Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Переглянути оригінал

ПРАКТИКУМ

Контрольні питання і завдання

 • 1. Визначте, які елементи входять до складу майна АТП, що пропонує ринку міжнародні перевезення контейнерних вантажів, і АТП, що реалізує перевезення по Росії і має власний склад. Назвіть загальні принципи визначення потреби АТП в основних фондах.
 • 2. Назвіть форми подання майна АТП в господарській практиці. Визначте цілі і завдання існування кожного з названих вами підходів.
 • 3. Обгрунтуйте причину і необхідність поділу майнового комплексу АТП на основні виробничі і оборотні фонди.
 • 4. Які види ресурсів використовуються виключно на автотранспортних підприємствах? Доведіть чому. Наведіть приклади.
 • 5. Згадайте, які методи і методики оцінки достатності ресурсів для організації діяльності АТП ви знаєте. Систематизуйте ці методи і методики як застосовні для кожного названого вами виду ресурсів.
 • 6. Що таке вартість майна і чим вона відрізняється від ціни?
 • 7. Перерахуйте види оціночної вартості майна АТП і для яких цілей такі види оцінки виконуються.
 • 8. Дайте визначення поняттям: баланс підприємства, актив балансу, пасив балансу, власний капітал, позиковий капітал, капітал підприємства.
 • 9. Для яких цілей складається бухгалтерський баланс підприємства і для яких рішень він може виступати підставою?
 • 10. Визначте, що таке ліквідність, платоспроможність і стійкість підприємства з економічної точки зору.
 • 11. Назвіть не менше чотирьох внутрішньовиробничих чинників, що визначають структуру основних виробничих фондів АТ11.
 • 12. Дайте визначення основних виробничих фондів і оборотних фондів АТП. У чому суттєва різниця?
 • 13. Напишіть, як визначається питома вага активної частини основних виробничих фондів. Що є активною частиною основних фондів АТП, автосервісного підприємства?
 • 14. Поясніть, чому існують різні види оцінки основних фондів, і дайте характеристику кожному з видів оцінки.
 • 15. Які терміни служби основних фондів організації ви пам'ятаєте? Для чого вони застосовуються?
 • 16. Яким чином визначається залишкова вартість основних фондів?
 • 17. Уявіть склад виробничих і невиробничих основних фондів для АТП, що виконує міські пасажирські перевезення. У чому основні відмінності цього складу від складу основних фондів вантажного АТП?
 • 18. Наведіть приклад будь-якого виду нематеріальних ресурсів АТП.
 • 19. Автомобіль 2014 р випуску був придбаний в грудні 2014 г. Після покупки не експлуатувався і простоював 6 місяців. Як оцінити вартість автомобіля з урахуванням перерахованих факторів?
 • 20. Виконайте простий розрахунок. Реалізована перевезення 800 т 1руза але ціною 1000 руб. за 1 т і при цьому було використано обладнання, первісна вартість якого становить б млн руб., а витрати на виробництво транспортних послуг склали 700 тис. руб. Визначте, чому дорівнює показник рентабельності основних фондів.
 • 21. Поясніть, у чому сутність процесу нарахування зносу і амортизації. Які види зносу ви знаєте?
 • 22. Як визначається значення норми амортизаційних відрахувань? Чи є відмінність у визначенні норми амортизаційних відрахувань залежно від методу нарахування амортизації?
 • 23. Запропонуйте перелік зовнішніх чинників фізичного зносу для вантажного автомобіля.
 • 24. Уточніть, для чого потрібна інформація про ступінь використання основних виробничих фондів АТП. Як можна використовувати цю інформацію в процесі прийняття управлінських рішень?
 • 25. Розрахуйте норму амортизації для складу запасних частин, термін служби якого відповідно до існуючої угрупованням основних фондів дорівнює 15 рокам.
 • 26. Яким чином визначається відновна вартість основних фондів? Для чого вона визначається?
 • 27. Визначте показник фондомісткості продукції, якщо показник фондовіддачі дорівнює 0,47.
 • 28. Яким чином розраховується коефіцієнт оновлення основних фондів і з якою метою?
 • 29. Яка інформація необхідна для визначення потреби в матеріальних ресурсах автотранспортного підприємства?
 • 30. У чому полягають галузеві особливості визначення норм витрати матеріальних ресурсів на автомобільному транспорті?
 • 31. Від яких внутрішніх але відношенню до АТП факторів залежить значення норми виробничого запасу?
 • 32. З якою метою формуються гарантійні (страхові) виробничі запаси?
 • 33. Чи може абсолютна економія матеріальних ресурсів бути менше, ніж відносна?
 • 34. Назвіть принципові економічні відмінності оборотних фондів від основних фондів підприємства.
 • 35. Чи можна включити до складу оборотних фондів будівлю медичного пункту підприємства?
 • 36. Чи залежить норма витрати матеріальних ресурсів від територіального розташування постачальників цих ресурсів?
 • 37. У яких випадках виникає необхідність коригування норм витрат автомобільного палива?
 • 38. Чи впливає річна потреба АТП в матеріальних ресурсах на величину норми їх витрати?
 • 39. Від яких зовнішніх по відношенню до АТП факторів залежить величина норми виробничого запасу але кожному з елементів матеріальних ресурсів?
 • 40. У чому полягають галузеві особливості складу матеріальних ресурсів АТП?
 • 41. Чим відрізняється соціально-економічна роль надбавок, включених до фонду заробітної плати, від соціально-економічної ролі преміальних виплат?
 • 42. Які з факторів підвищення продуктивності праці робітника, який виконує ремонт двигуна автомобіля, відносяться до групи технічних факторів?
 • 43. У чому полягають основні переваги та недоліки відрядної і погодинної форми оплати праці?
 • 44. Які основні елементи фонду заробітної плати і в чому полягає економічна роль кожного з них?
 • 45. Які методи вимірювання обсягу транспортних послуг використовуються при розрахунку показника продуктивності праці?
 • 46. До якої групи факторів продуктивності праці (див. Табл. 3.4) можна віднести посилення регіонального потоку трудової міграції?
 • 47. Що є технічними факторами зростання продуктивності праці водія вантажного автомобіля?
 • 48. Яким чином можна оцінити ефективність витрат АТП на підвищення кваліфікації менеджерів вищої ланки?
 • 49. На які умови праці доцільно звернути особливу увагу при організації праці диспетчера таксомоторних перевезень?
 • 50. Як можна розрахувати трудомісткість вантажно-розвантажувальних робіт?
 • 51. У чому полягає процес поділу праці при виконанні управлінських робіт?

тестові завдання

 • 1. До складу основних засобів організації входять:
  • а) сировину;
  • б) основні матеріали;
  • в) комплектуючі вироби;
  • г) будівлі, споруди;
  • д) транспортні засоби.
 • 2. Амортизаційні відрахування полягають:
  • а) в раціональному використанні основних фондів;
  • б) в перенесенні вартості основних фондів на собівартість продукції;
  • в) у створенні резервів основних фондів.
 • 3. Рух і стан основних фондів характеризує такий показник, як:
  • а) фондовіддача;
  • б) рентабельність основних фондів;
  • в) коефіцієнт зносу;
  • г) коефіцієнт екстенсивного використання основних фондів;
  • д) коефіцієнт оновлення.
 • 4. Активна частина основних фондів транспортного підприємства включає в себе:
  • а) рухомий склад;
  • б) передавальні пристрої;
  • в) комп'ютерну техніку.
 • 5. Підвищення кваліфікації працівників відноситься до таких факторів росту фондовіддачі, як:
  • а) технічні;
  • б) соціально-економічні;
  • в) організаційні.
 • 6. Питома вага невиробничих основних фондів в загальній вартості основних фондів організації залежить:
  • а) від фінансового стану підприємства;
  • б) від платоспроможності постачальників;
  • в) від соціальної політики адміністрації підприємства.
 • 7. На значення норми виробничих запасів ремонтних матеріалів безпосередньо впливає:
  • а) територіальне розташування постачальників;
  • б) платоспроможність клієнтів автотранспортного підприємства;
  • в) територіальне розташування клієнтів автотранспортного підприємства.
 • 8. Відносна економія автомобільного палива розраховується з урахуванням зміни:
  • а) обсягу транспортних послуг;
  • б) рентабельності автомобільних перевезень;
  • в) собівартості одиниці транспортних послуг.
 • 9. Виробничі запаси експлуатаційних матеріалів є елементом:
  • а) основних засобів автотранспортного підприємства;
  • б) оборотних фондів підприємства;
  • в) незавершеного виробництва.
 • 10. Оборотні фонди підприємства включають в себе:
  • а) транспортні засоби;
  • б) офісні будівлі;
  • в) автомобільне паливо.
 • 11. Удосконалення системи контролю на складі запасних частин автомобіля відноситься до факторів зниження матеріаломісткості:
  • а) соціально-економічним;
  • б) організаційних;
  • в) технічним.
 • 12. Вибір більш надійного постачальника ремонтних матеріалів відноситься до факторів зниження матеріаломісткості:
  • а) соціально-економічним;
  • б) організаційних;
  • в) технічним.
 • 13. Ефективність використання трудових ресурсів оцінюється таким узагальнюючим показником, як:
  • а) коефіцієнт використання робочого часу;
  • б) продуктивність праці;
  • в) чисельність працівників.
 • 14. Особливі результати праці працівника забезпечуються за допомогою такого елемента заробітної плати, як:
  • а) премія;
  • б) надбавка;
  • в) тарифна виплата.
 • 15. Для розрахунку показника використання робочого часу потрібно знати:
  • а) вимоги до якості транспортних послуг;
  • б) форму заробітної плати працівника;
  • в) тривалість втрат робочого часу з організаційних причин.
 • 16. Розмір заробітної плати при відрядній формі оплати праці в основному визначається:
  • а) відрядною розцінкою і обсягом виконаної роботи;
  • б) відрядної розчеплення та тривалістю робочого часу;
  • в) тарифною ставкою оплати за одиницю робочого часу і тривалістю робочого часу.
 • 17. Забрудненість повітря у виробничому приміщенні відноситься до умов праці:
  • а) санітарно-гігієнічним;
  • б) психофізіологічних;
  • в) психологічним і естетичним.
 • 18. Розмір заробітної плати при погодинній формі оплати праці в основному визначається:
  • а) відрядною розцінкою і обсягом виконаної роботи;
  • б) відрядної розчеплення та тривалістю робочого часу;
  • в) тарифною ставкою оплати за одиницю часу і тривалістю робочого часу.
 • 19. Ступінь монотонності праці відноситься до умов праці:
  • а) санітарно-гігієнічним;
  • б) психофізіологічних;
  • в) психологічним і естетичним.
 • 20. Що з перерахованого нс відноситься до групи виробничих фондів підприємства:
  • а) пост діагностики;
  • б) адміністративний будинок;
  • в) їдальня.
 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук