ВСТУП

У сучасних умовах становлення ринкових відносин в Російській Федерації значно зростає роль менеджерів, здатних грамотно і обгрунтовано оцінювати техніко-економічні показники і ефективність різних процесів, що відбуваються в макро- і мікроекономіки.

«Економіка» - слово давньогрецьке, означає «уміння вести господарство». У сучасній практиці слово «економіка» використовується в декількох значеннях:

  • 1) економіка як господарство взагалі;
  • 2) економіка як наукова дисципліна.

Економіка як господарство взагалі може бути представлена економікою країни (народним господарством), економікою організації, економікою підприємництва і т.д.

Економіка як наукова дисципліна - це дисципліна, що вивчає елементи господарства, методи ефективного ведення господарства і резерви підвищення його ефективності. Серед елементів господарства можна виділити кошти праці, предмети праці, кадри організації, продукт праці.

Економіка - наука у своїй основі емпірична, тобто базується на фактах реального економічного життя. Це галузь знань, яка використовує для розуміння сутності явищ економічного життя науковий підхід, що дозволяє на основі аналізу різноманітного і численного фактичного матеріалу розкрити логіку явищ, встановити закономірності їх розвитку.

Головним практичним результатом такого підходу є можливість, виходячи з відомих умов і знаючи логіку поведінки елементів економічної системи, передбачити розвиток досліджуваних процесів і оцінити можливий результат.

Методами вивчення дисципліни є системний аналіз, логічний, статистичний метод і метод порівнянь.

Проблеми, що цікавлять економічну науку, можна вивчати на різних рівнях: як на рівні всього народного господарства країни і його складових, гак і на рівні окремих господарських одиниць: галузей, ринків, організацій, домашніх господарств ит. п.

Розділ науки про господарство як цілому, проблеми економічного зростання і зайнятості, можливості і суперечностях економічного механізму, функціях держави і економічній політиці називається макроекономікою. Предметом вивчення макроекономіки є зведені, узагальнюючі показники по всьому господарству, такі як національне багатство, валовий національний і валовий внутрішній продукт, національний дохід тощо.

У центрі уваги мікроекономіки знаходяться виробники і споживачі, прийняття ними рішень щодо обсягів виробництва, продажів, покупок, споживання з урахуванням потреб, цін, витрат, прибутку. У той же час предметом вивчення мікроекономіки є відносини між виробниками, підприємцями і державою.

Економіка комерційної організації - це розділ мікроекономіки, наука, що вивчає організацію як відокремлену економічну одиницю, котра має на меті отримання прибутку за допомогою задоволення потреб.

Економіка комерційної організації знайомить студентів особливостями функціонування організацій в ринкових умовах, можливостями використання ресурсів організації, методами оцінки ефективності їх роботи. Знання основ економіки комерційної організації дозволяє менеджерам приймати управлінські рішення, що відповідають вимогам сучасної російської економічної практики, і використовувати їх при вивченні спеціальних економічних дисциплін.

Реалізація цих принципів починається з забезпечення комерційної організації ресурсами, які мають свою специфіку, обумовлену ринковими відносинами. Забезпечення організації необхідними ресурсами є турботою господарюючого суб'єкта та відбувається за його рахунок. Це означає, що до кожного виду ресурсів пред'являються особливі вимоги.

В умовах конкуренції, характерною для ринкових відносин, надзвичайно важливою вимогою є придбання ресурсів за такими цінами і в такій кількості, які дозволять мінімізувати витрати на виробництво продукції. Зниження витрат на виробництво можливо також при раціональному використанні ресурсів. Умовою реалізації цієї вимоги є організація обліку наявності та руху ресурсів, систематичного і глибокого аналізу ефективності їх використання.

Даний навчальний посібник спрямований на підготовку студентів до вирішення цих завдань. Воно містить ключовий теоретичний матеріал, що розкриває поняття різних видів ресурсів, використовуваних комерційною організацією в виробничо-господарської діяльності. З іншого боку, формування спеціальних аналітичних компетенцій важко уявити без засвоєння знань в області оцінки стану та ефективності використання ресурсів.

У навчальному посібнику наведено розгорнуту характеристику комерційної організації як одного із суб'єктів ринкової економіки. Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, питання для самоперевірки і матеріали для практичних занять за темами «Основні засоби: їх характеристика та використання», «Оборотні кошти», «Нематеріальні активи», «Кадри комерційної організації і оплата праці» дисципліни «Економіка комерційної організації» .

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >