ЗАВДАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ

 • 1. Виберіть з представленого списку види основних виробничих фондів, що відносяться до груп: виробничі і невиробничі, активна і пасивна частина фондів, матеріальні та нематеріальні, діючі і недіючі, власні та орендовані. Складіть на підставі вибору таблицю і обґрунтуйте свій вибір і розподіл:
  • а) бочки з відпрацьованим маслом;
  • б) генератори, що виробляють теплову та електричну енергію;
  • в) будівлі;
  • г) обладнання для виконання технічного обслуговування і ремонту автомобілів;
  • д) робочі столи адміністративних працівників, стелажі на складі запасних частин;
  • с) лінії електропередач, теплоцентралі, трубопроводи;
  • ж) технологічне обладнання для обслуговування верстатів і механізмів в ремонтній зоні;
  • з) торговий знак;

і) списані автомобілі, що стоять на території підприємства;

 • к) вантажні автомобілі;
 • л) автомобілі, взяті в лізинг;
 • м) легковий автомобіль директора;
 • н) автомобіль для господарських потреб;
 • о) їдальня;
 • п) душова для робітників;
 • р) гуртожиток;
 • с) цінні папери;
 • т) вартість устаткування ГЛОНАСС;
 • у) пост випуску автомобілів на лінію;
 • ф) окремо розташована будівля диспетчерської;
 • х) обладнання офісу: телефони, факси, сканери, принтери, копіри;
 • ц) ліцензія на здійснення транспортної діяльності;
 • ч) сквер на території підприємства.
 • 2. Встановіть відповідність видів оцінки основних засобів і способів їх визначення:
  • а) первісна вартість об'єктів основних засобів;
  • б) відновлювальна вартість об'єктів основних засобів;
  • в) залишкова вартість основних засобів;
 • 1) різниця між їх первісною вартістю або поточної (відновлювальної) вартістю (у разі проведення переоцінки) і сумою нарахованої за період експлуатації амортизації;
 • 2) сума витрат на їх придбання, спорудження, виготовлення, доставку та доведення до стану, в якому вони придатні для використання, за винятком ПДВ і акцизів;
 • 3) сума грошових коштів, яка повинна бути сплачена організацією на дату проведення переоцінки в разі необхідності заміни будь-якого об'єкта.
 • 3. Зіставте терміни і зміст:
  • а) знос;
  • б) амортизація;
  • в) моральний знос;
  • г) фізичний знос;
  • д) повний знос;
  • е) частковий знос;
  • ж) моральний знос першого роду;
  • з) моральний знос другого роду;

і) виробничий знос;

 • к) природний знос;
 • 1) виникає внаслідок зниження витрат на виробництво основних виробничих фондів;
 • 2) відшкодування основних виробничих фондів шляхом включення частини їх вартості у витрати на виробництво послуг (собівартість); процес втрати функціональних якостей автомобілем в зв'язку з його експлуатацією та моральним старінням;
 • 3) виникає внаслідок створення більш досконалих аналогів автомобілів та інших технічних пристроїв;
 • 4) відбувається під впливом природних факторів відповідно до фізичними, хімічними і біологічними законами;
 • 5) втрата засобами праці своїх первісних якостей;
 • 6) знецінення, втрата вартості основних виробничих фондів до закінчення терміну можливого фізичного використання;
 • 7) вимагає заміни старих 011Ф новими;
 • 8) знижується шляхом капітального ремонту 011Ф;
 • 9) виникає внаслідок функціонування засобів праці, в ході якого відбувається зношування деталей, втомний знос, деформація внаслідок струсів, динамічних навантажень.
 • 4. Встановіть відповідність визначень методів нарахування амортизації їх змістом:
  • а) лінійний;
  • б) нелінійний;
  • в) за сумою чисел років;
  • г) пропорційно обсягу продукції;
 • 1) річна сума амортизаційних відрахувань визначається виходячи з первісної або поточної (відновлювальної) вартості (у разі проведення переоцінки) об'єкта ОПФ і співвідношення, в чисельнику якого - кількість років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта, а в знаменнику - сума років строку корисного використання об'єкта;
 • 2) річна сума амортизаційних відрахувань визначається виходячи з первісної або відновної вартості (у разі проведення переоцінки) об'єкта основних фондів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта;
 • 3) річна сума амортизаційних відрахувань визначається виходячи із залишкової вартості об'єкта основних засобів на початок звітного року та норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта;
 • 4) нарахування амортизаційних відрахувань проводиться виходячи з натурального показника обсягу продукції (робіт) у звітному періоді і співвідношення первинної вартості об'єкта основних засобів і передбачуваного обсягу продукції (робіт) за весь строк корисного використання об'єкта основних засобів.
 • 5. Розрахуйте лінійним і нелінійним методами річну суму амортизаційних відрахувань, якщо первісна вартість автомобіля складає 2,5 млн руб., Термін його корисного використання встановлений - 5 років. Порівняйте і зробіть висновок про найбільш зручною методі нарахування амортизації.
 • 6. Розрахуйте середньорічну вартість парку автобусів, коефіцієнти введення та вибуття, якщо його вартість на початок року склала 1,8 млрд руб. Введено основних засобів на 1 березня поточного року 105,0 млн руб., Списано внаслідок повного зносу обладнання на 1 квітня поточного року 83,6 млн руб., На 1 вересня поточного року 98,7 млн руб.
 • 7. Розрахуйте фондоотдачу, фондомісткість, фондоозброєність праці на АТП, зробіть висновки і висновки на основі розрахованих даних, якщо:
  • • обсяг вироблених послуг, тис. Руб. - 386,8;
  • • середньорічна вартість основних засобів, тис. Руб. - 754,0;
  • • середньооблікова чисельність, чол. - 132;
  • • прибуток від реалізації продукції, тис. Руб. - 125,7.
 • 8. Скориставшись пошуковими системами інтернету, знайдіть відомості про альтернативні види автомобільного палива, узагальніть їх і складіть таблицю, в якій по кожному з видів альтернативного палива дайте перелік його переваг і недоліків та визначте бажану область використання цього виду палива при виконанні перевезень вантажів і пасажирів.
 • 9. Назвіть не менше нiж трьох внутрішньовиробничих чинників економії автомобільного палива для підприємства, що виконує таксомоторні перевезення. Провівши експертне опитування водіїв таксі, оцініть значимість кожного з факторів економії. Визначте, які організаційні методи управління можна використовувати для посилення впливу самого значимого фактора, найбільш впливового, на думку експертів.
 • 10. Розрахуйте значення абсолютної і відносної економії автомобільного палива за місяць за нижченаведеними даними:
  • • автотранспортне підприємство обслуговує мережу торгових організацій, доставляючи товари їх покупцям;
  • • обслуговування виконується щодня;
  • • кількість календарних днів в аналізованому періоді - 31;
  • • облікове число автомобілів, зайнятих даним видом перевезення - 11, коефіцієнт випуску автомобілів на лінію - 0,73;
  • • планована середньодобова величина пробігу одного автомобіля - 280 км;
  • • норма витрати палива встановлена в розмірі 12 л / 100 км;
  • • у зв'язку з ремонтом дорожнього покриття змінилися маршрути проходження автомобілів, і фактичний пробіг автомобілів досяг 78 760 км;
  • • загальний фактичний витрата палива за місяць склав 8960 л.
 • 11. Складіть порівняльну характеристику кожної з двох основних форм оплати праці. Оцініть перевагу використання кожної з цих форм при організації оплати праці водія маршрутного таксі.
 • 12. Виберіть два істотних, але вашу думку, фактора росту продуктивності праці бухгалтера АТП. Визначте, до якої групи (технічні, організаційні, соціально-економічні, психологічні) відносяться ці чинники.
 • 13. Запропонуйте два показника преміювання керівника відділу логістики АТП. Встановіть умови преміювання.
 • 14. Визначте, які зміни в організації праці забезпечать зростання продуктивності праці ремонтного робітника, який виконує поточний ремонт автомобілів.
 • 15. Запропонуйте два показника преміювання диспетчера АТП, вирішального завдання оперативного управління рухом автобусів (приміські перевезення).
 • 16. Опишіть зміст інформації, необхідної для визначення професійної і кваліфікаційної структури трудових ресурсів АТП і складіть форми таблиць, узагальнюючих цю інформацію.
 • 17. Ознайомтеся зі статтями Трудового кодексу РФ, присвяченими організації заробітної плати. Уточніть, якими правами і обов'язками в питаннях матеріального стимулювання праці наділяються працівник і роботодавець.
 • 18. Вивчіть «Федеральне галузева угода але автомобільного та міського наземного пасажирського транспорту на 2014-2016 рр.» [1] і опишіть мегоди соціального захисту працівників АТП в разі банкрутства, ліквідації або реорганізації підприємства.
 • 19. Використовуючи інформацію, що міститься в Положенні про особливості режиму робочого часу та часу відпочинку водіїв автомобілів 1 , визначте особливості організації режиму праці та відпочинку водіїв, що виконують міжнародні перевезення. Визначте можливості тахографів в проведенні контролю за дотриманням режиму праці та відпочинку водіїв.

кейси

1. Між двох вогнів

Постановою Уряду РФ від 06.03.98 № 283 була затверджена «Програма реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності». Мета реформування полягала в тому, щоб привести у відповідність національну систему бухгалтерського обліку до вимог ринкової економіки і міжнародних стандартів фінансової звітності. У зв'язку з цим були розроблені і затверджені нові положення з бухгалтерського обліку, які встановлювали принципи, правила і способи ведення організаціями обліку господарських операцій, в тому числі автотранспортними підприємствами.

Одним із способів було погашення вартості необоротних активів - амортизація шляхом організації процесу відшкодування витрат при купівлі та використанні основних засобів. Це забезпечується через включення в собівартість продукції (робіт, послуг) сум амортизаційних відрахувань.

З вступом в дію 01.01.98 Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» (ПБУ 6/97) [2] [3] були визначені нові способи нарахування амортизації, методики розрахунку значення нарахованої амортизації прибрели особливе значення, так як між бухгалтерським і податковим законодавством виникли невідповідності.

До введення в дію нововведень з бухгалтерського обліку на підприємствах діяв тільки лінійний спосіб нарахування амортизації: воно здійснювалося відповідно до встановлених державою норм [4] , так як інші норми чинним законодавством не було встановлено (тобто в документах були прописані тільки способи нарахування амортизації, при яких норма амортизації визначалася самим підприємством, виходячи з терміну корисного використання об'єкта основних засобів). Аналогічної думки дотримувалися Міністерство фінансів РФ і Федеральна податкова служба РФ [5] .

Таким чином, було встановлено, що нарахування амортизації вироблялося окремо для цілей оподаткування та бухгалтерського обліку. У той же час необхідно пам'ятати, що податок на прибуток обчислювався платниками на підставі даних бухгалтерського обліку. Таким чином, кожне підприємство зобов'язане було робити порівняння сум амортизації з бухгалтерського обліку та для цілей оподаткування та проводити коректування.

Ситуація ускладнювалася для окремих об'єктів нарахування амортизації, наприклад підприємств: за даними бухгалтерського обліку, об'єкт основних засобів повністю замортизований, а для цілей оподаткування - немає (норма амортизації, що застосовується для оподаткування, менше, ніж для бухгалтерського обліку). Тоді для цілей оподаткування необхідно було припинити коригування оподатковуваного прибутку, так як, але даними бухгалтерського обліку, амортизація вже не нараховувалася. Отже, складалася ситуація, яка не відповідає реальному стану об'єкта ОПФ. Ситуація погіршувалася, коли підприємство набувало вже був в експлуатації об'єкт основних засобів. Тоді підприємство самостійно визначало термін корисного використання (СПІ) придбаних основних засобів і розраховувало норму амортизації, виходячи з СПИ, який міг бути більше або менше встановленої норми.

Ймовірно, коли встановлювалися норми амортизації за окремими видами основних засобів, то до уваги приймалася тільки первісна вартість нових об'єктів ОЗ і СПИ встановлювався саме для них. Однак законодавчо право уточнювати (змінювати) норми амортизації було надано тільки Держплану СРСР за погодженням з Мінфіном СРСР, Держкомітетом СРСР але статистикою і Держбудом СРСР при зміні термінів служби основних фондів в результаті впровадження в галузях народного господарства досягнень науково-технічного прогресу.

Коли приймалися «Єдині норми амортизаційних відрахувань ...», діяли «Положення про порядок нарахування амортизаційних відрахувань по основних фондах в народному господарстві» 1 і «Положення з бухгалтерського обліку основних засобів (фондів) державних, кооперативних (крім колгоспів) і громадських підприємств і організацій » [6] [7] . При цьому останнім був встановлений особливий порядок бухгалтерського обліку операцій з придбання основних засобів, що були в експлуатації. Так, в п. 51 цього документа передбачалося, що в разі придбання за плату основних засобів, що були в експлуатації, вони оприбутковуються за рахунком «Основних засобів (фондів)» за вартістю придбання, включаючи витрати з доставки та встановлення.

До затвердження Г1БУ 6/97 порядок обліку основних засобів регулювався і за основними засобами вироблялося нарахування та амортизаційних відрахувань, і зносу [8] . Тобто відповідно до раніше діючим порядком «старі» основні засоби приймалися на облік на рахунку 01 за первісною вартістю (з урахуванням нарахованого попереднім власником зносу). Тому застосування норм амортизації, встановлених «Єдиними нормами амортизаційних відрахувань ...», було цілком виправдано, оскільки амортизація нараховувалася новим власником на первісну вартість. Крім того, при старому порядку обліку термін служби основного засобу штучно не збільшувався, оскільки покупець основних засобів брав до себе па баланс суму зносу, нараховану підприємством-продавцем, а амортизацію підприємства нараховували лише лінійним способом.

Згідно ПБУ 6/97 основні засоби, що були в експлуатації, приходовались на баланс в загальновстановленому порядку (по фактично виробленим затратам, пов'язаним з їх придбанням), тобто був відсутній особливий порядок обліку, який передбачався в «Положенні з бухгалтерського обліку основних засобів (фондів) ...». У той же час ПБО 6/97 дозволило підприємствам самостійно встановлювати строк корисного використання основних засобів, що були у вжитку. За таких об'єктів основних засобів залишався неясним порядок нарахування амортизації.

Розглянемо на прикладі, як виглядала ситуація з нарахуванням амортизації при купівлі основних засобів, що були в експлуатації.

Приклад. Організація набуває об'єкт основних засобів, що був у експлуатації, за залишковою вартістю. Організація-покупець застосовує лінійний спосіб нарахування амортизації. Первісна вартість по балансу продавця 200 тис. Руб., Нарахована амортизація в сумі 120 тис. Руб .; виходячи з «Єдиних норм амортизаційних відрахувань ...», норма амортизації - 5%. Відповідно, залишкова (фактична) вартість становить 80 тис. Руб. Строк корисного використання, зазначений в технічних умовах, - 20 років. При реалізації основного засобу продавець зазначив, що об'єкт перебував у нього в експлуатації 12 років. Відповідно, залишковий термін експлуатації становить 8 років.

При придбанні даного основного засобу покупець оприбутковує його за вартістю придбання, тобто за 80 тис. руб. Щоб відшкодувати свої 80 тис. Руб. за решту 8 років, підприємству потрібно буде застосовувати норму амортизації, що дорівнює 12,5% (100%: 8 років) і списувати щороку по 10 тис. руб. Однак, згідно з «Єдиним нормам амортизаційних відрахувань ...» норма амортизації становить 5%, і виходить, що покрити свої 80 тис. Руб. підприємство зможе тільки через 20 років, так як доведеться списувати по 4 тис. руб. в рік (80 тис. руб. • 5%), хоча об'єктивно термін служби цього основного засобу становить 8 років і норми амортизації слід було б обчислювати з строку. Тобто підтверджується припущення про те, що норми амортизації в регламентуючих документах встановлювалися щодо тільки нових об'єктів основних засобів.

Таким чином, за новими нормами, набуваючи об'єкт основних засобів, що був у вжитку, підприємство для цілей бухгалтерського обліку самостійно встановлювало термін служби цього основного засобу, а отже, і розраховувало норму амортизації виходячи з цього терміну.

Запитання і завдання до кейсу

 • 1. Випишіть всі документи, зазначені в описі ситуації, встановіть їх статус - скасовані, змінені, доповнені - на підставі пошуку цих документів по будь-якій правовій базі ( «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс»).
 • 2. Встановіть які документи замість втратили чинність були прийняті і проаналізуйте на основі порівняння втратили чинність і діючих документів регламентацію процедури нарахування амортизації.
 • 3. Встановіть, до якого періоду господарської діяльності підприємств в РФ відноситься описана ситуація і наскільки вона актуальна зараз.
 • 4. Складіть таблицю і приведіть в ній в порівнянні основні елементи та акценти в обчисленні амортизації за основними засобами в періоди - описаний в ситуації і в даний час.
 • 2. Амортизація майна: нові перспективи

В останні роки в нормативні документи, що регламентують обчислення амортизації, були внесені істотні зміни, в даному випадку мова йде про можливість нараховувати амортизацію нелінійним способом. Нарахування амортизації нелінійним способом, за висновком експертів-практиків, за правилами, які застосовувалися до 2009 р, вигідніше, ніж за діючими. Незважаючи на це, у нового порядку є безперечна перевага - нараховувати амортизацію по цілій групі (підгрупі) простіше, ніж по кожному об'єкту амортизаційного майна. Тепер бухгалтери і економісти розраховують амортизацію, використовуючи нелінійний метод по сумарному балансу кожної амортизаційної групи (підгрупи). Протягом року цей баланс може збільшуватися (зменшуватися). Розглянемо подробиці використання методу.

Розрахуємо залишкову вартість. Сумарний баланс основних засобів збільшується в міру введення в експлуатацію все нових об'єктів основних засобів, а також у випадках реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, при технічному переозброєнні підприємства і його виробництва. При цьому первісна вартість такого майна включається в сумарний баланс відповідної амортизаційної групи (підгрупи) з 1-го числа місяця, наступного за тим місяцем, в якому його ввели в експлуатацію.

Наприклад, в лютому 2014 р АТП реконструювала обладнання ремонтної зони, амортизація за яким нараховується нелінійним методом. Первісна вартість обладнання буде збільшена на вартість «реконструкції». Загальне значення амортизації з урахуванням реконструкції збільшить сумарний баланс відповідної групи (підгрупи) з 1 березня 2014 р

Сумарний баланс може і зменшитися, наприклад, якщо вибуває якийсь об'єкт майна підприємства - списали повністю замортизовані автомобіль. В цьому випадку сумарний баланс відповідної амортизаційної групи (підгрупи) стане менше на залишкову вартість вибуває об'єкта. Якщо в результаті вибуття майна сумарний баланс групи (підгрупи) складе О, то група ліквідується в облікових записах.

Сумарна вартість всіх об'єктів амортизаційної групи (підгрупи) також щомісяця зменшується у міру нарахування амортизації.

Ліквідувати амортизаційну групу (підгрупу) доведеться також у разі, коли її сумарний баланс складе менше 20 тис. Руб. Підприємство як платник податків має право віднести цю суму до складу позареалізаційних витрат з податку на прибуток в місяці, наступному за тим, коли було досягнуто нормативне значення. Наприклад, сумарний баланс групи досяг 19 500 рублів в березні 2014 р Отже, віднести цю суму на позареалізаційні витрати можна в квітні 2014 р

Якщо з амортизаційної групи (підгрупи) вибуває об'єкт, виникає питання: як визначити його залишкову вартість? Адже нам відомий тільки сумарний баланс групи об'єктів. У цій ситуації використовується формула

S n = S- ( -0,01 -К) ",

де S n - залишкова вартість об'єктів після закінчення п місяців після того, як їх включили в відповідну амортизаційну групу (підгрупу); п - число повних місяців з дня, коли зазначені об'єкти включили в амортизаційну групу (підгрупу), до дня, коли виключили (при цьому повні місяці, протягом яких оцінюються об'єкти не входили до складу майна, що амортизується, не враховуються); К - норма амортизації (з урахуванням підвищуючого (понижуючого) коефіцієнта), що застосовується по відношенню до відповідної амортизаційної групи (підгрупи).

Приклад. ТОВ «Трак» планує реалізувати автомобіль первісною вартістю 860 тис. Руб. Цей об'єкт належить до 5-ї амортизаційної групі. Для неї норма амортизації становить 2,7. Підвищують або понижуючі коефіцієнти до відповідної групи не застосовуються. Автомобіль експлуатувався 14 місяців. Необхідно визначити його залишкову вартість. Скористаємося рекомендованої формулою і розрахуємо значення залишкової вартості:

[860 000 руб. • (1 - 0,01 • 2,7) і ] = 586 262 руб.

Якщо платник податків застосовує нелінійний метод нарахування амортизації і скористається амортизаційної премією, то основні засоби після введення їх в експлуатацію будуть включатися в амортизаційні групи (підгрупи) за первісною вартістю за вирахуванням премії.

Відповідно до регламентуючими документами платник податків може застосовувати спеціальні (що знижують або підвищують) коефіцієнти до основної норми амортизації. Відповідно, термін корисного використання в разі їх застосування зменшиться або збільшиться. При цьому слід сформувати окрему підгрупу в складі групи, виходячи з терміну корисного використання, визначеного Класифікацією основних засобів, що включаються в амортизаційні групи [9] . Перелік коефіцієнтів і умови їх застосування наведені в табл. 3.6.

Нараховувати амортизацію за нормами нижче встановлених допускається за рішенням керівника організації-платника податків, закріпленому в обліковій політиці підприємства для цілей оподаткування. Використовувати знижують норми амортизації допускається тільки з початку року і протягом всього року. Однак

Таблиця 3.6

Умови застосування спеціальних коефіцієнтів до основної норми амортизації

значення

коефіцієнта

Чи вправі застосовувати

Застосовується щодо

Нс вище 2

Платники податків, які використовують амортизуються основні засоби для роботи в умовах агресивного середовища і (або) підвищеної змінності

Амортизованих основних засобів, які використовуються в умовах агресивного середовища і (або) підвищеної змінності. Якщо амортизація нараховується нелінійним методом за основними засобами з першої - третьої амортизаційних груп, то даний коефіцієнт не застосовується

Платники податків - сільськогосподарські організації промислового типу (птахофабрики, тваринницькі комплекси)

Власних амортизованих основних засобів

Організації-платники податків, які мають статус резидента промислово-виробничої або туристично-рекреаційної особливої економічної зони

Чи не вище 3

Платники податків, у яких основні засоби, що є предметом договору фінансової оренди (договору лізингу), враховуються за умовами договору фінансової оренди (договору лізингу)

Амортизованих основних засобів, що є предметом договору фінансової оренди (договору лізингу). Коефіцієнт не застосовується до основних засобів, які належать до першої - третьої амортизаційних групах

Платники податків, які ведуть науково-технічну діяльність

Амортизованих основних засобів, які використовуються тільки для здійснення науково-технічної діяльності

якщо в подальшому таке майно буде реалізовано, то залишкову вартість слід визначати виходячи з фактично застосовуваної норми амортизації.

При цьому понижуючий коефіцієнт 0,5 з 2009 р скасували. Його застосовували по легкових автомобілях вартістю понад 600 тис. Руб. і пасажирським мікроавтобусів вартістю понад 800 тис. руб. максимальної первісною вартістю більше 300 тис. руб. і 400 тис. руб. відповідно.

Для підприємств-налогоплателиціков важлива відповідь на питання: чи продовжувати застосовувати понижуючий коефіцієнт щодо того автотранспорту, який був придбаний ще до 2009 року, а амортизація по ньому нараховується після 2009 г.? У зміненій редакції п. 3 ст. 259 Податкового кодексу РФ, де перераховані спеціальні коефіцієнти, які застосовуються до норми амортизації, про даному зменшуючому коефіцієнті навіть не згадується. Отже, це питання остаточно вирішено на користь платників податків - застосовувати понижуючий коефіцієнт до основних засобів, введених в експлуатацію до 2009 року, не слід.

Повернення премії. Відповідно до оновлених положень платникам податків дозволено включати до складу витрат звітного (податкового) періоду так звану амортизаційну премію. Витрати на капітальні вкладення, тепер враховують наступним чином. При купівлі основних засобів, що відносяться до третьої - сьомої амортизаційних групах, граничний розмір амортизаційної премії становить 30%. Аналогічний розмір амортизаційної премії застосовується в разі добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, технічного переозброєння або часткову ліквідацію основних засобів. По інших основних засобів (що відноситься до першої - другої і восьмою - десятою амортизаційних групах) розмір амортизаційної премії залишається колишнім - не більше 10%.

Так, якщо платник податків реалізує основний засіб до закінчення 5 років з моменту його введення в експлуатацію, амортизаційну премію доведеться відновити. Відновлену суму амортизаційної премії, як 10, так і 30%, потрібно включити до складу доходів. При цьому якщо в грудні 2008 р введений в експлуатацію об'єкт амортизаційного майна, то можна застосувати до нього амортизаційну премію в розмірі 30%. Адже в п. 3 ст. 259 Податкового кодексу РФ сказано, що нараховувати амортизацію по об'єктах амортизується майна треба з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому цей об'єкт був введений в експлуатацію. Якщо платник податків ввів в експлуатацію основний засіб в 2008 р, визнав в складі витрат амортизаційну премію 10% і в цьому ж році реалізував його, то відновлювати премію не потрібно. Однак якщо введені в експлуатацію в 2008 р основні засоби реалізуються в 2009 р, то амортизаційну премію необхідно відновити.

Запитання і завдання до кейсу

 • 1. Автотранспортне підприємство ввело в експлуатацію і поставило на баланс 10 вантажних автомобілів, щороку по два починаючи з 2008 р Один з автомобілів 2008 р придбання був проданий в 2009 р, два автомобілі 2009 і 2010 р придбання були продані в 2013 і 2014 рр. відповідно. Розрахуйте залишкову вартість автомобілів, що залишилися на балансі підприємства з урахуванням всіх акцентів, розставлених в аналітичній ситуації. Обгрунтуйте свої розрахунки з посиланнями на діючі документи але нарахуванню амортизації.
 • 2. Розробіть проект стратегії виведення (введення) автомобілів в даному підприємстві з урахуванням суми нарахованої амортизації від використання всіх автомобілів, придбаних організацією з 2008 р, якщо АТП займається перевезеннями гарно-штучних вантажів і плановані обсяги перевезень на 2015 г. - 1 789 576 т, на 2016 - 2 456 349 т.
 • 3. Ну і як тут скоротити витрати? [10]

У Росії в грудні 2014 року ціни виробників на автомобільний бензин впали на 16,3% після зниження на 1,6% в листопаді, повідомив Росстат. Парадоксально, але факт - в цілому за 2014 року ціни виробників на бензин виросли на 5,3%.

Президент РФ В. В. Путін в середині грудня був обурений зростанням роздрібних цін на нафтопродукти при динамічному падінні світових цін на нафту. «Деякі речі викликають, звичайно, питання: ось на 10% на 1 грудня збільшилися ціни на нафтопродукти при зниженні світових цін на нафту на 35%», - сказав Путін на нараді з членами уряду.

Дані Росстату свідчать про те, що роздрібні споживчі ціни на бензин в Росії в грудні знизилися тільки на 0,9% після зростання в листопаді на 0,7%, в жовтні - на 1,2%, у вересні - на 1%, в серпні і в липні - на 1,5%, в червні - на 0,6%. За 2014 р споживчі ціни па бензин виросли на 8,9%.

У грудні ціпи виробників на бензин знизилися в 14 суб'єктах Російської Федерації (від 23,7% в Омській області до 1,8% в Астраханській області). У Ленінградській, Тюменській областях, Красноярському краї і Республіці Саха (Якутія) ціни виробників на автомобільний бензин збереглися на рівні листопада 2014 р

У грудні 2014 р споживчі ціни на бензин різних марок в середньому по Російській Федерації перевищували ціни виробників в 2,1-2,5 рази (в грудні 2013 року - в 2,0-2,6 рази).

Піни виробників на нафту, видобуту в грудні, знизилися на 1,3% (за 2014 г. - на 8,4%), а тарифи на її перекачування трубопровідним транспортом зросли на 2,2% (за рік на 4,5%) . У грудні 2014 р співвідношення цін виробників па автомобільний бензин і нафту склало 2,1 рази (в грудні 2013 року - 1,8 рази). Співвідношення ціни на нафту всередині країни з її ціною на світовому ринку в грудні склало 40,7% (в грудні 2013 року - 42,9%).

Завдання до кейсу

 • 1. Визначте динаміку споживчих і закупівельних цін на автомобільний бензин і дизельне паливо і побудуйте прогноз зміни цих цін на грудень 2015 року, спираючись на відомості, наведені в описі ситуації і для регіону, в якому проживаєте.
 • 2. У парку АТП, для якого повинні закупити бензин, складається п'ять автомобілів «Газель», призначених для мелкопартіонних перевезень вантажів по місту. При 16-годинної тривалості експлуатації цих автомобілів в дві зміни і середньодобовому пробігу 100 км визначте потреба в бензині для їх експлуатації в натуральному і грошовому вираженні.
 • 3. Розрахуйте суму грошових коштів на придбання палива за цінами середини 2014 року і прогнозних значень 2015 р Оцініть динаміку зміни цін на паливо.
 • 4. Оцініть, наскільки зросли витрати підприємства і ціни на транспортні послуги з урахуванням динаміки і прогнозу цін на паливо, якщо обсяг перевезень в 2015 р залишився на рівні 2014 р

 • [1] Федеральний галузева угода з автомобільного та міського наземного пасажирського транспорту па 2014-2016 роки від 29.11.2013 № 234 / 14-16.
 • [2] Положення про особливості режиму робочого часу та часу відпочинку водіїв автомобілів (затв. Наказом Міністерства транспорту РФ від 20.08.2004 № 15).
 • [3] Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» (ПБУ 6/97) (утратілісілу).
 • [4] Єдині норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів народного господарства СРСР (затв. Постановою Ради Міністрів СРСР від 22.10.90№ +1072).
 • [5] Див., Наїр .: Методичні рекомендації з окремих питань оподаткування прибутку (затв. Державною податковою службою РФ від 27.10.98 ШС-6-02 / 768) (втратило чинність). Пункт 6.
 • [6] Положення про порядок нарахування амортизаційних відрахувань за основними фондамв народному господарстві (затв. Держпланом СРСР, Мінфіном СРСР, Держбанком СРСР, Держкомцін СРСР, Держкомстатом СРСР, Держбудом СРСР від 29.12.90 № ВГ-21-Д / 144 / 17-24 / 4-73).
 • [7] Положення з бухгалтерського обліку основних засобів (фондів) державних, кооперативних (крім колгоспів) і громадських підприємств і організацій (затв. ПісьмомМінфіна СРСР від 07.05.76 № 30) (припинило дію).
 • [8] Див .: Положення з бухгалтерського обліку основних засобів (фондів) ... Пункти 56, 57,62, 72, 87.
 • [9] Класифікація основних засобів, що включаються в амортизаційні групи (затв. Постановою Уряду РФ від 01.01.2002 № 1).
 • [10] Упоряд. по: Ціни виробників на бензин в грудні впали на 16,3% // Відомості. 2015.30 січня. URL: http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/01/30/ceny-proizvoditclej-na-benzin-v-dekabre-upali-na-163
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >