Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Переглянути оригінал

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ, ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Діяльність АТП нерозривно пов'язана з поняттям фінансів, які займають особливе місце серед ресурсів, що забезпечують його функціонування. Достатній обсяг фінансів свідчить про стійке положення АТП на ринку транспортних послуг і наявності внутрішніх резервів його подальшого розвитку.

Фінанси АТП - грошові відносини, що виникають в процесі виробничо-господарської діяльності і пов'язані з формуванням і розподілом його фінансових ресурсів [1] .

Крім індикатора стану підприємства в певний момент фінанси в діяльності АТП виконують такі функції :

 • 1) забезпечує - полягає в акумулюванні коштів для здійснення основної, фінансової та інвестиційної діяльності АТП, включаючи формування основних фондів;
 • 2) розподільна - реалізується за допомогою перерозподілу акумульованих коштів в залежності від основних завдань АТП в конкретний період;
 • 3) обліково-контрольна - полягає в тому, що на підставі аналізу структури і динаміки фінансів приймаються управлінські рішення, пов'язані з поліпшенням фінансового стану АТП.

Фінанси у вигляді позитивних і негативних грошових потоків беруть участь в процесі кругообігу благ і ресурсів АТП, в формуванні його економічної системи. Грошові взаємини з постачальниками матеріальних ресурсів, працівниками підприємства, державними органами виконавчої влади, кредитними установами, страховими організаціями, пов'язані з витрачанням грошових коштів, формують негативні потоки АТП. У той же час надходження грошових коштів в якості оплати за виконані транспортні послуги, нарахування відсотків за наданими позиками або банківськими вкладами, отримання доходів від пайової участі в інших організаціях або здійснення інвестиційної діяльності становлять його позитивні грошові потоки.

важливо запам'ятати

Негативні і позитивні грошові потоки не рівні за підсумковим значенням доходах і видатках АТП, так як доходи і витрати підприємства обліковуються в момент реалізації товарів, робіт, послуг і пред'явлення розрахункових документів (метод нарахування), а грошові потоки - в момент фактичного надходження або витрачання грошових коштів. Винятком є ситуація, коли на АТП застосовується касовий метод, при якому облік доходів і витрат здійснюється в момент списання або зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок (касу).

Вага учасники фінансових взаємовідносин АТП, представлені на рис. 4.7, впливають на процес формування його фінансових ресурсів.

Фінансові відносини автотранспортного підприємства

Мал. 4.7. Фінансові відносини автотранспортного підприємства:

----? - негативні грошові потоки; -? - позитивні грошові потоки; А -

бюджетне фінансування, пільгове налоообложеніе; В - податки та інші обов'язкові платежі, штрафи, пені; З - вкладення в статутний капітал, надані позики; D - вкладення в статутний капітал, сплата відсотків але наданими позиками; Е - розрахунки але спільно наданим транспортним послугам, вкладення в статутний капітал, надані позики; F - розрахунки по спільно наданим транспортним послугам, вкладення в статутний капітал, сплата відсотків за наданими позиками; G - штрафи, пені, відшкодування надміру сплачених сум; Н - оплата поставлених ресурсів, аванси; I - оплата за виконані транспортні послуги, аванси; J - штрафи, пені, відшкодування надміру сплачених сум; К - надані кредити і позики; L - відсотки за наданими кредитами та позиками; М - надані кредити і позики, відсотки за банківськими вкладами; N - відсотки за наданими кредитами та позиками, банківські вклади, оплата послуг банку; Про - страхове відшкодування; Р - страхові внески; Q - інвестиційні вкладення; R - частина прибутку від інвестиційних вкладень

Всі грошові кошти, якими АТП має на момент часу і має право розпоряджатися з метою забезпечення своєї діяльності і виконання фінансових зобов'язань називаються фінансовими ресурсами.

Управління фінансовими ресурсами транспортного підприємства має на увазі цілеспрямований вплив суб'єктів управління на фінанси підприємства з метою досягти поставлених завдань за допомогою різних методів і прийомів, таких, як фінансовий облік і аналіз, планування, оцінка ефективності використання фінансових ресурсів та ін. В ході управління фінансовими ресурсами на АТП вирішуються такі завдання:

 • 1) розробка загальної концепції управління фінансами, вибір методів управління, що дозволяють досягти мети максимізації вхідних грошових потоків в поєднанні з прийнятним рівнем ризику;
 • 2) пошук можливих джерел фінансування та визначення напрямків витрачання фінансових ресурсів.

В теорії часто можна зустріти ототожнення понять фінансові ресурси і капітал підприємства. Однак на практиці капітал АТП може бути менше, ніж його фінансові ресурси, так як капітал - це частина фінансових ресурсів, яка використовується в діяльності АТП і приносить дохід. Якщо фінансові ресурси підприємства рівні його капіталу, це означає, що всі фінансові ресурси підприємства задіяні в обороті і підприємство не має ніяких фінансових зобов'язань.

Управління фінансовими ресурсами є частиною економічної системи підприємства, що відбиває як взаємодія АТП з елементами зовнішнього середовища, так і функціональні і структурні зв'язки всередині підприємства. Виходячи з цього джерела формування фінансових ресурсів транспортного підприємства поділяють на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх джерел відносяться всі грошові кошти, що надходять із зовнішнього середовища, наприклад, безоплатна фінансова допомога, довгострокові і короткострокові кредити і позики, зовнішні інвестиції, податкове фінансування. До основних внутрішніх джерел формування фінансових ресурсів відносяться чистий прибуток АТП і амортизаційні відрахування.

Сукупність фінансових надходжень із зовнішніх і внутрішніх джерел становить власні і позикові фінансові ресурси АТП. Позикові кошти, на відміну від власних, залучаються на поворотній і платній основі і можуть бути як довгострокові, так і короткострокові, в залежності від терміну надання позики. Всі фінансові ресурси АТП можуть бути спрямовані на забезпечення виробництва транспортних послуг, виконання своїх поточних зобов'язань перед кредиторами, державними органами і довгострокових зобов'язань за кредитами і позиками, на інвестиційні цілі або акумульовані у формі резервних фондів.

Джерела фінансування та можливі напрямки використання фінансів АТП представлені на рис. 4.8.

На вибір конкретних джерел формування фінансових ресурсів АТП впливає безліч факторів. Організаційно-правова форма ЛТП визначає можливість залучення акціонерного капіталу. Висока фондомісткість транспортної продукції, а також щодо тривалі терміни окупності капітальних вкладень на транспорті знижують кредитні рейтинги АТП і ефективність використання позикових коштів, що стимулює підприємства до формування власних джерел фінансування. Слід пам'ятати, що АТП, що використовує тільки власні ресурси, вважається фінансово стійким , але при цьому обмежує темпи свого розвитку , так як не може забезпечувати формування необхідного додаткового обсягу активів і не використовує фінансові можливості приросту прибутку на вкладений капітал. Обмеження в залученні позикових коштів послужили передумовою для поширення на автотранспортних підприємствах таких способів збільшення обсягу перевезень, як оренда і лізинг. Вони вигідніше, ніж отримання позик або кредитів, так як у випадку з орендою або лізингом відсутня необхідність витрачати час і кошти на пошуки об'єкта вкладення фінансових ресурсів, що зменшує транзакційні витрати угоди.

Джерела формування та використання фінансових ресурсів

Мал. 4.8. Джерела формування та використання фінансових ресурсів

автотранспортного підприємства

Однак визначальними факторами у виборі джерел формування і напрями використання фінансових ресурсів є поточне фінансове становище (стан) і стратегічні цілі АТП. Фінансове становище в сукупності з іншими показниками ефективності діяльності підприємства відображає його економічну спроможність, тобто здатність задовольняти вимогам кредиторів за грошовими зобов'язаннями, включаючи вимоги про сплату заробітної плати, а також забезпечити обов'язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди за рахунок належного йому майна [2] .

Оцінка економічної спроможності підприємства проводиться на підставі цілого комплексу різних груп показників, включаючи основні фінансово-економічні показники діяльності АТП, такі, як показники ліквідності, фінансової стійкості, результативності діяльності (показники оборотності і рентабельності), показники ймовірності банкрутства, фінансовий леверидж, а також показники ефективності використання нефінансових ресурсів підприємства.

Коефіцієнти ліквідності характеризують платоспроможність АТП, здатність підприємства своєчасно і в повній мірі відповідати за своїми зобов'язаннями. Відношення оборотних коштів різного ступеня ліквідності до поточних зобов'язань показує, наскільки швидко може бути погашена заборгованість АТП за рахунок наявних ресурсів. Значення коефіцієнтів ліквідності нижче нормативного свідчить про недостатню платоспроможності АТП і необхідність збільшення обсягу

власних оборотних коштів, вище нормативного - про наявність надлишку накопичених і невикористовуваних оборотних активів.

Коефіцієнт відновлення платоспроможності дозволяє визначити можливість відновлення платоспроможності АТП (поточної ліквідності) протягом 6 місяців.

Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів відображає здатність підприємства забезпечувати необхідний обсяг оборотних коштів за рахунок власних джерел фінансування. Планомірне зростання показника свідчить про наявність такої здатності, в той час як різке збільшення значення показника є ознакою посилення залежності АТП від позикових джерел фінансування.

Коефіцієнти фінансової стійкості відображають залежність підприємства від позикових джерел формування ресурсів. Чим вище частка позикових джерел, тим менш стійким вважається АТП: зростає ризик зниження його платоспроможності та настання банкрутства. Однак якщо АТП не використовує позикові ресурси, це знижує темпи його розвитку. Тому для нормального функціонування АТП частка власних джерел фінансування повинна бути не менше 50%, але не більше 70-80%.

Коефіцієнти оборотності розраховуються для оцінки ділової активності АТП, інтенсивності використання активів і пасивів. Вони визначаються як відношення прибутку АТП до середнього за період розміру того чи іншого активу або пасиву. Коефіцієнти цієї групи показують, у скільки разів річний прибуток перевищує вартість активу або пасиву, характеризуючи ефективність управління на АТП. Коефіцієнти оборотності доцільно розраховувати з метою порівняльного аналізу ефективності діяльності управління підприємств-конкурентів.

Показники оцінки рентабельності відображають загальну результативність діяльності підприємства в порівнянні з затраченими ресурсами. Дана група показників була докладно розглянута в параграфі 4.2.

Ефект фінансового левериджу характеризує ефективність використання позикових коштів АТП, дозволяючи оцінити інтенсивність росту рентабельності власного капіталу за рахунок залучення позикових коштів.

Коефіцієнт покриття відсотків по кредитах встановлює, у скільки разів операційний прибуток транспортного підприємства до сплати відсотків перевершує за величиною суму нарахованих відсотків за довгостроковими кредитами. Даний показник важливий для визначення кредитоспроможності окремого АТП.

Двухфакторная і пятифакторная моделі Е. Альтмана, коефіцієнт банкрутства У. Бівера, показник Р. С. Сайфуліна і Г. Г. Кадикова дозволяють оцінити ймовірність настання банкрутства АТП в перспективі, орієнтуючись на встановлені емпіричним шляхом залежності між різними фінансово-економічними показниками.

Такі показники, як норма прибутку акціонерного капіталу і прибутковість акції, пов'язані з ефективністю використання акціонерного капіталу, розраховуються, якщо АТП має організаційно-правову форму відкритого акціонерного товариства.

Формули для розрахунку основних фінансово-економічних показників діяльності АТП представлені в додатку 1.

Застосування на АТП нормативних значень фінансово-економічних показників, встановлених в нормативно-правових документах РФ [3] , вимагає їх коригування з урахуванням специфіки автотранспортної діяльності (відсутність запасів готової продукції і незначного розміру незавершеного виробництва, наявності сезонності попиту на транспортні послуги, специфіки формування структури витрат АТП, соціальної значущості пасажирських перевезень та ін.)

Приклад. На підставі аналізу показників ліквідності АТП, представлених в табл. 4.3, можна зробити висновок про наявність позитивної динаміки коефіцієнтів ліквідності і збільшення платоспроможності підприємства, які в той же час залишаються нижче нормативного значення, встановленого на підприємстві. Підвищення ліквідності АТП можливо за рахунок збільшення власних оборотних активів, в першу чергу грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень.

Таблиця 43

показники ліквідності

найменування показника

значення

зміна

нормативне

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

абсолютне

відносне,%

Коефіцієнт поточної ліквідності, До тл

* Тл> 2

1,02

1,54

0,52

50,98

Коефіцієнт миттєвої ліквідності, К мл

К, > 1

0,45

0,74

0,29

64,44

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, К м

К,> 0,2

0,10

0,15

0,05

50,00

Які саме групи показників будуть обрані для оцінки економічної спроможності АТП, залежить від конкретної ситуації і цілей оцінки. Розрізняють чотири основних способи оцінки економічної спроможності підприємства: ресурсний, цільовий, внутрішньосистемний способи і спосіб оцінки з позиції зацікавлених осіб.

Застосування ресурсного способу оцінки означає, що в даний момент пріоритетними в діяльності АТП є завдання ефективної організації системи ресурсного забезпечення транспортного процесу і раціонального використання всіх ресурсів підприємства. Вирішення цих завдань спрямоване на досягнення мети зниження собівартості транспортної послуги в умовах обмеження фінансових ресурсів або посилення конкуренції на ринку транспортних послуг. Очевидно, що даний метод заснований на розрахунку показників ефективності використання основних фондів, матеріальних, трудових і інформаційних ресурсів підприємства.

Цільовий метод передбачає вибір тих груп показників, які дозволяють оцінити ступінь досягнення поставлених цілей і завдань АТП в конкретний період. Якщо метою підприємства є підвищення фінансової стійкості, то і оцінку в першу чергу слід проводити виходячи з розрахунків по даній групі показників. Якщо мета полягає в підвищенні якості послуг, транспортних послуг, то доцільно оцінювати показники якості транспортної послуги, а також зміна рівня попиту на послуги, обсягу продажів, прибутку, витрат та інших взаємопов'язаних показників.

Приклад з практики

У процесі постановки цілей АТП стикається з проблемою суперечливості цілей. Так, наприклад, екстенсивний розвиток підприємства перешкоджає зниженню негативного впливу транспорту на навколишнє середовище. Тому актуальним стає питання формування гармонійної системи цілей. Одним з варіантів вирішення проблеми є використання методу постійного і хвилеподібного маневрування, який полягає в поперемінному частковому досягненні кожної з протиборчих цілей.

Внутрішньосистемний спосіб заснований на припущенні, що всі елементи АТП як відкритої соціально-економічної системи, повинні бути узгоджені, а їх взаємодія чітко організовано. У цьому випадку економічна спроможність підприємства оцінюється з точки зору ефективності організації технологічного процесу, раціональності виробничо-організаційної структури підприємства, узгодженості роботи різних служб і підрозділів, ефективності інформаційної системи, розвиненості корпоративної культури і т.п.

Згідно з останнім способом результативність діяльності підприємства повинна оцінюватися з позиції групи зацікавлених осіб, до яких можуть належати власники АТП, різні категорії працівників, виконавчі органи державної влади, споживачі і конкуренти, захисники навколишнього середовища та інші. Для власників транспортного підприємства найбільше значення мають показники обсягу і рентабельності перевезень, що отримується прибуток. Споживач оцінює співвідношення якості і тарифу на транспортні послуги. Кредиторам важливо бути впевненим в платоспроможності АТП.

Застосування одного з методів не дозволяє оцінити економічну спроможність підприємства в цілому, на відміну від комплексної оцінки, що включає в себе розрахунок максимальної кількості характеризують діяльність АТП показників. Однак розрахунок всіх можливих показників часто буває недоцільним через більшу трудомісткості і відволікання уваги на аналіз другорядної інформації.

Отримані результати фінансово-економічної оцінки АТГ1 необхідно обробити із застосуванням відповідних методів, розглядаючи динаміку і структурні зміни показників, відхилення від базового, нормативного або фактичного значення. До основних методів анштза результатів виробничо-фінансової діяльності АТП відносяться наступні:

 • 1) балансовий метод, заснований на зіставленні та аналізі взаємозалежних статей балансу АТП, його активів і пасивів;
 • 2) базисний метод, який передбачає виявлення і аналіз причин відхилення поточних показників від обраної бази: показників минулих років,

планових або прогнозних, нормативних і стандартних значень, середніх або кращих по транспортній галузі;

 • 3) індексний метод, що дозволяє оцінити відносне зміна поточного значення показника до базисного або значенням показника в попередньому періоді (ланцюгові індекси);
 • 4) графічний метод, який використовується як наочне зображення отриманих результатів та доповнення до інших методів аналізу;
 • 5) метод угруповання, заснований на поділі з тих чи іншими ознаками аналізованих даних;
 • 6) факторний аналіз, застосовуваний з метою комплексного та системного вивчення впливу факторів на значення результативного показника за допомогою застосування методів детермінованого факторного аналізу (метод ланцюгових підстановок, метод відносних і абсолютних різниць, інтегральний метод, метод логарифмування) і методів стохастичного факторного аналізу (кореляційний аналіз, матричні моделі, математичне програмування та ін.);
 • 7) трендовий аналіз, який передбачає побудову прогнозних значень показників на підставі виявленої загальної закономірності.

Використання різних методів і прийомів, в тому числі дедуктивного та індуктивного методів, дає можливість уявити загальну картину фінансового стану АТП протягом декількох звітних періодів і встановити причинно-наслідкові зв'язки факторів, що впливають на результуючий показник.

Приклад з практики

У сучасній практиці одним з ефективних методів оцінки економічної спроможності підприємства є метод оцінки, який реалізується в рамках індикативного управління. Воно передбачає визначення індикаторів, тобто порогових значень тих чи інших економічних показників, в межах яких діяльність підприємства вважається ефективною. Наприклад, на АТП встановлюється діапазон значення показника рентабельності перевезень від 10-25%. Якщо значення показника протягом тривалого періоду часу наближається до граничного значення всередині індикатора, це свідчить про необхідність внесення коригувань або в діяльність підприємства, або в систему індикативного планування.

Таким чином, моніторинг динаміки основних показників економічної спроможності АТП і оцінка ситуації з урахуванням граничних значень дозволяють прогнозувати несприятливі зміни і приймати випереджаючі управлінські рішення.

Оцінка економічної спроможності АТП являє собою частину його аналітичної діяльності, мета якої полягає в отриманні необхідних даних про поточний стан і перспективи розвитку підприємства для різних зацікавлених груп осіб. При цьому інтереси користувачів аналітичної інформації ЛТП, які можуть бути як зовнішніми (банки, кредитні спілки, страхові компанії, потенційні працівники, потенційні клієнти, конкуренти, податкові органи та ін.), Так і внутрішніми (робочий і управлінський персонал, власники, акціонери, внутрішні аудитори), можуть істотно різнитися.

Аналітична діяльність базується на даних бухгалтерського, статистичного, управлінського обліку і звітності підприємства в усіх напрямках діяльності, здійснюється з встановленою періодичністю і включає в себе аналіз не тільки фінансово-економічних показників, але техніко-експлуатаційних, екологічних, маркетингових та інших груп показників. Тому, незважаючи на те що підсумкові звіти формує вища ланка управління підприємством, аналітична діяльність використовує інформаційні потоки всіх підрозділів і служб АТП. Крім того, певну цінність представляє інформація, отримана з позаоблікового джерел: нормативно-правових документів, матеріалів податкових перевірок, матеріалів періодичних і спеціалізованих видань і т.п.

В сучасних умовах нестабільної економічної ситуації роль аналітичної діяльності різко зростає, так як інтуїтивне управління може привести до катастрофічних для АТП фінансових втрат і банкрутства.

Результати, отримані в процесі облікової та аналітичної діяльності, є підставою для вибору тих чи інших методів підвищення ефективності діяльності АТП. До організаційним методам, наприклад, відноситься вдосконалення виробничо-організаційної структури підприємства, технології транспортного процесу, реінжиніринг бізнес-процесів. Економічні методи передбачають вплив на економічні показники діяльності транспортного підприємства, такі, як прибуток, доходи, витрати, рентабельність послуг і т.п. Техніко-технологічні методи мають на увазі модернізацію і технічно інноваційний розвиток АТП. Розробляються заходи в першу чергу повинні бути спрямовані на усунення виявлених в процесі аналізу діяльності АТП проблем, і тільки після цього доцільно вдосконалення різних систем і процесів.

В кінцевому підсумку, організація облікової та аналітичної діяльності спрямована на виявлення можливості підвищення ефективності діяльності і фінансових результатів АТП.

 • [1] Див .: Бичков В. П. Економіка автотранспортного підприємства.
 • [2] Див .: Федеральний закон від 26.10.2002 № 127-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)».
 • [3] Див .: Методичні положення щодо оцінки фінансового стану підприємств і встановленню незадовільною структури балансу (затв. Розпорядженням Федерального управління у справах про неспроможність (банкрутство) від 12.08.1994 р № 31-р).
 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук