ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ В ПІДРОЗДІЛІ (ЧАСТИНИ)

Як відомо, командир (начальник) зобов'язаний систематично підвищувати особистий рівень психолого-педагогічних знань і вимагати цього від підлеглих. У свою чергу, ефективне функціонування будь-якого процесу неможливо без організованого управління ім. Психолого-педагогічна підготовка офіцерів не є винятком. Її ефективність забезпечується, насамперед, грамотною організацією, що здійснюється за допомогою передових досягнень педагогічної теорії і практики.

Проблема організації процесів професійного становлення офіцерів військової частини за своєю суттю не нова. Значимість організаційних компонентів підтверджується в дослідженнях В. Н. Суботіна (про діяльність командирів щодо підвищення культури пропагандистської мови у офіцерів), В. Н. Климова (про управління вихованням і становленням офіцерів на основі доброзичливих статутних відносин між командирами і молодими фахівцями), А. М. Захарова (про керівництво становленням молодих командирів у практичній діяльності) та ін. Дослідники прийшли до єдиної думки про те, що організація даного процесу вимагає до себе особливої уваги і постійного ного вдосконалення.

Організація психолого-педагогічної підготовки офіцерів у військовій частині включає планування, приведення до певного порядку, узгодженості зусиль всіх керівників розглянутого процесу по цілям і завданням, змістом і формами, часу, методів і засобів з метою ефективності формування педагогічної спрямованості, і рівня психолого-педагогічної підготовки суб'єктів і об'єктів.

Практика показує, що в даний час неможливо здійснювати ефективну організацію психолого-педагогічної підготовки офіцерів, спираючись лише на особистий, життєвий досвід, інтуїцію, емпіричні знання. Безперервне, прискорене розвиток суспільства, ускладнення (підвищення різноманіття) типів особистості офіцерів, зростання їх потреб і запитів, інтересів і схильностей, нові завдання, що стоять перед офіцерським складом, вимагають постійного вдосконалення організації їх психолого-педагогічної підготовки у військовій частині.

Вважається, що керівництво психолого-педагогічної підготовкою офіцерів у військовій частині можна здійснювати двома шляхами: першим - впливом на їх свідомість, домагаючись відповідної лінії поведінки і вчинків; другим - зміною умов життя, служби та побуту офіцерів з метою виробляти у них нові потреби, інтереси і погляди.

Однак, досвід ряду військових частин показує, що шляхи організації психолого-педагогічної підготовки офіцерів вимагають деяких уточнень.

По-перше, при розгляді даних шляхів доцільніше в першу чергу приділити увагу організації службової, побутової та культурно-дозвіллєвої життя офіцерів, які надають першорядне значення на становлення офіцерів в період адаптації їх до військової служби. По-друге, жоден із зазначених шляхів окремо не здатний ефективно вирішувати питання психолого-педагогічної підготовки офіцерів. Тільки одночасне, поетапне, систематичне і цілеспрямоване вплив готівку офіцерів, зміна в потрібному напрямку їх педагогічної спрямованості, способу життя і служби можуть дозволити успішно вирішувати питання їх психолого-педагогічної підготовки у військовій частині.

На думку одного з творців військової педагогіки нового часу професора А. В. Барабанщикова, сутність організації психолого-педагогічної підготовки офіцерів у військовій частині складається в створенні і забезпеченні на основі закономірностей військово-педагогічного процесу безперервного, поетапного і цілеспрямованого функціонування в військовій частині єдиної, чітко узгодженої в усіх ланках психолого системи, що охоплює військово-педагогічну діяльність всіх учасників даного процесу.

Виходячи із сутності організації психолого-педагогічної підготовки офіцерів, основними її принципами організації у військовій частині є:

 • - принцип планомірності заходів психолого-педагогічної підготовки;
 • - принцип наочності результатів;
 • - принцип допомоги в організації військово-педагогічної діяльності офіцерів;
 • - принцип високої активності керівного складу військової частини;
 • - принцип самовиховання і самоосвіти офіцерів;
 • - принцип диференційованого та інтегрованого підходу при формуванні груп і в процесі психолого-педагогічної підготовки (рис. 22.2).
Основні принципи організації психолого-педагогічної підготовки офіцерів та її організації у військовій частині

Мал. 22.2. Основні принципи організації психолого-педагогічної підготовки офіцерів та її організації у військовій частині

Принцип планомірності заходів психолого-педагогічної підготовки передбачає оптимізацію планування всіх заходів психолого-педагогічної підготовки, впровадження в процес підготовки офіцерів передових методів навчання і виховання, налагодження безперебійної роботи всієї системи психолого-педагогічної підготовки офіцерів у військовій частині.

В даний час у військах є достатній досвід поточного і перспективного планування різного роду військової діяльності (па рік, період навчання, місяць та ін.). Разом з тим вивчення різних планів роботи з офіцерами у військових частинах показує, що вони в цілому охоплюють всі сторони життя і діяльності офіцера, містять потрібні і вельми корисні заходи. Однак, в більшості з них є захоплення загальними заходами на шкоду конкретним, цільовим. Щоб уникнути цього, доцільно здійснювати перехід на цільове комплексне планування нсіхолого-недагогіческой підготовки офіцерів з урахуванням їх психолого-педагогічних знань, розвитку необхідних умінь і навичок професійних якостей.

Принцип наочності результатів полягає в відображенні заходів психолого-педагогічної підготовки офіцерів в офіційних (звітних) документах військової частини, що грають велике значення в організації психолого-педагогічної підготовки.

Принцип допомоги в організації военнопедагогіческой діяльності офіцерів передбачає всебічне керівництво і психолого-педагогічний супровід з боку керівництва військової частини щодо змісту, методики, проведення заходів практичної военнопедагогіческой діяльності офіцерів.

При цьому важливою умовою підвищення рівня психолого-педагогічної підготовки офіцерів є активна участь їх в практичній військово-педагогічної діяльності. Це забезпечує подальший військово-професійний і методичний зростання офіцерів, розвиток їх психолого-педагогічних якостей, яке відбувається завдяки накопиченню службового психолого-педагогічного досвіду.

Теоретична і практична психолого-педагогічна підготовка, отримана офіцерами у вищому навчальному закладі, який би солідної і повної вона не була, не звільняє їх від подальшого її вдосконалення. Військова практика є основою для накопичення і відточування наявних і набутих знань, умінь і навичок, подальшого розвитку педагогічної майстерності. У процесі навчання у військовому вузі курсант відповідає і турбується в першу чергу за особисту успішність. У військах ж офіцер відповідає за боєздатність і боєздатність не тільки свою, але і всього підрозділу (підпорядкованого особового складу), за організацію навчання і виховання, бойове чергування і внутрішню вартову службу. Тому, крім результатів власної «успішності», необхідна серйозна психолого-педагогічна робота, вміння бачити помилки, свої і підлеглих, докладати зусиль для їх виправлення.

Принцип високої активності керівного складу військової частини. Досвід показує, що важливим засобом підвищення рівня психолого-педагогічної підготовки у офіцерів є забезпечення активної участі в процесі організації, керівництва та управління даним видом підготовки всього керівного складу частини. Це систематичний аналіз, надання допомоги офіцерам в проведенні заходів. Контроль старшого начальника необхідний, це теж своєрідна допомога, турбота про військово-професійному зростанні. Але, як показує досвід, контроль (перевірка) повинні не обмежувати, а розширювати можливості для прояву офіцерами всіх психолого-педагогічних знань, умінь і навичок, підтримувати вимогливість до офіцерів і одночасно навчати їх вмілому виконанню заходів військово-педагогічної діяльності.

Принцип самовиховання і самоосвіти в ході психолого-педагогічної підготовки офіцерів вимагає значної особистої ініціативи в прагненні до власного розвитку. Неодмінними умовами ефективності реалізації даного принципу є розвиток ініціативи і творчості офіцерів, заохочення їх прагнення до вдосконалення. Самовиховання і самоосвіта офіцерів передбачає здійснення таких функцій психолого-педагогічної підготовки, як:

 • - екстенсивна - накопичення, придбання нових знань;
 • - орієнтовна - визначення свого ставлення і місця офіцерами в системі психолого-педагогічної підготовки;

компенсаторна - подолання недоліків у своїй психолого-педагогічної підготовки;

 • - саморозвитку - вдосконалення свого психолого-педагогічного мислення, підвищення рівня нсіхолого-недагогіческой підготовки;
 • - методологічна - підвищення професійної майстерності військово-педагогічної діяльності;
 • - комунікативна - встановлення оптимальних взаємозв'язків між педагогікою і психологією, між усіма об'єктами, суб'єктами психолого-педагогічної діяльності;
 • - прогресивна - критичне ставлення до наявних психолого педагогічним знань, умінь і навичок.

Принцип диференційованого і інтегрованого підходу використовується при формуванні груп і в процесі психолого-педагогічної підготовки. Важливою умовою, що сприяє ефективній психолого-педагогічної підготовки, є диференційований і інтегрований підхід при включенні до складу підготовлених груп різних категорій офіцерів. При формуванні груп в процесі психолого-педагогічної підготовки у військовій частині необхідно враховувати індивідуальні особливості офіцерів. В реалізації даного положення полягає диференційований підхід до офіцерів, що входять в певні групи.

У свою чергу, інтегрування доцільно проводити по ряду ознак: терміну служби з моменту отримання першого офіцерського звання (інтегрована група молодих офіцерів); ланки управління (рота, батальйон, полк); рівня нсіхолого-недагогіческой підготовки та ін.

Таким чином, процес психолого-педагогічної підготовки офіцерів у військовій частині сприяє формуванню і розвитку педагогічної спрямованості, психолого-педагогічного мислення, самовдосконалення та самоосвіти об'єктів і суб'єктів психолого-педагогічного процесу, і здійснюється успішніше там, де він планово організований і комплексно використовується вся система навчально виховного взаємодії у військовій частині. Все це створює додаткові умови для успішного виконання офіцерами заходів військово-педагогічної діяльності відповідно до посадовим призначенням.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 • 1.11еречісліте основні завдання психолого-педагогічної підготовки офіцерів.
 • 2. Розкрийте зміст психолого-педагогічної підготовки офіцерів.
 • 3. Назвіть особливості психолого-педагогічної підготовки офіцерів.
 • 4. Перерахуйте основні принципи організації психолого-педагогічної підготовки офіцерів підрозділу (частини).
 • 5. Назвіть функції самовиховання і самоосвіти офіцерів підрозділу (частини).
 • 6. Розкрийте принцип диференційованого та інтегрованого підходів при формуванні груп в процесі психолого-педагогічної підготовки офіцерів підрозділу (частини).
 • 7. Розробіть методику психолого-педагогічної підготовки офіцерів підрозділу (частини).
 • 8. Складіть програму підвищення професійної майстерності офіцерів підрозділу.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >