та наркоманії; попередження конфліктних і виключення інших психотравмуючих ситуацій; обмеження фізичного навантаження для ослаблених; тимчасове, повне або часткове звільнення від несення служби, переклад в підрозділи, пов'язані з виконанням господарських робіт; роз'яснення військовослужбовцям типологічних рис їх характеру, можливих негативних проявів, пов'язаних з ними, і формулювання рекомендацій для самоконтролю і корекції; розгляд найбільш типових ситуацій, в яких поведінка військовослужбовців з ознаками нервово-психічної нестійкості буде неадекватним. Особливо підкреслюється недопущення випадків використання отриманої інформації на шкоду військовослужбовцям.

Дані спостереження аналізуються, уточнюються в процесі бесіди і доповнюються результатами тестування. Хід адаптації до умов військової служби вдається оцінити за допомогою багаторівневого особистісного опитувальника «Адаптивність». Узагальнені дані вивчення служать базою для вироблення конкретних пропозицій командуванню щодо заходів індивідуально-виховного характеру, психопрофілактичних і психокорекційних заходів. Всі перераховані заходи повинні бути відображені в плані виховної роботи.

У період подальшого проходження військової служби здійснюється динамічне спостереження за особами з ознаками нервово-психічної нестійкості (відповідно до плану роботи) з метою контролю їх нервово-психічного стану, вивчення системи відносин спостережуваного військовослужбовця в колективі, оцінки його емоційного і ділового статусу і своєчасного проведення психопрофилактических і корекційних заходів. Найбільш інформативною в цьому плані є социометрическая методика. Крім цього, можуть бути використані і інші методи вивчення особистості (незалежні характеристики, експертне опитування, спостереження).

Основними формами і методами профілактики ухилень від військової служби є: планові заняття з бойової підготовки; виявлення особливостей поповнення; вивчення документів молодого поповнення, опитування, тестування, обмін листами з родичами, військкоматами, колективами, в яких навчалися або працювали молоді солдати; зборів з батьками військовослужбовців, що проходять службу за місцем проживання; тематичні вечори, присвячені історії Росії, Збройних Сил, конкретної військової частини; представлення особовому складу молодого поповнення підрозділів; бесіди представників духовенства з особовим складом про моральність, виконанні військового обов'язку; зустрічі з представниками трудових колективів регіонів, звідки покликані військовослужбовці.

Основними шляхами профілактики ухилень від військової служби

є наступні.

 • 1. Вивчення запитів, настроїв військовослужбовців, своєчасне реагування на них. Форми і методи роботи з реалізації цього шляху такі: створення ефективної системи контролю за діяльністю особистості; своєчасне реагування на скарги і заяви військовослужбовців; аналіз взаємовідносин військовослужбовців різних термінів служби і представників різних регіонів країни (земляків); социометрические опитування з метою з'ясування міжособистісних відносин, неформальних лідерів військових колективів, мікрогруп і основ їх утворення; невимушені зустрічі з особовим складом, задушевні бесіди; вечори запитань і відповідей; проведення єдиних правових днів; інструктивно-методичні заняття з офіцерами і прапорщиками підрозділів, молодшими командирами підрозділів з питань дружби, співпраці і взаємодопомоги в військових колективах.
 • 2. Захист честі та гідності кожного військовослужбовця. Форми і методи роботи: планові заняття з суспільно-державної підготовки; лекції, бесіди, вечори запитань і відповідей, зустрічі з юристами; участь військовослужбовців у засіданнях судів над правопорушниками; організація в підрозділах куточків правових знань; установка телефонів довіри; організація прийому командуванням військовослужбовців і членів їх сімей з особистих питань.
 • 3. Надання відпустки військовослужбовцям для вирішення сімейних проблем і надання практичної допомоги в налагодженні сімейно-побутових відносин з боку командування військової частини, військкоматів. Формами і методами цієї роботи є: прийом командуванням військовослужбовців і членів їх сімей з особистих питань; листування з батьками військовослужбовців; лекції, бесіди про культуру сімейно-побутових відносин, зустрічі сімей різних поколінь; організація консультацій з проблем соціально-правового становища сімей військовослужбовців, врегулювання конфліктних ситуацій, виховання дітей, інтимних відносин із залученням юристів, педагогів та інших фахівців; установка міжміських телефонів, за якими військовослужбовці за призовом в скрутну для них хвилину можуть зв'язатися з рідними і близькими.
 • 4. Ретельний відбір і вивчення прибулого поповнення.
 • 5. Періодичне огляд військовослужбовців, виявлення осіб з психічними відхиленнями, схильних до вживання спиртних напоїв, наркотиків, напрямок потребують на лікування.
 • 6. Допомога в адаптації після прибуття з лікувального закладу.
 • 7. Виділення військовослужбовців в «групу ризику», індивідуальна робота з ними щодо попередження дезертирства.
 • 8. Створення умов для прояву творчих здібностей військовослужбовців за допомогою художньої самодіяльності, творчих студій, гуртків при Будинках офіцерів, клубах військової частини; роботи клубів за інтересами; тематичних вечорів; зустрічей особового складу з представниками релігійних конфесій; спортивних змагань; перегляду телепередач.
 • 9. Надання віруючим можливості відвідувати храми.

Суттєве значення в контексті теми має правильне розуміння

варіацій відповіді на питання: «Що впливає на підвищення ефективності профілактики ухилень від військової служби?» Відповіді можуть бути такими:

 • - створення системи контролю за особовим складом і особливо за тими, хто знаходиться у відриві від військової частини, підрозділу;
 • - вжиття заходів до будь-якого правопорушника, відповідність заходів кримінально-правового, дисциплінарного і виховного впливу ступеня тяжкості вчинених злочинів, збитку бойової готовності;
 • - оперативний доповідь про всі випадки самовільного залишення військової частини військовослужбовцями;
 • - взаємодія в профілактичній роботі командирів штабів, органів виховної роботи, медичних працівників, юристів, інших посадових осіб;
 • - підвищення психолого-педагогічної компетентності офіцерського складу, його стилю діяльності в проведенні індивідуальної роботи з вивчення підлеглих військовослужбовців; виявлення військовослужбовців, схильних до втікання і дезертирство; своєчасне вирішення проблем особистого характеру, що виникають у військовослужбовців в процесі служби.

Таким чином, виховна робота з попередження і подолання ухилень від військової служби у військовій частині, підрозділі повинна організовуватися і проводитися відповідно до вимог службової діяльності і невід'ємною частиною виховної роботи.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 • 1. Перерахуйте основні мотиви ухилення від військової служби.
 • 2. Розкрийте класифікацію військовослужбовців, які виявляють схильність до ухиленням від військової служби.
 • 3. Назвіть найбільш типові правопорушення, вчинені військовослужбовцями в ході служби.
 • 4. Сформулюйте основні цілі спостереження за поведінкою військовослужбовців.
 • 5. Назвіть умови ефективності дисциплінарного впливу на військовослужбовця.
 • 6. Розкрийте комплекс заходів посадових осіб щодо профілактики ухилень від військової служби.
 • 7. Складіть план заходів з профілактики ухилень від військової служби в підрозділі (частини).
 • 8. Розробіть план проведення круглого столу щодо профілактики ухилення від військової служби.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >